Goudsche Courant, woensdag 23 september 1891

1891 Woensdag 23 September N 4638 GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe üuendlng van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave vraag van den biirgeraeestoi Maar hoe heb ik 1 slechts de aanwezigen hunne warme instemming be j t 1 i J tuigen maar ook Opzoomer tranon uit de oogen vloeien dia van velerlei aandoeningen getuigen De leermeester aan wien zoovelen zooveel te danken hebben doorleefde een zonnig oogenblik hg gevoelde zich te midden van louter liefhebbende harten Meer dan ééa drukte met de innigste erlyntelgkheid in de armen den man die niet alleen hersenen maar ook zielen heeft welen te ontsluiten dis op veler innerlijk leren een beslissenden en blgvendan invloed haeft geoefend wiens gemoed zoo onuitputtelijk was in deelneming en trouwe vriendschap en die gelijk prof Fierson het aan het slot zijner korie rede te kennen gaf na jaren lang leermeester te zijn geweest in rustelooze werkzaamheid thans tot rusten veroordeeld leermeester bleef in geduld Prof Engeknan zeide kernachtig tot Opzoomer ik heb nooit op uw collegebanken gezeten maar veel van u geleerd heb ik toch Wg zijn allen uiteengegaau dankbaar dat wg ook ala vertegenwoordigers van zoo talloos velen in Nederland hem op dezen zeventigsten jaardag hebben mogen lien en de hand drukken maar tevens vervuld van de waarlijk niet ongegronde verwachting dat de kracht den moede zal worden vernieuwd en deze weldadige najaarsdag vol bescheiden tinteling van licht welilra het zinnebeeld zal blgken geweest te zgn van den avond zgns levens De Kamer van koophandel te Amsterdam heeft een schrijven aan den minister van waterstaat vastgesteld waarin zij de redenen opgeeft waarom zij zich niet kan vereenigen met het plan van s ministers voorganger tot instelling van een centralen raad van han del en nijverheid In haar schrijven zet de Kamer uiteen dat bij den thans gevolgden weg waarbij iedere kamer afzonderlijk advies uitbrengt de regeering vrg gemakkelijk kan afleiden wat het algemeen belang des lands waarvoor zij heeft te waken vordert De noodwet van den minister Seylfardl stelt naar men verneemt een tienjarigen dienstplicht voor zes jaren actieven dionat en vief jaren reserve Vr dag a s viert Oerrit Barende de Jong thans te Aalsmeer woonachtig zijn hondorsten verjaardag Hg werd 2Sen September 17 1 te Drachten op een schip geboren en heeft 75 jaar deels als knecht deals als schipper op een vaartuig doorgebracht Hy is 70 jaar gehuwd geweest met Geertje Jaus Leena die te Haarlem op 90 jarigen leaftgd ia gestorven Het echtpaar bad acht kindaren waarvan er nog zeven in laven zyo De oudste daarvan ia 76 da jongste 60 jaar oud Voorts zyn nog in leven meer dan 50 klein en achterkleinkinderen De Jong geniet eene volmaakte gezondheid Is in het bezit van al zijne geestvermogens an slyt zijn ouden dag genoegelijk b j zgna dochter en zyn tcbo3nzoan In eene plattelandsgemeente in Friesland werd do veldwachter belast met de collecte voor de 1400 gerechtigden tot het dragen van hat metalen kruis Deze oeambte evenwel had zijne eigene inzichten omtrent deze zaak en vorderde daarmede niet veel Toen hem nu een uiterste tarroijn van storting werd gestald leverde hg op den gesteldan tgd de bus in die bg de opening bleek to bevatten een halve cent door den collectant zelven daarin gestort Op Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 4rO arige roem Mond en Tandziekten zooala het loa rarden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleeach onaangename reuk uit den mond kslkvorming worden zeker Toorkoman en genezen door het dageiyks gebruik van het echte K K Hof TandarU Dr PO PP S n te in aanmerkelijk vergroote fleaachen Toor 60 cenU 1 20 en 1 78 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr I 0PP S Tantlpoeder of TandptUtta ataeds da tanden gezond en schoon houdt Dr POPP a Tandplomheersel Dr POPP a Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venus zeep en Konnebloem en zeep POPFS fiekrUta ligeerde en Trangparan eiycerinezeepen van de fijnste Toilet on gezondheidszeopen welke ook een verwonderlyken witten tint te weeg brengen öW De namaaksele van Anatberin Mondwater verwoesten da tanden binnen korten tgd VS Dr J a POPP Weenen LOTEN in de VPJRLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BB11 