Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1891

r Jl q j w r f iSif Wanneer de buisjes eens gebruikt z jn moeten lij gesloten wordon on in goed gekurkte flesschen bewaard blgren tegen aanraking met lucht en vocht Een te Shanghai rersch jnende courant betat eenige aardige mededeolingen omtrent de Chineesche posi China heeft de bezorging van brieven van particulieren nooit al een quaestie van staatszorg beschouwd Officieele tijdingen worden door koeriers bezorgd die ondanks de slechte verkeerswegen zich vrij snel van hun plicht kwyten Deze koeriers bemoeien zich echter niet met de bezorging van particuliere brieven Hiervoor zyo in elke stad van eenise beteekenis nflonderlgke postkantoren De in het hart van het rijk wonende Europeërs laten zich over dit stelsel zeer gunstig uit en stellen Teel vertrouwen in deze kantoreu Alle brieven worden aangeteekeud de inhoud wordt tot de volle waarde verzekerd zonder buitengewone onkosten en op het gewicht van den brief wordt weinig gelet Het porto behoeft niet vooruit betaald te worden De postkantoren sta in in den regel in rekening met hunne klanten en deze laatsten vereffenen hun schuld aan t eind van elke maand Slechte betalers komen weinig voor De bezorging van brieven is echter bijzaak hoofdzaak is de pakketilienst Hierin bestaat tusschen de postfirma s een scherpe onourrentie en de postkantoren laten de pakjes bij de klanten afhalen behalve de snelheid wordt ook de liillykheid door de concurrentie bevorderd Hoewel het porto niet te vergelgken is met het goedkoope Europeesche systeem is het tot over eeo afstand van SO K M zeer billijk op grootereif afstand ia het echter vrij duur Kr bestaat ook een postverbinding tusschen de open havens en Peking en Tientsin die door de koeriers van het keizerlijk zeokantoor onderhouden wordt Deze postverbinding bestaat echter slechts s winters wannter de toegang tot den Peiho door ijs versperd is In den Qmrrier de Schéoeuin ue van 22 Sept lezen wq o a een kort schelsje van een bezoek door koningin Wilhelmina aan Scheveningen gebracht Verleden Woensdag te ongeveer kwart vóór drie uur reed de jeugdige lieve koningin Wilhelmina iu een panier met twee paarden bespannen naar Scheveningen Van alle kanten kwamen de bewoners van het dorp aanloopen ten einde het lieve kind dat bestemd is om eens den schepter over Nederland te voeren te begroeten Het rijtuig kwam in de richting van den Nieuwen Weg de gemeente binnen toen eensklaps een rukwind het roode hoedje van de pop der Koningin wegnam Natuurlijk boden rich aanstonds talryke gedienstige geesten aan om het hoedje op te rapen want de pop van de Koninirin mocht niet aan den tochtigen wind aan kouvatton worden blootgesteld De Koningin die door een hoHame vergezeld was liet dadelijk de panier stilhouden om den jongens en do meisjes die het hoedje achtemaliepen genoegen te geven Maar tegelijk genoot H M ook buitengewoon veel van den wedloop die in haar belang georganiseerd was Weldra gelukte het aan twee Soheveningsche meisjes het hoofddeksel van de pop to bemachtigen en t was een lust het geklots van da klompen dar hardloopende kinderen over de straatsteenen te hoo ren Nauwelijks waren zij aan het rijtuig gekomen of de lieve Koningin stak haar handje uit om het hoedje aan te nemen Intussohen wss een lakei de onder duizenden is wellicht niet één die er iet mede weet aan te vangen Ik ben dan ook volstrekt niet voornemens iemand te bedriegen had ik dit plan werkelijk dan zou ik de papieren vernietigd hebbeu Ik houd vast aan de hoop dat Flora met graaf Von Hohenhausen zal huwen dit huwelijk zal mij in de gelegenhrid stellen de oude schuld af te doen zonder dal ik mij daardoor aan veriegenheid zal zien blootgesteld De schuld is niets meer dan een leening en gij hebt niet het minste recht mij van verduistering to