Goudsche Courant, zaterdag 26 september 1891

S r S f 5Ï g r m s yf De prins was verrukt ovor zulk een antwoord ea het stuk krijt uit den zak halende teekende h den an een groot kruis op de borst zeggende g zijt dapper en ik decoreer u geheelon tgd dat de srtijd op zee aanhield moesrve man het met krgt geteekende kruis op de borst houden JCh BLU len man jnoesr e fettiifawhtdadig optreden der brandweer en het tille èu Uenn de omliggende stallen gespaard Voor de zevende volkstelling is in 1890 besteed 167 930 voor personerl en ƒ 41 968 voor dhikwerk Voor 1891 is voor beide posten uitgetrokken ƒ 25 000 en ƒ 6000 en voor 1892 wordt nog geraamd 8000 voor personeel en 14 000 voor drakwerk kosten voorcamelyk door de beroepstelling noodig gSmaakt Als totnogtoe is op de bcgrooting f 2000 uitgetrokken als toelage aan de rereeniging voor statistiek Uit Breda wordt gemeld Dat het soms hoog noodig is de bliksemafleiders na te zien blijkt wel hier ter stede aan dien van den grooleu toren welke meer bekend is ora zijn ichoone bouworde Tijdens een onweder in Juni sloeg de bliksem in den toren wierp er eenige steenen f enz Eenige dagen later onderzocht men den bliksemafleider en bemerkte men dat hetgeen men Toor een bliksemafleider hield er geen was Het was niemann in de gedachte gekomen om in de hoogste hoogte van den toren bij den haan eene Tisite tot onderzoek te maken nu had het plaats en zag men dat de platina punten niet alleen onvoldoende waren maar dat bovendien tusschen den geleiddraad nabij den haan eene gaping van meer dan 6éa meter was voorts dat de draad ook niet geiegeld aaneenzal en hq terechtkwam in een drogen gemetselden put tonder koperen plaat Dat het hemolvuur den haan meermalen had geraakt bleek daaruit dat sommige bouten en moeren in bijna gesmolten of verkoolden staat waren Thans heeft men een degelijken echten bliksemafleider aangebracht Het halsbrekende werk is zonder ongelukken verricht door de werklieden van den heer Van Pelt instrumentmaker aldaar e De rechtbank te Ainhem veroordeelde Woensdag tot 2 jaar gevangenisstraf Adèle Bastiaan wollenaaister die op 12 dezer terecht stond wegens verduistering en valschheid in geschriften De eisch was 3 jaren Als een curiositeit kan worden medegedeeld dat dezer da en ten gemeentohuize te Zelhem een gelukkige vader met getuigen verscheen tot aangifte der geboorte van zijn vijfde kind een jongen Bij het opmaken der akte gevraagd naar den naam Terklaarde de man daarover iq i minst niet te hebben gedacht en werd de hem aangeboden gelegenheid dit eerst met zijn vrouw te overleggen van de hand gewezen en aan de ambtenaren ter secretarie verzocht een naam te bopale De toen voorgestelde naam Victor Emmanuel kon ztjn goedkeuring niet wegdragen maar met die Tu Johannes C ornelis stemde hy volkomen in en begaf zich opgewekt naar huis na gezegd te hebben dat nu dit zoo goed ging hg mocht bet weer noodig zgn zijn hoofd met de te geven namen niet meer zou breken Bij gelegenheid der harddraverij te Midlnm waren r zes paarden aangegeven begeerig om deu prijs Tan ƒ 60 te verwerven Men wist nog een paar eigenaars van paarden te animeeren en zoo kon de rijdenj doorgaan Tot de concurrenten behoorde ook een oud beest yan tuaschen 20 en 25 jaar dat den Met je verlof I Ik wil je alles mededeelen Hoeder stierf kort na mijn geboorte en uw vaderwierd mijn voogd De wet gaf hem de bevoegdheid mgn vader te noodzaken om mijn vermogen vast te letten en het tot aan mijne meerderjarigheid te beheeren Dat hg het niet deed bewijst het vertrouwen dat hg in mijn vader stelde bet bewijst voorts dat hem aangaande de lerenswijte van zijn zwagerniets nadeeligs bekend kon zijn Iu dien tgd zeker niet Luister verder Ik werd op zeer jeugdigenleeftijd in een cadettenschool gebracht tot eentweede