I MAI I Lan ye Tiendewe PRIJS l 11 LOTEN voor 10 Vit het Buittci IX 38 e Onbeicbaamd zag de vagebond den vrager aan hij poogde jonvermoeid zich van zgn boeien te bevrijden en indien het hem gelukt ware dan zou de strgd wellicht in zijn voordeel zijn uitgovallen want Paul bevond zich alleen met den zich in vertwijfeling wentelendan misdadiger Theodoor had het lokaal verlaten om de bedienden ta wekken den dokter en de politie te roepen Ik weet niet wat gij wilt zeide Eeimannbarsch ik ken geen matroos Uitstekend I spotte Paul Maar gelooft gij dat dit kluiQa u geschonken wordt Gij zult natuurlijk beweren het mes en het geld gevonden tehebben Dat is do waarheid I Paul ging den bankier te gamoet die met zijn zoon binnentrad Hoe is hot met den gewonde vroeg Homberg Ik hoop dat er voor hel behoud vau mijnheer denbaron geen gevaar bestaat Snelporadruk tan A Beinkmin Zoon Gouda bestaande 130 registratie zegel en successiekantoren loude kunnen vorden volstaan met 50 kantoren Een groote ramp heeft Spanje getroffen Overstroomingeu reeselgker nog dan die van Murcia in 1879 hebben geheele steden verwoest Meer dan 2000 personen verloren bij dit droeve onheil het leven H M de KoninKin en de Spaanscbe rogeering londen onmiddellgk hulp ter voorziening in de eerste behoeften der ongelukkige slachtoffers Wij twgfelen niet of de Kuropeesche liefdadis heid zal hun eveneens haren steun schenken Ook Nederland dat by jde overstroomingen van Murcia en de aardbevingen van Grenada zulk een groot aandeel bad in het werk van liefdadigheid dat geen onderscheid van landaard kent kan niet met onverschillig oog dit nieuw en vreeselijk onheil aanzien In vertrouwen op de liefdadigheid van Nederland hebben de Spaanscho legatie te üravonhage de consulaten te Amsterdam en Eotterdam en de viooconsulaten te Arnhem Vlissingen Ternauzen en den Helder eene inschrijving geopend Alle giften ook de geringste znllen door hen dankbaar voor fhunne ongelukkige landgeuooten in ontvangst jrorden genomen Baltenlandscb Ovefzicbt De Duitsche bladen spreken thans algemeen over den toost van den Keizer te Erfurt die Fransehe kranten de Bonaparlische bovenal zoo uit haar humeur heeft gebracht Zelfs indien de eerste lezing de ware geweest en de oflicieele de minder juiste vindt men in de woorden des Keizers niets voor de Franschen om het zich aan te trekken zoooals zg dit gedaan hebben Ue Kreuzzaitung schrijft s Keizers woorden wekken de herinnering aan den groottn Vorstendag die op 27 Sept 1808 te Ërfurt werd gehouden Napoleon en Aleiacder I verschenen toen voor een parterre van Koningen d w z vergezeld Tan een gevolg van 4 Koningen en 34 Duitsche Vorsten en het doel van dat alles waa de heerschappij over Europa tusschen Frankrijk en Rusland te deelen lo een geheim Iractaat van 12 October werden ook de wederzijische veroveringen formeel bekrachtigd en elkander bijstand beloofd De Czaar had zich toen zoo door Napoleon laten innemen dat hij hem don CorsicaanscUen parvenu voor meer dan zgn bondgenoot voor zijn innigsten vciend en zgn model verklaarde De Duitsche Vorsten traden te Ërfurt geheel als vazallen op en werden als vazallin behandeU In den tegenwoordigen lijd na de entt vue van Kroonstad lag het voor de hand dat deze hiatorisohe berinueringen bij den Keizer weder opkwimen Maar gelijk toen de Fransch Bussische AUiintie te niet ging loo zal ook nu naar wg ran God hopen Duitsohland ten lotte triomfeeren Opmerking verdient dat sommige Duitsche bladen een scherpen bijna uitdagenden toon tegen Frankrijk aanslaan ongeveer hierop neerkomend t wordt tijd dat men aan de Seine ophoudt met razen en tieren tegen Duitaehland want het Duitsche geduld is wel groot maar niet onuitputtelijk De Kolnische maakt van de gelegenheid gebruik om te betoogen dat de Duitsche levende strijdkrachten noodzaketijk dienen te worden uitgebreid desnoods met verkorting van den diensttijd daar de strijd onvermijdelijk wordt en Duitaehland in den nieuwen oorlog met Frankrijk ook nog zorgen moet voor rugbedekking Aan het touw van dezelfde alarmklok trekt de Polit Corr die schrijft dat het lang niet zeker is dat alle troepen die deel zullen nemen aan de aanstaande groote Busaische legeroefeningeu in de westelijke provinciën na afloop der manoeuvres weder naar hun garnizoenen zullen worden teruggezonden er zou sprake zijn