Goudsche Courant, woensdag 23 september 1891

jas M fm p het kapitaal aan de gemeentekas uitgekeerd eene rente afwerpen gelijkstaande mei 106 maal het dagloon terwgl aan den invaliden arbeider gedurende zijn leven eene jaarrente van 242 maal het dagloon of ingeval bet ongeluk den dood tengevolge zou hebben gehad aan zijne weduwe eene jaarrente an 73 maal het dagloon zoolang zij niet hertrouwd zal zijn en aan ieder der kinderen totdat hel don leeftgd van lö jaren zal liobbon bereikt eeno jsarrente van B5 of 73 maal bet dagloon zou worden verleend Tegenover bet geval dat de gemeente zou moeten bijpassen zouden dus ook gevallen slaan waarin zg meer ontving dan betaalde hetzg dat de arbeider geone betrekkingen die in de termen violen dat zij op de jaarrante aanspraak konden maken naliet of slechts eene weduwe of eon enkel kind In elk govnl zouden inottortgd wanneer de arbeider overleilen of de weduwo hertrouwd of overleden is of do kinderen den leeftijd van 15 jaren zouden hebben bereikt renten beschikbaar komen die bet tekort op andere hoofden gedeeltelijk zoo niet geheel zouden dekken en de gemeentekas voor eene al te groote bijdrage d e anders door opeeuhooping van verplicbtingen in verloop van tijd konden ontstaan zouden vrijwaren Hot zou mij verheugen indien dit voorstel bijval mocht vindon maar mijn wensoh reikt verder Ik hoop dat de Regeering haar werk horzie en daarbij i do overtuiging verkrijgo dat door ministerieele bo i schikkingen al zijn zij ook minder gebrekkig dan i de onderhavige niets beboorlljks tot stand te brengen is en dal de wetgever niet langer stil mag zitten en in bel algemeen voor dun arbeider wien bet ongeluk treft beter behoort te zorgen dan tot dusverre geschiedt Twee wegen staan diiartou open De wet kan als in Zwitserland den oudorneuiiur aansprakelijk stellen voor alle ongelukken voor zooverre hij niet bewijst dat zij n in overmacht aciiuld van dorden of van den arbeider zelvon te wijten zijn of zij kan als in Duitschland en Oostenrijk den ondernemer verplichten zijne arbeiders tegen ongelukkou te verzukeren on tevens dezo verzekering publiokrochteigk organiseeren Het Zwitsersche stelsel heeft hel nadeel dat bel den arbeider niet vrijwaart tegen insolventie van den werkgever en de deur openl voor lal van processen hetzj over de oorzaak van het ongeval hetzij over het bedrag dor verschuldigde sohadeloosstülling hetgeen den socialen vrede eer meer verstoren dan bovorileren zal Slechts hot Duitsoh en Oostonrijksohe stelsel van verplichte ve zekering onder staatsoontrölo verleent den arhoider afdoende hulp Voor m j zou de keuze dus niet twijfrlachtig zijn in bet land waar Ie grondeigenaren ouder slaatsloeztcbt veroOfiiigd zijn om deu grond logon bet water te büsoherraen kan do vrees voor stnfitsininengirig den wetgever niot afschrikken om op dergelijke manier de ondernemers samon to brongen ten einde deu arbeider legen hot arbeidsrisico te verzekeren Maar acbt men onzen bodem voor deze vreemde pUnt uiit geëigend hel zou reeils een groote slap io do goedo richting zijn indien de aansprakelijkheid van den werkgever voor ongelukken word uitgebreid Hel zou toch waarscliijiilgk ten gevolgo hobbon dat de arbeiders in ruimer kring en beboorlgk togen ongelukken zulleu worden verzf kerd en biermede zou reeds veel gewonnen wezen waarin hij verklaart dat zgn generaal hem haddrc verraden Hg had zich tegen het congres verzet in hel bewustzijn dal bijzin zgn recht was Waanneer de generaals zijn bevelen badden uilgevoord zouden de troepen der congres partij zeker geslagen zgn Voorts protesteert Balmaceda tegen do wreedheden welke hem ten laste