Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1891

dei bezoekers verklaarde te midden der drukte dat het niets beteekende want dat hij een lijmsoort verkocht die t ongeluk geheel kon verhelpen I Staten Qeneraal Tweesi Kaheu Zitting van Woensdag 23 Sept De Kamer en vooral de liberale leden redeneerden nog veel over de vraag of regeling van het kiesrecht is een der voornaamste plichtm of wel de voomaamate plicht viin Regeering en vertegenwoordiging De commissie van redaoiie pleitte voor de eerste opvatting die ook do raoening der Regetring was De geavanceerden hadden meer sympathie voor de tweede lezing doch legden zich ten slotte bij de voorgestelde formule neder Bleven de heeren Kerdijk Hartogh en Veegens den strijd tegen do aan deze paragraaf geschonken intefpretutie voortzetten zg badden don raad moeten opvolgen van den heer Bóell en een amendement moeten voorstellen Thans gaf hun strijd den indruk van een nutteloos tegenstribbelen Nu de Kamer zich met de voorgestelde paragraaf vereenigdo is uitgemaakt eeiierzgds dat zg zich in geenen deele onbevoegd acht eenige zaak van belang te behandelen maar anderzijds ook dat zij in haar geheel kiesrechtregeling urgent acht Twee amendementen waren voorgesteld Een van den heer Sohimmelpenninok v d Oye om de legerwet te noemen dit ook door den heer Seret verdedigd voorstel werd ingetrokken nadat do heer Van Alphen het had bestreden en do minister Tak had verklaard dal er geen sprake was van mindere belangstelling toor de landsverdediging Door deze verklaring was het doel des voorstellers bereikt Een dergelijke verdienste zijn wij genegen toe te kennen aan een amendement van den heer Michiels dat overigens geheel overbodig de bedoeling had de aandacht de Regeoring speciaal voor den landbouw in Ie roepen Dit toch lokte een verklaring van den Minister Vierson uit ten gunste von de kloekheid en flinkheid van den Noderlandscheu landbouw waarop een handgeklap volgde bestemd om de by oen andere gelegenheid togenovor hem geuite kreten van afkeuring te overstemmen Hij verklaarde toen te bobben gezegd dal de buitenlandsohe conourreutie voor onzen landbouw een goed tegengift was tegenover de vijanden van elke ontwikkeling onkunde en traagheid In ons Parlement waren zulke woorden zeker op hun plaats en waar wij in Sen adem daarbij de liefde voor den freetrade hoorden belgden en bevordering der beginselen van rechtvaardigheid in onze fiscale en agrarische wetgeving als ideaal hoorden voorstellen kunnen wij over dezen Minister van Pinoncién dubbel tevreden zijn En de heer Michiels had don tact zijn amendement in te trekken De minister van justitie had nog in antwoord op de rodevoeringen van de heeren Kerkwijk en Levy de gelegenheid de instelling van eene staatscommissie voor het administratief recht te verdedigen en zijn voornemen te vel kondigen om de sociale onderwerpen geleidelijk ter hand te nemen Het met algemeene stemmen aangenomen adres zal H M de Regentes dio daarvoor eipresselgk naar den Haag komt door eene commissie worden aangeboden staatsman genoeg is om in te zien dat hg door terstond de koloniale reform te proclameeren de antirpvolutionaire oppositie welke deze hervorming wil voor het kabinst zal winnen Aangaande het onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee de Wadden en de Lauwerzee dat vanwege de Zaiderzee vereeniging wordt ingesteld is thans eene nieuwe nota verschenen Deze nota bevat de resultaten der lerreinwerkzaamheden verricht in 188 en 1890 Uit het thans ingestelde onderzoek en de onderzoekingen in 1866 en 1875 