Goudsche Courant, zaterdag 26 september 1891

FEMSCHE STOOMVERVEWJw Chemische en Zwitsersche Wasscher Oebreveteerd door Z ü den Koning der Belgen H Oppenbelmer RotterdaiQ Specialiteit roer het atoomen en verven van alle Heereaen Dameskieedingstakken ook alle goorten Meubelen Ledikantgordijnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren em Alle goederen kannen in elkander blyven en worden ODSchadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Qoada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De aitgave dezer Conrant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN GOUDA 25 September 1891 Bg de herstemming voor een lid der Tweede Kamrr te Hoorn zyn uitgebracht 33i3 stemmen Gekozen is do heer F B 1 Ferf met 1811 stemmen Bg de eerste stemming werden 2462 geldige stemmen uitgebracht Daarvan verkregen de heereit F B J Ferf liberaal 968 mr M W F Treub radicaal 880 mr A F Vos de Waal ultramontaan 504 stemmen De Iste luitenant N A de Ridder is aangewezen als commandant van het detachement dat te Woerden gedurende de maand October garnizoen houdt terwgl tot commandant van het detachement te Wierickerschans is aangewezen de sergeant Linthorst In de jongste gemeenteraadszitting te Oudewater werd de begrooting over 1892 aangenomen tot een bedrag van 26369 27 Bo endien werden iu het belang der veiligheid eenige bepalingen ten aanzien van petroleumbergplaatsen vastgesteld In de zitting der Arr Rechtbank te Rotterdam werd veroordeeld M v d L werkman te BergAmbacht bekl van diefstal van gereedschap tot 1 jaar gevangenisstraf H M de Koningin Regentes is voornomens a s Zaterdag van Het Loo naar Den Haag te komen ten einde de commissie uit de Tweede Kamer belast met de aanbieding van het Adres van Antwoord op do Troonrede te ontvangen 41 Waarom had zij zgn vragen ontwgkend beantwoord Waarom had zg de mogelgkheid dat Hobenhauseu om haro hand aanzoek kon doen ontkend Wilde zij hem geruststellen of geloofde zij zelveniet aan de mogelgkheid P Werner was reeds sedert jaren zijn beste vriend met hem kon en wilde hg openhartig over de zaak spreken de gezegden van zgn oom hadden een bezorgdheid iu hem doen ontwaken die niet meer was weg te cijferen Kon Werner het aanzoek van Hohenhausen al niet beletten dan kon hij toch op het geschikte oogenblik de belangen van zijn vrieijd behartigen Werner hoorde hem bedaard aan geen trek in zjjn gelaat verried wat er in zijn binnenste omging Eerst toen de kapitoin zweeg zag hij hom ernstig aan eu hartelgke deelnoming spiegelde zich op zijn nangozicht af En indien nu graaf Hohenhausen Alma tot ochtgenoote begeerde wat konden wij daartegen Te Weenen heerscbt algemeene tevredenheid daar de Oostenrijksohe Hougaarsche minsters besloten hebben de oorlogsbegrootiug slechts met 6 000 000 fl te verhoogen Men had reeds gesproken van 17 000 000 11 en dus was het l esluit der ministers voor de reeds zoo iwaar belaste burgers natuurlek een aangename verrassing De beide ministers van oorlog de generaals Bauer en Eejervari deden wat zij konden om hun stellingen te handhaven maar zij moesten eindel k de vlag strqken Do generaals hadden dan ook niet alleen do beide ministers van Anancién maar alle andere ministers tegen zich De ministers van oorlog moesten het grootste gedeelte hunner eischen laten vallen o a ook hun plan tot versterking der infanterie in vredestijd De generaals stelden ile ministers van financiën verant woordelgk want naar zij deden uitkomen zouden de Ooslenrijksche en de llongaarsche parlementen de gevraagde kredieten zonder twijfel hebben toegestaan Dit is dan uok wel waarschynlyk maar toch zullen de afgevaardigden het zeker uog aangenamer vinden nu hun de aapzienhjko verhooging niet wonlt gevraagd Hoe de afgevaardigden hierover denken zal zeker spoedig blijken daar de parlementaire arbeid in Oostenrijk althans den 9en November weer een aanvang zal nemen Evenals in Duitscblaod maakt de opheffing van den pafdwang te Parijs een gooden indruk De meeste bladen laten zich gunstig uit over den maatregel en prijzen het besluit dar Duitsche regeoring