Goudsche Courant, donderdag 24 september 1891

ff Hf w f Schipper moest zijn reis staken en met behulp van anderen zich van den last bevrijden hij is er met den schrik afgekomen Zaterdagmiddag is te Parijs een jongentje van 5 jaar onder het linker oog door een groote spin gebeten Het gelaat zwol snel op en s avonds was het arme kind dood Zoo verhaalt althans de République Fran9nise Alexander Jacques de vastende man in het West minsterAquarium was Zaterdagnamiddag te 4 uren vijftig etmalen zonder voedsel geweest Jodurende al dien tijd gebruikte bij niets dan een weinig van ziju poeder de hoeveelheid va i een snuifje tusschen duim en wijsvinger eon paar maal per dag dronk een enkele maal een slokje water om mond en keol te verfrisschen en rookte eenige sigaretten Alle Londensche doktors en journalisten hebben nacht en dng gedurende die vijftig etmalen toegang tot don heer Jacques gehad terwijl twee geneesheereii hem voortdurend waarnamen Zijn vasten van vijftig dagen is eene reclame voor zijn geheimzinnig poeder waar an hg het geheim gaarne voor eene goede som aan de eene of andere Regeering zou verkoopan Voor schipbreukelingen zou het uitnemend van dienst zijn tot hulp opdaagde en niet minder voor gaosche regimenten in oorlogstijd Zoo althans beweert de heer Jacques die nu langer gevast heeft dan Succi of oen ander De heer Jacques heeft alvorens Zaterdag ten aanschouwe van het publiek iets te gebruiken een man opgenomen en over het tooneel gedragen terwijl hg daarna zgn eerste maal deed beslaande uit kipponsoep visch druiven eu rooden wijn Vijfhonderd kan petroleum zijn te Consuegra gebruikt om het verdronken vee aldaar te verbranden De lucht is overal vol zwavelige dampen tengovolge van de ontsmettingsmaatregelen Allerwegen zooken lieden onder de bouwvallen naar geld en kostbaarheden Zaterdag schijnt men mot het begraven van de doeden 1781 en het verbranden van verdronken vee te zijn gereed gekomen was de weg tusschen Madridejos en Consuegra hersteld en de aangeroerde voorraad levensmiddelen voldoende Te Camunas en Villafranca in Toledo heerschte grooto ellende Tal van plunderaars zijn in hechtenis genomen De heer Arthur Heeren Britsch onderdaan en persoonlgk met den Spaanschen minister president bevriend heeft 160 000 gegeven voor de noodlijdenden en daarvoor eene dankbetuiging van wege Koningin Christina ontvangen Zondagavond is Consuegra wederom door een hevig onweder bezocht tengovolge waarvan ettelgke vroeger be chadigde huizen instortten Te Stockholm is groot opzien gewekt door de ontdekking dat de 30 jarige Graaf Bror Mörner die naar men geloofde zelfmoord pleegde door zijn jongeren broeder Graaf Joban is doodgeschoten De moordenaar legde een volledige bekentenis af Hg had zoo verhaalde hij zijn broeder geld ter leen gevraagd en toen deze hem dit weigerde haalde hij oen revolver te voorschijn om zich zelven dood te schieten Graaf Bror wilde hem dit beletten onder het worstelen om den revolver ging het wapen af en Graaf Bror werd zwaar gewond Hg smeekte nn zijn broeder door een tweede schot een eind aan zgn lijden te maken en deze voldeed aan dien wenach Men hecht echter geen geloof aan dit verhaal Graaf Johan werd onverwijld in hechtenis genomen Balteolandscb Overzicht De Belgische oen rale sectie voor de grondwetsherziening is gisteren te 10 uur bgeengekomen om te beraadslagen over de bezwaren tegen bet rapport van den heer De Smet do Nayer uiteengezel door den heer Frère Orban in een geschrift getiteld Nota van de minderheid De zitting duurde lang tot over 1 uur en was onstuimig De heer D Smet verzette zich tegen de heftige oanvallen