Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1891

1891 N 4643 DiBSdag 29 Sepienber il v GOUDSCHE COURANT NieuwS en Advertentieblad óoor Gouda en Omstreken De liuendlng van advertentifin kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN der HoUandsche Maatschappij van Landbouw zal een TTBI X OTIlsrO hoodon Tan P A A K D E N die zallen worden aangekocht op de VRIJE PAARDENMARKT te GOUDA op 16 OCTOBER a s Er zullen ACH T ÜUIZEyD LOTEN worden uitgegeyen tegen 66u gulden 1 het lot Verkrijgbaar bij de Boekhandelaren A BRINKMAN ZOON te Gouda en D BOLLE te RotterdamBet Bttbtur der Afdaling voornoemd i BRBEBAART Lz VoortiUer A TAM VEEN Secretarii Oouda September 1891 SpCt rUypotheekPandbrieven DU KOmWESTEBN k FAGIFID EÏÏOTSEESfiANE Gevestigd te Amsterdam DIBECTEUBEN Directairt U Jmiterém H A VAN VALKENBUEÖ Praident J ireeteur i Jmtrika Mr M F DE MONCHT J V GUÉPIN COMMISSARISSlSNi Cnuuuariue M yederlani Gnmmiuarüttn M jiiiuriia M I WALLEE lid der firm Tistas k Walie te AonlMdtm W BEBEL H ut Wed Girbxkt Bebh G J ENGKLBEBTS E C Enoilbiet k Co Arnhem A M CA NNON Oad BBrgemee tflr der ttad Spokane Fall en PinidaBt van de Bank of Spokane Falls te Spokane FaUi 8ut of Waahington U 8 A i R PLANTEN Consul Generaal der Nederlanden t New York De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank bericht dat door tu8schenk Hn8t van onderstaande Firma s k pari verkrUgbaar Mn 5 pCt PANDBBIEVEN In stukken van ƒ 1000 en 600 bij uitloting Inwissellt aar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt r D DvssEh Ji te KaapeH GsATAMA femoarden J H Gebr te Anuierdam H alkmaar H Arnhem Breda Delft Dnmter Borirecht Goei bul Ttole Qorinehem Qouda t Oravenkage Oronmge haarkm BarlmjeH en te TinofsxMiX k HoNUEas D A WiSSEUNK Leiden MaattrieU MitUeliurg f Nieuwediqf Nr mege BeHerdam Seiage Sekiedam Siuei Tkl Otreekt mie FeiUo I Wimekoien Zaandam Zatfke ZfolU A L BUMERINQER II ZoNEN Herino VRUTUorr k Co J A Zip P Okoen k Zoon A NoORDUÏN k ZONIN P J MiNDEROP WZSTFRIESCHE BaNK W Jansen fc Co BsDNiNea h TxN Cate C H TiLANW k Zoon A 1 Loran fc Zoon G J 8c A E Geoemth Wed J TE ViLimD fc Z P F C BRDNINOi fc Co Dom fc Kjjjnt t Ë C Engelberts Co Van der Meer k Zolner Tak der Manseli k Zomen G Vermeer Johz Otto de Kat k Zoon Van Heel b Co C DE QUSELAAR fc Co f Wed Knox k Dortlaxd HviTGEKs k Slotboox t Hartoqh Heis en di Mdimck WnTEjiKAFPEL k Hoofd F FpaTBOMA k Zoon Franeier F van Lanschot r t Hertogenbotck T D WouE CouRRECH t Zn Hoon II y Waesberghe Janssens Hultt STAAT op 31 Augustus 1891 Maatschappelflk kapitaal 6 000 000 Geplaatst Maatschappelflk Kapitaal 2 400 000 Gestort Maatschappelijk Kapitaal 942 600 Reservefonds 95 000 Gesloten hypothecaire leeningen op 1 Janaari 1891 Doll 4 031 142 55 Gesloten hypothecaire leenisgen van 1 Janoari 31 Aag 1891 905 520 Ontvangen aflossingen van 1 Janaari 31 Angustas 1078 nitstaande hypothecaire leeningen il 2 50 DoU 4 936 662 55 89 319 10 Doil 4 847 343 45 ƒ 12 118 358 62 Uitstaande 5 pCt Pandbrieven Minder nitgegeven dan gecreëerd mocht worden Tl 937 500 180 858 62 72 118 368 62 HULSTRAMP s OUDE GENEVEli verkr gbaar bg M J DE GBAAF HOOGE GOUWE 255 CMET 7ESEENIQI1 te Amsterdam Opgericht 26 MAART 1853 Correspondent te GOUDA de Heer J J A IHOI TIJ Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelsoredieten aan hare leden tot ten hoogste eau bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip van provisie Neemt gelden d deposito en belast zich met incasneertngen zoowel voor leden als niet leden De rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvraging 2 7o 1 maand 2 o Namens bet Agentschap t Oravenhagi J F MOEINS Agent Verzending eiken ZATERDAG Een nnr f 5 Ss S3 39 bet onoveriroffen LAGKilBIRR en het gnnstig bekende S T O TT T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda iM I E LW K BOSZ BRUINE EOONEN T CllEBAS 500 Gulden betalen wjj aan hem diu bi gebruik van Goldmann s Reiser T indwater ooit weder Taudpyn krijgt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents ile flacon