Goudsche Courant, maandag 28 september 1891

Maandag 28 September S 4642 imi GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Goedkoop Solied Elegant in fe Gangbaarste Bk modellen g © 9 cim TTA p doiijnfl 6t ffl GOBTHID V p doiUn fl 6 7 HEBZOa p doxfJnfl fi6 OOSTAUA p docijnS bO AIiBIOir P3 S K ÏBANKXIN p d ynl 4 WAONSB W BTUFHAN p 1mUiiI 1 lilNOOLir B p doiljB 1 jj Verkrygbaar te Qouda by den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand Cescblft Leipzig Flagwitz De inzending van advertentiön kan gesohieden tot öAn uur des namiddags van den dag der uitgave LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRII KIIIAIV Lant e Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN yoor 10 weg ia gAK men niet ten halve keeren door den beer I te verzoeken alauog de armonpractijk te aanvaarden maar men gaat woder eene oproeping doen tegen 15 Oct die ook wel tot niets lal leidon De gepasseerde geneesheer zal nu wel mot soliicitoeren en daarin heeft hij schoon gelijk Intusschen is er momand van half Augpstus tot half Oct of later die de arraenpractijk waarneemt De burgemeester vindt blijkbaar niet noodig daarin to voorzien op die arme menschen wordt minder gelet Als nu de hoer 1 niet uit menachlievendheid de armen gratis hielp dan waren deze van alle hulp verstoken Gelukkig heeft deze eene goede opvatting van zijn tafik als geneesheer en helpt hy zonder te vragen of het gemeentebestuur hem aangenaam bejegend heeft Ik ben echter zoo vrij het niat voorzien in de tijdelijke behoefte aan geneeskundige hulp van wege de gemeente oene onverantwoordelijke handelwijze van bet Bestuur to noemen Met hoogachting UEd Dw Dienaar X Haastrecht 24 September 1891 337 Staats loteriJ Be Klasse Trekking van Vrijdag 25 September No 2342 2496 8236 en 1979 ƒ 1000 No 695 5068 8260 9728 9737 10708 11097 12 01 16231 en 16939 ƒ 400 347 4015 6964 481 4204 6216 510 4222 6225 543 4267 6245 671 4324 636S 842 4337 6476 1003 4503 6629 1220 4535 6701 1244 4662 6880 No 7736 14091 on 19140 ƒ 200 No 4 1912 4378 5168 6569 10876 13123 15619 19827 20398 en 20571 ƒ 100 Pryzen van ƒ 70 7 3952 5923 9274 11352 13602 15181 18101 9290 11481 13703 16280 18145 9384 11502 13755 16338 18229 9421 11697 13759 15448 18516 9446 11702 13769 16460 18528 9656 11976 13822 15481 18617 9719 12008 13824 15599 18631 9733 12027 13878 15844 18827 8779 12046 13937 15680 19031 9999 12094 14008 15709 19055 1329 4612 7102 10061 12258 14033 15854 19075 1410 4639 7155 10290 12281 14042 15952 19081 1484 4679 7169 10380 12354 14046 16053 19134 1487 4780 7191 10542 12446 14164 16401 19257 1591 4909 720110604 12547 14165 16622 19258 2148 4987 7312 10655 12551 14272 16629 19280 2231 5011 7755 10702 12606 14312 16670 19556 2243 5072 7797 10765 12626 14366 16812 19576 2325 5175 8011 10770 12681 14384 16889 19704 2494 5316 8020 10926 12685 14446 16906 19707 2546 6338 8094 10937 12753 14526 16974 19756 2619 5384 8192 11002 12850 14544 17204 19954 2932 5450 8220 11028 12901 14646 17399 20183 3003 5476 8378 11092 13000 14701 17485 20146 3134 5490 8396 11100 13134 14706 17605 2044B 3155 5569 8765 11106 13274 14924 17689 20580 8169 5608 8884 11114 13277 14974 17730 20598 8188 5769 889111186 13356 16084 17867 20689 8816 6771 892111289 13459 15118 17930 20722 3856 M9S 9080 11322 13464 16164 18007 20893 Vorige Lijst 9566 ƒ 70 moet zijn niet PETROLEUM ISOTEERINGEiX van de