beschuldigen Theodoor zweeg Hij gevoelde dat zijn vader naar redenen zocht om zijn eigen geweton gerust te stollen zich te rechtvaardigen voor den onomkoopbaren rechtor wien hij evenwel het zwijgen met kon wij zullen dus afwachten wat et gebeuren zal hernam de bankier nogmaals na een korto pauze de misdadiger moet toch ontdekt worden het zou wpl zeldzaam zijn wanneer hij buiten het bereik bleef van de gerechtigheid j gn vallen de papieren wetlioht in banden van d rechter van instructie zeide Theodoor wiensachting voor zijn vader meer en meer begon te vermindereu It heb recht ze aanstonds al mgn eigendom op te eischen en ik herhaal jo dat men er niets in kan vinden wat achterdocht op mij kan werpen Dat is al wat ik je van deze zaak weet mede te deelcn nadere bijzonderheden kunt ge mij besparen kinderen vótir en orerhaadigde aan H M het kleine voorwerp Met genoegen mochten de Soheveuiugers tien dat de vorstolgke mildheid dur Oranje spruiten ook een der sohoone eigenschappen van koningin Wilhelmina ia Behalve dat H M de gedienstigheid der meisjes met een beleefde buiging beantwoordde liet zij haar door bemiddeling van de hofdame een handvol geldstukken geven Aanstonds kwamen nu ook de andere kinderen die op een afstand wuren gebleven van alle kanten toeloopou waarop de Koningin begon te lachen doch tuvens van haar mildheid een nieuw bengs gaf Thaus moest de lakei uog een handvol geld aan de andere kinderen uildeelen W j behoeven niet to zeggen dat toen de Koningin wegreed zij voor dien dag velen gelukkig had gemaakt en haar ter eere van alle kanten luide boeraas opstegen Te Groningen bevindt zich een Zweedsche journalist uit Gothenburg die eene reis maakt zijne afkomst uit het land der zeekoningen der Vikinger waardig De heer Uddgreu is eeu jong man van zesentwintig jaar blond lang gespierd en blijkbaar een mnn van yzeren volharding Met euiie ro iboot De Guy ongeveer vijf el lang en eene el breed met geteerd zeildoek overtrokken duet hg tochten over zeeën en stroomen Hg vertrok voor twee maanden uit igne woonplaats en gaat naarliOnden Van Gothenburg roeide hij naar Kopeiihageu van Kopenhagen de kust houdende langs Seelaud Falstor en Lalaud naar Kiel ran daar door het Kiderkauaal naar Tonniagen opnieuw langs de kust naar Ouxbaveu eii eindeigk langs de Duitsche wadden eilanden naar Norderney vanwaar hg koers zetto uaur Delfzijl en eergisteren to Groningen aankwam Van hier gaal hg langs de Groninger en Friescho kanalen naar Stavoren dan over do Zuiderzee naar Amsterdam vervolgeus naar Hottordam naar üsleude naar Calais en over bet Kanaal naar Engeland om een vroeger bezoek aan Londen te herhalen De Guy is eeno storke boot en de heer üddgren een krachtig volhardend roeier Intusschenheeft hij op zgne reis vele wederwaardigheden beleefd Als hij den nacht met kan doorbreiigen ineene plaats aan de kust of in een schip dat hgontmoet sliapt hg in de bout in eene soort vankemelsharen zak In de boot die in Amerika werdgebouwd zijn bergplaatsen voor levensmiddelen enartikelen die de reiziger kan noodig hebbeu Maarhet blgft eene bezwaarlgke reis Eens uitgeput nain storm en regen urenlang op zee geroeid to hebben was de heer üddgren door rheumatische koortsaangetast genoodzaakt tien dagen lang het bed to houden Maar zijne energie is niet verminderd enhij wil met zgne boot Londen bereiken De besohrgving van zijne reis die hg in de Kngelschetaal denkt uit te geven zal zeker belangwekkendzgn Maar altgd minder belangwekkend dan daman zelf N Oron Ct Eenige maanden geleden heeft de directie van het Museum van Kunstnijverheid to Haarlem een zaal geopend die geheel gevuld is met ptoducton onzer nationale kunstnijverheid uit vroegere dagen schoorstoen lainbriseering meubelen en het verdere huisraad werden niet afzonderlgk als onderdeel tontoongrstold doch tot een