Goudsche Courant, woensdag 30 september 1891

Vr t f wW ï f 3 jjfP 5 ï s v den Schuokert Co te Neurenburg die ook de Chineesche oorlogsschepen Ting Yoen TschinYuen King Yuen Lai Yuen en T8chi Yuen met zulke inrichtingen uitgerust hebben De geheele inrichting in bet keizerlijk paleis bestaat uit 260 gloeilampen en 2 booglampen van 2000 narm ialkaarsen deze laatste zullin de keizerlijke tuineu verlichlen Chineesche ingenieurs die op de oorlogsschepen eenigszins electro techtiiek geleerd lieblion en van den lieer Kretschmar daarin grondig instructie hebben ontvangen zgn thans met de opstelling der gebeelc inrichting bezig I wat zijn er al millioenen verspeelt in de effecten Nu dan ia het toch beter om eenige duizenden te geven aan de immigratie De kapitalist zal wel zep gen de boerenzoon kan goed schrijven over onze beurs doch de lozer oordeele Dezer dogen hebben eenige EoomschKathoUekearbeiders mij gevraagd of ik Alleen voof mijn partij optrad Mijn antwoord was heb uw nouste lief alsu zelven dan weet ieder menscb zijn plicht Ik hebtoen spoedig een ingezonden stuk in Het Huisgezin laten plaatsen om reden dat ook liet Huisgezin mijnstukje uit de Standaard had overgenomen Geenenkel Katholiek heelt raij een brief gezonden maarik hoep dat op dit schrijven alle partijen zich bijons zullen aansluiten Dit werk dat wij tot stond weiischen te brengen kan door alle partijen gesteund worden Zijn er personen die een anderen weg kunnen aanwijien om onze landskinderen te helpen daar willen wg ook aan mede doen Ik was eenige dagen geleden io Amsterdam Ik had al spoedig daar een gesprek met eenige ambachtslieden Zij verklaarden mij ook dat zij den winter droevig zagen noderen Ik was mit hen al spoedig in een gesprek over de landverhuizing Zij gaven mg ten antivoord dat is goed voor de veldarboiders en de boeren ik bracht hen beter op de hoogte Ik antwoordde hen als er 3 huisgezinnen hun vaderland gaan verlaten de eerste is een veldarbeider de tweede een boer en de derde een ambachtsman dan kunnen de boer en de veldarbeider het land van hun Irieen bewerken en de ambachtsman bouwen aan het huis en werken aan landbouwgereedschnppen en van tijd tot tijd mede op het land werken dan zou het immers goed gaan Als de eene hond de andere wascht dan worden zg beide schoon Tuen ik hun dat flink had uileengezet hadden zij weer een bezwaar Zg zeiden maar dan zal het bij gunst gaan Mijn antwoord was als er geld is dan zal daar wel voor gezorgd worilen Ieder die emigrant wil worden kan dan zichzelf aanmelden en dan er om loten wie bet eerst aan de beurt is Daarop hoorde ik uit alle monden leve de emigranten die henen trekken Ik eindig met de hoop dat er nog meer personen zullen zgn die mij willen vereeren met een paar regels tot kennismaking Door onderlinge correspondentie kunnen wg elkander helpen naar het zoeken naar middelen ter verbetering Door een flink optreden van personen van noam en stand kunnen de droevige woorden uitgewicht worden de boel moet maar omver Komt landgenooten helpt m3 medewerken om een steentje bq te dragen tot hulp van onze landskinderen Wilt ge aan mijne opwekking voldoen zondt don uw brieven tot mq De hoeren die mij hebben geschreven verlangden hun namen niet openbaar te maken Ik zal daarom niemands naam noemen moor zq verlangen van raq dot ik hun namen aan elkander zou opgeven en dat heb ik gedaan Ik keb gedaan wat ik kan In de laatste 7 maanden van het jaar 1891 heb ik 9 stukken in verschillende bladen laten plaatsen Heeren redacteurs van de andore Nederlandsche dagbladen verzoek ik ook dit stukje over te nemen Men ziet het onze correspondent houdt vol en is reeds een goed eind op den rechten weg Het succes van deze zgn tweede oproeping zij niet minder dan van de eerste jri Als een bewijs van groote onpartijdigheid van den