Goudsche Courant, donderdag 24 september 1891

j I 1801 Vrijdag 25 September ADVERTENTIÊN N 4640 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iosendlng van advertentiön kan gesotaleden tot een nur des namiddags van den dag der uitgave Getrouwd C P FREVEL EN A M L BUIJZE Breda 23 September 1891 De Beer en Mevrouw FREVELBuiJZE betuigen hun hartelgken dank voor de vele bewijzen van belangstelling hg hnn huwel k ondervonden Op de GOUWE wordt een zeer net BOVENHUIS voorzien van waterleiding TE HUUR AANGEBODEN Adres Wük C No 7 STEENIiOLEI In LOSSING eene LADING Puike Grove Ruhr Kachclkoleo gedurende de lossing tot 80 cents per Mud k z k vrg te huis bezorgd Aanbevelend A LAMBERT Turfsingel Te ROTTERDAMl wordt op een der beste standen ter 07EENAÏEAANQEB0DEN een prachtige ZAAK in MELK BOTER Inlichtingen verkrijgbaar onder letters K K ba den Boekhandelaar W J db NEVE 31 Weste Wagenstraat RoUerdam 5lS normaal ondergoederen j het beste voorbe rji hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende hnidnitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne en onder de bandteekeuing Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 0 Boogenboüiii Cz ADVERTENTIEN in alle Jilnnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Wgdstraat te Gouda Maatschappij tot Exploitatie van STAATSSFOORWE EN Op Dinsdag S9 September e k zal van onderstaande Stations een goedkoope trein voor het vervoer van REIZIGERS 3e Klasse naar NIJMEGEN en TERUfi loopen Reizigers kunnen naar verkiezing te EDE of ARNHEM uit en instappen HEENREIS TERUGREIS Den Haag vertrek 6 35 s morgens N megen vertrek 7 30 s avonds Voorburg 6 42 Arnhem 8 7 Soetermeer Zegwaard 6 57 Ede 8 40 Gouda 7 25 Utrecht aankomst 9 30 Leiden 6 55 Woerden 10 13 Alfen 7 20 Bodegraven 10 37 Bodegraven 7 38 Alfen 10 54 Woerden 8 00 Leiden 11 19 Utrecht 8 35 Gouda 11 5 Ede aankomst 9 31 Boetermeer Zegwaard 11 32 Arnhem 10 15 Voorborg 11 46 Ngmegen 10 52 Den Haag 11 52 De prnzen züe als volgt Van den BaMC en Voorburg ƒ 1 35 van Soetermeer Zegwaard 1 25 van Gonda ƒ 1 10 van Leiden ï 2t van Alfen 1 10 van Bodegraven l OA en van Woerden en Utrecht 1 00 KAARTEN worden tot een beperkt aantal nitgegeven tot MAANDAO H8 SEPTEMBER s namiddags 1 uur Goedkoop Solied Elegant es Gangbaarste S Ê modellen g JB rdoiynL tt r 8GHILIJBB o OOSTAIXL OOBTHB p dociJiil 7 HERZOO I d njjnf WAOiniB fr r STBPHAW LnrOOLH B p doiijn i 1 J Verkrijgbaar t Qouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 i VV E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand fieschWt Leipzig Plagwitz LOTEIN in de VI RL0T1I JG BIJ GELEGENHEID DER ZLJN TE BEKOMEN BIJ A BKI i ilIA Lan re Tiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 ersdruk an A Brinkman Zoon Gou U De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlflke Nommer VIJF CENTEN De Qemeentebegrootmg voor 1892 Alvorens over te gaan tot het tweede gedeelte der begrooting de Uitgaven komen wy even temg op volgnummer 27 Opbrengst van de gabel voor het bevaren van de rivier de Oonwe Evenals bg de belasting op de vaart door de gemeente hadden wg vroeger hierbg aaugeteekend dat deze naar onze meening te laag geraamd is Dit jaar nu is wel de laatste gebracht van 61000 op 65000 maar de eerstgenoemde is op 2 000 gehandhaafd zooals sedert jaren de gewoonte ia En toch zon die in verband met de gemiddelde opbrengst veilig op 24 a 25 mille gesteld knnnen