harmonieus geheel samengebracht lat ons eeo aanschonwelqk beeld geeft vtu i ik spreek er niet gaarne van Het binnentreden van Hohenhausen brak dit onderhoud af waarmede de oude heer zeer tevreden scheen te zijn het deed hem leed dat hg zijn geheim zoo had prgs gegeven De graaf had van de inbraak de verwonding van Adalbert en de gevangenneming van den koddebeier kennis gekregen bij kwam om rich va i de bijzonderheden op do boogto to stellen en den bankier zijn deelneming to betuigen Dat de koddebeier ook de moordenaar van den matroos was betwijfelde de graaf ook niet meer men had immers voor de schuld van dien man voldoende bewijzen gevonden Van dit thema ging Hohenhausen tot handelsaangelegenhedfn over Hij had bet uittreksel der rekening onderzocht en accoord bevonden en hij maakte zich deze gelegenheid ten nutto om zgn dank voor het veeljarig en omrichtig en nauwgezet beheer te betuigen Homberg wierp zijn zoon een veelbeteekenendon blik toe als wilde hij hem vragen of hij ook nu nog na die vereerende verklaring den moed had zijn vader van verduistering te beschuldigen Op den oogst der heerlijkheid Hohenhausenzgn verschillende aaubioiüngen ingeleverd zeide debankier maar de prijzen komen mij nog to laagvoor Ja juist daarover wilde ik ook mot u spreken viel de graaf hem in de rede Ik heb vanmorgen een hetgeen men in vroegere dagen met z OTe l staaak en kunst wist te veriaardigen Deze methorie van tentoonstellen wordt eveneens in verschillende groote buitenlandsche musea met het meeste succes gevolgd het boeit den bezoeker daar het karakter van elk voorwerp door de om geving meer tot zgn recht komt dan in de strengere rubrieken gerangschikte verzamelingen Thans kunnen wij weder mededeelen dat weldra een op gelgke wgze ingeriolito tentoonstelling van Oostorkohn kunst zal geopend worden De gelukkige eigenaar dezer verzameling is de heer G E Haarsma vroeger bewoner van Huize Eust en Vreugd te Wassenaar die met de meeste welwillendheid zijn belangrijke collectie in bruikleen aan het Museum heeft afgestaan De bovenvqrtrekken van den westelgken vleugel van het paviljoen z n bijna geheel door de verzameling ingenomen en deze doorwandelende waant men tioh in een vorstelijke woning der tropenlanden Wij vonden er de meest verschillende producten van kunstnijverheid uit China en Japan Britsch Indiè en Egypte De eerste zani is geheel gemeubeld in Oosterschen trant en vormt een zeer schoon geheel misschien wat kleurenrijk naar onze aan fletse tinten te zeer verwende blikken De kostbare Satzuma razen en de rijk gesneden met ivoor en zilverwerk versierde kOst vormen het hoofdpunt waarom zich het overige ameublement groepeert In do andere vertrekken zijn vitrines opgesteld met sierlijk gedreven zilver uit Bombay en Hongkong en met kunstig gesneden ivoor en speksteen met kostbaar vaas on vaatwerk in metaal porselein en aardewerk Vergeten wij hierbij vermelden do zeer zeldzame verzameling van oud Egyptischo voorwerpen verzameld in de graven van Thfbe Karnsk Assouan en andere plaatsen welke door mevrouw Haarsma in het Nijldal werd bijeengebracht Zaterdag 26 Sept was de verzameling het eerst voor leden der Maatschappij van Nijverheid donateurs van het Museum en andere belangstollenden geopend en zullen zeker velen van deze gelegenheid gebruik maken om deze merkwaardige verzameling in oogenschouw to nemen Des Zondags is de toegang vrij De beer mr W A baron van Ittersum richt onder het opschrift Nederlandsche boeken voor Zuid Afrika de volgende oproeping tot onze landgenoolen Daartoe aangemoedigd door ï E deq boer J W Reitz Staatsprosident van den Oranje Vrijstaat alsmede door Jen heer Dr i Brill lid van het bestuur der Vereeniging tot bevordering der Hollandsche Ualen leitorkundo to Bloemfontein wend ik mij tot mijne landgenooten met veraoek mij behulpzaam te