Makelaars CtDtzla r SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 35 Geïmporteerd fust ƒ 7 45 Januari Febeuari en Maart levering 7 40 October berNovember Novemberen December levering ƒ 7 35 Burgerlijke Stand Moordrecht OVERLEDEN A Koopi oud 3 j ADVERTENTIÈN Voor de vele blgken van belangstelling bö de herdenking onzer VEERTIGJARIGE ECHTVEREENIüING ondervonden betuigen wjj ook namens onze kinderen onzen hartelyken dank L lERSBERGEN A P KBR8BERGEN Bback Reeuwijk 25 Sept 1891 Snelporsdruk tan A Brinkman ZooN Gouda De GARNIZ0EM8V0EDINGS C0MMIS 8IE te Gouêa zal op 15 OCTOBER e k des middags om 13 nar op bet bnreel van den GarnizoensCommandaot onder nadere goedkenring van het Departement van Oorlog in bet openbaar AANBËBTËDEN De levering van aardappelen voor het tydvak van 1 November 1881 tot 16 Juni 1802 ten behoeve van de menages der troepen van het Oamizoen De voorwaarden liggen ter inzage op roormeld bnreel Voor de GamizoensToedingg Commissie De Secretarit C DOORMAN Zeer Uette Gesteendrukte NAAEAABTJES worden GELEVERD door A BRii KMA en Zn Doet SALP s BAARD TINCTUUR £ Sltk S natanrlyke kleur terng droogt spoedig op en wascht i iet j f af JPrUa f 1 20 per flacon Bj Verkrygbaar bg I A CATSenJ e C flüliKF Bz te Gouda Stollwerck m Hart Cacao Haostle eiwit hoogste thoobromin oehatte VoordeeligI Hart Oacao is fijnste Poedc Cacao in hart vorm jrepcrfld Spoedige oplosbaarlieid fijne genr delicieuse BDlank steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken butsen A 25 Cacao harten = 45 oent 1 Cafao hfirt = 1 8 tciit = 1 tnp Cacs Verkrijgbaar bij H H Confl senrs Banketbakkers enz ÉngrosExjicditii Julius Mnltonlilodt Araitcrdam Kalvt ratr iat K Iï De nitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestditgen Oe prga pér drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Hzonderlöke Nommera VIJF CENTEN By deze Courant behoort een By voedsel BINNENLAND GOUDA 26 September 1S91 Naar w j vernemen hopen de Katholieken alhier eerstdaags een schoon feest te vieren Den zesden October zal het 25 jaar geledon zijn dat de Z Eerv Pater Lucassen tot kapelaan n erd benoemd van do St Jozefskerk aan de Gouwe Ongetwgfeld zullen niet alleen de parochianen van den Jubilaris maar allen die den waariligen man hebben leereu hoogschatten om zijne hulpvaardigheid zijn eenvoud en zijn onvorraoeiden yver voor het zielehoil der geloovigen dien dag overvloedig blijk ge en van hunne liefde en hnnne oprechte danübaarfacid Moge de beminde en verdienstvolle Priester die in weerwil van zijn hoogen leeftyd nog altijd met het vuur en den ijver der jeugd in zijne H Bediening werkzaam is nog vele jaren door zyoe röp wnriug de beproefde raadsman van Oouda s Katholieken en door zijne bekende weldadigheid de steun der armen en ougelukkigen blijven I Verleden Vrydagavond vergaderde de Vereoniging voor Chr Nat Schoolonderwijs in een der lokalen van de Chr School in den Langen Oroenendaal Na afloop der huishoudelijke werkzaamheden gnven twee loden den wonsch te kennen tot verandering van art 21 dat aldus luidt iiGedurende den schooltijd mag niemand in de school warden toegelaten dan het bestuur en zij die daartoe door de wet gemachtigd zijn Dit artikel is thans gewijzigd en luidt aldus De school ia toegankelijk voor elk belangstellende FEVILLETOIM IHTÜ4 E1EB Uit het Duiüch 42 Dat klinkt zeer juist Moor men bedenkt niet dat de vriend