door prof v Bemmolon ingesteld in het zuidelgk gedeelte van de Zuiderzee welk gedeelte slechts voor een ondergeschikt deel identiek is met het gedeelte waarover zich dit nieuwe onderzoek heeft uitgestrekt blgkt dat minstens van de gronden dier toekomstige polders bezuiden de afsluitlg n over Wioringen zal zijn bouwgrond grootendeeis van groote waarde en slechts een ondergeschikt gedeelte van geen onmiddellijke waarde Wot do gedane stroommetingen betreft was het doel der gedane waarnemingen alleen het verkrijgen van een zeer algemeen overzicht omtrent de waterbewegingen in de Zuiderzee voor zoover dit zonder groote kosten door het verrichten van eenvoudige waarnemingen kon worden bereikt Verder zijn oonige verricht in de richting der ontworpen afsluitlijn over Wieringen is eene waterpassing op Wieringen gedaan in de richling van het ontworpen kanaal door dal eiland en is het soortelijk gewicht van het zeewater waargenomen ten eiudo een algemeen overzicht te verkrijgen omtrent het zoutgehalte van het Zuiderzee water Daaruit valt af te leiden dat het zoutgehalte zeer klein is ton zuidoosten van Urk langs de Gelderschc en Uirechtsche kust maar vooral ten noordoosten van dat eiland iu het gedeelte dat valt in den ontworpen polder Lommer Urk Kraggenburg Iu do Kattenburgstraat te Amsterdam had Dinsdag kort na den middag oeno niet onbetcekende botsing plaats tusschen een vyftal politieagenten en een aantal werklieden der Rgkswerf Het verkeer wordt daar ter plaatso nogal eens belemmerd door de karren van eeu groot aantal straathandelaars Vooral Dinsdags den betnaldag is de drukte zeer groot zoodat door de politie last tot doorrijdon erd gegeven Het was het oogenblik dat wel duizend man het klokje verbeidden om weer ann den arbeid te gaan on toen nu eene kar moest oprgden terwijl een wedfmaii juist bezig was daaraan eenige vruchten ie koopcn ontstond een woordenwisseling Daaruit ontwikkeldo zich ecnig verzet waarbg depolitieagenten met kofüekoteltjes werden geslagen enmet teer geworpen De agenten trokkon hun stokken die huu door de werklieden afhandig werden gemaakt toen de sabels die eveneens werden afgenomen Go lukkig sloeg toen het klokje van gehoorzaamheid waarop de werklieden zich haastten de werfpoort binnen to treden De sabels en stokken werden daarop teruggegeven aan de agenten die juist versterking wildengaan halen Het standje dat gelukkig geen ernstigegevolgen had was toen ofgeloopcn Hbl Uit Weenon schrijft men aan de N Rott O dd 21 September Van daag beginnen weder allo scholen want met het ofScieele einde van den zomer eindigt hier ook de vaoantie en de prachtige herfstdagen waarvan wg thans volop genieten kunnen daaraau niets veranderen Eene wandeling op de Hingstrasse en een kgkje in het Stadtpark tegen 5 uur s middags overtuigen ons dat de bewoners der hoofdstad naar huis terug gekeerd zijn Men ziet in dit park vooral de dames die hier meer op straat zijn dan m de Nederlandache steden wat het noodzakelijk gevolg is van de bekrompen woningen en van de behoefte aan frissche lucht en beweging welke daarvan het gevolg is Is men een tijd afwezig geweest dan wordt men telkens weer getroffen door bet onderscheid tusschen de dames in de Duitsche steden en te Weeuen Trouwens de Oostenrijksohe hoofdstad is altijd trotsch geweest op hare vrouwen en terwijl het oen Weoner waarschijnlijk zeer koud laten zou als men hem van zgn gemis eener poliiieke overtuiging van zijn angst voor de politie of andere eigenaardigheden een verwijt maakte zou hij hel zeer kwalgk nemen als men twijfel uitsprak