worden gelegd Da meeste dezer daden warou reeds door zijn ambtenaren gepleegd voordat hij zelf er iets van vernam De raad van deu gezant der Vereenigde Stalen Patrick Egan om vrede Ie te sluiten met het congres bad hij ia den wind geslagen omdat bij meende dal de heer Egan ondor den invloed der Congres partij stond Het is merkwaardig dat Balmaceda zich juist heeft doodgeschoten op den dag waarop zijn wettige amhtstijd was verstreken want bij werd den ISden Sept vcor vijf jaren tot president gekozen Balmaceda waa 51 jaren oud PETROLElJM OTEERI GE van de Makelaars Gantzlaar SchaJkwiJki te Rotterdam De markt was boden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fust ƒ 7 50 Januari Februari on Maort le cring ƒ 7 40 October levering 7 35 November eu Decemberlevering ƒ 7 40 337 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdag 22 September No 9455 12556 eu 17627 ƒ 1000 No 387 6795 en 8972 400 No 441 3751 12412 17306 en 20656 ƒ 200 No 2799 4200 4384 5722 6188 8171 en 11513 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 18 3793 5941 8352 11631 14212 16478 19260 88 3804 6237 8477 11650 14331 16493 19332 477 3854 6300 8484 11670 14396 16585 19386 571 3878 6436 8861 11676 144 54 16644 19388 643 4086 6548 8904 118G2 14639 16095 19398 682 4262 6554 8954 11870 14739 16709 19465 1086 4329 6864 9077 11981 14762 16869 19509 1306 4380 6730 9276 12262 16030 17288 19541 1461 4409 6760 9324 12264 16076 17294 19647 1481 4482 6799 9368 12329 15111 17313 19706 1504 4634 6887 9420 12379 15249 17403 19763 1658 4602 7072 9616 12683 15288 17404 19761 1948 4632 7101 9686 12679 15327 17420 19790 466S 7123 9710 13073 16407 17613 19797 4685 7148 9747 13177 15533 17717 198332406 4741 72B9 9935 13217 15585 17729 198432474 4743 7366 9964 13240 15586 17945 199212646 4886 7467 9962 13493 15636 18884 199242728 5029 7553 9978 13600 16691 18416 19986 2803 5041 7763 10069 13664 15708 18458 199983028 5090 7809 10079 13629 15741 18554 200723038 5135 7900 10381 13674 15752 18616 202483096 5139 7909 10450 13728 16757 18682 203783100 5261 8164 10930 13788 15797 18736 203803172 6291 8183 10941 13837 16891 18739 20487 3216 5671 8342 11161 13924 15901 18896 20491 32S5 5737 8248 11230 14137 15994 19043 205063316 5780 8270 11268 14148 16166 19135 205963446 5887 8283 11400 14182 16213 19224 20744 3686 Battenlandscti Overzicht De Duitsche binden h bben t druk over de nederlaag van de expeditie in Oost Afrika Volgens sommige berichten meent men op verscbillonde plaatsen zoowel onder de zwarten als onder de Arabieren een zekere onrust te hebbon waargenomen Ook wordt door sommigen voor een misgreep gehouden dat de kolonie een oiviol bestuur heeft gekregen eo de raad gegeven onmiddellijk weer terug te koeren lot de militaire dictatuur onder Wissmann den eenigen man die in staat zou zijn erger te verhoeden De minislerieele beschikking waarbg de pasdnangvoor Ëlj sLolharingeu wordt opgegereo is te Staatsburg afgekondigd daar de keizer zijne bokriifhtigingaan die maatregel verleende Krachtens deze beschikking zulleu nog slechts in actieven dienst staandemilitaire scholen in bet buitenland en personen dievóór de vervulling van hunnen militieplicbt hot Duitsche burgerschap verloren hebbeo aan het passteisolonderworpen zijn Het visum geschiedt kosteloos Het stelsel van aanmelding dat den pasdwang ver va t schrgft a iii eiken buitenlander voor zic i l ne 24 uren Qft rijksland aau te meidou iraarbtg hovongonoemde personen den gevisoerden pas raoetou overleggen Wordt bieraan niet voldaan dan wordenzij he t land uitgezet De maatregol treedt in wer j king met 1 Oct a s I Het dralen van China om