Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1891

3 r ifm jg s t 1801 Woensdag 30 September N 44 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiSn kan geschieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave NIEUWE Bruine Boooen en Capusifoers Blauwe Kasdriiiven 50 tent per pond PERZIKEN en MELOENEN J GËRRITSËÜM Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij 8CIIE K en Zn Markt Gouda Alom te bekomen DE mm BLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderigk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Pr ij eo Cents A BRINKMAN Teririjt omtrent de armanpraotijk treft dm niet het gemeeotebestuur Ib de tweede plaats moet ik zeggen dat de raadsleden die van de gelegenheid willen gebruikmaken om weder een tweeden geneesheer in de plaats te krggan het belang der gemeente meenen te bevorderen Vroeger ign er jaren lang twee dokters geweest waarom souden die er thans geen bestaan kunnen vindeu De omstreek is te uitgebreid voor één man daarenboven alle artsen behoeven toch niet rqk te worden Het soh nt wel dat de tegenwoordige artson geen concurrentie kunnen verdragen maar in eene uitgestrekte buitengemeente waar de geneesheer telkens uren afwezig moet ign voor de buitoipraotgk is het voor de ingezetenen aangenaam ta weten dat er van twee kanten hulp kan verwacht worden in geval van nood Ook doet ééa petaoon in die betrekking wel eens al te veel zgn onmisbaarheid gevoelen en wordt hg al te onafhankelijk concurrentie op dat gebied kan nooit kwaad voor de patiënten die goed bediend willen worden en daarop ook recht hebben Naar mgfe bescheiden Ineening die op ter plaaUe verkregen inlichtingen berust verdient da handelwgje van het gemeentebestuur eer goed dan afkeuring daar alleen het belang der ingezotenen bet doel is Ten onrechte loekt de heer X daar andere bedoelingen achter U dankende vooc de plaatsing noem ik mg Geen Haast echtik S 28 9 91 I=OSTEK IJ £ Isr LIJST VAN BEIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand September 1891 en terug te verkrijgen door tusscheokomst van bet postkantoor te Oouda M SartoriuB Amsterdam D v d Crrafl Gouderak Van WADUINGSVEEN D T d Hofd Utrecht Van ZEVEMHÜIZEN G Hoeke Delft GOUDA 26 September 1891 De Directeur van bet Postkaatoor VORSTER PETROLKUM NOTEEllII GEN van de Makelaars CiBtzUar ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 85 Geïmporteerd fust ƒ 7 45 Januari Februari en Maart levering ƒ 7 40 November en December levering ƒ 7 35 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 28 SEPTEMBER 1891 6 Huizen en Erven in de 4e Kade Wijk B No 414 tot 419 ƒ 2716 k S Boot 6 Huizen en Erven achter de Vost Wijk O No 147 tot 151 ƒ 2625 k C van Velzen Huis en Erf Vijverstraat Wgk F No 124 ƒ 1480 k 3 Bik ADVERTENTIEN Heden ontvingen wij per telegraaf de Toor ons zoo droeve tijding dat onze geliefde ondsie Zoon broeder en behuwdbroeder ISAaC t Bandoeng Preanger N O I in den ouder dom van bgna 31 jaar is overleden Uit aller naam J H KROM E H G KROM PEivi Gouda 27 Sept 91 Tot onze diepe droefheid overleed heden onze jongste lieveling BETSY oud circa drie jaar J VAN DEE WAL S J C VAN DBE WALDEN Heetog Zwammerdam 20 September 1891 De ondergeteekende maakt bekend dat de Pakscliuit op LEIDEIT deze week DONDERDAGMORGEN 10 30 zal varen Schipper A 0 KABEL Stedelijke Gasfabriek GOUDA mm Sinds 1 MAART kan iedere nienwe gssverbrniker onder zekere voorwaarden eene BINNENLEIDING ter lengte van hoogstena 10 meters voor rekening