omtrent de schoonheid dor Weener dames Het zijn vooral de schoone levendige oogen do rijzige en toch gevulde gestalte do vroolgko uitdrukking op het gelaat en de neite maar eenvoudige kleoding welke hier de aandacht trekken Daarbij komt nog eene gepaste behaagzucht en de allen Oostenrijkers als ware hot aangeboren hoffolijkhoid welke zich bg do Weenerin in bijzonder iiangeniime om gangsvormen openbaart Trouwens hoe zou het ook anders kunnen wozou waar alio volkeren die Oostonrijk Hongnrije benouen hier io de hoofdstad vcrtegenwoordi d zijn ou er i In eene beschouwing over het nieuwe ministerie wordt er door het Bat Hand opgewozen dat de minister van koloniën mr W K baron van Dedem kleur aali het Kabiuet bijzet Het initiatief door hem indertijd genomen tot het scheiden der koloniale finantien van die van het moederland rechtigt hem nasr het blad doet opmerken om als minister de koloniale reform aan de orde te stellen welke hg als afgevaardigde heeft voorgestaan en dat wel ruimer dan toen en in dien zin dat het niet blootelijk de finantieele maar de politieke scheiding gelde zoools hem destijds reeds door toongevende medeafgevaardigden is aangeraden Stelt de minister werkelijk de koloniale reform voorop dan al hij voetstoots aan hot Kabinet waarin hg zitting nam een zelfstandige richting op koloniaal gebied schenken en het iu staat slelleu tot een eerbied afdwingende werkzaamheid welke het op binnenlandsch terrein kwalijk zal vinden Wg aarzelen dan ook niet te betuigen aldus vervolgt het blad dat het van den tegenwoordigon minister van koloniën afhangt of het kabinet Van Tienhoven spoedig en onopgemerkt voorbij z l gaan of dat bet Xc i zal handhaven en onderscheiden door de te lang dood gezvtegen koloniale kwestie onomwonden aan de orde te stellen on hare oplossing te bewerken Aanvaardt de heer Van Dedem deze zware laak dan zal hij tevens te gemakkelgker de door hem gewenschte afschaffing der opiumpacht verkrijgen wijl deze dan alleen met goed succes door de régie te vervangen is wanneer de handhaving on controle derer laatste gewaarborgd is door de autonomie der in Indio gevestigde regeering lleeds spoedig zal het blijken of de hear Van Dedem staande herziening Tan gemeente en andere wetten deze onbiliyke lasten van de begrooting xnllen doen Terdwynen De openbare werken eischen natnurlijk eene belangrgke som Bü den post Toor onderhond Tan straten en pleinen is gerekend op het verleggen en vernieuwen der bestrating op de Gouwe Tan de Peperstraat tot de Aaltje Baksteeg de Raam van de Lange Willemsteeg tot de Kuiperstraat en de St Antboniestraat behalve het gewone onderhoud £ r zal daarom 4154 meer btsteed worden dan dit jaar Voor wegen en voetpaden is 430 minder voor de plantsoenen ƒ 100 meer uitgetrokken Voor nieuwe boomen en heesters komt op die beide posten 450 voor waarsehyniyk ook bestemd om de gedurende den afgeloopen strengen winter gestorven boomen te verv ingen Uet is echter twgfelachtig of alle ter verwgdering geteekende boomen werkelgk dood zgn Het ligt zeker in de bedoeling niet vóór het aanstaande voorjaar tot rooiing over te gitan dan kan men beter zien of alle levenskracht inderdaad verdwenen is Eene som van ƒ 2000 is bestemd voor eene nieuwe brug over de Breevaart aan de Karnemelksloot een noodzakelgke voltooiing van de wegverbetering aldaar verkregen door het overnemen van het onderhoud door de gemeante Voor gordingswerken hg de Kleiwegsbrug is 3000 bestemd Het speelwerk der torenklok zal voor 100 vernieuwd worden Bioleering van zylen ligt niet in het plan Zonden de