nieuwen minister van marine vermeldt de Hsagsche kroniekschrqver van de N Gron Ct het volgende Het is bekeqd dat de heer Jansen in nauwe familierelaties staat tot den directeur der scheopsfabriek te Fijenoord Dat doarin voor hem geen aanleiding tot bevoorrechting zal zijn gelegen heeft hij reeds nu in t licht gesteld Wat toch is het geval P In 1889 werd door die fabriek aan het rijk de torpedoboot Ooentoer afgeleverd die echter bij den proeftocht niet aan de eischen beantwoordde Sedert is men onafgebroken bezig geweest met de fouten te harstellen doch te vergeefs En inmiddels is de boot door twee jaren te liggen er niet beter op geworden Het bleek ten slotte dat een geheel nieuwe ketel noodig was en de minister van marine moet thans bevolen hebben zulk een nieuwen ketel er in te plaatsen voor rekening natuurlqk van den aannemer doch niet in de fabriek te Fgenoord te vervaardigen Krasser maatregel om s lands belang te behartigen is zeker wel nooit tegenover eenige indusirieele onderneming genomen Te Pnrgs is uitspraak gedaan in de zaak van t spoorwegongeluk te Saint Mnndé De onder chef van Vincenuos Deguerrois kreeg i maanden gevangenisstraf on 300 fr boete de machinist Caran 2 jaar gevongenisstraf en BOO fr boete De laatste zoo beslisten de rechters had geen enkel zgner voorschriften opgevolgd Der betrokken spoorwegmaatschappij is schadevergoeding aan rle slachtoffers en hunne betrekkingen opgelegd Een meisje Jouviii dat vader en moeder verloor en een been moest laten afzetten word 7B000 fr haar broeder 25000 fr toegewezen aan twee weduwen wier schoonzoon en dochter omkwamen eene lijfrente van 1000 on 800 fr enz Het volgende geval had onlangs te Debreczin plaats Een jong telegra tfbeambte tiouwde daar met een telegrafiste Bij een nieuwe regeling van den diensttijd gebeurde het juist ilat een dag na t huwelijk de tetegrafist vau 6 uur s morgens tot 6 uur a avonds en de telegrafiste van 6 uur s avonds tol 6 uur s morgens dienst had De jonggetrouwden zagen elkaar dus slechts s morgens eventjes op de trappen van het lelegroaf bureau en konden eikonder don juist even omhelzen Zg dienden eindelgk bg de directie een verdoek schrift in waarbij z j om verandering van diensttgd verzochtten hetgeen werd toegestaan Zij hebben nu tegelgkertijd dienst en vrij af In de Standaard leest men Emigratie blgft in het oog van velen nog altijd het meest afdoend middel ter verbetering van onze sociale wanverhouding Maar natuurlijk op voorwoardo dat ze goed georganiseerd zg Onze lezers zullen zich herinneren dat onlangs de heer A C v d Wall te Sloten m ons blad plannen ter sprake bracht tot opening van zulk een organisatie Zjjn schrgven op 27 Aug in onze kolommeu opgenomen heeft de aondacht getrokken en is niet zonder uitwerking gebleven Ziehier wat hij thans daaromtrent nader meedeelt Op mgn ingezonden stuk van 27 Augustus geplaatst in de Standaard heb ik de eer gehad schrgven te omvangen van versoheiden personen van naam en stand En niet alleen riat zij miju pogen toejuichen maar zg zijn bereid mg te helpen in het zoeken naar middelen ter verbetering van het lot der landverhuizers i even personen van naam en stand hebben zich bg mg aangesloten Ik heb ook een brief van eenige heeren ontvangen die mg in overweging gaven om nog oen beroep te doen op de medewerking van nog meer personen van naam en stand om zoo tot een groot aantal medewerkers te komen om een groot werk tot stand te brengen Ik kan mg nog zeer goed herinneren dat er personen zgn in Nederland die de emigratie willen steunen en er ook oven hebben geschreven en op vergaderingen er over hebben gesproken Het zal niet noodig zgn om die namen te noemen die zgn genoeg bekend Welnu Jan gij die mee wilt werIcen steunt ons en helpt ons een handje Dan zullen wij spoedig een vergadering kunnen