door den heer Frère Orban tegen hem gericht waarop de laatstgenoemde te verstaan gaf dat hij alleen opkwam tegen de denkbeelden door den rapportour ontwikkeld maar den persoon van dezen ongemoeid wilde laten De heer De Smet ontzegde ean den heer Frère Orban het recht zgn nota aan het rapport toe te voogen dewijl dat rapport nog niet definitief is en wellicht nog wijzigingen kan ondergaan Deze stelling werd echter bestreden door don voorzitter de heer Delantshoere Verschillende leden betoogden de noodzakelijkheid dat het rapport wordt rondgezonden zoo als het daar ligt opdat het land de uitkomsten van don arbeid der sectie leore kennen Hot voorstel van den heer De Smet om uit zijn rapport de zinsneden te schrappen welke het antwoord van den heero Frère Orban hebben uitgelokt om zoodoende de nota der minderheid dtt een aSsondarlgke mail atoomraaitdienst te te i Port Soid op bqzonder daartoe bestemde sneWarende sehepen zou innemen en naar Salonika brengen vanwaar de mailtrein ze naar Nisoh op de lyn Konstantinopel Parijs zou bezorgen In omgekeerde richting zou dezelfde weg gevolg worden Hierdoor zou naar do heer Boissevain berekent eene belangrijke tijdsbesparing verkregen worden De op te richten stoomvaartdienst zou door alle bjj de verzending belanghebbende mogendheden gesubsideerd dienen te worden en deze subsidién zouden aanvankelijk de eenige inkomsten der onderneming uitmaken Later als de veiligheid op de Turksche spoorwegen grooter mocht worden dau thans kan er ook van passagiers en goederenvervoer sprake zijn Bg den onderlingen naijver der groote mogendheden en de vrees dat er politieke bedoelingen onder het plan verscholen konden liggen acht de heer Boissevain eene Nederlandsche onderneming hot best geschikt om de zaak ter hand te nemen Statea GeneraaL Tweede Ka ueb Zitting van Dinsdag 22 Sept Aan de orde was het adres van antwoord Natuurlijk wordt deze gelegenheid aangegrepen om duidelijk positie te nemen tegenover het kabinet of althans nadere verklaringen uit te lakken Tan de zijde der oppositie voerden de heeren Beelaerts van Blokland Vermeulen en Schaepman bet woord Geen hunner was voornemens der Regeering belemmerend in den weg te treden wanneer lij iets voor zou stellen in s landj belang Toch meende de eerste niet te kunnen zwijgen van de achteruitzetting der legerwet Ook de heer Rutgers van Rozenburg deed dit met de hem eigen scherpte en erkend moet worden dat het optreden van den heer Seijffardt een schaduw werpt op het overigens 00 flinke liberale kabinet De nieuwe minister van oorlog kon natuurlijk slechts met eenige algemeenheden antwoorden Dd heeren Van Houten en inzonderheid Van Kerkwijk riepen de Regcering ter verantwoording over de miuisterieele crisis Terecht antwoordde de kabinetsformeerder Van Tienhoven dat zijn aansprakelijkheid eerst dateert van 27 Juli toen hij de opdracht om een kabinet samen te stellen aanvaardde Wat vóór den tijd geschied is ging builen hem om Het debat leidde op die wijze tot niets Bij de paragraaf over den toestand van handel on nijverheid luchtte de heer Bahimann zijne protectionnistische gevoelens en twijfelde aan de waarheid der optimistische mededeelingen van de troonrede Men is thans aan het debatteeren over de voornemens der Regeering met het kiesreclit De geavanceerd liberalen Hartogh nn Veegens vonden de uitlegging die de hoer Beaufort Amsterdam vtn de beteekenia der daarop betrekking hebbende zinsnede bedenkelijk daar hg daarin niet het alles beheerschende zag De Minister Tak naar zgn bedoeling gevraagd kon zich houden buiten dezen strijd maar legde zijnerzijds de verklaring af dat hij