daardoor vrijkomende gelden niet kunnen besteed worden aan demping der stinksloten in de Derde en Vierde Kade of in de Korte Akkeren Wanneer rechten van derde geëerbiedigd of medewerking van polderbesturen daartoe verkregen moet worden dan is daar zeker wel een mouw aan te passen wanneer de ernstige wil maar bestaat Thans zgn die bronnen van stank en ziekte een schande Toor de gemeente Rij het zien van den onveranderden post Toor dagen weekgelden voor de werklieden in dienst der gemeente rees de vraag bg ons of niet maatregelen zonden dienen genomen worden om deze personen tegen ongelukken te verzekeren en of niet de gemeente ook bg aanbestedingen voortaan zon vorderen verzekering van allen die bg gemeente werken geëmployeerd worden Het Rgk en de groote steden hebben in dit opzicht een goed voorbeeld gegeven door toepassing der aldaar bestaande regelen op de toestanden alhier zon ons verlicht gemeentebestnnr bewgzen dat het ook in dit opzicht met den tgd meegaat De reorganisatie van de politie die den 17 Febr j L haar beslag kreeg heeft wgziging van de begrooting ten gevolge gehad Twee posten ign met ƒ 3825 en 650 Terhoogd een ander is met ƒ 3499 verminderd zoodat de nieuwe regeling eene meerdere uitgaaf van ƒ 976 heeft tien gevolge gehad De globale berekening in het voorstel van Febr was 1000 van de jacht medebracht Een bitter lachje vertoonde zich op de lippen van Gronau De weitasch is ledig antwoordde hij maarik geloof dat heden op wild gedierte jacht werdgemaakt Dat begrgp ik niet zeide Alma hem verbaasdaanstarende Wilt ge u niet duidelijker verklaren Heden niet Alma Ed wat belet u dat Mijn opgewondenheid De jacht gold immers u niet schertste Alma Wellicht gold zij mijn hart Alma zag hem nog steeds strak aan de schalkache overmoed die anders uil haar oogen straalde was verdwenen en had voor do hartelijkste deelneming moeten plaats makeu Gij spreekt in raadsels zeide zij Hoe kuntgij denken dat ik dit alles begrijpen zou Gij zult bet raadsel iveldra oplossen antwoorddeGronau de oogen verlegen op d n grond ve ligend Hoe bevalt u graaf Hohenhausen Gij springt van het eene onderwerp op hetandere Wellicht ontdekt gij later de drijfveer mijnerhandelingen Ik weiischte uw oordeel over Hohenhausen Ie veruemeD Dat kap ik u thans nog niet zeggen Hebt gij er dan nog niet aan gedacht Alma dat eene beslissing zeer nabij is i Bg de straatverlichting die ƒ 748 meer zal kosten dachten wg aan de reeds in den Raad ter sprake gebrachte wensohelgkheid om de bruggen die toegang geven tot de stad gaandeweg alle te verlichten zooals met ieders toejuiching op de Kleiwegsbrug geschiedt De voordeelen eener gemeentelgke gasfabriek mogen zeker ook op deze wgze den ingezetenen ten goede komen De bestaande regeling aan de badenzwem iurichting is weder bestendigd Wjj zgn nog niet overtuigd van het doeltreffende daarvan Ken booger vast salaris aan den zwemmeester en adsistent met storting der abonnementsgelden enz iu de stadskas zou aanleiding kunnen geven tot meerder toezicht van gemeentewege dat vanzelf gunstig werken zon op den gang van zaken aan die inrichting Het hoofdstuk betreffende het Onderwgs behelst als naar gewoonte het leeuwendeel der uitgaven Er valt echter niets tgzonders hg op te merken daar alles op den ouden voet b gft Het geheele bedrag is een kleine ƒ 400 minder dan voor den loopenden dienst Ook de aanneming vau het plan De Schepper zal daarop van geen grooten invloed zgn daar dit uitgaat van het beginsel dat van de voorhanden middelen zooveel mogelgk gebruik gemaakt moet worden Uit de