als een daad van vrede en goede staatkunde Ook de Parijsche beurs toonde haar ingenomenheid met de opheffing van den pasdivang door groote vastheid De Nordd Ally Zeituni maakt melding van de artikelen der Parijsche bladen waarin de opheffing van pasdwang met ingeiomenhoid wordt verkondigd doch voegt er bij dat men zich niet moet vleien met de verwachting alsof deze te Parijs heerschenda stemming niet wed r ecne verandering zou kunnen ondergaan Wellicht echter zegt het blad zullen de Franschen inzien dat men in Duttstïhtand bij besluiten van staatkundigen aard zich laat leiden door zuiver zakelijke overwegingen niet door gevoelsopwellingon terwijl in Frankrijk de openbare moaning maar al te vaak in oefent op do leiding der staatszaken door plotseling opkomende gemoedsaandoeningen sa Staats loterij 5a Klasse Trokking van Donderdag ii September No 49S6 ƒ 1500 No 863 en 8565 ƒ 1000 No 4881 94n en 13618 ƒ 400 No 2365 3029 6419 10526 13031 17324 en 20274 ƒ 200 No 763 820 1390 8696 7854 8469 8536 10413 1 0974 13593 14653 16681 en 19881 100 Prijzen van 70 279 2736 5878 8187 10136 12976 16026 18532 313 2755 5993 8237 10168 12996 16075 18691 332 2694 6113 8244 10202 13086 18190 18636 3S5 2896 6115 8321 10219 13091 16369 18709 452 1486 6220 8415 10496 13237 16460 18872 517 3528 6293 8426 10565 13299 16516 18979 683 3546 6360 8435 10669 13303 16604 19023 668 3656 6429 8466 10683 13354 16923 19057 702 3928 6499 8481 10695 13797 16968 19297 826 3944 6555 8521 10870 13879 16977 19308 1117 3991 6582 8634 11126 13949 16983 19S90 1151 4070 8783 8648 11143 14041 17015 19425 1204 4108 6930 8693 11218 14389 17018 19516 1302 4U6 6954 8723 11224 14390 17078 19632 1336 4141 6957 8756 11241 14623 17134 19680 1398 4552 6982 8996 11469 14680 17238 19838 1521 4633 6997 9018 11625 14782 17243 19883 1668 46B5 6999 9066 11659 14937 17380 20007 1773 4683 7022 9075 11753 16042 17491 20027 1807 4927 7197 9138 11962 15049 17758 20166 1956 4995 7271 9347 12023 1623S 17870 20188 1973 5008 7278 9393 12091 16301 17971 20192 1992 5200 7329 9405 12100 15353 18041 20200 2044 5367 7436 9537 12133 15375 1S081 20210 2094 5407 7473 9566 12326 15514 18082 20290 2097 5446 7496 9695 12340 15515 18185 20426 2168 5523 7542 9808 = 2440 15554 18238 20471 2234 6571 7634 9916 12530 15607 18448 20657 2535 5740 7908 9984 12563 15845 18478 20751 2663 5859 8072 10082 12709 15907 18517 20837 2701 5e Klasse 6e I ijst No 16400 heeft ƒ 100 en No 13289 ƒ 70 M R K T B E R I C H TEW Gouda 2t September 1891 Granen heden met voldoenden aanvoer Er komt meer vraag zocd it tot vorige prijzen gi raakkelijk was te verkoopen Tarwe Jarige Zeeuwsohe 10 60 a ƒ 11 Mindere dito ƒ 9 50 i ƒ lu Nieuwe dito 9 25 a ƒ 10 Mindere dito 8 60 a ƒ 9 Nieuwe Polder ƒ 8 a ƒ 9 Afivpenda 6 60 a 7 25 llogge ZoeuwBche 7 75 a 8 25 dito Polder 6 50 a 7 50 Buitenlandsobe por 70 kilo 7 60 a 8 üerst Winter 6 a 5 60 dito lomer 4 60 a 8 20 dito Chevalier 6 76a 6 SO Haver per Heot 3 60 it 4 60 per 100 kilo 7 50 a ƒ 8 Hennepzaad Buitenlandsch 7 25 a 7 75 Kanariezaad 7 60 ü 8 75 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscbo 8 70 a ƒ 9 Cinquantine f 8 40 ïk 8 76 Veemarkt Melkvee londor aanvoer Vette varkens redel aanvoer handel vry wel 21 a 24 ot per half K 6 Biggen voor Kngeland goede aanvoer handel vlug 191 9 20 jet per hnUKQ Magere Biggen goede aanvoer handel vlugger 0 50 a 0 80 per week Vette schapen zeer groote aanvoer handel redel 14 a 26 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug 7 a 14 Graskalveren zeer groote aanvoer handel vlugger 30 a 50 Aangevoerd 88 partgen kaas handel vlug Eerste qualiteit 28 a ƒ 81 tweede qualiteit 24 n 27 Zwaardere 31 a 33 Noord Hollandsohe 24 a 27 Boter goede aanvoer Handel vlug Goeboter 1 60 a 1 60 per kilo Weiboter 1 30 a f 1 40 per kilo TR DE MARK PËTROLËUN i OTEEKIt GEN van de Makelaars CaoUlaar SchalkwUki te llotterdain De markt waa heden onveranderd Loco Tankfust 7 35 Geïmporteerd fust 7 45 Octoberlevering 7 35 November au Decemberlaveriug ƒ 7 40 BB van Gebrs 8INËL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg G e