verkriigbaar by den IVog J C ZELOENRIJK Gouda Snelpendmk van A BannuuN fc Zoon De nitgave dezer Conrant geiohiedt dagel ki mat nitzondering van Zon en Feestdagen D prQi p T drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 üxoaderlgke Nonunen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 September 1891 Heden middaj irerd ten Bsadhuize aanbesteed de lereriai der benoodigde steenkolen gedurende den winter van 1891 92 Infcesohreren werd door J de Koster 9 6 de kacbelkolen eu 13 10 de haardkolen F KriJKsmsn 8 87 de kachelkolen en 11 46 de baardkolen D van StaVel 8 71 de kachelkolen en 1S 49 de haardkolen A Lamberf 8 46 de kachelkolen en 10 90 de haardkolen AUes per 1000 KG Van de door den Staatsspoorirex aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 430 personen gebruik Do volgende circulaire is verspreid irnarop wjj gaarne de algemaene aandacht onier stadgenooten vestigen OVEESTEOOMINGEN in SPANJE Ontzettend luiden de berichten uit Spanje OverItroomingen van grooter omvang dan men ooit in Nederland zag hebben een groot deel van het land nteisterd en o a de bloeiende stad Consuegra gekeel verwoest i De ellende is groot Door geheel Europa wordt 4e liefdadigheid tot dat doel ingeroepen De Spaansche Legatie te s Gravenhage de cousuisten te Amsterdam en Botterdam en de vicecon mlaten te Arnhem Vliisingon Ter Neuzen en den Helder hebb n eene inschrijving geopend FEUILLETOIM Uit hst jbuiieck XI 48 In hei laatste geval 70u ik in een zeer oimangeMme positie komen ik mocht hexa dan niet eens fan diefstal beschuldigen daar dan do papieren in ksnden der rechtbank zouden vallen Maar gg kunt ze u door een klein offer miswhien weten te verschaffen bracht Theodoor in het midden Ten minste als de man er niet de volle waarde van kent en een enorme som eischt Theodoor schudde bet hoofd Bij dit alles begrg p ik niet dat gfl niet roods vroeger de papieren vernietigd hebt zeide hij Dat was nooit mijn plan antwoordde de bankier integendeel ik ging steeds om met de gedachte die papieren aan dsn rechtmatiien eigenaar ter hand to stelleu Ik bevond mij destijds iu een zeer netc igen toestand de firma Romberg on Zoon was door mislukte speculatien en faillissoraenten van andore huueii hot bankroet nahij ik meende voor mijn geweten deze daad te kunnen veroMtsclmliii2 eri zij Ook in Gouda zijn reeds stemmen opgegaan om niet achter te bigven en wensejien velen voor dat doel iets af te zonderen De directie dor StoonilKjol de IJael zich volkomen dnarmêe kunnende vereenigen heeft dien ten gevolge besloten met de Salon Sobroefboot IJsel II op Zondag 4 October a a een extra rei te doen naar Botterdam waarvan de bruto ontvangsten geheel zullen strekken tot leniging van den nood Prijs per retourbiljet enkel Ie klasar ƒ 1 Vertrek van Gouda 9 uur s morgens Vertrek van Rotterdam 3 uur s namiddags Z j die biljetten nemen allesD ter wille van het goede doel en de voorgenomen wtra vaart niet meemaken worden beleefd uitgenoodigd die hüjetten niet aan anderen te geven daar zulk op de ontvangsten invloed zou kunnen hebbeu Binnen een paar dagen zal U een ly st voor het verlangde aantal plaatskaarten borden aangeboden Die Igat blijft nadat bet geheeie bedrag in den Haag ia verantwoord gedurende 14 dagen ter inzage voor HH Intoekenareö Do Directie der Stoon oot de Usd Gouda 36 September 1891 Voor de leden der Sohuiterq die geregeld aan de Schietoefeningen des Zondags deel nomen was gisteren een Concours uitgeschreven Zg waren in twee klassen verdeeld lo Klasse lo Prys W Sliedreoht 2o J F Putters 3o J P Mul 4o F Jansen 2o Klasse lo Prijs den Boer 2o de Jong 3o Van Vliet 4o Vau der Pool redde de eer van mijn naam en waarborgde het bestaan mijner familie Gij waart toen nog een kind Ik bad honderd redenen om de daad te verontschuldigen en men zou er mij ook geen verwijt van gemaakt hebben indien ik later den moed had gehad haar te bekennen Maar nu is het te laat ik leer den vloek der booze daad kennen Te laat outwoordde Theodoor Dat geloof ik niet Wanneer ik u goed