afdoende maatregelen te nemen tegen een herhaling oor ongeregeld hodon waarbij bet leven dor vrcoradelingoo gevaar zou kunnen loopen miiakt de Fronsclion on Eogelschen VERBETERING In ons nummer van Zaterdag staat in de Adverteutie dankbetuiging K J de Beun en A de Beau de Hoof di6 moest zijn A de Beun de Hoop CORRESPONDE H Uw stuk acbten wij ter plaatsing ongeechikt KEDiCTIE N TIE Burgerlijke Stand OtBOREV IS S rt Joh D WiUrlnu der rN van Schaick en C C J Boi boom H lheli o TG J VOO der Li a n en O Jong ned lö fM na M onder G v n der le st en K A Heem o A ouder B an BarlinBen en A Scbaan H rije H F l l r en W C Gix ene j o Hê na ouder 4 Vreeswijk en W Schoonder oerd 21 Z Marlinüs oudtr I Groenend al en M Huilhuij eo l rl onder K van Wilgen en D van der Spelt OVERLEDEN 20 Sept P Kors a en 60 9 van Leeower 13 m T M Hoodijck 3 i ZeveniiuiECT ONDERTROUWD A Sehmkr hoek en T S ofb rg Mocht de regeering het soWa wensohelijk achten dat o een bepaald onderwerp eenige Kamers een gemee happel k advies uitbrachten dat kan in sommige omstandigheden leker teer nuttig tijn maar daarvoor is geen nieuwe instelling noodig Het voordeel dat raadplegen der verschillende Kamera van koophandel aanbiedt wordt gemist by het raadplegen van een centralen raadt de regeering toch zal van zulk een raad over het in behandeling zijnde onderwerp niet adviezen ontvangen uit alle ileelen des lands maar van eene college dat een besluit genomen heeft afgaande up bet advies van een of twee lyner leden De kamer is dus principieel gekant tegen het aan haar oordeel onderworpen plan Ook tegen de w ze van samenstelling van den raad heeft zij bedenking de bezwaren van de Botterdamschen kamer daartegen deelt zü geheel Zaterdag ochtend heeft weder eene dier droevige rampen plaats gehad waardoor reeds zoo vaak de streken welke steenkool opleveren bezocht zijn en waarvan het te vreezen is dat het nog maar altijd niet de laatste dier vreesehjke rampen zal zijn In de put No 8 der mijn Monceau Funtatue te Forchies bij Charleroi heeft eene mijn gasontplottiug plaats gehad met het droevig gevolg dat a 11 e 27 mgnwerkers die in de gajg werkzaam waren omgekomen zgn Met den grootst denkbaren spoe l werd het reddingswerk ondernomen zoodat binnen 8 uur tqds alle slachtoffers reeds naar boveü waren gebracht maar blijkbaar was toch geen enkele meer te redden geweest en zijn zij allen door de ontploffing onmiddellgk gedood De bevolking van Forchies is diep terneergeslagen ea de indruk der ramp is des te overweldigender omdat de mijn Monceau Fontaine in den reuk staat en terecht naar men zegt van eene der bestgeëzploiteorde en der best geventileerde te zijn De Maatschappij exploiteert 6 patten en verschaft werk aan ruim 2700 arbeiders die in het vorige jaar 635 000 ton hebben verwerkt de grootste betrekkelijke opbrengst in het geheele bekken van het Cmtre De begrafenis dor slachtoffers bad heden plaats Sedert eenige weken treedt in een café chantant te s Hage een zangeres op die zich prinses Pignattelli noemt Hot Hdhi gaf eenige bijzonderheden omtrent de afkomst vau de dame De Haagsche bladen namen deze over en in rerband hiermede ontviagen zij van de café chantant zangeres eeü brief e veilietering en aanvulling van t reeds medegedeelde Z j schrijft dat zij de oudste dochter i van Prins F Pignatelli zij heeft nog S zusters Emmannela Kthuwd met graaf Polocki Paulina en Sacha die beiden in Engeland da sluier hebben aangenomen en daar zij xeen broeders heeft is zij volgons een ia haar familie heerschende traditie dus het hoofd Tin haar geslacht sedert deu dood haars vaders Zij was getrouwd met een raauvais garnement