Goudsche Courant, maandag 28 september 1891

Twi9f¥fig f ippmtfj f j bepaald zedelqke strekking verhalen voor de aaakomende jeugd in den trant van Audriessen Louwerse Gerdes enz vooral die uit de Nederlandsche geschiedenis godsdienstige boeken gedichten van iedendaagsche en ook van oudere dichters zooals Cats reisbeschryvlngen en wetenschappelijke werken alle zijn welkom Eene noodzakelijke voorwaarde voegt de heer van Ittersum hier bij Ofschoon de boeken niet nieuw behoeven te zgn moeten zg behoorlijk ingebonden wezen Want aan boekbinders bestaat aldaar volkomen gebrek on oningebonden boeken zouden spoedig in onbruikbaren taat geraken Wie aan deze opwekking wil voldoen zendo tyn boeken franco aan den heer Van Ittersum Bankastraat 135 te sOravenhage luUen Bu de liberale dissidenten hem welliebt loslaten het bestuur der Vrijzinnige Kiesvereenigiug met de onverwachte candidaaistelling van den heer Alma allerminst ingenomen had hem by de eerste stemming in een bgzonder flauw strooibiljet aanbevolen dat bjjna evengoed tegen hem dienst kon doen Thans echter tot betere iuzicbieii gekomen zond het een krachtig biljet rond ter aanbeveling vnn Alma en tot aansporing tot eendracht De vraag is nu lo of dit strooibiljet effect heeft op de 200 liberalen die op mr De Vries gestemd hebben ïo of do antirevolulionairen die hun candidaat alleen gesteld hebben in vertrouwen op zijdelingacbe beloften van De Zuid Hollanaer en daarin zijn teleurgesteld thans aan het wachtwoord hunner Vereeniging zullen gehoorzamen en de Katholieke toezegging blijkbaar gedaan voor bet geval mr De Vries gekozen worden staau nieuws verwikkelingen in bet vooruitzicht Ongeveer drie weken geleden nam de kapitein van een Russische boot te Odessa een duizendtal uitgeweken Joden aan boord en zette koers naar Jaffa waar de autoriteiten hem echter verboden de emigianten te ontschepen De kapitein vertrok toen weder en liet te Konstautinopel hetankor vallen in de hoop zgn passagiers daar kwgt te zullen raken Ook bier echter stond men den Joden niet toe aan land te komen zoodai de kapitein aan de Russische regeering om instruction vroeg Deze luidden dat bij moest terugkeeren naar de havru waar hg zgn passagiers had ingescheept Aldus kwam de boot ten tweede male te Odessa Maar ook daar verbieden do autoriteiten de Joden aan wal te gaan daar zij als ballingen worden beschouwd Zoo ligt dan uu de boot reeds eeoige dagen te Odessa en anhoopt de kapitein oen woonplaats voor zg u arme passagiers te vinden 1 Men schrgft uit Amsterdam De gemeentelgke universiteit alhier mag zicb telkens in blijken van belangstelling uit den boezem der bnrgerg verheugt n Zoo ontving zg de aula van den heer Lebmann de oibliotheken van Rosenthal en Polgieter enz Thans schijnt te theologische faculteit de begunsligilo te worden Dezer dagen hebben prof Muller kerkelijk hoogleeraar en prof Cramer hoogleeraar in genoemde faculteit eeue som van 50 000 ontvangen voor de stichting van een hospitium voor minstens 30 studenten in lie theologie Deze moeten aan de Hervormde Kerk trouw eten en aan de gemeentelgke universiteit hunne studiéti volbrengen De gever die onbekend wil blijven schijnt daarmede samen te te werken met ds Van Dijk te Doetichem van wien het bekend is dat hij znlk een hosditum zoekt om zijne kweekelingeu e Amsterdam te laten studeeren Natuurlijk is zulk een accrcs van studenten verre van onverschillig voor de Amsterdamsche faculteit die overigens reeds meer studenten telt dan Groningen Leiden nabgkomt en tot dusver alloen door Utrecht in gatal studeerenden wordt overtroffen Omtrent Hermann Zeitung is nog geen beslissing genomen Se eigenaar van het besteedkantoor die het kereltje tot zijn reis herwaarts had uitgeuoodigd heeft zich diens lot aangetrokken en tracht bij de bevoegde autoriteiten zijn invrijheidstelling te krijgrn Wellicht zal Zeitung zijn doel dus oog bereiken en te Amsterdam in een of ander lokaal te tien zijn De vaster Jacques heeft Zaterdagavond zi 60daagschen vasttijd ten einde gebracht en gebruikte op den middag van dien dag zijn eerste maal sedert SI Juli Hij heeft ongeveer 