begrijp dan hebt ge u aan verduistering schuldig gemaakt Oordeel niet aanstonds te scherp Een zachter woord kan ik niet vinden Wanneer gg het van u kunt verkrg gen mij het geheimgeheel to o itbullen zoodat ik er een helderen blikin krijg dan wil ik met den benadeelde spraken ende zaak geheel trachten te vereffenen Kunnen wg nu een bedrag van twee ton uitde zaak nemen vroeg do bankier die scheen in tezien dat hij zijn zoon te veel verraden had Wij hebben voor belangrijke sommen deelgenomen aan eenige ondoiuemingon op naudeelen die aan devorwach ingen nog altijd niet willen beantwoorden De aandeelen n u m den laatsten tijd belangrgkgedaald wg zoudtn te veef verliezen wanneer wijde papieren thans mucston verknopen En wg zullen nog meer verliezen uanneerwijze laten Ii2 i en zeide het jonge mcuseli ernstig Die rees deel ik niet bg gunstii o gelegenheid moet op rijf ing gespeculeerd worden dan verkoopen wg ADVEBTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Üit Stolwgk meldt men aan de N R Ct Aan de Ie openb school alhier bedraagt het aantal leerlingen 230 a 240 en geen der ooderwgaers behalve het hoofd natuurlgk is in het bezit der hoofdakte hoewel volgens de wet het vereischte getal in functie is Volgens diezelfde wet nu moet met 1 Jan a s een der onderwgzers die akte bezitten en algemeen dacht men en het personeel was daarop door eene circulaire van B en W voorbereid dat één hunner tegen dien tijd op wachtgeld geplaatst zou worden Gelukkig echter is dit gevaar voorloopig althans afgewend De gemeenteraad heeft n l besloten een onderwgzor met hoofdakte te benoemen en tot Jan 93 te wachten met het ontslaan van overtollig personeel In dien tijd kan er veel gebeuren en wellicht isdan het aantal leerlingen van dien aard dat geen onderwijzer gefbist kan worden Binnenkort zal er waarschgnlgk uit Amerika slechts hoornvee komen zonder horens Men beeft daar namelgk ingezien dat de horons hoe nuttig ook in wilden slaat voor tamme dieren slechts lastig zijn vooral bg transporten en men heeft een eenvoudig middel gevonden om den groei van horens tegen te houden Zoodra de kleine knobbels op don kop vac het jonge dier zichtbaar worden van drie tot voertien dagen na de geboorte bevochtigt men die en wrijft ze daarna terstond voorzichtig in met een buisje gevuld met potasch dat aan eene zijde open is daarbg zorg dragende dat de hoorn vochtig blgft en dat er geen droppels water wegvloeien daar deze anders de potasch medevoeren en het dier onnoodige pijn veroorzaken De bewerking wordt voortgezet totdat de huid van den knobbel zacht eu rood wordt en begint te schilferen als wanneer men haar staakt Zelden behoeft mon deze bewerking meer dan eenmaal te vernchten Vooraf moet bet haar rondom den knobbel zorgvuldig worden weggeknipt En de koopers zijn bedrogen Wat raakt ons dat antwoordde de bankier die zich weder geheel had weten te beheerschen Wie speculeert moet zich op verhezen voorbereidhouden wg dwingen immers niemand de papierente koopen I Ik kan die handelswijze niet billijken zeide Theodoor het is geen reeelo zaak wij halen hetverwijt ons op den hals dat wij van de zwendelaarsbende deel uitmaken waaraan duizenden hunne zuur verdiende penningen ten offer brengen Wgzullen de aandeden verknopen al moeten wij er ookop verliezen en En dan de zaak liquideeren om aan denrechtmatigen eigenaar de documenter te geven metwat hem toekomt spotte de bankier Wanneer eer en geweten het voorschrijven Dwaashpiil Theodoor Eer en geweten zgn twee zeer schoono woorden maar daardoor mag een koopman zich de handen niet laten binden In deeoiste plaats moet men aan zich zelven deuken datdoet iedereen en wanneer het menigmaal niet tereehtvairdig n is dat de zwakke uo den sterkemoet w ke I ilat is een uatuuniol naaraan niemand zien kan onttrekken en dia ioh altgd on altgd weder voordoet Verbaasd aansrhouwdi Theodoor z jn vader zulke beirinselen had hij v a hom nog nie vemnmen Eu ilie documenten v in welke ik zone i en sprak zi n ook goiaarlijk nirt vfr oigde Homborg l