buwelgk kou vader niet besluiten en zoowas het de kortste en misschien ook de beste weg mq aan die inrichting toe te vertrouwen daar reeds bij voorbaat besloten was d t ik mij aan de militaire loopbaan zou wijden Ik was eerst negen jaar toenmijn goede vader plotseling stierf aan de cholera binnen twee of drie uren gezond en dood zonder Terpleging gefolterd door vreeselijke pijnen en daarbij aan de nabijheid van den dood niet geloovende dacht hij er misschien niet aan omtrent zijn nalatenschap beschikkingen te maken of mode te deelen waar men die vinden zou En wien had hij ookdis opheldering kunnen verschaffen Hij woonde met zijn knecht geheel alleen en bij de plotselinge uitbarsting der ziekte verloor deze zoo het hoofd dat hij zijn meester verliet om den anderen dageveneens in het hospitaal te sterven Het lijk werdbegraven uw vader verwittigd en de woning ver spotlust der aanwezigen niet weinig opwekte Het geleek wel een lak met knoken zolfs de staart was niet meer aanweiig Maar io de baan bleek deze oudvader alle coulumen van het cours hyppique te kennen en h j draafde er de krachtige en blinkende boerenpaarden alle af Wat bleek P De overwinnaar was een oude harddraver die in zga tgd heel wat meegemaakt had Daar de oproeping alle paarden uitsloot die vroeger een stakspr s hadden gewonnen weigerden da keurmeesters aan den eigenaar van dit beest elan prijs toe te kennen Te Groningen is op eene diepte van moer dan 1 meter in den grond een teer vreemde schotel gevonden Dit zwaar verguld koperen voorwerp bevat in het midden eene afbeelding van Christus en rondom den rand meuschen als de dragers dor verschillende zonden en deugden De versieringen zgn Romaansch met sporen van Byzantijnscheii of Epyptisohon invloed Deze soort van schotels bekend onder den naam van bassin liturgique moeien meer dan 700 jaar oud tgn Geen der musea in ons land is in bet bezit van een dergelijk exemplaar iu Duitsohe musea moeten er drie te vinden zgn Maandag is te Parys de behandeling begonnen van het proces tegen den ooilercbef van het station te Vindennes en Jen machinist Caron ter zake van bet spoorwegougeluk te Saiu Usndé De ouderchef erkende dat hy vergeten had te verifieeren hoe het sein stond op den weg naar St M ndé Dit behoefde hg volgens het reglement wel is waar niet te doen maar dan had hg den machinist moeten waarschuwen wat hg verzuimd heeft Tegenover de verklaring van den machinist dat de schgf op vrij stond beweerden alle getuigen op twee na het tegendeel De onderchef is voorloopig op vrge voeten gebleven maar de machinist is in verzekerde bewaring gehouden Gisteren werd het getuigenverhoor voortgezet Prins Meoschikoff voerde eenmaal het bevel over oen oorlogschip en de krggatucht op genoemden bodem was spreekwoordelijk geworden Op zekeren dag werd het teeken tot een voorgewenden strijd gegeven Ieder was op zgn post do kanonniers waren bg do stukken en de heelmeesters stonden reeds met hunne instrumenten in gereedheid Voor den strgd voorzag zich prins Mensohikoif van een groot stuk krgt begaf zich achtereenvolgens naar allo deelan van het schip koot hier en daar eenige maoMu uit en wees bun de plaats aan waar zij op een bepaald oogenblik moesten veronderstellen gewond te zijn zg kregen tevens bevel zich zoo te vertoonon alsof ze werkelijk gewond waren terwgl de heelmeesters in last kregen de wonden Ie verbinden alsof zij werkelijk waren toogebracht of eene amputatie na te bootsen Ken kanonnier kreeg in last zich te verbeelden dat hg iu den rechterarm gewond was maar in plaats van neer te vallen toen het toeken gegeven was bleef de man zijn stuk loden De prins denkende dat hg zich aan moedwillige ongehoort mheid schuldig maakte rroeg toornig Weet gg niet dat gij in den rechterarm gewand moet zije Vergeving prins