aan zijn ontwerp onafgebroken zou werken en het als het gereed waa zou indienen Wat kan hij anders doen en waarom niet inmiddels zooals de heer Van Houten het uitdrukte andere vruchten geplukt die rijp zijn En is er eigenlijk te dien opzichte principieel verschil van gevoelen onder de liberalen moesten opwekken men grijpt geen vermoedens uit de lucht Zeker niet Gij moet dus ook iets meer weten Hackert Ik weet in het geheel niets mijnheer ik zegslechts dat weldra zich menigeen van hem kan afwenden die heden op zijn vriendschap boogt Mijwordt niets gevraagd en ik heb ook geen recht omte spreken en het is mijn gewoonte niet iemandte beschuldigen zoolang ik geen bewgzen heb Wijzullen het wel vernemen Wat zullen wij vernemen P De jager wendde zijn gelaat van den vorschenden blik des kapiteins af hij scheen te vreezen dat de uitdrukking zijner trekken meer verraden zou dan hg verraden wilde Ik was van morgen in de stad zeide hij eenantwoord op tot hem gerichte vragen ontwijkende Gij herinnert u immers nog den vermoorden matroos wiens lijk in het meer gevonden werd P Ja zeker knikte Gronau Eergistorenavond is de moordenaar gearresteerd Men had vermoeden op een koddebeier wasdat gegrond Ik weet het niet antwoordde Hackert Menheeft hem bij een misdaad betrapt hij moet bij diegelegenheid een poging tot moord gedaan hebben de zaak komt mij ook niet zeer duidelijk voor derechter gevoelde zich niet genoopt mij die aange Heden zal dit nader bigken bg de voortzetting van het debat Op het einde der vergadering heeft de heer Schimmelpenninck een amendement voorgesteld om naast het kiesrecht ook de regeling der defensie teacoentueeren In de gevangenis te Oraha stierf dezor dagen een veroordeelde aan de gevolgen van ernstige mishand liugen Bg onderzoek bleken hem bgna alle ribben gebroken en 14 wonden op het lichaam te zijn toegebracht Op bevel van den inspecteur Morosow werden de gevangenen meermalen op die wijze getuchtigd met stokken en sleenen in doeken gewikkeld dat heette noodig in het belang der discipline De Rechtbank te Kiew heeft de zaak behandeld en zes gevangenbewaarders tot langdurigen dwangarbeid veroordeeld torwgl de inspecteur van alle burgerlgke rechten vervallen verklaard en tot deportatie naar het Gouvernement Tobolsk veroordeeld is hg is echter naar Amerika gevlucht Indertijd hebben wij gemeld dat ds V d palm predikant te Langezwaag in eene vergadering van Nijverheid te Heerenreen er op wees hoe noodig het was de zoetwatervisscherij in Friesland te beschermen Eene commissie bestaande uit de heeren V d Palm Woltman burgemeester en Hepkeroa uitgever te Heerenveen werd benoemd om een en ander te onderzoeken en meende dat het t beste zou zijn eene vereenlging in die provincie op te richten die ten doel had de belangen der visscherg te bevorderen Het comité belastte zich met de voorloopige werkzaamheden en uit alle oorden der provincie heeft hel blgken van belangstelling ontvangen zoodat de oprichting der vereeuigiug zeker is en de eerste vergadering den 28e dezer zal worden gehouden tot vaststelling der statuten Fen milioien is voor t eerst op wacht en staat als schildwacht s nacbts op post voor de hoofdwacht op den Dam te Amsterdam De officier van de wacht is de posten gaan visiteeren De sergeant van de wacht komt buiten en zegt Schildwacht kijk goed uit je doppen in de richting van de Kal verstraat en roep vroeg In t geweer als de Imtnant eruit komt hoor I Onze boerenjongen tuurt steeds naar de Kalverstraat doch op eens komt de officier van den Nieuwendijk en wil het wachthuis binnengaan ffPst roept onze landavordediger en de officier hem