houden om met elkander te spreken En dan zouden wg willen komen tot een openbare meeting Vele muetingen zgn er ook in ons dierbaar Nederland gehouden maar nog nooit een meeting voor de immigratie Komt dan Nederlandsche burgers tot ons en helpt mede I Dezer dagen heb ik er veel over gedacht hoe aan gdd te komen Gesteld dat ieder huisgezin kost aan geld 4000 gulden ik zal het maar eens ruim nemen Het geld tegen 3 percent dat zou iu het jaar aan intrest 120 kosten Als men nu een hoek land heeft is het toch geen kunst om 120 gulden te betalen Ik weet zeker als ik 4000 gulden rijk ben dat ik dan een flinke boer kan warden iu Transvaal of andere gewesten en dat ik dan toch wel heel goed 120 gulden kan belalen Dr zullen misschien wel personen zijn die zullen zeggen mijn geld geven tegen 3 percent dat is te weinig Maar als ik den tgd eens goed na ga en ik laat raijn oog vallen op vele bperderijen dan zie ik toch zeer spoedig dat de eigenaar ook niet meer krggt dan 3 percent En dan zou ik nog wel meer andere ondernemingen kunnen opnoemen die niet alleen geen percenten krggen maar waarvan zelfs het kapitaal geheel weg is Én behalve dit Balteolandscb Overzicbt De keizer van Oostenrgk hoeft te Praag in gehoor ontvangen eene commissie uit den Boheemschen Landdag en een aantal gemeentehoofden onder leiding van prihs Lobkovitch den groot maarschalk van Bohemen Prins Lobkovitch hield eene toespraak welke Een ander vindt het min of meer ongepast dat de burgemeester weggaat terwijl onze reusachtige havenwerken nog niet voor de helft voltooid zijn Een derde weet te vertellen dat alleen door den invloed van mevrouw Vening Meinesz haar eohtgenoot er toe gebracht is deze stad te verlaten De waarheid iutusaohen ia dat de heer Meinesz tegen zijn zin deze stad verlaat en niets liever zou geweuscht hebben dan gedurende de verdere ontwikkelingspenode van Rotterdam aan haar hoofd te staan De sterkste pressie van de hoogste autoriteiten in den lande is noodig geweest om hem te bewegen de benoeming aan te nemen De heer Meinesz brengt inderdaad een offer aan het algemeen belang Ik geloof dat de regeering bigk geeft van een scherpen blik door mr Meinesz als den eenigen man te beschouwen op du oogenblik in staat Amsterdam te besturen Ik zeg op dit oogenblik omdat gelijk ieder weet dank zij het clericaal radicaal verbond de Amsterdamsche gemeenteraad op weg is even beracht t worden in den lande als de Parijsche in Europa De woelige minderheid in deu AmsterdamBchen Raad is zoo aardig op weg om het gezag te ondermijnen dat een man als de heer Meinesz die nooit duit dat het openbaar gezag wordt miskend of gedwarsboomd en die met ijzeren hand de wettelijk afgebakende bevoegdheden weet te handhaven de juist passende persoonlijkheid is voor het gewichtig ambt van burgemeester der hoofdstad Voor deze stad blijft het vertrek van den heer Meinesz een groot verlies Hij heeft ook in moeilgke omstandigheden het gezag hoog gehouden en steeds van strikte recbtvaanligheid blijk gegeven terwyl hij wist te zorgen dat er weinig gepraat maar veel gedaan werd Zijne plaats zal niet zoo gemakkelyk woiden vervuld Te Gent is een froevig ongeluk gebeurd De bond der drukpers had Zondag ten voprdeele van bare pensioenkas een groot feest in de open lucht ingericht waartoe de medewerking verleend zou worden vau het leger de burgerwacht en gymnastiekmaatschappijen Het feest waa nauwelijks een half uur aan den gang toen de groote estrade instortte De estrade was 60 meter lang en bevatte 35 amphitheatersgewijs geplaatste banken Het was er stampvol en ondanks het ver ood der commissarissen stroomden er steeds meer menschen heen Terwijl de gymnaatiek oefeningen aan den gang waren bemerkte een der commissarissen dat het getimmerte begon te wankelen Op hetzelfde oogenblik byna stortte het