LAKEltVELD Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt uurgerlljke Stand GEBOREN 21 Sept Jicoba ooilen i vin der Valk n M S vaa Itr Maaa Helena Maria oudera T B Grafia en O Vmjien 28 Jobaaaa Jacobt oadera C Scbenkel en J van den Heovtl OVKRIKUEN 22 Sept H lan Creveld 24 j 29 M A Reebeen wed A C Koppcndrager 66 j GEHUWD n Sept F Keiler en A Bruasé H Trlezeoberg in J G ttn der Hnrg W Verborg eo 6 Vergeer Stol Wijk GEBOREN Willen Duderi H Ankeren W Oraielan L OVKRLEDKN J Haaa oid 9 eken GEHUWD D A Buitelaar ea A C Van Dam H Uitletiboogaard en A Van Dadi Te Allen bg M van NAGTEQAAL J KOOLB Bodegraven bg M BAARS Soêkoop bg Oudthuorn bg M TOM OudewaUr W VERHOOREN Sckoonlioven D de JONG A C PIJNVA DRAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOUCHON THEE No 3 it 1 25 per kilo ADVERTENTIEN Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van ons jongste kind betuigen wg onzen welgemeeuden dank J VISSER E p visserSchotel aouda 24 Sept 1S91 Mevr VAN de WEG vraagt tegen NUV eene Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandzieklen zoonl het los orden dor tanden tnndpgn ontsteking iweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door bet dagelgk gebruik van bet echte K K Haf Tandart Dr POPP S n o ilV in aanmerkelyk vergroote flesichen voor 60 cents 1 20 en 1 78 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP i Tandpocder of Tandpasta teeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersol Dr POPP a Kruiden Zeep tegen eiken buidnitaUig en voortreffelijk voor baden als MEID ALLEEN Goedkoopste adres voor I = Sur sup l a ieSa A V OS Aza Kleiweg E 73 en73 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitentandache Couranten worden dodelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda LOTEl I Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP s Ciekrlstalllseerde en Transparan I Glycerïnezeepen van de fijnste Toilet nn gejondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen De namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in allo Drogist en Psrfumeriewinkelsvan Inederland in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BlUI IKMAIV Lanjye Tiendewegf Snelpprsdruk an A BaiNKMAN fc Zoon Gouda PRI TS 1 11 LOTEN voor 10 1891 N 4641 Zaterdag 26 September GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst v 15 regels £ t 50 Centen iedere r meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inzending van adverteatiön kan geschieden tot een aar des namiddags van den dag der aitgave Hare Majesteit zal nog denzelfdon dag naar Het Loo terngkeeren BINNENLAND Naar wij vernemen wordt aan het ministerie van financiën eone nieuwe wel op de registratie bewerkt De heer mr C E Achterberg inapooteur der registratie aan het departement ia met dezen arbeid belast Uit Rotterdam wordt aan het Vtr DU gemold Ia strgd met hot bericht van het HandeMlad kan verzekerd worden dat de heer mr Spreuger van Syk oud minister van Koloniën niet in aanmerking komt voor een benoeming tot burgemeester van Rotterdam Aan den heer C E Viruly oud wethouder die eerlang zijn 40jarig jubiM viert als lid van den Gemeenteraad zal door zgn medeleden bij die gelegenheid zijn in olieverf geschilderd portret worden aangebodon ter plaatsing in bet Museum Boymans Kr sohgnen voorts plannen te bestaan om vanwege de burgerg den aftredenden burgemeester mr Vening Meinesz een huldeblgk aan te b den Deze plannen hebban echter nog geen vasten tfnm aangenomen toen een dame op het perron verscheen die plan had met dien trein te vertrekken Ziende dat de trein reeds in gang was vloog zg zonder dat iemand het kon verhoeden naar het achterste la en 2e klaaserijtuig deed naast den trein loopende een portier open en wild met een klein aanloopje naar binnen springen Natuurlijk sprong zij mis viel en werd half binnen en half buiten de coupé liggende een paar meters modegesleept Door den versnellauden gang van den trein werd zg op de treoplank gesleurd lotdat zij eensklaps door de opening welke zich tussohen de treeplanken van twee aangekoppelde wagens bevindt verdween Een