naderende zegt hg non je zal ook een standje van den sergeant krggoii want je moet uit de Kalverstraat kommen en nou kom je van den Nieuwendijk I iJnut Cl Naar aanleiding van al wat meteorologische tinnegieter over abnormale weersgesteldheid natte zomers en trapsgewijze dalende temperatuur der gematigde Ittchtstreel ter tafel brengen deelde een Fransch blad eenige curiense aanhalingen mee uit ond Engelsche kronieken of dagboeken waaruit blijkt dat zoo koude en natte zomers als wij nn beleefd hebben toch ook in vroegere eeuwen schon dagewesen zijn John Kvelyn hield in de 17e eeuw zgne dagboeken zestig jaren lang bg en teekendo aan over 1693 i Éllendig weer het is eeuwig regen Van 1095 heet het wat een ongelukkig I legenheid te verklaren Men heeft bij hem het mes en de brieventasch van den matroos gevonden het gemerkte bankbiljet was er nog in het andere moet Reimann uitgegeven hebben En dan wilt gg nog altoos beweren dat geniet wist of het vennooden gegrond waiP eideGronau verbaasd De bewijzen zijn immers over I tuigend Naar den schijn ja Men heeft zelfs den stokbij hem gevonden waarmede hij den matroos neergeveld zou hebben En dit alles kan uw twgfel niet wegnemen Reimann beweert brieventasch en mes ge vonden te hebben Belachelgk Maar kan het niet even goed mogelijk zijn P Hackert gij weet zeer goed wat ge zegt antwoordde de kapitein ongeduldig hoe kunt gg nu I zoo halsstarrig zijn P Het is immers de gewone uitvlucht der beschuldigden dat zij voorgeven alles te hebben gevonden En aan zulk een afgezaagde uitvlucht wilt gij geloof schenken P Gevonden Ik vraag u Dan moest dus een ander den moord bedreren en de brieventasch met het geld wegge I worpen hebben Is het dan niet al te belachelijk dit voor goede munt te willen aannemen Hackert zweeg Zij waren op korten afstand van het slot van baron Von Buchenau genaderd I Wie kan den moord bedreven hebben vervolgde de kapitein Niemand kende don matroos jaar is dit nu weer zoo koud is de maand Augustus als het maar zelden in den winter is In Engeland nl De zomer van 1A96 staat er te boek als koud regenachtig en heelemaal buiten seizoens Van Horace Walpole zgn gedenkschriften overgebleven over de 18e eeuw Hij noteert in 1788 dat zgn arme hooihuppels geen droogeu draad aan hun lijf hebben en hg reeds sedert 3 dagen in Juni vuur moest aanleggen wij leven zegt hg voortdurend in wrok en ergenis over zulk hondenweer maar de schuld ligt aan ons wat hebben wg noodig een seizoen zomer te noemen dat er zelf geen aanspraak op maken wil P En op eene andere plaats Een bedroefde zomer I maar is het ooit veel beter Da Newcastle steenkolen geven meer warmte dan de zon en ik bon vast besloten voortaan ook des zomers maar op die delfstof te rekenen De zomer van 1769 was alweer guur en onpleizierig Onzen zomer schreef Walpole toen bereiden wg ons zelf bg den baard met hout en steenkolen In het hartje van don would be zomer van 1777 merkt hij in zijn memoriaal op dat er geen grooter dwaaslieid denkbaar is dan het aanleggen van zoo kostbare buitecplaatsen in Engeland in den regel valt er toch niets van te genieten behoudens een zoraerjubilé om do vijf eu twintig jaar In 1781 luidt het de maand Juni is nu in het land eu er beerscht een kou als om de Kerstmis zoo gaat het trouwens sedert menschengebeugen schier elk jaar In diezelfde maand van het jaar 1787 klaagt Walpole daar heb jo hem weer die nare koude oostwind hg waaide bgna gedurig uit dien hoek sedert ik bier aanlandde om van den winter ia groen pak te komen genieten In zuidelgker landen is het zomer reizigers hebben dat vreemde woord ook hierheen overgebracht met hun