in De onUteltenis waa onbeschrijfelijk alle toeschouwen drongen naar de plaats van het ongeluk en maakten het verleenen vau hulp b na onmogeiyk Spoedig snelden er soldaten toe en werd hetrecldingswerk begonnen Er zijn 25 personen ernstig gekwetst onder welke er verscheidene m levensgevaar verkeeren Bovendien hebben er een dertigtal kneuzingen bekomen Zooals gewoonlijk bij dergelijke gelegenheden zijn er een aantal personen die beweren dat zij bet ongeluk voorzien hebben Erger i het dat bij de ropetitiën door de militairen do opmerking gemaakt i dat het getimmerte er weinig stevig uitzag en dat thans nu alles op een hoop ligt de oudheid en wiakheid der palen en planken ieder in het oog vallen De dwars en staande balken schijnen alle in dezelfde richting omver gevallen te zijn en de de graaf Maar ik wil met u daarover niet twisten ik hoop alleen maar dat de plichten welke ge op u genomen hebt u niet zullen beletten ons zeer spoedig de eer van uw bezoek te gunnen Hij stond op en bood haar nogmaals de hand en toen zij hare hand er in legde hield hij baar stevig omkneld Mogen wg u aanstaanden Zondag verwachten P vroeg hij zacht De weinige mooie dagen die de herfst ons uog brengt zullen weldra tot het verleden bebooren men moet die zich ten nutte maken Dusniet waar wij mogen er op rekenen Het gelaat vau Flora gloeide tot aan de slapen xq gevoelde dat de oogeii van den graaf op hair matten het was haar niet mogelijk hare verwarring te behoerschen Ben bepaalde belofte kan ik nu nog nietgeven antwoordde zij het zou mogelijk zijn dater iets gebeurde dat van dit buis een rouwhuismaakte Dat verhoede de Hemel Mijnheer Von Adlerberg is nog niet buitengevaar Maar in elk geval zou dan toch de familieAdlerberg zich met de zorg voor de teraardebestelling belasten Ge moogt mij geen blauwtje doenInopen juffrouw Flora vervolgde de graaf op vroolijken toon wij verwachten u Zondag in den voormiddag du tot weerziere Hij druktr een kus op hare hand en spoedde vloer is in zijn geheel naar beneden gekomen Dit laatste is nog een geluk waren de banken op en over elkaar gevallen dan zou het aantal slachtoffers veel grooter geweest zyn De eenige die er op het oogenblik nog het leven bij ingeschoten hoeft is de timmorman P Stevens van Ledeberg Hg had de estrade getimmerd bespeurde het dreigende gevaar en was bezig de steunbalken te stutten toen hg onder de instortende massa bedolven en gedood werd Alle gen eskundigei van Gent waren spoedig op de plaats aanwezig De gewonden zijn naar de hospitalen of naar hunne woningen gebracht De militairen worden zeer geprezen wegens hun uitmuntend hulpbetoon Da gelden voor het feest bestemd zullen waarschijnliju gebruikt worden tot ondersteuning der onvermogende slachtoffers Zaterdag avond vroegen te Losser twee bedelaars waarvan de een bliud en tevens oniiootel was bg den zoogcnaamden kooiboer in de Bardel in de onmiddellgke nabijheid der grenzen verlof om in eene op het erve staande hut den nacht te mogen doorbrengen hetgeen hun werd toegestaan Deze vergunning is den boer echter noodlottig geworden althans omstreeks half negen geraakte niet alleen de hut in brand maar dientengevolge ook de groote boerenhuizinge met het zich daarin bevindende hooi en rogge Daar allen zich reeds ter ruste hadden begeven kon niets gered worden alleen het vee ontkwam met moeite de vlammen Van de personen in de hut bekwam de blinde talrijke brandwonden zoodat voor zgn behoud niet veel hoop bestaat De andere had intusschen ten einde niet in handen der justitie te vallen van de verwarring gebruik gemaakt om te vluchten De oorzaak van den brand is tot dusver onbekend daar men geeue inlichtingen dienaangaandevan den bHude kon verkrijgen die steeds een volhardend stilzwijgen bewaart Z C Onder het opschrift een consequentie die voor de