eveneens dood of een schurk zijn kan antwoordde dekapitein Men had de zaak terstond moeten onderzoeken toen ik dezen brief vond was het te laat Werner schudde het hoofd hij deelde de overtuiging van zyn vader de verwijten dio Gronau den ouden heer maakte kon hij niet als rechtvaardig beschouwen Die tegenspraak verbitterde den kapitein nog meer diens stemming was buitendien door de zienswyze van den baron omtrent Hohenhausen zeer geprikkeld Werner noodigde hem uit den avond op Hohenhausen door te brengen waarheen bij voornemens was zich met Alma te begeven hij ivilde hem daar voorstellen en verzekerde hom de vriendelijkste ontvangst maar Gronau wees het voorstel af met graaf Hohenhausen wenschte hij niets te raaken te hebben zoolang hij in hem een medeminnaar moest vreezen Serenade Woorden van Nic Beets en gecomponeerd door Mart J Bouraan maakt het 3e nummer uit van do NederlanéUche Mannenkoren uitgave Joh C M van Mastrigt te Arnhem Omtrent deze compositie van onzen geaohten stadgenoot lezen wij in de Katholieke School Niet minder gunstig meenea we te mogen oordeelen over Serenade van Mart J Bonman t Is niet zoo byzonder gemakkelijk ofschoon het wel ia de macht zal liggen van verreweg de meeste mannenkoren Van hetgeen wij van den heer Bouman kennen zouden we dit nummer het schoonste noemen Zoo merkten we op den overgang van pp serapre cresc in ff met de septime op g naar b Dat in uw droom te voorschijn koom een beeld in staat uw sluimrend hart te streelon Zeer schoon is ook het effect te weeg gebracht by i Maar neen ontwaak o jtwaak nochtans waar de eerste tenoren en eerste bassen in octavengecg do melodie halfsterk doen uitkomen op de teêre syneope aohtige begeleiding der andere partijen Een breed machtig slot 0 twaak herleef en geef uw hart aan t lied bekrooet hst werk dat ten volle verdient gekend en gewaardeerd te worden door allen die het ochte Nederlandsche lied eere willen geven waar het dit toekontt Bij koninklijk besluit ia aan A Kluit op zijn verzoek met ingang van 1 November 1891 eervol ontslag verleend als notaris te Moordrecht De verpachting van het mnrktgeld op de aanstaande groote paardenen veemarkt te Woerden op 19 en 21 October heeft heden het tot dusver ongekende bedrag opgeleverd van ƒ 382 Wel een bewijs dat de pachter die verleden jaar ƒ 369 besteedde weer een aantal stuks paarden en vee verwacht XI Baron Von Adlerborg gevoelde zich in het eerste oogenblik uitermate veronirust toen Adalbert by het ontbijt niet kwam opdagen en hij zyne legerstede onaangeroerd zag Maar deze onrust duurde niet lang het was immers waarschijnlijk dat de jongeling zijn goode voornemens weder vergeten had en op den weg der lichtzinnigheid was teruggekeerd Von Adlorberg zou daaromtrent weldra zekerheid ontvangen eou bediende van Romberg bracht ze hem Door hom werd hy met het voorgevallene in konnis gesteld on do baron was wijsgeer genoeg om te boaeffen dat deze gebeurtenis eer als een geluk dan als een ongeluk te beschouwen was Zeker lag het schoono plan indien Adalbert stierf in duigen en was alles verloren maar men mocht ook niet terstond het ergste onderstellen evonzoo na en misschien nog nader dan de bezorgdheid voor den dood lag do hoop op genezing En gedurende het tijdperk dior genezing vond Adalbert dagelijks gelegenheid om met Flora te spreken haar zijn liefde te doen vermoeden en naar do hare te