druiven perziken en tuberozen Die Walpole was denkelijk iemand vtfli de familie Nurks maar uit die oude kronieken blijkt toch dat wij ons over geen abnormale weergesteld beid moeten verwonderen al wil de uitgaande mensch er wel eens over pruttelen N R Ct Men schrijft aan Se Maathode uit Schiedam Meldde ik dezer dagen dat in den loop van 14 dagen 61 panden tot verkoop waren aangeplakt thans kan ik melden dat er verkocht is o a een woning voor 50 zoodat de eigenaar met inbegrip van grondlasten en kleine reparatién 10 c nt in de week verwoont Wg kunnen het thans begrgpeu dat vroeger zooals de geschiedenis vermeldt een boerderg voor twee hammen werd verkocht en een buitenplaats voor twee zakken koorn De stad verkrggt dan ook een bouwvallig aanzien de vele panden die ledig staan of uitgebroken zgn worden niet meer onderhouden en zijn met behulp van do straatjeugd van het glaswerk ontdaan Met volle naarheid zeide mij iemand kort geleden iemand van buiten Schiedam is een stad die in de ergste mate in verval is Het wordt dan ook gevaarlijk in sommige straten of grachten langs de bouwvallige panden te gaan dit moest deze week een niets kwaads vermoedende schipp $r ondervinden Door de Schie varende stootte hg met zijn haak tegen een achtermuur waardoor die omviel en voor I een groot gedeelte op zgn schuitje terechtkwam De en men heeft buiten den koddebeier geen vagebond in deze omstreken bemerkt Was de misdaad uit wraak geschied dan zou men het Igk niet beroofd hebben het ontbreken van geld en alle andere voorwerpen van waarde bewgst den met diefstal gepaarden moord zoo overtuigend dat niet de minste twgfel meer bestaan kan j en nu meent die uit het tuchthuis ontslagen vagebond dat hij anderen kan diets maken de geroofde voorwerpen te hebben gevonden De schgn pleit niet in zgn voordeel mgnheert Alleen de schgn In mgn oog ja Hackert of ge weet meer of nu ik wilhet niet uitspreken het zou te slecht zijn De jager wierp een bestraifenden blik op zgn begeleider maar gaf geen antwoord terwijl do kapitein over hetgeen hg gehoord had nadacht Gij moet inderdaad meer weten hernam hgna eenigen tijd Zeg maar wat u op de lippen ligt Wanneer gij wilt beweren dat de koddebeier denmoord niet kan bedreven hebben dan zult gij ookreeds argwaan tegen een ander hebben Wie is dieandere P De jager bleef staan en lachte schamper Zoo vangt go mij niet kapitein I riep hij Ikgeef mijn vermoeden niet prgs zoolang ik geenbewijzen bob Wordt vervolgd overbodig te doen worden werd verworpen omdat de sectie van oordeel is dat het rapport uitdrukking moet geven aan alle denkbeeld n opgerezen bij en behandeld door hare leden Ton slotte kwam men overeen dat De Smet de nota Frère Orban kortelijk zou kunnen beantwoorden op voorwaarde dat laatstgenoemde zich dan nederlegge bij de redactie van dat antwoord Doet bij dit niet dan zal achter het rapport en de nota slechts worden afgedrukt het proces verbaal zonder moer van do heden gehouden zittinif De leden der sectie erkenden eenstemmig dat de heer De Smet in een toestand van zenuwachtige opgewondenheid verkeert en zich getroffen gevoelt door de nota van den heer Frère Orban welk stuk naar een der katholieke afgevaardigden de heer Nerincx verklaarde mot merkwaardig talent en warmte geschreven is De sectie b sloot geen vergaderingen meer te zullen Jioudcn Alle Duitsohe dagbladen zijn ingenomen met de opheffing van den pnsdwang zoowel wegens do staathuishoudkundigo beteokenis voor het Rgksland en Zuid Duilsclilund als wegens bet feit dat in den maatregel het staatkunilig kenteeken ligt opgesloten van eene gezonde opvatting van den Éuropeeschen