dat een gedeelte der troepen in de nabijheid der wettelijke grenzen gestationeerd zal blijven Dank zij het mislukte Lokenffrm kiibsail heeft men in Frankrijk aan de laatste reirvan den president misschien niet de aandacht geschonken waanmede men andera de bewegingen van het hoofd van den staat gade slaat Een voorval verdient evenwel nog eenige nadere opmerkzaamheid Op weg naar Vitry bracht de heer Garaot een bezoek aan Chalons sur Marne waar onder de corporaties welke hem hun eerbiedige groeten aanboden zich ook bevond de bisschop van Ch lons aan het hoofd zijner geestehjkheid Deze bisschop hield eone voor een priester wien de wereldscho zaken en vooral de politiek eigenlijk een gesloten book moeten zijn oen zeer merkwaardige toespraak Hij verzekerde dat hot oen der karaktertrekken van den Franschen clerus was om de natiofiale instellingen te eerbiedigen Daar de eer het hoogato voor hot vaderland was dankte hij de regeering van don heer Carnot voor hetgeen zij tot verhooging van die eer had gedaan door de Fransehe vloot on ler de oogcn van bot verbaasdo Europa een bevriende natie te laten begroeten en door de kundigheden en de sterkte van bet leger in de historische velden der Champagne in het licht te stellen lUwe tegenwoordigheid bg de militaire manoeu1 vros mynheer de president zoo ging de biiachop voort richt onze gedachte op dien uwer voorvaderen die verdiende genoemd te wordoq l organüaleur de la vicloire Dat is een eervolle titel voor uw geslacht Dat de geschiedenis hieraan moge toevoegen een nieuwen titel door u te noemen ü pacifieatear de cuiudeHces a Met de verzekering dat hy en zgn clerus den ernstigen wil koesterden den hoer Carnot bij zgn werk te helpen door Frankrijk in den toestand waarin Gods Voorzienigheid het had geplaatst eerIgk en christelgk ta dienen eindigde de bisschop zijn opmerkolgke rede Carnot beantwoordde haar met de verklaring dat het zijn vurigste wensch was zgn ernstig streven om juist eendracht te sluiten tusschen alle Franschen Sedert eenigeo tgd heeft men niets gehoord van de onderhandelingen over het Italiaantoh DuitsrhOostenrgksch h odelstractaat welke naar men meet door de gemachtigden te Munchen worden gevoerd Beeds werd gezegd dat de onderhandelingen waren gestaakt maar dit is niet waar Het oflicieuze Weener FremienilatI ten minste zegt dat bg de Donderdag begonnen tweede lezing van het vordrag met Italië wel erAstige doch niet onoverwinnelijke bezwaren te berdo zullen gebracht worden Het is echter ta verwachten dat de verdere onderhandelingen nog wel dria weken in beslag znllen nemen PETROLKüM IVOTKEmiVGEN Tan de Makelaars Caotzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt wa heden willig Loco T nkfuat ƒ 7 4 Geïmporteerd fuat 7 50 Jannari Februarion Maart le ering 7 40 October levering 7 8 1 November un Decemberlevering ƒ 7 40 ADV£RT£NTIÊN Wordt geTraag4 met NOVBMBEB eene fstsoenlgke Dienstbode P G liefst boTen dp 20 jaar BLBËKEKSSING£IL 207 STEENKOLEIV In LOSSING eene LADING Puike Grove Rubr Kacbelkoleo gedurende de lossing tot 80 cents per Mnd k z k Try te bnis bezorgd Aanberelend A LAmBEBT Tnrfsingel Aanbesteding f ten dienste der gemeente Oouda op MAANDAG den 28 SEPTEMBER 1891 des namiddags ten één nar De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie een goede hand schryvende kan op een KANTOOR geplaatst worden Adres fr brieven onder No 2142 aan bet Burean dezer Conrant NIEUWE Bruine Boonen en Caposijners Blauwe Kasdmiven 50 Cent per pond PERZIKEN en MELOENEN J GEBBITSE GeeV grijs Haar meer JDe nieuwe LÜNDON is de beste van alle bestaande parfnmeriën om bet grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt bet haar glansryk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en i BO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Oouda bü I A CATS en J H C HÜINCK F Hz FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren vul alle Heeren en Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitoren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgven es worden onscbadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De nitgave dezer Cottrant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND de GOUDA S2 September l 3 De Ie luit W L Overduijn die gedurende een jaar gedetacheerd is geweest by het 8e rag huzaren te Hago wordt mot 1 Oct ingedeeld