hand ligt schrijft het Sociaal If akblad In h3t September ttommer van De grond aan Allen het propaganda tgdschrift van den Nederlandschen Bond voor Land nationalisatie deelt de heer P M Schelling mede dat te Londen waar men van regeeringswege bezig is met het aanleggen van nieuwe hoofdwegen daardoor sommige huizen welke tot dusver geen of zeer weinig front hadden aan den groeten verkeersweg komen te liggen dat zg dientengevolge sterk vooruitgaan in waarde en dat nu de regeering voorsteldt de eigenaren dezer gebouwen een gedeelte der waardevermeerdering te doen betalen aan den Staat om te dienen tot gedeeltelgke dekking der kosten Aan welke mededeeling de heer Schelling toevoegt ziehier een stap in de goede richting Wie zou niet geneigd zqn dit te beamen Wij althans zgu het zeker Want voor ons gevoel u het ergerlijk dat de eigenaar van een perceel onverwachts de waarde van zqn bezitting zonder eenig eigen toedoen ziet vermeerderen doordat da gemeenschap een verkeersweg langs tijn eigendom leidt of verbetert en te meer wanneer de gemeenschap zioh daarvoor uitgaven getroost is er voor haar aanleiding om van den eigenaar te eischen dat hij op zijn minst een gedeelte dier waardevermeerdering aan haar afsta zich heen Verward stond Flora in hét midden van de salon Zg drukte de hand op haar kloppend hart en een zegevierend lachje sweefde op de lippen terwijl de schoooe oogen stralend van geluk en vreugde op de deur waren gevestigd Niet n behoort deze minuut doch den graaf moge zij n niet noodlottig worden Flora I Ontsteld zag Flora om onder de flnweelen portie re van de kleine zgsalon stond Theodoor Gij hebt geluisterd I zeide zij vero itwaardigd Geluisterd I antwoordde hg Het is niet mgn gewoonte den luistervink te spelen maar er kan zich een geval voordoen waarin men zich genoodzaakt voelt aan zijn beginselen ontrouw te worden omanderen voor schade te behoeden Een nietsbeteekenende verontschuldiging Dat zij dit in uw oogen is wil ik niet bestrgden maar er zal een tijd komen dat gij daar anders over denkt Gelooft ge dan werkelijk aan de mogelijkheid dat Hohenhausen naar je hand zaldingen En meent ge dat ik over deze vraag mei uzal twisten antwoordde Flora getergd Onze ziens wgzen verschillen hemelsbreed het is dus beter dat wij een onverkwikkelijke woordenwisseling vermijden En meent ge daarmede al mijne bezwaren uit den weg te hebben geruimd f vroeg Theodoor scherp Maar er is toch een lastig mattr Een Duitscb spreekwoord zegt wat voor den een recht is is billgk voor den ander Door nijziging van verkeerswegen om bg dit voorbeeld te blij ven kan de waarde van een zeker perceel stggen doch evenzeer die van een ander dalen Als nu in het eerste geval de gemeenschap gerechtigd is naar zich toe te halen is zg dan iu het tweede niet verplicht af to schuiven P Met andere woorden moet zij bg waardevermindering van een perceel door haar toedoen niet schadeloQsstellen P Die consequentie ligt dunkt ons voor de hand Wordt zg gewenscht Of zoo niet hoe is de inconsequentie dan goed te praten P Generaal Booth is nu in Australië De boot die hom van Hobart in Tasmania naar de hoofdstad vau Victoria bracht werd door een stoomschip tegemoet gevaren dat door een duizend heilssoldaten was afgehuurd Toen de genoroal zichtbaar werd volgde er op do andere boot een geweldige uitbarsting van geestdrift Tot tweemaal poogde hij te spreken maar de geestdrift was te groot Op de andere boot werden voortdurend gezangen aangeheven afgewisseld door gebeden totdat men te Williamstown een voorbaven van Melbourne aankwam Duizenden meusohen hadden uren lang in stortregens gestaan om Booth te verwelkomen In optocht ging men nu met hem door de voornaamste straten naar de tentoonstellingsgebouwen waar hij tot een zes duizend menschen sprak Den volgenden dag werden drie