11 gallons mineraalen gewoon water gedronken en van zijn geheimzinnig poeder gebruikte bij bijna 4 ons l e eigenaar ven het aquarium te Londen waar Jacques de 50 dagen heeft doorgebracht overhandigde bem een gedenkpenning Bij het in 1892 in Pruisen in te voeren nieuwe leerplan voor bet voorbereidena hooger onderwijs worden de lesuren aan de gymnasia lot 19 die aan de progymnasia tot 21 per week verminderd behalve 3 uren voor gymnastiek en 2 uren voor muziek die niet tot de eigenlijke werkuren worden gerekend Aan de gymnasia wordt o a voor Duitsche taal en letterkunde 5 uren meer voor Latijn 5 en voor Gnekscb 4 uren minder genomen Het opgeven van huiswerk wordt z er beperkt en aan bot leekenen in alle inrichtingen fen ruimer plaats toegewezen Bon commissaris van de aanstaande wereldtentoonstelling te Chicago beeft terwgl bij eenigen tijd in Rusland doorbracht het volgende avontuur ondervonden Mazes P Handy zoo heette de man wilde Moskou verlaten en zich naar Duitschland begeven waarvoor Bij de Leidsche Raadsverkiezing deed zich bet vermakelijke incident voor dat de voorstanders van den beer Alma het aanplakbiljet ten gunste van den heer Van Kempen zoo toepasselijk op bun candidaat achtten dat zij het woordelijk nadrukten alleen met verandering van den naam eu bet 2e biljet overal naast het lo deden plakken Uit voorval past geheel bij deze mor waardige verkiezing waarvan men een blij of treurspel kon maken getiteld De candidaat tegen wil en dank Eerst bedankt de beer Vlraa de Vrijzinnige Kiesvereeuiging stelt hem desniettemin candidaat de Koomschen nemen den candidaat van de minderheid dier Vereeuiging mr De Vnes erer en brengen hem met behulp der dissidente liberalen in herstemming met Alma Thans bedankt ur de Vries Nu nemen de antirevolutionairen wier candidaat bij de eerste stemming is afgevallen hem op terwijl ook de Koomschen hem faandbaven Daarentegen waren er twee duizend in geweest ik zou mg dit verlies niet zwaar hebben aangetrokken Juist omdat ik dit weet bevreemdt uwe aandoening mij zoo zeide Theodoor Je zult baar begrgpen wanneer ik je zeg datin het kiste zeer gewichtige documenten waren Papieren van waarde Die kunnen door andere vervaogen worden Deze papieren niet antwoordde de bankier Zij bevatten een geheim waarvan de onthulling mijin hei verderf kan storten Verschrikt legde Theodoor de pen neer was hem de beteekenis dier woorden nog niet geheel duidelijk toch begreep hg nu dat de gejaagdheid van zijn vader op ernstige grondshigen rustte Een geheim vroeg bij nu zelf opgewonden Van welke soort Ik mag het zelb u niet onthullen Wat belet u dat Ik verzoek je dringend mij niet verder te vragen zeide de bankier terwijl bij met den zakdoek zich het zweet an bet voorhoofd droogde ik zal bet je alleen dan mededoelen wanneer de omstandigheden mg er toe noodzaken Het was een slechtedaad Theodoor die reeds sedert vele jaren op mijdrukt En kan die schuld niet meer gedelgd worden Neen Voor eenige jaren zou het misschienuog mogelijk zijn geweest maar thans is bet telaat Het zou een groot offer van jnij eischen ver gewonde en van de zorgvuldige verpleging de kunst van den geneesheer moest hier wgken voor den invloed der natuur men moest geduldig afwachten De medeplichtige van Beimann was nog niet gevonden Eomberg had op diens aanhouding een aanzienlijke belooning gezet maar drn derden dag na de inbraak zocht de politie bem nog te vergeefs Reimann had standvast g geweigerd hem te verraden en de overheid miste elk spoor dat met eenig uitzicht op welslagen bad kannen gevolgd worden Theodoor begreep de opgewondenheid van z jn anders zoo kalmen vader niet Zulk een groote som bad bet privaatkistje van den bankier nooit bevat dat door het verlies er van deze onrust gerechtvaardigd ware en meer dan dit kistje had de dief immers niet medegenomen In de eerste dagen antwoordde Romberg op deze aanmerkingen niets ja beijverde zicb zelfs zijn opgewondenheid voor Theodoor te verbergen maar dit wilde hem toch niet gelukken de behoefte welke ieder gevoelt die onder den druk eener zware bezorgdheid is om zijn hart uit te storten deed zich ook