die haar verlaten heeft en die haar niet achterliet dan 3 kinderen en veel schulden zoadat z scheiding vroeg en kreeg Verder deelt zij mede dat haar familie bereid was haar een jaargeld toe te staan mits zij haar moederlijke rtchten op haar kinderen opgaf hetgeen zij weigerde De minder goede verstandhouding tilsschen haar en haar moeder die te Parijs woont baron zijn begeleider verbaasd aanstaarde Hebt gij iets tegen den graaf vroeg de baron terwijl bij zijn geweer neerzette Wat zou ik tegen hem hebben antwoordde de kapitein Hij heeft mij bij de eerste ontmoeting niet bevallen daarom geef ik er de voorkeur aan geen nadere kenuismaking met hem aan te knoopen Dat zijn zienswgzen Die wellicht van allen grond ontbloot zijn ikgeef het toe maar wanneer men zich eenmaal eenoordeel over een mensch gevormd beeft dan bepaaltmen zich daarbij tot men overtuigende bewijzenvan het tegendeel ontvangen heeft Maar die bewijzen moot men zoeken Moet men dat Ja indien men den schijn van onrechtvaardigheid niet op zich wil laden Ik zie dat niet in zeido de kapitein terwijlhg nevens zijn jachtgezel op een gevelden boomstamplaats nam en zijn pijp stopte graat Von Hohenhansen ia mij oorerscbillig zoolang hij mijn wegniet kruist wat tot dusver nog niet geschied is fün v an een man die mij geen belang inboezemt houd ik mg op een afstand Maar Hohenhauson moet u belang inboezemen 1 In hoever baron Hij zal binnenkort mijn schoonzoon zijn engij zult in zijn gezelschap moeten komen aangenomen natuurlijk dat gij onze vriendschappelijke betrekkingen wilt aanhouden Ik onderstel dat t en een tweede huwelgk heeft aangegaan met den hertog van Kegnia oud gezant van Italië te Petersburg schgnt in rerscbil van godsdienstige opvatting te ign gelegen Zy besloot een goede stem hebbende chanteuae te werden en oefende zich twee jaren bg mme Laborde te Parijs tij dacht op dio wijze vrede en vrgheid te vinden Maar ik heb geen vrede gevonden schrgft zg want iedereen houdt zich met mg bezig dezekeurt mgn handelingen af een ander beklaagt mg een enkele begrgpt me en velen verguizen mg Dovrghoid heb ik nog minder gevonden Thuis dwongmgn moeder mg om naar de mis te gaan nu zijnhet mijn directeuren die nog lastiger zgn dan mijnmoe der en mg verplichten om te zingen als ik slapen wilde Vroeger bewonderd men in mgn famillie mgn mooie stem later deed men alles om mgncarrière te verbreken Sedert acht jaren voorzie ik door zingen in mijn levensonderhoud Ik ben een voorworp vau ijverzucht voor enkelen van den haat van anderen van hot medelgden echter van oenigon van dezulken nl die begrijpen dat er geen smart te vergelijken is met die welke men ondervindt als men te midden vsn ellende aan vroegere gelukkige tgden terugdenkt zooals onze onsterfelijke Dante heeft gezegd I Dit is de waarheid De zangeres teekent Prinses Maria Oaetana Pignatelli Prinses van Cerchuaro De heer mr F S van Nicrop wgdt in het jongste uammer van Ut Eamomut eenige belangrgke beschouwingen aan de verzekering tegen ongelukken Na het beginsel te bobben verdedii d dat het billijk is de schade die uit een ongeluk bij den arbeid ontstaat als een laat van de onderneming aan te merken wijst de heer Van Nierop op het gelukkig verschijnsel dat niet alleen alle particulierefl maar ook do drie grootste gemeenten en de departementen van Waterstaat Oorlog en Marine dit beginsel zgn gaan huldigen Toch is de toestand hier te lande nog verre van bevredigend De verzekering is vooral bij den kleinen ondernemer nog geenszins algemeen en de Regeering ia in zooverre in haar laak te kort geschoten dat zij de bestaande maar gebrekkige regeling die doer particuliere