der Gasfabriek doen aanleggen Zg die van deze gunstige bepaling welke nog slechts vijf maanien xal gelden wenschen gebruik te maken worden verzocht zich aan te melden ten kantore van genoemde fabriek Daar de prgs van het gaa 2 Jan 1892 niet een cent vermindert en dus op 7 cents de stère gebracht wordt gelieven zg die van deze gunstige bepalingen wenschen gebraik t maken zich spoedig aan te melden Dt Directeur j j PRÏys LOTEi in de VËRLOTirNG BU GELEGENHEID DER Vrije aaxd eziancLsixlct ZUN TB BEKOMEN BIJ BttH KHlAN Langre Tiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN Toor 10 Danse et Maintien De EINDËRCUBSUS begint ZATERDAG 17 OCTOBER te 3 uur lïIEUWE DANSEN JEDELBEIGEy CA rOT LODEWJJK XVI De inschrgving heeft plaats bg A KOK COMP en Gouwe C 28 JEAN GAILLARD Prof de danse de la cour De gTbNIZOËNS VokbiNGS MMISSIE te Gouda zal op 15 OCTOBER e k des middags om 12 aar op het bnreel van den Garnizoena Commandant onder nadere goedkeuring van het Departement van Oorlog in het openbaar AANBESTEDEN Aardappelhandel H KUIPER VEENDAM Prov Groningen PTJIEE CHAMPIONS Heden ƒ 1 70 per H L vra scheep De levering van aardappelen voor het tydvak van 1 November 1891 tot 15 Juni 1892 ten behoeve van de menages der troepen van het Garnizoen De voorwaarden liggen ter inzage op voormeld bureeL Voor de Garnizoensvoedings Commissie D Secrttariê C DOORMAN Doet SALPs BAARD TINCTÏÏÜR geeft de natnnrlgke kleur terng droogt spoedig op en wascht niet af Prijs J 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A ATScdJ H C HWKP Oz te Gouda AANBESTEDING De SCeUTTERSRAAD der dd Schutterg te Gouda zal onder nadere goedkenring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 6 OCTOBER 1891 des avonds ten 7 3 ure in het openbaar bij inschrijving aanbesteden de levering van Snelpers lruk 8ii A Bbinkman Zoon Gouda 35 Schuttersjassen 35 Pantalons 25 Scbako s 80 paren Schouderpassanten en 60 Halsdassen De voorwaarden van aanbesteding zullen van Zaterdag 26 Sept tot Dinsdag C October 1891 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bij den Concierge in het gebouw Aeti Lbgi op de Markt Ie Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds 7 s u e moeten worden ingeleverd De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN GOUDA 29 September 1891 Van den goedkoopen trein van den Staatsspoorweg naar Nijmegen maakten heden uit Gouda een 200tal personen gebruik Onder de rolontairs Sergeants die aai den Delftsohen srcilleriecursu voor bet offioiersexamen zijn geslaagd behoort ook de hoer J Jungeling van Bodegraven De herbou van de kerk en den toren te BergAmbacht vordert uitateksnd Men is met de bekapping der kerk druk bezig Het nieuwe metselwerk van den toren ziot er zeer ierlgk uit met de timraering der 4 hoektorentjea is menrmede druk bezig Nog in deze week wordt de plaatsing van de ijzeren torenspits verwacht Da Hsad van State aldus wordt aan Zutph Ct uit Den Haag gemeld zal binnenkort een syner meest eminente leden verliezen Mr O de Vries heeft nl zijn verlangen te kennen gegeven ora uit die betrekking ontslagen te worden Sinds jaren heeft hy zitting in de afdeeiing voor geschillen van bestuur waar men in de laatste maanden met werk overladen is Zoowel de schoolwet al de pensioenwet geven tot tal van geschillen aanleiding waarover de Raad advies moet geven Ik geloof niet te overdrijven indien ik beweer dat de werkzaamheden aan die afdeeiing verdubbeld zijn terwijl het personeel hetzelfde is gebleven