bij Lem meer en meer gelden Indien bet alleen maar geld was dat in het kistje lag dan zou ik er mij waarachtig niets van aantrekken verbrak hij eindelijk bet zwijgen om den bezorgden blik aan zijn zoon te verantwoordden Het kistje bevatte slechts achthonderd guldens maar al bg een pas moest hebbeo welken hg aan het consulaat te Moskou aanvroeg Er verliepen echter verscheiden dagen alvorens deie pas bem werd toegezonden Eindelgk werd hg ongeduldig en ging informeoren wat de reden dezer vertreging was Tol zgn groote verwondering vernam hg dat men hem afgaande op zijn loornaam Mozes voor een Jood gehouden bad Gelukkig kon do man bewgzen dat hg Crislen was anders zou bg binnen weinig dagen over de grenzen gezet zgn geworden De heer J Nord arts officier v gez Ie kl te Amsterdam waarschuwt de longlgders nogmaals zich met den winter niet naar bet Zuiden te begeven Dit geldt schrgft h j in de eerste plaats voor de Uivlera I Doktor Mess die door zijn herhaald oponthoud daar Ier plaatse een bevoegd beoordoelaar is schreef daaromtrent vroeger Indien ik naga weet ik gedurende de verscheidtne malen waarop ik de Riviera bezocht ten aauiien van bet klimaat goleerd heb dan moeten ik en anderen bekennen dat er in dat klimaat veranda ring is gekomen en vandaar dat men meer en meer van het zenden van tubercnlotische longlgders naar die streken heeft afgezien en meer het oog heeft laten vallen op plaatsen die een meer goma tigd ja zelfs koud klimaat hebben waar de lijders niet aan die groote afwisseling van warmte en koude worden blootgesteld die aan de Riviera zoo ge vaarlijk is Behalve die groote afwisseling vi temperatuur zijn er nog meer oorzaken die een verblgf a daar voor den longlgder gevaarlgk maken wat betreft bet veronachtzamen van de ontsmetting der vertrekken dio door zieken verlaten wonleu Dit nu strgdt op bet standpunt der tegenwoordige wetenschap zich plaatsende tegen alles en legt veel gewicht in de schaal om behalve den onguniligen invloed van bet klimaat ook daarom het zenden van longlgders naar het buitenland tegen te gaan zegt de beer Nord In zuidelgk Europa men doordringe zich van deze waarheid komt longtuberculose even veelvuldig voor als in bet noorden en zijn de plaatsen als Cannes Nice Mentone San Remo Spezzia Pisa enz door het hngdurig verblgf van vele lijders aan longtering en vooral door het onvoldoend toezicht op ontsmetten van woningen kleederen wegen enz als bet ware gevaarlgk geworden Waarheen moet de longlijder zioh dan begevenf Dit moet voor eiken patient afzonderlijk door dw geneesheer worden bepaald Wil men hen wegzenden dan komen het meest in aanmerking Areachon in Frankrgk Davos en Engadin in Zwitserland Torquay en Wigbt iu Engeland De statistieken bewgzen dat een oponthoud aldaar over bet algemeen minder ongunstig is dan aan de Riviera Doch niet iedier bezit de middelen of den lust zich ver van de zgneo te begeven om ze wellicht nooit weer te zien Voor bon aan wie de middelen of lust ontbreken zicb op reis te begeven moet dus nuul worden geschaft Zooals de heer Nord reeds in zgn brochure De longtering en haar behandeling beweerde bezit ieder land genoog streken waar borstlgders met gerustheid den winter tegemoet kunnen tien mits men daar inrichtingen tot stand brenge waarin iSj boven de twee ton gonds en toch ton ik het gaarne brengen wanneer daarmede de schuld was uit te wisschen Theodoor had de wenkbrauwen bgeongetrokken het vermoeden dat iu hem opsteeg dreigde hem de achting voor zijn vader te benemen Kn wanneer nu die documenten in handen vallen van een persoon die hun waarde begrijpt en daarvan gebruik maakt vroeg hg De bankier was blgven staan De vrees daarvoor laat rag dag en nacht geenrust antwoordde hg Ik zou de uitgesohreven be I looning vertienvoudigen wanneer men mg het kistje met den geheelen inhoud terugbracht Maar mag ik een zoo enorm hooge belooning openigk aanbieden I Zou ik daardoor den dief niet op de waarde der documenten opmerkzaam maken Het voornaamste stuk kan door menigeen gelezen woi Üen zonder dat men daaruit iets opmerkt van den gewichtigen inhoud Het is een testament van