toelichting bg de kosten der Uoffmans stichtingen btgkt dat de bouw en inrichting daarvan geheel is bekostigd nit de renten van bet door Mej Hoffman vermaakte kapitaal Of dit was in overeenstemming met de bedoeling der schenkster lat n wg in het midden zeker is het dat deze handelwgze geweest is in het financieel belang der gemeente Trouwens bet doet er weinig toe of men een jaar vroeger of later is gereed gekomen nu de stichtingen verrezen zgn en zoo flink voor het doel ingericht mag men hopen dat zg blgvend nut zullen stichten De onbekrompen wgze waarop het gemeentebestuur aan de opdracht der weldadige erflaatster voldaan heeft strekt ten waarborg dat de stad verder zich even loffelgk van naar verplichtiug tot onderhond zal kwgten De overige posten gaven ons geen stof tot opmerkingen zoo4al wg eindigen met ook van de Uitgaven eene volledige opgave ts doen Hoofdst I Huishondelgk bestuur 32696 II Openbare werken 39760 III Kosten eigendomm 23335 IV Invordering V belaat 1890 V Openb veil enbrandw 30001 68 VI Gezoadheidspolitie 2840 VII Onderwgs konsten en wetenschappen 107836 35 VIII Armwezen 51118 72 IX Renten en afl t geld leeningen 33873 80 X Andere uitgaTen 9292 XI Onvoorziene nitgSTen 4407 87 Totaal 7 337121 43 Kene beslissing vroeg Alma hoofdschuddend Waar gij op wilt komen weet ik werkelijk niet het wordt mij steeds onduidelijker Ën wat graafHohenhausen aangaat beste ueef kan ik u voorloopig niets anders zeggen dan dat hij mij in geenenkel opzicht bevalt In het eerste oogunblik heefthij wel een zeer aangenamen indruk op mij gemaakt maar die ia niet blijvend geweest Hij was eenigemalen hier op bezoek en liet niets onverzuimd omzich tegen mij zoo lief mogelijk te betoonen maarweet ge welk een gedachte onwillekeurig in mijopkwam Welnu vroeg Gronsu met gespannon verwachting Of bij niet heelemaal bet optreden do manieren en de spreekwijze van een geoefenden tooneelspeler heeft en ik kou op deze vraag slechts eenbevestigend antwoord geven Ge hebt gelijk Alma Met uw verlof h pt is niets moer dan een vermoeden En zelfs intflen dit vermoeden gegrondwas zou het aan de wmrde van den man geen afbreuk iloon Graaf Hohenhausen maakt er geenomslag mede om te zeggen dat hij aan gene zijdevan den Oceaan een nvouturiersleven geleid heeft is het dus niet zeer goed mogelijk dat hij ookeenigen tijd hij een troep reizende komedianten heeftgesleten Kan men hem daarvan een verwijt maken Direct niet Ook indirect niet Koenraad wellicht dwong I BINNENLAND GOUDA U September 1891 De collecte hier ter atode ten voordeele der behoeftige Metalen ICruisridders heeft opgebracht 107 37V De afdeellng Gouda en omstreken van den Bond van Nederlandache onderwyzers houdt op Zaterdag 3 October a s a avonds ten 7 j ure een vergadering in het lokaal van den heer Dam waarin d heer Gerhard uit Amsterdam zal spreken ovor Onderwijstoestanden Heden morgen omstreeks 9 uur had de 76jarige weduwe N een harer familieleden willende bezoeken het ongeluk door bijziendheid in het water aan de Varkeumarkt te geraken Men berekent dat alleen in Haarlemmermeer d arbeiders 30 000 minder verdienen aan de bieten dan hot vorige jaar Men schrijft aan de Haarl Cl De wet van 10 Mei 1887 tot bevordering der verdeeliug der markegronden heeft in Drente nog slechts weinig verdeelingen van gemeenschappelijk bezit ten gevolge gehad Ken vrij belangrijke verdeeling zal echter eerlang in do gemeente Roden tot stand komen In eene vergadering van raarkgenooten is nl tot verkoop der van oudsher gemeenschappelijk bezeten heide besloten en zgn vgf volmachten