bgzondere samenkomsten gehouden door 21 000 menschen bggewoond terwijl buiten de tentoonstellingsgebouwen nog duizenden stonden Hg werd ontvangen door don Gouverneur der kolonie on verklaart dat hij nog nergens zooveel hartelijkheid ondervond als in Victoria de kolonie geeft onderstand aan het Leger des Heils omdat dronkenschap en zedeloosheid in Melbourne en elders verminderden door de werkzaamheid van het Leger De eerste minister van Nieuw Zuid Wallis zal eerlang te Sydney een bgeenkomst leiden waarop Booth het woord zal voeren Het electrisch licht heeft reeds in vela groote steden van China ingang gevonden en het is de keizer van China zelf die zijne onderdanen met een goed voorbeeld voorgegaan is Reeds voor drio jaar namelgk werd zooals de Ostasiatisohe Lloyd bericht eene kleine inrichting voor elcctrische verlichting in het paleis van den keizer geplaatst Het schgnt echter dat de inrichting aan haar doel niet beantwoordde voomamelgk omdat er niemand in de omgeving van den keizer was die daarmede voldoende wist om te gaan Li Hung tschang de onderkoning van Tschili en zijn broeder Li Hangtschaiig de onderkoning der Kuangtung provinciën besloten daarom aan den Keizer eene nieuwe inrichting voor electrische verlichting ten geschenke te geven en zg belastten den len luit Kretschmar instructeur bg den torpedodienst te Canton die reeds twee groote stations voor electrische verlichting in China aangelegd had de electrische verlichting voor bet keizerlgk paleis nit te voeren De heer Kretschmar volvoerde deze opdracht bij zijne in hei voorjaar met Chineesche officieren volvoerde reis naar Dnitsohland Het electrisoh gedeelte zooals dynamo s gloeien booglampen draden enz lever Bezwaren P ik zie er geen Omdat gg ze niet wilt zien Flora luisternaar mijn raad mgne waarschuwing bezoek dengraaf niet Mgn bezoek geldt hem niet maar zijn zuster Het geldt hem zeide de jongeling ernstig hem en je mooie plannen mij bedrieg je niet ikken je trotache droomen die met de wensohen endo hoop van vader zoo overeenstemmen en tochslechts dwaasheden zijn Ik raad je zie er van af het zou een vreeselijk lol zijn wanneer je ze berouwen moest En wat geeft je het recht mg dit alles tezeggen antwoordde Flora Graaf Von Hohenhausenis een man van eer en zijn zuster gravin Unica is met mg bevriend Wat kon mg dus noodzaken de vereerende uitnoodiging van de hand te wijzen Ik weet niet wat er de reden van is maar sedertje verloving een zoo nuchter eind beeft genomen zie je in eiken hoek een dreigend spook waarmedeje je zelven vrees wilt aanjagen en ook anderenwilt doen schrikken Nu eens is het een ongeluk dat ons zal treffen dan weer is het baron Von Adlerberg of graaf Von Hohenhausen die ons onheil moet aanbrengen Ik zal papa s raad volgen en hen vragen of ik de uitnoodiging mag aannemen V ordt tenolgA de keizer beantwoordde met een woord van dank voor de warme ontvangst die men hem bereid had De keizer verklaarde dat hij bq voortduring zijn aandacht gevestigd hield op de ontwikkeling en het welzijn van het land en hoopte dat zijn streven vruchten zou dragen door de bolangelooze modewerking en de vaderlandsliefde van alle burgers De Duitsohe rijkskanselier Von Caprivi verklaarde naar de Koln Zntung mededeelt in antwoord op de welkomatrede van den burgemeester van Osnabnick in het stadhuis dat de vrees voor het behoud van den vrede ongegrond is Geen der regeerende vorsten wenscbt den vrede te verstoren en een Europeeschen oorlog te doen ontstaan Ook de toenadering der verschillende staten die in den laatsten tgd plaats heeft gegrepen goefi geen grond voor deze vrees daar deze toenadering slechts de uitdrukking en het gevolg is van reeds bestaande verhoudingen Voor zoover hg nu den toestand overzien kon dacht Caprivi dat geen der Europeesche regeeringen een