zijn tot het bijeenbrengen eener verzameling van boeken ten behoeve van de bibliotheek te Bloemfontein hoofdstad van den Oranje Vrijstaat Wie wil mij helpen De bedoeling is boeken uitsluitend in de Nederiandsohe taal Engelsche boeken zijn er meer d n genoeg daar zorgen de Engelschen wel voor Nadorlandsohe echter voel te weinig En toch bestaat hieraan meer dan ooit groote behoefte De Nederlaadacbe taal heeft u Zuid Afrika een barden brieQe van juffrouw Vogel ontvangen waarin zij out een onderhoud verzoekt waarscbüolijk wil ziJ mij traehten te or rredMi het ooatr met haar broei te hernieuwen Theodoor moest onwillakpurig bat hoofd sohuddec hij kon dit vermoeden niet deelen bet was niet in overeenstemming met den trots van Fanny en haar broeders En zijt ge voornemens dien wensch te vervullen P vroeg Romberg Zou ik daar nadeel bg hebben f antwoorddede graaf Ik weet niet ot Gebroeders Vogel er niet eenzwakheid in zouden rien Zeker Ik wil niet meer lastig gevallen worden heb de goedheid aan de flrma mede te deelen dat ik bereid ben het vroegere contract to hernieuwen en de vertegenwoordiger van het huis zichte dien einde ten mijnent kan vervoegen Zeker is het dat gij dit contract met eenzeer achtenswaardig huis sluit zeide Theodoor meteen waarschuwenden blik op zijn vader die de beteekenis van dien blik torstond begreep Zijt ge daarvan ten volle overtuigd vroegde graaf Ja I Ik ken de heeren reeds geruimen tijd de firma is zeer gezien JFordt vervolgd strijd te roeren tegen de Eng elsohe Als op zoo menig ander gebied zoekt ook hier Engeland de alleen heerschappij te verkrijgen Nog steeds eehter is onze taal daar de o cieele taal der Kegeeriug en wordt zij hoewel in oenisrszins vi rouderdun on gewijzigden vorm door de boeren gesproken Maar in de steden vooral is de Ëiigolscbe invloed merkbaar zoodat reeds menige Ëugeltchu lütiiritkkiiig de Nederlsnilsche verdrongen heeft Dat men dit ook gevoelt en dien invloed zooveel mogelijk wit keeren bewijst de onlangs opgerichte Vereeniging tot bevordering der Nederlandsche Taaien Letterkunde hierboven genoemd en Waarva i de hoofdrechtor van den Üranje Vrijstaat de heer de Villiors voorzitter is Als Nederlanders is het onze plicht dit streven te bevorderen In de eerste plaats worden natuurlijk verlangd oorspronkolgke Neilerlandsche werken maar vertalingen zijn ook goed Geschi denis romans mits alleen van bepaald zedelijke strekking verhal iï voor de aankomende jeugti in den trant van Andriessen Louwerse Gerdus enz enz vooral die uit de Nederlandsche geschiedenis godsdienstige boHkou gedichten van hedendaagsche en ook van oudere dichters zoouls Catz reisbesclirijvingen en wetenschappelijke werken alle zgn wolkom Wie heeft er niet in zgn bibliotheek boeken welke hij toch nooit meer inziet en die eene welkome bijdrage voor Zuid Afrika zouden zijn Eene noodzakelijke voorwaarde moet ik echter hier bijvoegen Ofschoon de ooeken niet nieuw behoevéh te zgn moefijp zü behoorlijk ingeb9n len wezen VVaut aan boekbinders bestaat aldaar volkomen gebrek on oningebonden boeken zouden spoedig in onbruikbarun staat geraken Komt landgjnootón helpt mij modeiverken om een steentje bij te dragen tot instandhouding van onze Nederlandsche taal in die verre gewesten Het offer is niet groot en gü zult vrij wat ra er out sticiiton mot uw boeken aan Zuid Afrika te zenden dan ze in de een of andere kast onder stof begraven te laten Wilt ge anu mijne opwekking vohlocn zendt mij dan uwe boeken toe mits franco aan mijn ailres te s Gravenhnge Bankastraat 136 De Foaaifiehe Zeüung het bekende Bertgnsche blad geeft eene beschouwing over Het Stundisme en zijne aanhangers de kerkelijke sekte lu Rusland die tegenwoordig aan zoo vele vervolgingen blootstaat aan deze beschouwing ontleeiieo wij het volgende Het is inderdaad verwonderlijk met welk