Charles Davenport de agent der Sequah Company Limited zal a s Vrijdag voor de arrond rechtbank FEUILLETON Vit lei DuitacL XL 44 De graaf knikte en stond op om afscheid te nemen Hij noodigde de beide heeren weder uit hem op Hohenhausen te bezoeken en verliet het kabinet Buiten wachtte hem een bediende van den bankier IQ livrei om hem tot aan het rgtuig uitgeleide te doen maar de graaf scheen plotseling van besluit te zijn veranderd Vraag aan de freule of zij voor mij tehuis is zeide hij en volgde den bediende zonder dralen de breede sierlijke trappen op N atuurlijk was Flora thuis voor den graaf wiens rytttig zij reeds ontwaard en wiens bezoek zij met oenig vertrouwen verwacht had Zij ontving hem in het salon op welks kwistige stoffeering de bankier zoo trotscb was Ik moet zeer om verontschuldiging vragen dat ik eerst heden aan mijne belofte voldoe zeide de graaf met een diepe buiging Ik kwam er werkelijk niet toe er waren zooveel zaken te regelen te Breda terecht staan ter zake van lo overtreding van art 436 WetI van Strafrecht en 2o het zonder apotheker of geneesheer te zijn verkoopen van geneesmiddelen beneden de bepaalde hoeveelheid in appül van het voor het kantongerecht van Bergenop Zoom gewezen vonnis van 26 Aug jl Voor de reohtbank in Den Haag stond gisteren terecht de student H J F B die een gen die zich aan zijne woning aan de Wittebrug vervoegd had met eene quitantio ora hierop geld te ontvangen met een wandelstok op ergerlijke manier afgeranseld tegen den grond geworpen en mishandeld had De student was gewoon blijkens de getuigenverklaringen al zijne schuldeisohera zóó te ontvangen Het O M vorderde zgne veroordeeling tot 21 lagen gevangenisstraf Naar aanleiding van de promotie van den heer Land schrijft een oud zeeofficier aan de Amsterdammer Het thans genomen besluit omtrent deu beer Land beeft eene leerzame zijde Wat toch is daaruit gebleken Dat terwijl de eene minister den heer Land niet geschikt achtte de andere dit wol vond Er is dus reden om te onderstellen dat do uitspraak van den minister niet het hoogste ressort mag zijn M a w men hangt in zake oritieke gevallen af van de inzichten van é n persoon Totnogtoe leverde dit geen moeielijkheden op Gewoonlijk werd een officier voor hoogeren rang gepasseerd vond dit algemeene instemming In het onderhaiige geval echter werd door velen zoo in als buiten de Kamer de maatregel afgekeurd en had dit geval zich voorgedaan in het begin der regeering van het toenmalig ministerie dan ware tamelijk zeker eene carrière gebroken terwijl nu de eer is hersteld En ofschoon nu dit geval wel tot de bijzondere zal dat ik geen rij oogenblik vond Flora legde hare kleine hand in de zijne en sloeg voor zijn blik blozend de oogen neer Zoo verleidolijk had nog geen heer haar aangezien de blik uit do donkere oogen bracht haar in verwarring Ik geloof du zeer gaarne antwoordde zij Von Hohenhausen bracht het meisje naar don divan en nam tegenover haar plaats Ik moet ook Uuica verontschuldigen zeide hij zij zou zoo gaarne zijn meegekomen maar hedenverwachtte zij bezoek van haren verloofde en ikhoop dat gij dit als verontschuldiging zult latengelden Ja ik herinner mij Unica is verloofd metbaron Von Bucbenau antwoordde Flora die hetnog altijd niet waagde den blik op te slaan Ditverontschuldigt Daar wel maar Maar zij had vóór hare verloving kunnenkomen vervolgde de graaf daarin hebt gij gelijk juffrouw Maar ik moet ook op dit schijnbaar rechtmatig verwijt antwoorden