werkgevers reeds was aangenomen in stede vau verbeterd klakkeloos overgenomen heeft Do gebreken die de heer Van Nierop in de regeling der Regeering vindt komen in hoofdzaak hierop neer lo De regeering heeft zich bepaald tot de verzekering van hen die op het werk en hetzg middellijk of onmiddellijk iu dienst van den aannemer werkzaam zijn Uitgesloten zjn hierdoor allo personen die in dienst van don aannemer elders dan op het werk arbeiden Waarom voor dezen minder geïorgd dan voor de overige arbeiders die bij het werk betrokken zijnP 2o Kon andore bedenking met het oog daarop u niet onverschillig zijn kan üen graaf nader te leeren kennen Reeds bij de eerate woorden van den baron had een doodelijk bleek het gelaat van den kapitein overtogen en het krampachtig beven zijner lippen gaf te kennen dat een storm in zijn binnenste woedde Herft de verloving reeds plaat gevonden vroeg hg zonder den blik op te slaan Nog niet antwoordde de baron maar ik verwacht met zekerheid zijn aanzoek De verbinteniswas de laatste wensch van zijn vatler en ge zultmoeten toegeven kapitein dat daartegen niets valtin te brengen Ik zal dit zoo onvoorwaardelijk niet beweren zeide de kapitein Indien freule Alma den graafniet bemint Waarde kapitein dit vermoeden heeft voormij geen de minste aarde Uraaf Hohenhausen is volgens mijn bescheiden meening een man van eeren karakter en kan hij zijn bruid ook niet do dweepende liefde van een jongeling aanbieden Alma zalzich daarvoor tteldra in do kalme liefde van denaan ervaring rijkea mai schadeloos zien gesteld Bu wie geeft u de zekerheid dat die graafVon Hohenhausen inderdaad een man van eer is vroeg do kapitein met moeite zijn opgewondenheidbeheerschende Kan bij niet o 6n goed een avonturier zijn Mijnheer waarbg de verzekering tegen ongelukken verplichtend is gesteld kennen geen termgn en ook het bestek der gemeente Rotterdam beperkt den duur der uil keering niet 3o De derde grief betreft de uitkeering die plaats vindt bij ongelukkeu welke levenslange invaliditeit of den dood ten gevolge hebben Bg levenslange invaliditeit ontvangt de arbeider een bedrag van 600 maal het looa De ervaring in Zwitserland heeft gideerd dat het uitbetaalde bedrag slechts hoogst zelden de bron wordt van welvaart Meestal wordt het geld in korten tgd verteerd en dan valt de invalide onder de armlastigen Van de ondersteuning die in geval van dood aan do nagelaten betrekkingen wordt uitbetaald geldt hetzelfde Veel juister acht do heer Van Nierop dan ook het stelsel van don Duitsehen wetgever die in plaats van kapitaal rente uitbetaalt De slotsom waartoe de heer Van Nierop korat luidt aldus Het door de Regeering gegeven voorbeeld zal ongetwijfeld navolging vinden Amsterdam nam het reeds ongewgzigd over en van andere gemeenten en van particuliere aanbestedera of werkgevers is hetzelfde te verwachten Hot vertrouwen dat de Regeering na het tang beraad goede zorg aan le regeling van het moeilgke onderwerp zou hebben besteud is waar het eene nieuwe aan velen vreemde zaak betreft niet ongewettigd Het kwam mij daarom van belang voor de aandacht op de gebreken dezer regeling te vestigen opdat hare onderscheidene bepalingen niet zonder nader onderzoek worden nageschreven en allengs algemeen worden Kiikele daarvan kunnen zeer wel verbeterd worden Vooral de gemeenten voor wie een goede organisatie der verzekering tegen ongelukken niet uitsluitend een sociale plicht maar ook met het oog op haar armwezen een financieel belang is behooren aan al de eisohen die ik aan de Regeering meen te mogen stellen te voldoen Niets verhindert de gemeenten aan den arbeider wien hij de uitvoering