benoemd om de zaak te regelen Reeds lang waa ophelfmg van het markgenootschsp wenaohelqk daar de gronden voortdurend afnamen door wederrechtelijke inbezitnemingen Nog onlangs nam iemand zich eenvoudig een stuk heide en bouwdo er ren huisje op Bij gebrek aan een geregeld bestuur van bet msrkgenootachap viel het moeilijk zich hiertegen te verzetten De feitelijke bezitter is door de justitie gehandhaafd tenzg het markgcnaotachap zgn eigendomsrecht bewees men begreep in rechten dit niet of bezwaarlijk te kunnen doen en zag dus van verzet af Intusschen bewoog dit ge aide markgenooten gowoonigk niet zeer doortastend eindelgk tot vordeoling otrer te gaan Do Belg die 14 dagen geleden te s Hage in arrest is genomen verdacht van zakkenrollerij is wegens gebrek aan voldoend bewgs iijner schuld aan dit misdrgf buiten verdere vervolging en op vrge voeten gesteld Dezer dagen werd te Anslerdsm in Uüle Colmnet door drie mannen een zware spiegelrait ingedragen van 4 bü 1 5 M Nauwelijks in de biljartkamer gekomen ontglipte de ruit aan bun handen waardoor ze met zulk een kracht neerkwam dat zo een duizeadvoudige verdeeling onderging en tevens met zulk ontzettend geraas dat bezoekers bedienden keukenpersoneel enz ontsteld opkeken en toesnelden Sen de nood hem Maar ge zoide immers dat hij u om die redenniet beviel Om die i en De eigenlijke oorzaak kan eamag ik niet onderzoeken Ook dan niet wanneer Hohenhausen het voornemen koesterde naar uw hand te dingen vroegGronau met bevende stem zonder te bedenken welkeen pijnlijke vraag hij met deze woorden tot hetmeisje had gericht Alma verbleekte maar reeds een oogenblik later vertoonde zich een hoogroode blos op haar lief jeugdig gelaat Dat voornemen is vermoedelijk slechts eenspook waarmede gij mij schrik wilt aanjagen antwoordde zij ik kan niet gelooven dat graaf Ho henhausen het koesteren zou De herinnering aanvroegere gebeurtenissen zou steeds tusschen hem enzijn echtgenoote staan hg weet dit maar al te goed Neen hg denkt daar niet aan En zoo hij er toch eens aan dacht Wij zullen dit gesprok voortzetten wanneerwij het bewijs hebben dat hij werkelijk dit voornemen koestert zeide Alma schertsend tot zoolangblijf ik u op uw vraag het antwoord schuldig Daarkomt Werner ik moet weg De kaptein zag het meisje aandachtig na terwijl zij met Werner eenige woorden wisselde en zich daarna glings voortspoedde JTordt vervolgd dientengevolge eene vermenging van rassen plaats heeft zooats in weinige andere steden En juist van de nationaliteiten die or om Weeneu in verder in de monarchie wonen hebben de vrouwen den naam van groote schoonheid Daar heeft men bij voorbeeld de Hongaarsche vrouwen die om haar nobel type in de geheele wereld beroemd zijn Hare donkere oogen zijn een en al glopd bare dikke zwarte haren zijn door dichters bezongen en hare kersroode volle lippen ooodigen tot kozen uit Zij zijn niet groot maar schoon gevormd en slank van gestalte en hebbeu kleine handen en voeten en prachtige tanden Onder de vrouwelijke leden der aanzienlijke families zijn er velen van zoo klassieke schoonheid dat men haar de modellen meent te zien van de in cameeën ge8ne len koppen Een niet minder schoon ras is het Rumeensche nit Zevenbergen en de Bukowina Geheel anders dan hare Hongaarsche zuster is de Rumeenschö vrouw rijzig en daardoor sierlijker Hare gestalte is elegant en Hjo hare handen en voeten klein en haro schouders niet echter de buste gevuld Daarbij worden zij als alle vrouwen uit het zuiden spoedig oud In Runienie huwt de vrouw dan ook zeer jong daarom ook is er het aantal