toestand en het bewustzijn van eigen kracht In gelijken geest luidt h t officieuze artikel der Nordd Allg Zeiluwj Alleen de conservatiove RekhAode vreest dat de maatregel te Parg s zal wordon opgevat als een teeken van zwakheid Het weder opgekomen bericht betreffende het aanstaand bezoek van den C zaar te Berlijn geldt in goed onderrichte kringen voor niet geheel onwaarschijnlijk Van officieele zijde aal daarvan echter natuurlijk eerst dan gowag worden gemaakt wanneer het bezoek ontwgfelbaar vaststaat Nog ontbreken uitvoerige berichten over den toestand in Duitsch Oost Afrika In afwachting daarvan wordt in de Duitsohe bladen weer een hevige strgd geopend over de koloniale politiek De tegenstanders der koloniale staatkunde beschouwen de nederloag der expeditie Zelewski als het gevolg van een fout dor regeering Immers de kolonie was nog niet geheel tot rust gebracht en de invoering van het burgerlijk bestuur onder den gouverneur Von Soden is te vroeg geschied Indien het militaire bestuur van majoor Wissmann nog eenigen tijd ware gehandhaafd zouden do Wahehe a het hoofd wellicht niet hebben opgestoken De voorstanders der koloniale staatkunde beweren daarentegen dat do nederlaag alleen het gevolg is van de slechte uitrusting der expeditie Indien de onderneming behoorlijk geleid ware zou het ongeval niet geschied zijn Trou eus volgens hen heeft dit op zicli zelf staand feit en betrekking tot de algomeene koloniale politiek Intusschen men moge over de oorzaak twisten het feit is er dat do expeditie Zelewski is vernietigd eu dst om de weerspannige Wabohe s te tuchtigen een tweede krachtiger expeditie noodig ia Daarom herhaalt de Mreiainnige Zeiiung met klem don eisch dat de regeering or ten minste toe besluite de meest onbruikbare kolonies op te geven en haar krachten uitsluitend tot ontginning van do besto beperke Blijkens uitvoeriger berichten over den dood van Balmaceda had de ox dictator den 19den Augustus Santiago verlaten in de hoop de grenzen nog te kunnen bereiken maar na twee weken te hebben rondgedwaald en daarbij tairgke malen de kansgeloopen te hebben herkend en gevangen genomen te worden kwam hij uitgeput den 2den Sept des nachts in Santiago terug Dr üriburi Argentgnsoh gezant aarzelde niet hem in zijn huis op to nemen Den volgenden dag werd om de Congres partij op een dwaalspoor te brengen door een der aanhangers van Balmaceda het gerucht verspreid dat de gewezen president bg het overtrekken van het Andesgebergte door een muildierdrijver was vermoord Balmaoeda hield zich zoo zorgvuldig schuil in het huis van den gezant dat zelfs de huisgenooten niets van zijne tegenwoordigheid afwisten De heer üriburi zelf bracht hem zgn middagmaal hield hem op do hoogte van den politiekeu toestand en bracht hem de dagbladen waarin daarover werd geschreven Vrijdagavond vond de gezant zgn gast somber enterneergedrukt en Zaterdagoohtend te 8 uur hoorde het schot waarmede Balmaceda zich van het leven beroofde Men vond twee brieven op zijn tafel liggen waarvan een aan zgne moeder Eenigen zijner tegenstanders wilden toen de dood van Balmaceda in de stad bekend werd zijn lijk gaan opeischon maar de regeering liet onmiddellijk het huis tegen mogelijke aanvallen bewaken Als een bijzonderheid kan nog gewezen worden op het feit dat het Vrijdag juist de 73ste verjaardag was van de afkondiging der Chileensche onafhankelijkheid en tevens da dag waarop Balmaceda s presidentschap ten einde liep De dictator heeft toen hg het besluit nam zich te dooden in zijn kamer het gejoel kannen hooren van de groote volksfeesten die ter eero van zijn verdrijven werden gevierd Blijkens