antwoordde de man maarik heb nog den linkerann overgehouden om testrijden I zegeld Van do papieren van waarde die mijn vader zou bezeten hebben vond men later niets hoegenaamd niets i het huisraad en een kleine som gelds vormden de geheele nalatenschap En de mogelgkheid van diefstal was vermoedelijk geheel uitgesloten Ten minste men ontdekte niets wat dit vermoeden kon rechtvaardigen Het kan zijn dat jevader indertijd ticK de moeito getroost heeft hetverblijf van het geld na te rorschen misschienheeft hij daarbij niet den juisten weg ingeslagen misschien heeft hij zijn plan te spoedig laten varen Ik kon evenmin opheldering geven noch zelf stappen doen en mij dunkt dat destijds veel over het hoofdwerd gezien dat ik niet zou verzuimd hebben Bijvoorbeeld vroeg Werner Ik kan dit nu zoo nauwkeurig niet zeggen Later toen ik oflicier was geworden stelde je vadermg de nalatenschap ter hand voor zoover zg nogvoorhanden was Of men destijds na den dood vanmijn vader de nagelaten papieren aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen geloof ik niet men moest daarbij anders ook dit papier gerondeuhebben De kapitein had zijn portefeuille geopend en overhandigde zijn neef een verschoten papier Goede beste vncnd I las Werner Ik heb de zaak nogmaals overlegd en ben tot een ander besluit gekomen Ik zie in dat uw raad om de papieren nog niet te verkoopen gegrond is Wat ook de Woenwlagavond werd per trein van 9 17 aan hetCentr al station te Amsterdam een groote koffer ontvangen volgons den vrachtbrief afgezonden door Bobort Happreoht boulevard St Michel 28 te Parg en bestemd voor een klein café ooncert alhier Volgens de douaneverklaring bevatte de koffer kloeren en boeken Ia afwachting van de vervulling van de douane furmaliteiten werd de kofl er in de douaneloods aan het Westerdok opgeslagen Hedenmorgen hoorde een der douanen toen hg de loods binnentrad roepn tonder dat hg kon nagaan vanwaar het geluid kwam Spoedig herhaalde zich het geroep gevolgd door geklop dat naar weldra bleek uit bovenbedoelde koffer kwam Terstond werd van het geval kennis gegeven aan den chef van het Centraal Station de hoer Van Vassen die onmiddelgk met eenige agenten van Politie naar de douaneloods ging Daar bleek bet dat inmiddels door de gleuf tusschen koffer en deksel een kaartje was zichtbaar geworden waarop het portret van een jongman en de woorden souvenir de rhomme colli Hermann Zeitung Grande Viteaie Vienne Paris IS heures Terstond werd het touw dat om den koffer was geslagen losgemaakt en het deksel opgelicht aarop een jonge man oprees t Bleek te zyn de bekende Herman Zeituug da koffiehuiabediende uit Weenen die voor twee jaren zoo voel van zich deed spreken door met dezelfde loen nog oorspronkelijke gelegenheid van zijn geboortestad naar Parijs te reizen Zeitung die van Maandagmiddag op reis was geweest ontving terstond eeuig eten en drinken en werd daarna naar het politiebureau der Ie sectie overgebracht totdat nader beslist zal zijn of het geoorloofd is ter wille der reclame op deze wgze d vracht te ontduiken De kofl er blijft in afwachting dat de naar het goederentarief verschuldigde vracht is voldaan aaa bet station De koffer is geheel van hout zwart geverfd lang 1 06 M breed 65 cM hoog 77 oM Het dekaet is eenigszins rond en van boven met behangselgtas bespannen hoofdzakelijk met het doel twee rgen luchtgaatjes voor het oog te bedekken De koffer was van binnen gowoon met papier beplakt zonder kussens of iets In den deksel prgkte ceo groote bontgekleurde plaat met een allegorische voorstelling van het verbond te Cronstadt De koffer kon van binnen met een haakje gesloten worden Verder was do inrichting too dat Zeitung zoo eenig ongeluk gebeurd ware den deksel iets kon optillen ten einde het touw door te snijden met welk