bfl hot 6e bat 4e reg inf te Oouda hel met ja gaf de ontrouwe Bienaar tot bescheid vOch mgnheer overal zeide men dat bat rijk die mensohen moest onderbonden Tot loon voor zijne onafhankelijkheid werd de man ontslagen Uit Ooaterbaek wordt van 80 September aan de A R Ct geschreven De zeventigste jaardag van Opzoomer beeft velen herwaarts gelokt Het was juist een dag om dat stille bigde en tevens weemoedige geboortefeest te vieren In den laten achtermiddag overstroomd door de najaarszon die onze vriendelgke heuvelen eigenaardig tintte en aan het landschap een toon gaf geheel overeenkomende met onze gemoedsstemming verlieten wij den straatweg sloegen wij de Weeverstraat in om da kleine woning op te zoeken dia Opzoomer sinda het vorige jaar heeft betrokken en waar hij sedert voor zgn vermoeid boom de ruat vindt die hij helaas nog altgd noodig heeft £ ea deurreuster stond opon en vergunde ons een blik in het niet al te hooge vertrek waar het witte hoofd rau den zeventigjarige het eerst onze aai da irt boeit Daar zit hg neder naast de geliefde vrouw die niet moede wordt met opgewekt gelaat hem t verplegen in hol midden der zgnen omgeven vwbloemen zijue lievelingen van ouds Hij herkent ons reeds en roept onze namen uit nog eer wg zgn binnengetreden Krachtig staat hij op van uit zijit launingstoel en komt hij ons te gomoet met dat vriendelijk ernstig gelaat dat de ouderdom heeft ontzien Wij scharen ons om don grgsaard wiens zachte stem voor o k een woord heeft een woord waarin wij zgn geest en zgn hart hervinden Onder de bezoekers zgn amblgenooten en oudleerlingen op dat oogenblik Engelmann Van der Wg ck on Fierson De laatstgenoemde vraagt vergunning zich tot den tolk te mogen maken van da gewaarwordingen die de harien vervullen en hg heeft blijkbaar het voorrecht zoo te spreken dat niet FEVILLETON Ik heb reeds naar den dokter gezonden zeide Theodoor wg zullen zoo lang geduld moeten hebben Waar de agenten toch blgven P Als het dienkerel gelukte zich van zijn boeien ta ontdoen Dan zou het er voor een van ons leelijk uitzien viel Paul hem in de rede Die man is dezelfde die den matroos vermoord heeft Weet gg dat zeker vroeg de bankier hevigontsteld Ik twgfel er geen oogenblik aan Homberg gevoelde zich van een zwaren last ontheven toen eenige politiebeambten binnenkwamen om den misdadiger naar de gevangenis te brengen Het daarmede in verband staande onderzoek gaf tot uitkomst dat de kerels met behulp van valsche sleutala inbraak haddan gepleegd in bet kabinet van den bankier de schrijftafel haddeu opengebroken en het kistje dat de parliculiere kas bevatte hadden meegenomen Aan de ijzeren brandkasten in dekamer vond men geen verdachte sporen In het kabinet vond men ook den stok met looden knop dien Beimann voor zijn eigendom erkende j Er kon dus goen twijfel meer bestaan dat dekoddeboier den moord had bedreven hoe beslist hij zelf daar ook tegen protesteerde Spoedig kwam ok de dokter men hid Adalbert die nog niet uit zijn onciiacht ontwaakt was intusschon uit dekens on kussens een legerstede bereid ADVBETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Mwndags verschgnt De uitspraak van den genei sheer luidde ver van bevredigend De wond was levensgevaarlijk de patient mocht niet getransporteerd worden daar iedere aandoening zijn dood tengevolge kon hebben en slechts de zorgvuldigste verpleging gepaard aan volkomen ruat kon genezing brengen Natuurlijk verklaarde de bankier zich aanstonda bereid voor dan gewonde een kamer beschikbaar te stellen en onder toezicht van den dokter werd Adalbert eenige oogenblikken later in do kamer gebracht X Op de vochtige nevelachtige dagen was nog eens een zonnige najaarsdag gevolgd een echte jachtdag zooals baron Von Buohenau het verlaagde Met t geweer in den arm trad hg juist uit het liBKh te voorschijn op geringen afstand van hom kOTKon de golven van het meer Een hooge schrale gestalte in oen grijs jachtcoatuum volgdo hem een man die nog niet oud waa maar wiens ernstige scherp geteekende trekken ondubbolzinnig te kennen gaven dat hem reeds voel leed te bourt was gevallen Hier zijn wg op het gebied van mijn buurman zoido de baron De haas is ons ontkomen Hebtgij lust een bezoek op Hohenhausen met mij af teleggen kapitein Neen luidde het korte antwoord d it met eenzoo in t oog loopendo haast gegeven werd dat de