eene snelheid het Stundisme zich heeft uitgebreid zijn ontstaan dagteekent eerst sedert het jaar 1870 of nog wat later Vraagt men waaraan het zijne opkomst te danken heeft dan antwoordt een groot deel der Russische pers aan de Duitsche kolonisten die de Evangelische kerk iu Rusland brachten Nu zijn voor deze bewering wel gronden aan te voeren maar toch hebben deze slechts schijnbaar eenige waarde Do voornaamste is wel gelegen in de omstandigheid dat het Stundisme het eerst opgemerkt werd onder ile Duitsche kolonisten in t Zuiden en Zuidwesten van Kusland Maar vooreerst is deze leer nergens ter wereld ook in Duitsohland niet bekend behalve in Rusland en bovendien zou het al zeer vreemd ziJD wanneer het Russische volk dat anders tamelijk afkeerig is van Duitsche zeden en gebruiken Z ch plotseling voor eene zaak van Duilschen oorsprong zoo ontvMikeiyk betoond had Waarsoh jji lijker is het dat de verouderde inrichting der Russische staatskerk met haar beeldendienst en overdreven ceremonieel groote scharen in de armen van het Stundisme heeft gedreven De veelbesproken secte huldigt eene rationalistische beweging Zij verwerpt de sacramenten den beeldendienst en ook de heiligen zelve voorts het vasten en in t algemeen den geheeleii kerkdijken ritus Aan kerkgang doen de Stundiston evenmin daarentegen hebben zij voorlezers of aanwijzers die een groote macht in de a onderlijke gemeenten uitoefenen Zij betwisten het recht van bestaan van do overheid aangezien zij slechts ééne macht erkennen de goddelijke Dientengevolge zijn zij tegenstanders van den militairen dienst hebben zg geen lerbied voor rechtspraak en weigeren het afleggen vin den eed Vrijheid gelijkheid en gemeenschap van goederen zijn zaken waarvan zij de verwezenlijtio r droomen maar zij verwachten enkel dat deze door Gods tusschenkomst zal plaats hebben Zij drinken geen sterken drank rooken niet en bezigen geen onbetamelijke woorden Het is niet te verwonderen wanneer men ziet il t deze oigenaardighodcu veel indruk maken op ilo Russische landelijke bevolking welke op een zeer la en trap van beschaving staat Bovendien valt het niet te ontkennou dat sommige van hovenïenoerade eigenschappen de Stundisten tot ordelievende burgers maken Maar als aene belangrijke schaduwzijde van deze secte noemt men hare Farizeesohe schijnheiligheid een uiterlijke vroomheid dio haar in sterke mate eigen zou zijn en die hare volgelingen voor wie hen van nabij leert kennen weder hoogst onsympathiek zou maken Volgens hunne leer zouden er volstrekt geene zedelijke offers noodig zijn geen onthouding en belangeloosheid maar is het bewaren van het uiterlijk fatsoen voldoende Geld en stoffnlijke welstand zouden bij hen boven al het andere gaan Keeds hieruit valt af te leiden dat de Stundisten geene politieke beteekenis hoegenaamd bezitten Trouwens dit is ook de indruk dien de Kussisohe ambtenaren bij hun onderzoek naar den aard van het Stundisme ontvangon hebben Men heeft eén tijd lang gedacht dat de Stundiston een socialistisch doel beoogden maar men heeft weldra ingezien dat zgi alleen voorde staatskerk gevaar opleveren Met het oog hierop echter worden UI den laatsten tg d zeer strenge maatregelen tegen bon genomen de Stundiston worden uit hunne wouingüii verdreven die dit zij in t voorbggaan nog aaugostipt door hun net en zindelijk voorkomen zich van do andere gunstig onderscheidon üti zelfs kunnen zg gestraft worden met verbanning naar Siberië Een harde strijd staat dus den aanhangers van hot Stundisme te wachten en het is waarschijnlgk dat de llussische orthodoxie die op het punt van godsdienstvrijheid niet goed te spreken is niet zal rusten voor de secta geheel is uitgeroeid Siulieulandscli Overziclii In België ia dezer dagen naar aanleiding van het bijeenkomen der centrale sectie uit de kamer voor de vestiugwerken