van een werk voor deu dienst der gemeente een ongeluk overkomt dat levenslange invaliditeit ton gevolge heeft en indien het ongeluk den dood veroorzaakt heeft aan do nagelaten betrekkingen voor zooverre zij daarop aanspraak kunaen doen gelden ten laste der gemeentekas een kleine rente toe te kennen Zg zouden den aannemer bg het bestek kunnen verplichten om indien zoodanig ongeval plaats mocht vinden de som die van de verzekeringmaatschappij bedongen is en zonder veel l ezwaar hooger kan worden gesteld dan door de Regeering werd gedaan in de gemecuteka te storten en daaruit zoo noodig een fonds kunnen vormen waarvan de gekweekte renten tot het doen der noodige uitkeeringen zouden kunnen worden gebezigd Aanvankelijk zouden deze renten wel onvoldoende zijn en zal de gemeentekas weh moeten bgpassen maar de belastingschuldigen zullen de betrekkelijk genngo vermeerdering van lasten die uit deze bijdrage zou voortvloeien licht kunnen dragen Indien ile uitkearing der verzukeriugmaatachappü aan de gemeentekas word vastgesteld op eene som vao 3000 maal het dagloon en do rente aan den invaliden arbeider of aan zgne nagelateue betrekkingen op hetzelfde bedrag werd bepaald als door den Duitsehen wetgever is aangenomen zou het risico voor de gemeentekas niet belangrijk zijn I Belegd in 3 pCt staat of gemeenteschuld zou Met uw verlof wie heefl hem vroeger zoonauwkeurig gekend dat hg thans met zekerheid magaancemea hij hem weder herkende Rr bestaanslacht twee personen dio hem viaeger kenden gqen Daniel En de jager Hackert Goed dit drietal heeft v 5ór achttien jaren eenbaardeloozen jongeling gekend dia nu door de zob gebruind weder voor hen treedt kunnen de e driemet zekerheid beweren dat bij al dan niet de verdwenen erfgenaam is Von Buchenau schudde het hoofd een sarkastiohe trek vertoonde zich op zijn lippen Den bedrieger zou ik terstond ontmaskerdhebben zeide hg ik begrijp niet hoe gij aan zulkeen vermoeden komt De verklaring moet ik zoekenia de ergernis over het schipbreuk lijden van eenhoop waarde kapitein die zich nimmer zou verwezenlijkt hebben De kapitein klemde de onderlip tusschen de tanden hij verstond de betookenis dier woorden Do vereeniging van onze beide familien issteeds onze wensoh geweest vervolgde de baron de oude graaf Hohe ihausen heeft de vervulling vs dien wensch aan zijn zoon tot plicht gemaakt eoik vind geen aanleiding daartegen in verzet te komen Ook dan niet wanneer freule Alma dien wenseknitt deelt Neen ook dan niet I I Wordt eermlgd ongeduldig De Fransche bladen zelfs de regeeringsorganen dringen nu ook op een gemeensohappelgfc optreden der mogendheden aan ten einde der Ohiueesche regeering te Iconen dat bet beschaafde Europa als één man opkomt voor de verdediging vnn gemeenschappelijke belangen en rechten De Engelsche pers sluit zich daarbij aan De Timei en de Standard meenen dal de Chineesche regeering te zwak is om met kracht tegen de plunderaars op te treden Aan dit gevoel vau onmacht en niet aan het streveu om met de ruslversloorders te heulen moet hpt dan ook gewotou worden dat dezon nog niet ter verantwoording geroepen en gestraft zijn Do regi ering sohgut te vreezen dat een uitgebreide samenzwering tegen bet buis der Tartaren waaraan ook Li Hung Tscheng en andere booggeplaatslo personen deel zouden bobben genomen aan den opstand ten grondslag ligt De Times verlangt daarom dat de Europeeache regeeringen zelf de zaak tei hand zullen nemen en alle plaatsen waar vroemdolingen mlshaudelil zijn straften Het zal wel niet zoo gemakkoiijk zijn bet eens te worden over een gemeenschappelijk optreden van alle mogendheden maar da de Fransche