doel hg een mesje bg tich had Zijn verdere bagage bi stond uit een stuk van een kleedje een met rommel gevuld klein valiesje een flesch gevuld met een minder drinkbare vloeistof Verder bleek uit in de kist liggende schillen dat Zeitung op reis tgn dorst met een paar citroenen gestild had De Duitsohe bladen zijn vol lof over de wakkere tegenwoordige staatkundige beweging ten doel moge hebben zal zg toch geenszins bereiken wat g beoogt den val van al bet bestaande Wg zijn Duitschera en geen Franschen Mocht in enkele steden deze beweging de overhand krggen toch behalen orde en wet de zege Dan zullen ook met het terugkeerend vertrouwen de koersen weder stggen en ik verlies misschien niets Dus onze leus zij wachten I De brief is niet af zeide Werner Het waren zeker de laatste woorden die vader geschreven heeft antwoordde Gronau en voor mg is deze brief Umelijk verstaanbaar Maar wie is die vriend aan wien vader de papieren ten verkoop ofin bewaring gegeven heeft En waarom heeft die vriend zich later niet aangemeld Ik heb openlgkeoproepingen gedaan maar niemand heeft zich aangemeld dat had indertijd onverwijld moeten geschieden Heb je papa dien brief getoond Ja Wat zeide hij er van Hij Aan een vroegere meening moest hi immers vasthouden i Hij zoido ronduit dal adet deze regels op etlelijk had geschreven om het vamoeden dat hij een verkwister was geweest van tj hals te schuiven on wilde dil daardoor bevestig dat de bewuste vriend zich zeker zou aangenu hebben om de papieren aan do erfgenamen van o overledene terug te geven en dat men voorts in nalatenschap een ontvangbew s van den vriend pvonden zou hebben Wordt vermlgd houding van een officier van het NederlandschIndisch leger en wel luitenant Wenz in Zwaben geboren en vroeger dienende bg het Duitsche leger Da dappere man ontving onlangs de Militaire Willemsorde De Atohineezen hadden een brug in brand gestoken en in het juiste vermoeden dat men eene poging tot blussohing zou doen een hinderlaag bg de brug gelegd Dit hoorde Wenz toen de militairen reeds waren afgemarcheerd Enkel met een kamerjas aan en de sabel in de vuist snelde hg hen na en kwam juist op het oogenblik op de piek toon de Atohineezen met de wapens op de ontstelde troepen aanvielen Wenz sprong aau het hoofd der manschappen sabelde achter elkander zes vijanden neder drong de overigen over de brandende brug terug en slaagd er in die te blussohen on te hcrslellon De Hollanders badden ééa doode en zeven zwaar gekwetsten de Atohineezen ongeveer veertig dooden Wonz was vroeger in garnizoen te Ulm hij verliet den dionst ten gevolge van oen tweegevechten werd soldaat bg het Nederl lndisohe leger waarbij bij bet na vele moeitovolle jaren tot officier bracht De heer Sidney Whitman deelt het volgende van Bismarck mede Onder een diner maakte een van de gasten de opmerking dat de bewoners van landen waar wijn geproduceerd wordt in den regel matige drinkers zijn Ja zeide Bismarck ydat is inderdaad een wgze beschikking van de Voorzienigheid Want waar wijn groeit daar zijn de loenschen van nature reeds aangeschoten on als zg daarbij dan nog drinkers waren tonden zij spoedig heelemaal erruckt zijn Op de vraag hoe hg dat verklaarde antwoordde hg dal bet misschien van dn kracht der zon kwam Ik deed de vraag of de joden die altgd voor een zeer nncbtor volk gegolden hebben wel wijn verbouwd hadden Het moet in Palestina toch zeer zonnig geweest zgn Ja zeker zeide Bismarck hierop wgn on olijfolie waren hun voornaamste handelsartikelen En zij moeten loeotertgd ook stevige drinkers goweest zijn Herinnert u zich niet de brnilofl te Kana in Gallilt a Daar lezen wg dat eerst de goede wijn werd geschonken en daarna do slechte toen namelijk het gezelscbop het onderscheidings vermogen verloren had Na den maaltijd geeft