echtscheidingen groot Eenmaal zelfs heb ik eene jonge lluinoensche dame beneden de 30 jaren ontmoet die roods van 3 mannen gescheiden wns en op het punt stond een vierde huwelijk aan Ie gaan Do Boheerasche vrouw kenmerkt zich niet door een vast type men vindt er b v zoowel blondines als bruuetten onder wat zeer begrijpelijk is als men bedenkt dat reeds sedert eeuwen Bohemen in grooten getale door Duitschers bewoond is Toch ziet men onder de Boheemsche vrouwen er nog enkele met een zuiver Zuid Slavisch type zwarte levendige oogen een fijn gebogen neus eono slanke gestalte en eene bruine tint Eon leelijk type hebben de Slovenen en ook de boerinnen uit de Alpenlanden zijn verre van schoon Daarentegen hebben de Poolsche vrouVjWen op het punt der uiterlijke schoonheid een gevèsrigden naam hare schoonheid en bevalligheiiL haar zucht tot intrigeeren hare trouwe aanhankelijlfheid aan geloof en vaderland haar opgewekte geest en haar hartslochtolijk gemoed zijn door menigen schrijver met geestdrift geschetst en wie maar eenmaal een bal te Krakau Leraberg of Warschau beeft bijgewoond kan zich begrijpen hoe de Poolsche vrouwen de dichters iospireercn kunnen In Oostenrgk en in Hongarije zijn de vrouwen van nietDuitsch ras over het algemeen schoon en daar velen van dezen naar Weenen huwen is het begrijpelijk dat men hier zoo vele knappe vrouwen ziet Wie ze eens goed opnemen wil bezooke de dames koffiehuizon welke gewoonlgk annex zjjn aan de verkooplokalen van melk Zg zij niet minder gevuld dan de cafés voor heeren en hoewel dezen niet uit deze lokalen voor dames geweerd worden zijn zij er toch weinig vertegenwoordigd biljart kaarten of andere spelen worden er trouwens niet aangetroffen en sterke drank wordt er niet geschonken In deze dagen hebben de Weoner vrouwen het nog druk met hol weder inrichten der woning waarvan de meubels met een laag naphtalin acherlin of een ander insectendoodend poeder bedekt zijn In ons droog klimaat en in onze kleine woning moet men een onafgebroken strijd tegon ongedierte voeren en een winterkleedingstuk dat niet goed verzorgd is valt in de zomermaanden onvormijdelg k aan de vraatzuchtige insecten ten prooi Ook hebben de bestoedsters nu handen vol werk want het is hier gewoonte om van buiten teruggekeerd nieuwe dienstboden te huren en dit is al staat de dienstbodenstand onder streng toezicht der politie ook hier al niets gemakkelijker dan elders Eerst als al die huiselijke beslommeringen achter den rug zijn en alles te huis weer zijn ouden gang gaat schiet er voor de geplaagde huismoeder eindelijk eens tijil over om uit te gaan en hare lievelings comedie het vDeutsche Volkstheater te bezoeken ton einde frl Sandrock in de wWaiee aus Ijowood of frl Odillon in Wildenbruch s Haubenlerche te gaan zien Boiteolandscli Overzicbt In goed ingolichte kringen te Berlyn ia van eea voorgeoomen bezoek van den Czaar aan Duitschland niets bekend Naar aanleiding van de berichten van een Berlynscij dagblad door welke ongerustheid zou kunnen ontstaan ovor den stand van zaken in OostAfrika hoeft de njkskansoÜer inlichtingen ingewonnen bij den gouveruöur Deze heeft gisteren per telegram gemeld dat alles overal rustig is Naar uit St Petersburg aan de Standard gemeld wordt heeft de minister van binnenlandsche zaken een wijtsontiverp voltooid vol2 eus hetwelk do ui gewezen vreemdelingen overgebracht zullen worden naar Siberië bijaldien de regeeringeu der landen van waar zij komen weigerden hen weder toe te latpn J oor do en maatregel zouden voornamelijk de Joden en do Polen getroffen worden