een gisteren ontvangen telegram uit Washington zouden de Europeesche stateu besloten hebbon gemeenschappelijk met hnn eskad rs tegen China op te tredei Volgens de Kolniache Zeüung echter is de zaak nog niet zoo ver gevorderd Wel bevestigt bet blad dat de verschillende mogendheden ia overleg zijn getreden om vast te stellen wat zij zullen doen indien de Cl ineesche regeering bij haar baUtarrige houding blijft volharden as Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 23 September No 12348 ƒ 1500 No 5209 U911 en 20803 ƒ 1000 No 3901 7904 15326 18540 en 19922 ƒ 400 No 1411 13855 en 20605 ƒ 200 No 183 189 2117 3693 5266 15216 15068 16400 17051 en 20857 ƒ 100 Prijzen ven ƒ 70 126 3369 5725 9091 11454 13475 15556 17851 179 3397 5812 9092 11544 13598 15574 18015 184 3112 5961 9105 11645 13634 15615 18109 339 3481 6216 9110 11777 13639 15682 18463 380 3622 6267 9151 11785 13714 15751 18703 419 3647 6454 9259 11915 13764 15794 18727 693 3586 6538 9336 11960 13801 15858 18781 930 4014 6677 9338 12058 13975 15878 19171 1039 4074 6679 9479 12120 14088 15978 19202 1061 4080 6726 9569 12180 14099 16122 19227 1077 4082 6855 9610 12208 14177 16393 19320 1152 4246 6935 9652 12237 14331 16433 19346 1346 4351 7228 9691 13343 14339 16451 19433 1607 4395 7506 9731 13385 14333 16471 19449 1673 4467 7671 9786 12468 14399 16606 19451 1708 4669 7574 9830 12471 14473 16601 19648 1857 4707 7685 10063 13505 14543 16643 19682 3343 4814 7937 10083 13697 14633 16680 19655 3366 4934 8006 10137 12817 14668 16796 1986S 2319 6044 8179 10314 12828 14862 16921 19957 2384 611S 8391 10382 12944 14885 17102 20176 2419 6202 8510 10478 13049 14964 17122 30340 3599 6306 8563 10663 13105 14969 17159 20393 2612 5317 8659 10662 13194 14978 17303 20411 2702 6431 874110693 13226 14987 17315 20432 3063 6487 8864 10892 13269 16061 17346 20582 3121 5626 8920 10903 13306 16119 17397 30702 3179 5596 8925 11215 13372 15221 17464 30788 3381 6629 896411370 13393 15266 17578 20952 3345 5675 897311399 13394 16318 17678 21000 3365 Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 23 September 1891 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Rijden met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorven J N to GouJa en R van E te Waddinxveen ieder tot ƒ 3 of 1 dag hecjhtenis A H to Zevenhuizen tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Maken van nachtelijk rumoer L H te Nieuwerkerk a d IJssel en I in t H te Ouderkerk a d IJssel ieder tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Spolen met en om geld op de openbare straat D van D te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis E van W en J van W te Gouda ieder tot ƒ 0 60 of 1 dag Visscherijovertreding A H te Woddingsveen tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis J J te Reeuwijk tot 3 of 2 dagen hechtenis P L J te Gouda tot 3 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap W H te Dussen H B te Hazerswoude J W te Kralingen W B to Gent J van A te Gouda A W te Stolwijk J A B en H R te Gouda F B te Zwammerdam D S en A B te Gouda allen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J P van R te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis H J van M te Gouda tot 6 of 3 dagen hechtenis W E te Ouderkerk a d IJssel tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij Igfsdwang van één dag PETROLEUM i OTEEKïi GË van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijki te aotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 40 Geïmporteerd fust ƒ 7 50 Januari on Februari levering ƒ 7 40 October levering 7 35 November en December levering ƒ 7 40 = fi ma mmm mm