Goudsche Courant, donderdag 24 september 1891

wwm Donderdag 24 September 1801 N 4639 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe inzeadlng van advertentidn kan gescbieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave APVERTENTIfiN ♦ Heden overleed na een langdurig doch geduldig Igden onze geliefde Dochter en Zuster Mejuffrouw RENBIETTE vanCREVELD in den ouderdom van 24 jaar Uit aller naam Wed E 8 VAN CREVELD vAN Meer Gouda 22 September 1891 De ondergeteekende betuigt hiermede zjnen hartelijken dank aan Heeren DIRECTEUREN der Stearine Kaarsenfabriek te Gouda voor de milde gift hem gisteren vereerd bji gelegenheid zyner 25 jarige arbeid aan genoemde fabriek P KELDER Gouda 22 Sept 1891 Aan den Edel Achtbaren Heer Burgemeester Mr A A VAN BERGEN IJZENDOORN Voorzitter aan alle Heeren Leden van het Comité der Russische ballingen te Gouda en aan allen die door hunne geldelgke bgdragen tot de schitterende uitkomst der aldaar gehouden Collecte hebben medegewerkt betuigen wj voor het ontvangen bedrag onien oprechten en innigen dank Het BESTIXR der MM TGFIORE Vereeniging tot ondersteuumff van Behoeftige Pcutasten te Rottekdam 21 September 1891 EEN WINEELENMT GEVRAAGD bij C VAN BERKEL KLEIWEG OPENBARE TERE00PIN6 te GOUDA op MAANDAG 28 SEPTEMBER 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis tHABMOME aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER van de navolgende EÜISEN EN EmN allen staande en liggende te Gouda en wel 6 in de Vierde of Baggnenkade Wgk R Nrs 414 tot en met 419 Allen by de week verhuurd elk voor 1 25 5 achter de Vest langs de Tarfsingelgracht ingang flooikade Wgk O Nrs 147 tot en met 151 Allen bij de week verhuurd Nrs 147 tot 150 elk voor 1 30 No 151 voor ƒ 1 20 En een aan de Vgverstraat te Gouda Wgk F No 124 bevattende beneden 2 Kbmersen Eenken en boven 2 Kamers en Zolder By de week verhuurd voor ƒ 2 50 De ter verkoop aangekondigde Huizen in de Messemakerssteeg worden met verkocht De pero elen zijn de 3 laatste werkdagen vóót den dag der veiling van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt ra tli rra4 CI iim m b b oc h t Pnku k uu auutnaaa iclnr w ik ii m aaaoliaA UJk iBinladeL B pto M mh PntOr V Frerlehi B iijn t T SeanzomJ wanburg I C Wltt OopanhaoM Zdekauer at pMntburg I Soederst dt kum Lambl wanoiwu a a Foriter Slrmlngluun Onderbuiks organen b lj truTMl stoalvaaf Toortralt TOortBomaDda oofeitsldllata M b BMiw h M k rtad B DiaZwlto n rt 10 jarM door ProfawonB pra te c past B BBbaToim la cecwooB Oeneea en Huli mi Dr R Vlrehow B mjn T Gietl MOnchan f Eeelam Laipaig m T Nnssbanm mq a a Hertz AiMtardam a a ▼ KOFOZynSkl Kraku a a Brandt KliuMnburg by Storingen In de kwal B 4 r lavar lB t vbb mib dBr Bd lf rBtotfpl j n d daa bed D leoalt hoofapljB 4b1s IChald rabrak mui aaUoM aaa DüZwitieiMluPIlliaTaadnApaUielur BI o hard Braadt wordea om ban laahia waiUaff daar Traawaa faana ia nomn aa ilja to TarUaaaa bOTan da rabarp warkeoda Zaïtoa BlIUrwatar Orappala MaBlaala aaa Om mieli by den Minkoop t beaehennen M tafea BaceiaMfcta paiparatan rran maa la de apolhekaa itaada aaar da allaaa eehte Ptllem Tan de Apotheker Blehard Brandt Prjri par door met febmik aaowljrin WltKiraehe 70 Canti te iBi lanirljrlna eajetta aauwkeiirlg er op dat het hierboweo affedruktfl door de et bwobermda haodeUmerk of tiket het O s 2 + o O s II 2 i IS P 13 o3C5 IS h M fl 2 0 oOQa a S 2 fla o S C 9 o ei SCi O OP o o O wttte hrnla ophec roode veld en de handteekeninc Rehd Brandt ileh op leder dooele beriade gv Hoofddepot F E van Santen Kolff te Botterdani M § i Ö Om 0 UJ Q o UO 1 IN c k4 o a o il k H O O H O O O l o i H S § 1 0 0 l M a o 55 o r l M PI s gg 5 a 3 M 2 tS u es fa r23 A A 52 00 IA O O t 5 a a I a a 1 1 a o i N O K O V 1 E 8 S BS t a a a o 2 S a O a 5 a I is 11 O o C B g BJ S S k O S DC B 5 s Oh e3 i5H LOTEi in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER TTrij © E=aax a ©3 irc3 arlsrt ZIJN TB BEKOMEN BIJ A BRIk KIIIAI LanjjeTiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN Toor 10 Alom te bekomen Meltknobbels HoormUes JSuideelt Wratten enz worden in 7 ïi 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pfln te i veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste bnid Priïfs per flacon met penseel 50 ets Alléén ecJu bg B SCflOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TÜIJLL t III 