Bismarck zgn honden gewoonlgk een kluif Zg zgn zijn voortdurende begeleider een er van is een geschenk van den tegenwoordigen Duitschen keizer Een van de gasten bracht het welbekende voorval ter sprake omtrent het te Igf gaan van vorst Gortschakow door Tyras op het Berlgnsohe congres De zaak zei Bismarck is geheel verkeerd voorgesteld Gortschakow sprak met mij Toen hg van zgn stoel opstond scheen bij te struikelen en ik sprong op hem toe om hem vost te houden Tyras waarschgnlijk moenende dal wij vochten prong plotseling van de andere zijde der kamer op ons toe Ik riep wat lot den hond en Gortschakow waarschgnigk verschrikt door den luiden toon van mijn stem mgn mond was vlak bij zijn oor riep uit J élais venu dans les meilleures intentions Ik geloof dat het een plotselinge aanval van zwakheid bij hem geweest moet zijn Niet mijn hond maar mijn stem had hem verschrikt De heer Whitman is vol lof over de eenvoudige hartelijkheid die in t gezin van den vorst heerscht Na het diner komen gewoonlijk de couranten een zeer groot aantal Niet dat de ex kanselier zelf op zoovelen geabonooerd is maar ze worden hem van alle kanten toegezonden Bismarck zit in zijn leunstoel en steekt zijn lange porseleinen pgp aan De familie en de gasten zitten om de tafel De verkiezingen te Geestemuode waren juist atgeloopen on oen Fransche courant VAutoriU heeft oen hoofdartikel met het opschrift La fin do l ogre Bismarck leest het luide TOor terwgl bg tussoben de zinnen een haal aan zijn pgp doel De grofheid waarmede men hem in het artikel behandelt amuseert hom blijkbaar Als hij aan de besclirijring van zgn eigen persoon komt de wreede mond de boosaardige oogen de borstelige wenTtbrouwen merkt hij lachend op Het is toch wonderlgk zoosls men zich aan mijn arme wenkbronwen ergert Dan wordt or een beetje gemusiceerd De vorstin staal als een liefhebster van muziek bekend en speelt zelf uitmuntend piano Bismarck zelf zonder eigenlijk zeer muzikaal te zijn heeft toch een bijzondere voorliefde voor Beethoven en evenzoo voor karakteristieke Tolksmelodiecn vooral die in den moltoonaard zijn geschreven Zij oefenen zooals hg zelf zeide een kalmeerenden invloed op hem uit Ik kan mij er niet mee vereenigen muziek op bestellingen te gaan hoeren zooals de menschen op de concerten dit gaan doen Maar thuis wanneer zg ongevraagd komt ia er maar weinig wat mij liever is Zoo gaat de avond aangenaam voorbg tegen half elf wenscbt Bismai ok allen goeden nacht en trekt zich terug Het spoorwegongeluk bij Golaczowy aan de Russische grens geschiedde met twee personentreinen die elkaar in voUo vaart ontmoetten Beide machines en acht rijtuigen werden geheel verbrijzeld Pe overblijfselen vatten bovendien vuur zoodat verscheidene passagiers brandwonden bekwamen Vier tr inbeambten en zeven rejzigers erden gedood en verscheidene andoren werden gewond De oorzaak der ramp ia nog niet bekend Een zeer komische diefstal is onlangs gepleegd in Pierrewert arrondissement Torcaequier Een rijke grondeigenaar was met zgn familie naar buiten gegaan om eens oen pleizierig dagje te hebben en champignons in het bosch te zoeken Ze hadden allerlei lekkeruijfn meegenomen en om daar op hunne wandeling geen last van te hebben legden ze de pakjes en trommeltjes en mantels en jaaseu bij elkaar op het plekje dal zij hadden uitgekozen om te dejeuneeren Groot was hunne verwondering toen te da ir terugkwamen en niets terugvonden Ze zochten nog lang maar te vergeefs van den dief was geen spoor te ontdekken In zeer gedrukte stemming keerden zij de heeren in hun hemdsmouwen do dames sommige zonder hoed allen zonder mantel of jas naar hun dorp terug waar zij hartelijk werden uitgelachen Hot hoofdbestuur der Vereeniging Westland heeft besloten de bemiddeling van do Ned K v K te Londen in te