oorlog zou willen waarvan de rampen die van alle vroegere oorlogen zouden overtreffen Ten slotte verklaarde de konselier dot ook de buitenlondsche aangelegenheden waarmede de keizer zich bezig houdt tot eene bevredigende oplossing zouden komen hoewel misschien eerst no tientallen van jaren De kanselier Caprivi woonde des avonds een feestje bg hem aangeboden door de officieren van het regiment hetwelk voorheen onder zijn commando had gestaan De kanselier hield een toost op den keizer waarin hij herinnerde aan Scharnhorst die den grondslag legde lot den algeme nen dienstplicht Het denkeu en streven des keizers is alleen gericht op de bevordering von de welvaart des lands en het behoud von den vrede Op het oogenblik zeide Caprivi is er niet de minste oorzaak om aap het behoud des vrefles te twqfelen Geen wolk verduistert den politieken gezichtseinder In het groothertogdom Baden nemen de verkiezingen een ongunstigen keer voor de nationaal liberale partij welke tot dusver in den Landdag een groote meerderheid bezat Nu reeds verloren de nationaalliberalen zeven zetels aon het centrum vier aan de liberalen en twee aan de sociaal democraten Vermoedelqk zullen de nationaal liberalen van hun 28 zetels welke bij deze verkiezing op het spel stonden de helft verliezen De Tweede Kamer in Baden bestaat uit 63 afgevaardigden Nu moest de helft aftreden zoodat 32 nieuwe leden moesten gekozen worden Van de aftredende afgevaardigden behoorden 28 tot de nationaalliberalen 3 tot het centrum en 1 tot de liberalen Ook no de nederlaag behouden de nationaal liberalen de meerderheid maar Aeie meerderheid is zeer gering daar de notionale portq tot 33 leden is verminderd De oppositie bestaat echter uit zeer verschillende elementen clericalen liberalen sociaa democraten en conservatieven zoodot deze niet gemakkolqk tot ééa geheel zijn te vereenigen De nationaalliberale partij blijft dus toch nog de invloedrijkste partij maar het is wel een teeken des tgds dat de eenmaal zoo machtige midden partg welke bg de jongste Kgksdagverkiezingen een zoo zware nederlaag leed hetzelfde lot ondervindt bg de Landdagverkiezingen in de verschillende Bondsstaten Voor het eerst zal de Lnnddag nu ook sociaaldemocraten tot leden hebben Er zijn nu reeds twee sociaaldemocraten gekozen van wie een door de groote handelsstad Mannheim Voor de nationaalliberale partg ia dus de uitslag dezer verkiezing weer een ernstige teleurstelling De laatste berichten uit China geven den indruk dat de Begeering het vertrouwen heeft de quaestie tusschen haar en de vreemde Mogendheden ten gevolge der vqandelijkheden jegens de Europeanen gerezen inderminne te kunnen schikken Ofschoon hier en daar de rust nog niet is hersteld beschouwt men het als een gunstig teeken dat de eismena voor toelating tot de hoogeschool in de hoofdsteden des Kqks gehouden zonder eenige stoornis afliepen De Chineesche zaakgelastigde te Pargs overhandigde den Min Bibot een nota zqner Begeering waarin wordt verklaard dat alle noodige maatregelen zqn genomen om verder misdaden te voorkomen Ribot antwoordde eenvoudig dat bq de nota in overweging zou nemen Verder beeft de Chineesche regoering deu vreemden mogendheden bepaalde sommen ter schadevergoeding aangeboden en verscheidene staatsbeombten gestraft De vier boofdaanleggers van den opstand werden onthoofd een en twintig beambten verbannen terwijl de medeplichtigheid van vijf mondarqnen nog onderzocht wordt Daarenboven werden het noordelgk en het zuidelgk eskader der Chineesche vloot tot een kruistocht op de YangtseKiang uitgezonden Omtrent den ter sprake gebrachten aanslag op het arsenaal te Fooeliow is officieel niets bekend Daarentegen werd te Shanghai beslag gelegd op een aanzienlijlcen vooiraad vuurI wapenen en munitie aan een Engolschen beambte aySiÈ aïM i SsJj t A