gil ging op van allen die van het ongeval getuigen fvaren en niemand verwachtte iets andera dan oen lijk terug te zullen vinden dat onder de wielen van den bagagewagen en tegen den kant van hot steenen perron verpletterd was De minister van binnenlandsche zaken overwegende dat de heer 8 T Land ingevolge art 96 dor grondwet van rechtswege het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal heeft verloren en dat deibalve eené verkiezing van een lid dier Kamer moet plaats hebben in het hoofd kiesdistrict Helder heeft goedgevonden te bepalen lo dat de verkiezing van een lid dar Tweede Kamer van de StatenOeneraal in dat hoüfdkiesdistricl zal plaats hebben op Dinsdag 13 October 2o dat de herstemming is die noodig zal geschieden op Dinsdag 27 October De trein die Maandagmorgen te 8 46 langs den Hollandschen Spoorweg van Den Haag naar Rotterdam zou vertrekken was afgeluid en reeds in beweging Toen de trein een eind verder was en ieder zichnaar de plek haastte waar do ongelukkige dame wasgevallen vond men haar p wonder bijna ongedeerdop den grond ligge Slechts een onbeduidendeverwonding aan armen en boenen was haar deel geworden en nadat haar in het station welwillendhulp was verleend kon zij een uur later haar reisaanvaarden f ji Te Utrecht had gisteren eene zeer belangrijke veiling van vaste goederen plaats nl van Het Huis te Linschoten met jaohtgronden bosschen ambaohtsheerlijkheden hofsteden enz ter gezamenlijke grootte van ruim 321 H A Kooper werd de heerG Loenis q q van Haarlem voor do som van 499 400 Gisteren avond tussohen 7 en 8 uur brak er te Breda een felle brand uit in een der paardenstalleo bij de artillerie kazerne Hij ontstond op den hoolzolder Binnen een uur was het gebouw uitgebrand De paarden en équipementen werden gered en door FEVILLETODI inbrengen vroeg hij Welke redenen zouden wij kunnen aanvoeren togen zijn aanzoek Niet ééa Koenraad I Papa heeft met mij er ook reeds over gesproken die verbintenis was de laatste wensch van den overleden graaf en de wensch van vader stemt daarmede overeen En moet naar Alma s wensohan dan niet gevraagd worden vroeg Gronau wrevelig Alma antwoordde Werner Ik weet nietwaarom zg het aanzoek zou afwgzon Voor haarzou dit huwelijk in alle opzichten een schitterendepartg zgn Maar 1 8 bemint Ja dan Indien ze mij bemint Koeurhad of gg dat zoo vol vertrouwen moogtbeweren kan ik natuurlijk niet weten zeide Werner ernstig wanneer Alma u bemint on gg haar danzal ik dit met hart en ziel toejuichen want ik weet dat gij uw vrouw gelukkig zult maken Maar hoepapa er over zou denken weet ik niet Gij weet het even goed als ik antwoorddeGronau verlegen Graaf Hohenhausen moet alsschoonzoon hem meer welkom zijn dan do onbemiddelde officier Wellicht is het dat niet wat hom in die verbintciia minder gewenscht voorkomt wellicht ishet iets anders Iets anders vroeg de kapitein bevreemd Gij kent het verwijt dat papa uw vader doet UU het OuiUch Ja ik heb het reeds eenmaal gehoord het isonrechtvaardig Ik kan daar geen oordeel over vollen zeide Werner want ik heb uw vader niet gekend Uwemoeder was een zuster on papa en hare bruidschat die zij in klinkende munt mede ton huwelijk bracht zou 80 000 gulden bedragen hebben Toen uw vader stierf was van dat geld niets meer over en zooschijnt het verwijt dan ook gerechtvaardigd dat hghet geld verkwist heeft En de verdere gevolgtrekking is dat ik delichtzinnigheid van mgn vader geërfd heb en duaóók een verkwister zijn moet antwoordde Gronaumisnoegd Zulke beweringen liggen voor de hand Zg hebben zeker in het algemeen iets waarschijnlijks zeide Werner maar bg u is hier geen sprake van Natuurlijk alleen omdat ik nog niets bezit Maar word ik bemiddeld dan zou de aangeborenlichtzinnigheid de bovenhand krijgen en het celdvan je zustor zou hetzelfde lot ondergaan als datvan mijn moeder Zoo luiden de beweringen vanje vader Aan een grondig ondereoek heeft mendestijds niet gedacht het geld was bij den doodvan mijn vador verdwenen dus de overledene moesthet verkwist hebben Bostoud er een andere erklaring Ja Weuier I Dan begrijp ik niet