roepon om haar doel en streven benevens do inrichting der Vereeniging in Engeland op uitgebreide schaal bekend te maken Vooral zal de oandacht worden gevestigd op de middelen die zij aanwendt ora do knoeiergen in den handel op do meest afdoende wijzo te beletten door vnn eiken tuinder te eischen een vast nummer op zgn weren ïe stellen nadat deze gekeurd zijn Verder is besloten de circulaire van de Hollandsche Kamer betreffende den aardappelen en fruitbandel uitvoerig en nauwkeurig te beantwoorden waarvoor elke teler wordt verzocht opgavo te doen omtrent door het hoofdbestuur gestelde vragoUj betreffende verpakking teelten die aanbeveling verdienen verkoop betaling en verzending Voorts wordt besloten een onderzoek in te stellen naar de wtnsclielgkheid voor het Westland van den verbouw van een nieuwe soort aardappelen die in Friesland verbouwd wordt on vrij van ziekte moet zgn Volgens den Parijsohen correspondent van de N Eott Ct zou Portugal wel esnd ora uil zijn financieele moeilijkheden te geraken zijn toevlucht kunnen nemen tot verkoip van een zijner koloniën bijv de oostelijke helft van Timor Voor dat gevel wees de schrijver op t govaar van afstand aan Groot Britannie Duitschland of Frankrgk waardoor voor ons een minder aangename nabuurschap ontstaan en een punt aa onzon invloed onttrokken worden zou dat later van groot belang kan worden Hy betreurt dat wij ons bij het tractaat van SO April 1869 waarbg onze verhouding ter zake van Timor met Portugal is geregeld niet de voorwaarden hebben verzekerd dat Portugal aan geen Mogendheid zgn rechten op Timor zou mogen afstaan zonder ruggespraak met Nederland gelijk zich Frankrijk heeft voorbehouden ten opzichte van den Belgischen Congo Staat Met t oog nu op de financioele moeilgkeden van Portugal raadt de correspondent nog aan stappen te Lissabon te doen ten einde voor een zekere som geheelon afstand van Timor of allhans het recht van prioriteit bg verkoop te bedingen Eergisteren middag gaf de circus Lenka die te Rotterdam staat een uitvoering in het open veld nl op het zoogenaamde exercitie terrein waarvan wel als iets nieuws melding kan gemaakt worden Het programma bestond in een wedren een wedloop een wedren van dames een jeu de roses te paard en een wedren over hindernissen terwgl ter afwisseling voor liefhebbers nog een wedstrijd in het zakloopen en een wedren van ezels was uitgeschreven Hel geheel werd besloten met de groote pantomine Buffalo bill De miliciens der lichting van 1891 die in Mei jl bij do bereden korpsen zijn ingedeeld zgn opgeroepen om zich op 1 October bg hun respectieve korpsen in werkelgken dionst te begeven Buiteolaodscb Overzicht De Fransehe minister van buitenlandsche zaken zalzioh aanstaanden Zondag naar Bapaume begeven om er de onthullingen van hot standbeeld van generoal Faidherbe bij te wduen Hij zal bij die gelegenheid eene rede houden Men gelooft dat eene beschouwing over den algemeenen staatkundigen toestand oen voornaam bestanddeel dier rode zal zgn Vijf ministers de heeren de Freycinet Constans Bouvier Yves Guyot en Jules Roche zullen zich den Ssteu October naar Marseille begeven om door den gemeenteraad daartoe uitgenoodigd tegenwoordig te zijn bg de inwgding van de werken aangelegd tot verbetering van don gezondheidstoestand dier stad Ook de minister president zal naar men verzekert bij die gelegen beid eene groote staatkundige rede houden als eene soort van inleiding voor de weldra daarop te volgen hervatting der parlementaire werk zaamheden Morgen komt keizer Frans Jozef te Praag Het doel van sK eizors reis is de Czechisohe tentoonstelling te bezoeken Aanvankelijk had de Keizer geen voornemen dit bezoek te brengen omdat de Czechen zich in den laatsten tijd alles behalve vriendschappelijk jegens Oostenrijk hadden gedragen