aan de Maas opnieuw de vraag te berde gebracht welk doel de Belgische regeering met deze forten heeft en welk nut zij in een eventueelon oorlog voor België kunnen hebben In Frankrijk is men algemeen het gevoelen toegedaan dat de Maasforten bestemd zijn om in geval van een Fransch Duitach conflict door do Pruisen bezet te worden wijl de Belgische armee zelve ontoereikend is om ze te verdedigen Wat verneemt men nu door AüMfme Deze deelt een onderhoud mede dal kolonel Lahore de onlangs overleden chef van den Belgischen goneralon staf die koning Leopohl het vorige jaar naar Berlijn vergezelde had met veldmaarschalk Moltke Met een ernstige bijna strenge uitdrukking op het laat vraagde de grg ze veldheer aan den Belgischen oflioier Waarom versterkt gij de Maas Kolonel Lahure antwoordde dat dit voor zoover hem bekend was geschiedde om gedurende den vrede te bewijzen dat België don ernstigen wil koesterde zg n nationale onafhankelijkheid te handhaven en om in geval van oorlog te dienen ter ondersteuning van de operation der Belgische armee Uw leger P vroeg de veljmaaraohalk Maar in de omstandigheden waarin het zich bevindt zal alles wat gij mobiliseeren knol noodzakelijk reeds van den beginne af noodig zgn voor uw vestiugwerken van Antwerpen en aan de Maas Gij zult geen veldleger meer hebben of althans zoo weinig En toch wat zult gü zonder veldleger doen Gij weet het het veldleger beslist over het lot en de eer der staten veel meer dan de versterkte posities Een gedeelte ton minste van uw vestingwerken naq de Maas schijnt togen ons gericht en toch ik geloof dal niet van onzen kant het gevaar dreigt het is uw andere nabuur dien gij hebt te vreezen Deze vestiugwerken zullen een last voor u zijn zoolaag gij niet 70 000 man meer kunt mobiliseeren En gij kunt het niet doen don door eau wijze van recruteering dib in onzen tijd past De maarsohalk eiadigda Het is in het belang van OW land zich van een flinke militaire organisatie te voorzieu en ik vrees dat het zich op een goeden dag diep zal hebbeo te beklagen dat bet dit niet voldoende heeft begrepen Deze woorden van den grooton Duilschen stratogicus kunnen niet anders dan in België diepen indruk maken zij constateeren het feit dat België bezig is forten te maken zonder een voldoend leger te bezitten om ze te verdedigen zoodat zij veeleer het gevoar aantrekken dan het voorkomen wat trouwens iu Belgische militaire kringen reeds lang het algemeen gevoelen is Sn daarom verzekert de Réforme zegt men altijd in het leger dat de vestiugwerken aan de Maas bezet zullen worden door onzon bondgenoot d w z door den tegenstander van hom die het eerst de neutraliteit van ons grondgebied zal hebben geschonden of zal beschouwd worden het t eerst geschonden te hebben Dat is de waarheid De vestiugwerken zijn een gevaar zoolang wij niet een paar honderdduizend mah hebben om ze te verdedigen en wij kunnen die niet hebbeu dan met de gewapende natie In afwachting zullen zij alleen wanneer de oorlog uit brak zekerheid geven voor een bombardement van Luik en Namens den vreemden indringer aantrekken in plaats van hem verwijderd te houden en zijn oorzaak dat wij van alle kanten door onze naburen gewantrouwd en beschuldigd worden onze neutraliteit te willen verraden wijl wg vestiugwerken construeeren die wg niet kunnen verdeiligen dan met hulp van een bondgenoot Men ziet het ook België heeft de handen vol met het vraagstuk jner nationale verdediging Czaar Alexander is weer te Berlijn geweest Het bezoek van den keizer aller Russen aan Duitschlands hoofdstad vooral in de tegenwoordige omstandigheden nu Frankrijk en Rusland zulke besto vrienden zijn zou zeker een merkwaardig feit in de politieke geschiedenis van den dag zg n indien het bezoek niet zoo volkomen toevallig waro geweest Elk jaar is do czaar gewoon in het najaar