11 Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHËI K en Zn Markt Gouda BE mmi QLA2EN of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Dooa CHRISTIAAN KRAMM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Goedkoopste adres voor Snelporsdruk van A Bbinkman Zoon Gouda A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 September 18 1 Naar wq vernemen heeft de heer P C Verkerk arti te Kamerik voor zyne benoeming tot goraeentegeneeaheer te Haastrecht bedankt Voor de Botterdamsohe rechtbank stonden gisteren terecht J J P S 24 jaar D S 29 jaar G K 21 jiar landbouwers te Berg Ambacht beklaagd I8D op 18 Juli 1891 nabij don Kndijk te BergAmbaoht op den openbaren weg of althans op eene plaats waar hunne handelingen van den openbaren weg konden gezien worden te zaman en in Vyï getuigen a charge bevestigden het ten Isate gelegde en verklaarden dat het paard niet willende loopen gedurende een kwartier Inng toodanig door de beklaagden werd geslagen dat het op een afstand van 3 a 400 pas kon worden gehoord Vier getuigen i décharge rerklaa den het paard te kennen als koppig woest onwillig dat menigmaal verzuimde zijn plicht to doen zóódat hot moest worden afgespannen en door een ander vervangen Het O M aannemende dst bekl met een onwillig paard te doen hadden geloofde niet dat zij het recht badden te handelen zooala zij gedaan hebben Het waa van gevoelen dat zij zich in hooge mate aan dierenmishandeling hadden schuldig gemaakt en was het al niet bewezen dal de dood van het dier dat dienzelfden dag overleed een gevolg was van de ergerlijke mishandeling zoo kon toch eene strenge Blraf niet uitblijven De vordering was voor no 1 zes weken voor no 2 en 8 ieder eene maand De verdediger mr C M s Jacob trachtte aan te FEVILLETOIM Uit het Dutttch 89 De baron was b J deze woorden opgestaan ook z n gezicht vertoonde een ernstige uitdrukking en zijn blik gaf te kennen dat de inhoud van het korte gesprek wel overwogen en zelfs berekend was geweest Indien kapitein Von Gronau hoop had gekoesterd dan moest hij nu weten dat het dwaasheid was daarin te volharden daor van zijn verbintenis met Alma nooit sprake kon zijn Maar Von Gronau wos niet do man die voor hindernissen on bezwaren zoo schielijk terugdeinsde wanneer het gold een ingeslaöien weg to vervolgen En hier stonden de zaken ook andera dan de baron geloofde eu beweren wilde Alma had haar neef steeds gaarne gezien de kapitein geloofde zelfs mft zekerheid to mogen aannemen dat zijn liefde beantwoord werd Voorts had 7ij zich over Hohenhauson uitgedrukt op een wijze die voor dezen ver van streelend was ook hieruit meende Gronau de gevoli trekking te mogen maken dat hij gerechtigd was in zijn hoop te volharden toonen dat de handelingen der bekl de grenzen eener gewone kastijding niet te buiten waren gegaan iVaarom hy concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging Bubsidiatr vroeg pleiter de oplegging van eene geldboete Hierna werd behandeld de zaak tegen A J V 28 jaar machinist te Niouwerkerk a d IJael welke persoon in den nacht van 5 op 6 Juli jl te Moordrecht toen de aldaar surveilleerende gemeenteveldwachters J V d B en G op den B na herhaalde waanchnwing zekeren I in t H wegens het maken v n rumoer of burengerucht waardoor de nachtrust kon worden verstoord aangrepen teneinde hem in de arrestsnten kamer te brengen opzettelijk dien I in t H door hem bij de armen te grqpen en daaraan te rukken en te trekken uit de handen van genoemde politieambtenaren heeft bevrijd Na bet verhoor der beide verbalisanten die het boven gerelateerde bevestigden Vorderde het O M schuldigverklaring aan woderspannigheid en veroordeeling tot een maand gevangenisstraf Mr Jos van Baslte voor b l het woord voerende vrofg ontslag vsn rechtsvervolging daar de veldwachters niet waren in de rechtmatige uitoefening hunner bediening Volgens art 41 Wotb van Strafvordering toch hadden zij wel het recht een persoon aan te houdon en voorden officier van justitie of een der hulp officieren te brengen maar niet om dezen aan te gnjpen leu einde hem zooals ten laste is gelegd in de arrestantenkamer te brengen Mocht de rechtbank pleiters gevoelen niet doelen zoo verzocht hij de oplegging van eene boete Uitspraak Dinsdag a st Naar wg vernemen heeft Bosaard zich thans met een adres tot de Tweede Kamer gewend waarin hij onder overlegging