maar ten slotte gaf de Keizer toch gehoor aan het betoog van zijn ministerpresident graaf Taaffe die bet niet raadzaam achtte de Czechen nog meer te ontstemmen De Czochische bladen betuigen hun groote ingenomenheid met het bezoek des Keizers die door het Boheorascho volk met do aloude bewijzen van gehechtheid zal ontvangen worden maar tevens stellen zij op den voorgiond dat het bezoek des Keizers vooral do Czechen geldt Dit is echter niet juist Want na het bezoek aati do Czochischo tentoonstelling begeeft de Keizer ioh naar de fabriekstreek waar de Duitschers wonen Het bezoek aan het Duitsche gedeelte van Bohème is opzettelijk op het program geplaatst ton einde aan Keizers reis het zuiver Czechisch karakter te ontnemen In elk geval zal de Keizer te Praag met bijzondere pracht worden ontvangen In verband met den zoo critieken toestand van Europa blgven do jongste gebeurtenissen in Kumenie ongerustheid baren Te Weenen liepen opnieuw geruchten over het voornemen van koning Karel om afstand van den troon te doen Men zegt dat de koning ontmoedigd door alles wat aan zijn vertrek uit Bucharest is voorafgegaan en wat tijdens zijn aanwezigheid aan het ziekbed zijner gade is voorgevallen ernstig het plan tot abdiqueeren in overweging heeft genomen Bij de regeenng te Bucharest moet dit voornemen weinig verrassing gewekt hebben daar de Rumoensoho minister van buitenlandsche zoken reeds een week geleden van den premier die den koning vergezelt bericht ontving dat Z M in een diep terneergeslagen stemming verkeerde Het Eumoensche volk sohgnt voorbereid op een ernstige gebeurtenis Koning Karels verdwgnen van het politieke tooneel om waarschgnlijk onberekonbore gevolgen voor de ontwikkeling der zoken in het Oosten van Europa na zich te sleepen Vijf en twintig jaar beeft hij geregeerd on als Hohenzollern wiens symphatien natuurlijk naar de triplealliantie overhellen heeft men hem te Berlijn en te Weenen leeren beschouwen als den voorpost die Ruslands binnenrukken op het Balkan schiereiland den eersten tegenstand zou bieden Doet hij afstand van den troon dan kan men zich er op voorbereiden Rumenié mot vlag en wimpel naar het vijandelijk leger te zien overloopen Wat den toestand der koningin betreft blgven de berichten vrij schaarsch en uitoenloopend Haar ware toestand blijft in een gehoimzinnigeu sluier gewikkeld Don heet het dat de geestelijke vermogens der begaafde vrouw zijn aangetast dan weer meldt men dat zg aprookjos en verhalen maakt ivol van ijdilliaehe toestanden herderinnen boschgeesten en waternympben Een oogenaohijnlijk officieus bericht van den lijfarts der koningin dr Thoodorie meldt dat in haar toestand sedert het verblijf te Pallanza een aaumerkelijke beterschap valt waar te nemen De pijnen zijn minder hevig en herhalen zich niet zoo snel Langzamerhand keeren ook de krachten terug en kan de zieke zich meer bewegen de nachten zyu kalmer doch de grootste rust blijft een noodzakelgke eisch voor Carmen Sylva s herstel I N G E Z O NO E N Manheer de Redacteur Mag ik U eens wgzen op den toestand waarin onze gemeente verkeert op geneeskundig gebied misschien dat openbaarheid ten gevolge heeft dat het staatstoezicht er zich medo bemoeit Zooals L weet is in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Mari voorzien door de benoeming van den heer Verkerk te Kamerik doch deze heeft bedankt omdat het te voorzien is dot in onze gemeente geen voldoende proctijk is voor twee artsen Deze benoeming waarbij een geachte hier gevestigde geneesheer werd voorbggegaan tol leedwezen van een groot deel der bevolking schgnt doorgedreven door den burgemeester die om de een of andore reden in alle gevallen buiten do pracigk gelegen dien heer niet genegen is Thans nu proefondorvinderlgk gebleken is dat men op den verkeorden