een nSam gewagende dien hier niemand wellicht kent maar wie kan weten wien bet toeval dit papier in handen speelt Het is mogelijk dat de dief de papieren mot het kistje heefl vernietigd om ieder bewijs dat hem verraden en tegen bem getuigen kan te verwijderen maar het is even goed mogelijk dat bjj de papieren bewaart om ze later als afpersingsmiddel te bezigen i f ordt tervolgd verpleegd kunnen worden inrichtingen die aan alle eischen der wetenschap voldoen en waar de vrees voor ophooping on besmetting geheel is uitgesloten Dokter Mess wees hierop ook reeds in zijn genoemde verhandeling en beweert dat een goed ingericht sanatorium in ons land voor de meeste longlijders voorzeker oen voordeeliger gevolg zou kunnen hebben dan ze door lange vermoeiende en kostbare reizen over de grenzen te zenden ADVERTENTIÊN B5aKa x iWca i6i5 CCS jgSrö5g ga flSgwaai Woensdag 30 Sept a s zoo de Heere wil hopen onze geliefde Uaders DOÜWfi LÜITJBS EN HENDRIKA dk JONG hanneéOJAIilOE EiJHTVEBEMMGING te herdenkeu Hunne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen Gouda 28 September 1891 Getrouwd E TRIEZENBERG en J G VAN DEE BURG die tevens bunnen dank betuigen voor de vele biyken van belangstelling ter gelegenheid van hou Huweljjk ondervonden Oouda 23 September 1891 Z ziL 2 e t Het KOFFIEHUIS c a D 184 aan de Znidkade te Waddinxveen is ingezet op 4000 op DINSDAG 29 SEPTEMBER 1891 s morgens 11 ure in gemeld Koffiehuis Verboogiagen worden aangenomen tegen 10 o i kantore van den Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen Z an z e t WEI en Boskoop 10100 5900 De HOFSTEDE met nitmantende HOOILANDBN onder Reeuwijk en is ingezet Perceel 1 op 2 4800 3700 3500 2400 300 2750 300 f 2225 200 3 4600 verhoogd met 200 2700 3050 2425 verhoogd met op verhoogd met op verhoogd met Zamen f 36175 op DONDERDAG 1 OCTOBER 1891 ten 11 nte in t sSchaakbord te Gouda Verhoogingen op de perceelen worden aanjenomen tegen 10 o kantore van den Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxvern Goedkoopste adres voor IE = © r a p InjLies A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 mEVWl I 1EIJW Alles pas ONTVANGEN Dames en Zinderrokken Jachtvesten Wollen 0 DERGOEDERE Kousen Handschoenen Jurkjes umi DOEKEN WOLLEN MITSEN Groot assortlmenl in V¥OL STERK en WASCHECHT Firma Wed BOSMAN GOUDA Tiendewe g D 84 7tï Cents een pak U Stearine Gouda Kaarsen J J Cent een pak 1 Cent een flesch II beste BESSEI SAP blJ J F Herman AZn Jiendew Mevr VAN de WEG vraagt tegen NOV eene OpenTsare Verkooping te Gouda op MAANDAG 5 OCTOBER 1891 des morgens ten 11 uur in cde Hasuonik op de Markt aldaar ten overataan van den Notaris J F MAHL8TEDE te Bergambacht van Het HUIS geteekend Wijk N No 109 met 3 afzonderlijke HUIZEN daarachter geteekend Wijk N Nrs 106 en 107 GETIMMERTEN en ERF staande en gelegen aan de Nieuwe Haven te Cents per 5 ons de beste laZoffie O O TJ ID Kad Sectie B nummers 1659 1661 1662 en 1666 samen groot 3 Aren Grootendeels in eigen gebruik en voor het overige verhuurd voor 5 per week Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen op den 26 November 1891 Inlichtingen bg den Notaris KRIIUP RIJE Witte Flanellen in zeer vele KWALITEITEN en diverse BREEDTEN Schenk én Zn ala MEID ALLEEN NIEUWSTE MODELLEI Regen en Najaars Mantels voor DAMES en KII EltE Jonge Ueeren DEMI SA ISOIVS en WINTERJASJES BAHLMANN Ê Co W g l tB fS H N MARKT A 68 GOV DA heeft de eer hiermede te berichten de ONTVANGST der nieuwste O ® ISajaarS en Winterstoffen U uitsluitend Engelsch fabrikaat en beveelt zich beleefd aan voor het leveren van S HEBREN KLEEDINGSTÜKKEN M 9 NB Gedurende twaalf jaar als coupeur werkzaam geweest zgnde bg een der tS eerste Firma s de WelEd Heer F H WENTE Rokin 122 te Amtterdam N vlei ik mg aan alle aanvragen naar eisch te kunnen voldoen Specialiteit in Engelsche HBEREN MODE ARTIKELEN Dames eo Heereo HAlSGHOEll Daoies eB fleereo PARAPLÜIES met garantie vlei ik mg aan alle aanvragen naar eisch te kunnen voldoen Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrygbaar in buksen van ƒ 1 60 0 85 en 0 45 CACAO liRfltlTÜS Westzaan U U VV AIM Opgericht 1823