van zijn request aan H M aan de Volksvertegenwoordiging verzoekt zichzijner te willen aantrekken ten einde te doen be en de vervulling er van door moed en wilskracht te verwezenlijken Bovendien was hq op de verklaring eenigermale voorbereid Sedert het eerste bezoek van Hohenhauson en nog meer sedert de verloving van Werner met Unica was de baron tegen den kapitein koeler geworden De vroegere vertrouwelijkheid had plotseling een einde genomen en de oude heer scheen zelfs het bezoek van zijn neef niet gaarne meer te zien Waaraan dit alles te wijten was begreep Gronau schielijk en het was natuurlijk dat zijn verborgen gramschap nu in de eerste plaats dien Hohenhausen trof in wien hij den begunstigden medeminnaar moest zien Gij vergezelt mij dus niet kapitein vroog debaron ton tweeden male Naar het kasteel neen Graaf Hohenhausen zal u die weigering kwalijk nemen hij heeft u genoodigd en a ij wijst dit vande hond Ook gij zoudt dit kivetsend vindon Zeker niet Ik zou tot mij elven zeggen dat mijn uitnoodiging een dwaasheid was geweest antwoordde de kap te o Ik heb hein met beloofd datik zou komen hij kan mij dus mot vernachten De baron reikte zijn neef de hand Iiij scheen te besctfen dat hij hom hard had bejegend Ik weet niet wat pij togen den graat hebt zeide hij en zoowel in zijn blik als iti zijn stemspiegelde zich een warme deelneming af Ik weet ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt slissen of hém de medaille voor 24 jarigen dienst te recht door het legerbestuur werd toegekend en zoo ja dat hem dan ook het aangevraagde pensioen I toekomt Wij vertrouwen dat de Kamer aan de zaak hora I aandacht zal wijden en daardoor een beslissing zal worden uitgelokt die de onbillijkheid wegneemt dat I Bossard die te goeder trouw op een officieel besluit zijner superieuren vertrouwde zijn pensioen moet missen wegens een administratief verschil van gevoelen tusschen twee autoriteiten Haagacie Ct Uit Breda meldt mea aan de N R Ct Dank zij de flinke maatregelen van den generaal majoor Hirdenberg gouverneur der Kon mil academie is het zoogenaamde baren der cadetten van het jongste studiejaar geheel geëindigd De 5 cadets van het oudste studiejaar die niettegenstaande het met goed gevolg afgelegd offioiersexamen niet tot ia luitenant werden aangesteld zijn met het toezisCit op de jonge cadets belast en verantwoordelijk gesteld dat zy ongemoeid worden gelaten Door Charles Davenport a ent der Sequak Company Limited tydolijk te Amsterdam is b j den rechter eene vordering ingesteld tegen de Vereeniging tegen de kwakzalverij Op grond dat de eischer door de verspreiding der strooibiljetten van genoemde vereeniging in de uitoefening zijner werkzaamheden zeer is belet en voel schaae heeft geleden vraagt hij 5000 gulden schadevergoeding De Indische Mercuur bevat een ontwerp van den luitenant ter zee K Boissevain over Oene korterv mailverbinding met Indie Het plan bestaat hierin dat do mailpakketten niet langer door de verschillende stoomvaartondernemingen naar Brindisi Genua of Marseille overgebracht en verder per spoor noot hunne bestemming vervoerd zouden worden maar het niet maar ik meen het te kunnen raden en het zou mij voor u hartelijk leed doen indien mijn vermoeden den spijker op den kop had geslagen Doe afstand van een wensch die nimmer tot vervulling kan komen gij verbitter slechts u zelven het leven Gronau zwoeg voor een openlijke verklaring wa dit oogenblik niet geschikt en de goede verstandhouding die tusschen hein en zijn oom heersohte wilde hij niet verbreken Voorshands had graaf Hohenhausen immers nog geen aanzoek gedaan en dan kon de kapitein nog altijd afwacliton welk antwoord Alma zou geven De baron schudde zijn neef de hand en stapte langs den oever van hot meer om aan den anderen kanf den weg naar Hohenhausen door het struikgewas te volgen llij had zich ter nauwernood een korten afstand verwijderd toen achter den kapitein de jager Hackert uit het boacli trad V ilt gij niet mede naar Hohenhausen mijnheer vroeg hij Neen antwoordde Gronau bar c i vVelhrht zal zich spoedig raeniffcen van hem afneiulen die heden nog zijn vriend is Hoe bedoelt gij dat Dat weet ik zelf niet het is misschien nietsmeer dan een vermoeden maar voor mij is dit voldoende zeide Hackerl Een vormoedeu herhaalde de kapitein wiens nieuwsgiongl eid en opmerkzaamheid die woinlen