worden De opbrengst was in 1882 26512 56 1883 27029 75 1884 24058 34 ♦♦ 1 25309 90 1886 25207 72 1887 25950 72 1888 25479 99 1889 27316 75 1890 26988 96 Deze ouaestie is wel niet van overwegend belang daar hoogere raming geen cent meer in de kas brengt maar toch is het in het algemeen wenscbelgk dat da ramingen zoo na nogelgk bg de werkelgkheid komen zonder nch aan te groote misrekeningen bloot te itellen Nog een kleine aanvulling van ons vorig trtike laten wg bier volgen Ken onzer lezers maakte ons de opmerking FEVILLETOIM Uit iet Duitsci X M Ik wist wel dat hot slecht vermoedens wsren I aatwoordde Gronau Wie tv eet om welke redenengjj den vagebond in bescherming wilt nemen wa hij niet de vader uwer beminde Ik heb zijn dochter nooit mijne beminde genoemd zoide Hackert Wanneer ik daaraan denk dap kan ik slechts wonschen dat Eeimann het tuchth i niet weder mocht verlaten ik heb Mit dien tijd nog een rekening met hem to vereffenen kapitein als ik hem niettemin verdedig dan moot u ditdos bewijzen dat ik aan aijn schuld geon geloofkan slaan Het is mogelijk dat hij de misdaadheeft bedreven maar het i even goed mogelijk dat een ander haar bedroef de waarheid zal aanden dsg komen en wat ik daartoe kan bedragen dat zal zeker geschieden Het is een ondankbare taak Ik reken op iets andors dan op den dank van Reimann l Op wat rokent gij dat wg van de wik en weegloonen niets hadden gezegd dan dat zg sedert jaren nagenoeg stationair blgven schoon het van algemeene bekendheid is dat onze markt in dit opzicht achteruitgaat In antwoord daarop zullen wg de cgfers der laatste jareD geven waaruit ons van geen verval gebleken is en die het uitgetrokken bedrag ad f 3100 volkomen rechtvaardigen De opbrengst der wik weeg meet en keurloonen bedroegen in 1882 1817 40 1883 1852 32 1884 2237 27 1885 2265 42 1886 2181 97 1887 2243 02 1888 2642 70 1889 2136 10 1890 2172 05 Behalve het vleugje van 1888 dat op de b root4ng van 1800 aanleiuing gaf tot eene raming van 2400 welke echter op teleurstelling uitliep waren deze cgfers sedert 84 vrg wel stationair In 1891 kwam dan ook de raming ad 2100 weer op de begrooting Wg komen nu op de Uitgaven De sommen uitgetrokken voor het dagelgksch bestuur der gemeente geveu ons tot een enkele kantteekening aanleiding Gaarne vereenigen wg ons met de reeds in het vorig jaar van andere zgde gemaakte opmerking dat tegenwoordig de tractementen van de ambtenaren ter Secretarie niet in evenredigheid zgn met dat van den Secretaris Over de gepraesteerde diensten en de verschillende aanspraken kunnen wg niet oordeelen maar de sprong van 2600 Vraag niet verder mynheer mij zelf is veelnog niet duidelijk en in deze zaak moot ik zeervoorzichtig te werk gaan Spreek er ook met denbaron niet oïer ik weet dat hij mijne meeningniet zou deelen hij verkeert met graaf Von Hohenhausen op een zeer vertrouwelijken voet De kapitein bleef verrast staan zijn hand omvatte krampachtig don arm van don jager Graaf Hohenhausen antwoordde hij Wat wilt gij daarmede zeggen Hebt gij misschien achterdocht op Hackert dat zou ontzettend zgn en niettemin En niettemin vroeg Hackert toen da kapitein ophield en uit zijn oogen trof een loerende blik hetbleeke gelaat van Gronau Neen Hackert dat kunt gij niet denken vervolgde Grouau het zou te afschuwelijk zijn Niet voor hem alleen maar voor ous allen Maarzoo gij ondanks alles het een of ander mocht ontdekken sla