dmgen De bankier legde aan dit streven zeker geen hinderpaal in don weg de verbintenis zijner dochter met een edelman moest immers ziju trots stroelen Aan dit alios dacht Von Adierberg tori ijl hij zich op weg naar Romberg bevond die hem mot onmiskenbare misnooijdheid ontving met een inner ADVEBTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbynt Voor de Rechtbank te Utrecht verscheen als getuige een persoon uit Oud Loosdreoht die niot volgens het wettelijk voorschrift den eed kon afleggen omdat hij de beide handen miste Zijn dagvaarding onderteekonde hij nochtans vry duidelyfc al deed hy ook dit niet zocals dit te doen gebruikelijk is daar hij den penhouder in den mond hield Bij do hoeren G B van Goor Zonen te Gouda is verscliencn de vijfde druk van Pleischauer s Handleiding tot bet dubbel of Italiaansch koopmansbook houden waarvan de 1ste en 2e druk voor jaren het licht zagen bij Geb Diederichs De vyfdo diuk van het welbekende boek is opnieuw bewerkt door den heer F J Boer leeraar in de wiskunde en het boekhouden Gaarne vestigin wy de aandacht op deze uitgave Niet alleen toch is het practisch gedeelte verbeterd en aangevuld ibet het oog op de vele veranderingen die muntstelsels wissels en effectennoteering en handelsgebruiken in de laatste jaren ondergaan hebban ook het theoretisch gedeelte is geheel vernieuwd Bovendieu zyn in het aanhangsel hoofdstukken opgenomen over boekhouding bij naamlooze vennootschappen en fabrieken terwijl aan wissel effecten en reederijzaken do noodige aandacht gewijd ia Ook de vor men van boekhouding die van de in het werk garolgdo afwijken zijn uitvoerig behandold en door voorbeelden opgehelderd De uitgevers zorgden voor een keurige uitvoering Hatid hl In het N v d D doet de heor mr W A baron van Ittersum een oprooping aan zijn landgenooïen om Nederlandsche boeken af te staan voor de boekery te Bloemfontein hoofdstad van den Oranje Vrijstaat In de eerste plaats worden verlangd oorspronkelijke Nederlandsche werken maar vertalingen zijn ook f ood Geschiedenis romans mits alleen van lijke onrust die den baron zooveel te meer moest bevreemden daar hij reeils door den bediende wist dat de dieven in hun voornemen niet waren geslaagd De bankier stelde hem onverwijld gerust aangiittnde den toestand van don lijder Buiten govaar is hij zeker niet zeide hij maar rust en goede verpleging zullen volgeus den dokter het gevaar uit don weg ruimen en dat hij beide ia dit huis vinden zal zult u wel niet betwijfelen Wat tot dusver in dit opiiclit kon geschieden is geschied wij moeten nu geduld hebben Theodoor was heden ook vriendelijker en mededeelzamer tegenover den baron hij deelde het voorgevallene uitvoerig mede en verzocht den ouden heer de ouders van Adalliert allengs en zeer voor zichtig voor te bereiden Adalbert to zien werd don baron echter geweigerd en Von Adierberg moest toegeven dat de redenen dier weigering steekhoudend waren Zijn aanblik zou den patient hebben opgewonden en die opwinding kou ilt n zwakken draad waaraan het leven hing vei scheuren Maar toen do baron in den namiddag nogmaals terugkwam viel hem hot geluk t n deel in de wuoiikiimer Flora te ontmoeten on van haar te vernemen dat zij zicli met de verpleging belast fiad en dien plicht met nauwgezette trouw zou vervnllen Ook den volgenden dag kon de dokter nog geen hoop geven allea hiug af van het gistel van den