en Engelsche regeoringen gelgk zij voorheen reeds eenmaal hebben gedaan don Chineezeu de tanden weer eens toonen on hun vloten naar de Chineoscho kust zenden dit is volstrekt met onmogelijk Men acht bet in uilen govdlle zoor waarschijnlijk dat spoedig kracbtige maatregelen tegen Cbina genomen zulleu worden De pou heeft doser dagen eone groote menigte Fransche en ook ItaliaaDscho en Spaansche bedevaartgangers uit de werkenden klasse bij zich ontvangen do Fransche onder geleide van den kardinaal Laugónioux en van graaf Albert do Mun die Lo XflI een adres overhandigde en in zijne toespraak aan de vorige bodevaarten herinnerde en aan s pausen jongste encycliek dio bij eene groote daad van Leo XIII noemde Gij hebt daardoor liot hij hoorcn met vaste band bet valsche socialistische programma verscheurd do geneesmiddelen aangegovon en de plicb ten voorgeschroven aan rijken en armen Ër is voortaan licht opgegaa i voor allen De patroons en do werklieden zijn overtuigd i at de vordeeldhold het I grootste kwaad is van don hedendaagschen toestand I Lalon wij dus een einde m iken aan het noodlottig antagonisme dat den oen wapent tegen don ander Leo XIII antwoordiïfe in hot Frausch en scheen zoor bowogon Hij verklaarde mot vreugde vervuld te zijn iiu hij zooveel Fransche Katholieke werklieden tot bet graf dir Heilige Apos elen hoeft zien komen om de banden motliunno geineenscbappelgke Moedor do Kerk nauwer toe to balen Wat de paus vervolgoiis zeide kan beschouwd worden éóii te zijn met oï lo bohooren tot zg iio jougste encycliek Alleen de godsdienst met zgne geopenbaarde dogma s en goddelijke voorschrifton sprak hg 0 a hoeft hel recht aan de gcvvetens de beginselen der rbchivaiirdigbeid in al bare volmaaktheid en do wetten der liofdadijiheid voor te schrijvou en de Kerk is de gezaghebbende vertolkslor zijnor dogma s en voorschriften Van daar dat bft gebeim van elk sociaal vraagstuk tor ontraadseling gezocht moet worden in de Kerk gepaard met do hulpmiddelen on de pogingen der openbare machten eu der monscholijke wijsheid Deze leeringon on zoovele andere die er zich aan vastknoopen bobben ij verkondigd in onzo encycliek met al de uitvoerigheid die de zaak vereischt on het in ons een troost te kunnen verklaren dat bet zaad van ons woord niot gevallen is in ondankbare aarde en dal hot met Goda hulp vruchten zal dragou Reeds hobbon mannen hoog geplaatst als industrieelen hetzij lu hun particulier leven hetzij in vorgafieringon en congressen nagegaan boe onze loeriugen en raadgevingen in zoover hun aangaat in practgk te brengen De regeeiingen harerzijds zgn niet doof geweest voor do roepstem onzer encycliek eu wij hopen dat I zij haar een licht zal zijn om haar den weg te wijzen in de tegenwoordige aangelegenheden dio baar zoozeer terecht bezighouden Dat men dus overal handele eu zonder moer eoii kosi baren tijd te verspillen iu onvruchtbare discussion feitelijk tot stand breugt wat UI beginsel niet meer betwist zal kunnen worden Do NewYork Herald doelt mode dat de gowezen Chileensobe dictator Balmaceda zich te Santiago van bot lovon heeft beroofd Den 29steu Aug was Bglinaoedfi uit Santiago vertrokken in do hoop dat hij over de Andes naar de Argcntgnsoho ropubliok zou kunnen ontsnappen Hij vond echtor allo wegen bewaakt en keerde loen terug naar Santiago waar hij een schuilplaats vond in de woning van den gezant dor Argentijnsche republiek De heer Uriburu de Argentijnsche gezaut doelde Balmaceda a dood terstond medo aan de Congresjunta De rogeeriug zond een commissie naar het legatie ebouw en doze mankte een protocol op Bnlm icöda liet een brief acbler aan zijn moedor