dan aandachtig gade Hackert hoort ge Breng mij bewijzen of ook maar oen goed zekerspoor dan zult gij in raij een oiivermoeidon helpervinden Maar talm uiet te lang hoort gij Hackert De jager knikte slechts zijn blik ruste somber op den bodem Spoedig I antwoordde hg Dat is gemakkelijk gezegd ik weet nog niet waar ik beginnen moet Tot weerziens zeg aan den baron niets Hij floot zijn hond on stapte op den rijweg dieper in het bosch ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt tot 1400 Igkt ook ons oppervlakkig wat groot toe Na de trouwens welverdiende en zeer gemotiveerde verhoogiog van den Secretaris in 1885 had ook wel eene herziening der tractementen van de oVerige ambtenaren ter secretarie mogen volgen Over de posten voor het onderhoud van het meubilair van het Raadhuis kunnen wg niet oordeelen De dagelgksche gebruikers zgn daartoe het meest bevoegd Nadat verleden jaar een post was uitgetrokken voor den vloer van He vestibule in dit gebouw bestaat thans het voornemen aan het uiterlijke eenige verfraaiing aan te brengen door 250 te besteden voor het sausen der gevels en het verve i der kozgnen Jammer dat de kas niet veroorlooft de zgge vels in den ouden toestand te herstellen en aldus in overeenstemming te brengen met den gerestaureerdeu voorgevel Dit werk zon ech ter dunkt ons niet raedevallen daar vroegere inwendige verbouwing ons voorkomt de naaste aanleiding geweest te zgn tot verplaatsing en dichtraetselen van ramen Laat ons hopen dat meerdere welvaart in de toekomst de oude voorliefde voor een fraai stadhuis doe herleven onze oude stadsregeoten zagen niet tegen de kosten op wanneer het gold een der gemeente waardigeu zetel der vroedschap te stichten De uitgaven ter bestrgdiog van de kosten voor het bij houden der registers van den burgelgken stand 500 van de bevolkingregisters 75 de kiezerslijsten 200 behooren tot die uitgaven welke grootendeels voor rekening van het rgk moesten geschieden daar het algemeen belang en niet het bjjzonder belang der gemeente er in de eerste plaats bg betrokken is Het is te hopen dat de aan Voor Gronau lag de bezitting van baron Voü Buchonau zijn oom Het hoofdgebouw was veel eenfoudiger dan het slot Hohenhausen maar tooh evenzeer smaakvol Links en rechts lagen de woningen die in lateren tijd aangebouwd waren de stallingen remises schuren en de gebouwen voor den rentmeester en het dionstporaoneel De tuin was zeor fraai aangelegd maar eenvoudiger en niet zoo zorgvuldig bewerkt aU die van Hohenhausen van fonteinen en standbeelden ontdekte men hier evenmin iets als van een park met honderdjariïe beuken De hcoren Von Buohenau badden voor zulke schoonheden weinig liefhebberij aan deu dag gelegd ag waren meerendeels spaarzame lieden en hartstochtelijke jagers hun was de tuin zoo eenvoudig en onopgesmukt aU hij was voldoende en het aangrenzende woud stelde hen voor het gemis van een park schadeloos Hoe eenvoudig deze bezitting ook was maakte ü niettemin eon nangeuamen indruk men zag terstond dat de bezitter een vermogend en practisch niau as die meer aan innerlijke waarde dan aan uiterlijken schijn hechtte Dit vermoedon ging tot zekerheid over wanneer men een blik wierp in da gevulde schuren en stalliu en of ni de vertrekken van het kasteel In don tuin ontmoette de kapitein Alma zij kwam iiem op hare irowono levendige wijze to geinoct on vroeg hem roeils van verre wolke zegetcekenen hij I