eenigon tijd in Denemarken door te brengen De heen en terugreis wordt dan doorgaans over zee gedaan en ook il dit jaar zou de reis naar alle waarschijnlijkheid op dezelfde wijze geschieden Wel is waar werden er geruchten verspreid dat de czaar voornemens zou zijn keizer Wilhelm in dit jaar weer oen bezoek te bzengen maar tot dusver was hierover nog niets mot eenige zekerheid vastgesteld Alleen was reeds bepaald dat de czaar in de eerste helft van October naar zijn rijk zou terugkeeren Het plotselinge overlijden van grootvorstin Paul zijn schoonzuster noodzaakte echter den czaar zijn reisplan te veranderen De grootvorstin overleed te Ildeskoje bij Moskou en daarom moest Alexander zoo spoedig mogelijk naar de czarenstad De reis over land en derhalve over Berlijn was dus aangewezen In het groothertogdom Baden zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden namelijk de verkiezingen in den eersten graad dat wil zeggen ter samenstelling der kiezersgroepon aan welke de benoeming van Kamerleden is opgedragen Om de twee jaar treedt aldaar de helft van het aantal Kamerleden af zoodat er nu moet worden voorzien in 32 vacatures In de verkiezingsbewegiug hebben de socialisten de ultramontanen de radicalen en talrijke conservatieven samengespannen tegen de nationaal liberalen die daarom ook reeds in verschillende districten op eene nederlaag rekenden Voor zoover tot nog toe bekend is hebben do socialisten te Mannheim de overwinning behaald zijn Ettlingen Gernsbnch en Breisach overgegaan aan de centrumpartij is het plattelandsdistrict van Karlsruhe door de conservatieven Bruchsal door de radicalen gewonnen Da geheele uitslag der verkiezingen is echter nog niet bekend doch naar hetgeen voorloopig aan de Kóbimhe Zeitung wordt gemeld liet het zich aanzien dat in de Tweede Kamer de nationaal liberalen met de aangebleven leden toch nog de meerderheid zouden hebben De heeren Mac Cafthy Dillon en andere antiParnellisten hebben in do laatste dagen in Dublin besloten conferentiën gehouden om hun te volgen politiek voor den aanstaanden winter te bepalen Ook werd onder hun leiding een openbare bijeenkomst gehouden waarop inzonderheid de belangen der uitgezette pachters werden bepleit Nu Pornell weigerachtig blijft het te Parijs gedeponeerde lorsche fonds van pd st 40 000 voor dio bedrogen lieden aan te spreken zullon door de anti Parnellisten in hun Groene Eiland in de Republiek America in Canada en in Australië collecten worden gehouden Volgens berichten uil Lissabon verwacht men eiken dag in het oflicieele blad de afkondiging van het charter van de nieuwe Kaap Delagoa Corapagnie Het kapitaal zal bedragen BOO OOO pd st De compagnie moet tweeduizend pond in shares van een pond voom het koloniaal instituut afstaan hetgeen andero ge t charterde compagniën mede zullen moeten doen De compagnie voor Kaap Delagoa moet zevenduizend pond borgtocht deponeeren en moet binnon zes maanden aanvangen Men verwacht ook een decreet betreffende de invoei ipB van administratieve hervormingen op MozaMMtte i lorenpo Marquez zal een afzonderlijk bestum Dd waardoor de Begeering bezuinigingen hooDt t é INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Gisteren te Haastrecht zijnde werd in mijn büzöu hot stukje besproken dat in uw nummer 4641 voorkomt Algemeen betwijfolde men dat de inzender iri die gemeente woonachtig i Anders toch had hg meer op do hoogte moeten zijn althans hij ware in de gelegenheid geweest vóór dat hij zóó schreef te informeeren ter plaatse waar hij juiste inlichti gen kot vinden Men zeide mij dat in de gemeeite H in do armenpractgk grootendeels voorzien wordt door andere corporatien b v de diaconieën en een ziekenfonds en dat de gemeentegeneesheer hoofdzakelijk met de dooaschouw en enkele andere de burgerlgke gemeente aangaande zaken belast is Het