dat het haar onmogelijkwas Zij heeft reeds den dag na mijn terugkeeruw weiisch willen bevredigen maar drukte verhinderde mij haar te vergezellen en de verlovingkwam ook geheel onverwacht Ge moet haar vergeven aan haren goeden wil moogt gij niet t ijfolon dat zal zij u bewijzen zoodra gij haar de eer van uw bezoek wilt schenken Ik hoop dat unica mij de eer zal bewijzen mij haren verloofde voor te stollen ADVEBTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt behooreu vermeen ik toch dat het rechl vordert dat bij passeering een officier zich kunne beroepen op eene raadscommissie van officieren die dan in hoogste ressort uitspraak doet Niet anders toch gebeurt bij een gegeven ontslag uit den dienst In dat geval kan zelfs het hoofd van den Slaat geen officier ontslaan dan nadat een raad van officieren is gehoord In het niet minder belangrijke geval van pasae lring doet echter de minister alleen uitspraak en is geen hooger beroep mogelijk En mocht men moeielijkheden voorzien in de toepassing door het zich dikrgls herhalen van de gevallen ik geloof dat daarvoor de grond ontbreekt omdat de zaak niet zoo dikwgls voorkomt en zoo dit gebeurt het meestal personen geldt die zeer goed begrijpen dat een nader onderzoek niets zou helpen Maar wij hebben gezien dat het ook andere personen kan gelden en juist dit geval wettigt duidelgk eene betere regeling Had dio regeling reeds bestaan men zou tevens hsMmn vermeden het onnoodige en sonderlinga ophouden van de bevordering in een bepaalden rang waardoor thans vele officieren noodeloos gegriefd zijn Mogen deze opmerkingen er toe leiden eene billgke regeling op dit punt mogelijk te maken Een Botterdamscfa correspondent schrijft aan de Zph Ct Het aanstaand vertrek van onzen burgemeester mr Veoing Meinesz naar Amsterdam heeft zoowel in de dogbladen Is onder hel publiek tot de vreemdsoortigste critiek aanleiding gegeven Een hier verschijnend weekblad gaf zelf uiting aan den bekenden kerspelïeest door te laten doorschemeren dat het eigenlijk al te gevaarlijk was tot hoofd van Amsterdam te benoemen iemand die zóó goed op de hoogte van de eischen en hulpbronnen van Kotterdam t Zonder twijfel 1 Maar raoet de etiquette zoostreng in acht worden genomen f Moet ik zoo langhet geluk ontberen u te zien en met u te keuvelen Ik verzoek n nogmaals oordeel niet roo streng tegenover een bruid moeten vriendinnen toegevendzijn gij zult dit zelf wellicht spoedig genoeg ondervinden Een blos ging over het schoone gelaat van het meisje en mot een coquet lachje sloeg zij nu de glinsterende oogen op Wanneer Unica het wonscht zal ik met bijzonder genooïen haar oen bezoek brengen Z ide zij alben ik tegenwoordig ook door eenige plichten gebonden bij een gewonde dien wij in ons huis zorgvuldig moeten verplegen Maar het vermoeiende ambt van ziekeuverploegster zult gij toch zelve niet op u genomenhebben antwoordde de graaf en in den toon waaropbij dit zeide spiegelde zicli een zachte ironie af Dit zou eou te groot offer zijn mi juffrouw Uwfamilie mag met toestaan dat gij het breuirt Ken offer is het in geen geval zeide Flora wij hebben een bekwame verpleegster aangenomen zoodat op mij slechts de aonnge plicht van het oppertoezicht rust En wanneer ik bedenk dat diedolkstoot wellicht aan mijn broeder was toeijoilacht dat mijnheer Von V llcrbors hem opving en hemhot leven redde dan govoel k mij teyenover deulijder tot grooten dauk vt rplichi Ik meen dat dit wel wat romantisch is schertste I i l