Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1891

1891 Donderdag 1 October N 4645 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertentlta kan geiohieden tot Mn nor des namiddaKs van den dag der uitgave kwaloa 4ol loTor lut T B UB ICkoM OkTOK Mn ooUut au OiaZwltaamkaPlUaaTudaiApothakar Blak rd Brudl wordaa om kua uM Alaf dMTnonaa fMiM IkfaMMa aa ilja la TaiUaiaa barn éa aabarp arkaada Zoutaa Blttanratar Dreppala Xaafaab aaa de grond zal worden vlak gemaakt en voor bouwterrein uitgegeven Hoe menig fraai buitenverblijf in dat dorp heeft in de laatste S6 jaar dat lot reeds ondergaan I De slooping van het Parades terwijl men nog bezig is eene reeks van nieuwe straten te Kralingen aan te leggen bewijst dat dit dorp nog altyd zeer in iiek is bg hen die de lusten eener groote stad willen genieten zonder de lasten te helpen dragen In Friesland klaagt men dat d uitwonende landbezitters niet in de gemeente beUstingen kunnen worden aangeslagen dat is althans te verhelpen maar wie vindt het middel om de uitwonenden te treffen die in de groote steden hun brood verdienen en hun vermaken vinden en nochtans op de gemakkelgkste wgze uit de handen van den gemeente ontvanger weten te blijven De GABNIZOENSVOEDINüS COMMIS SIE te Gouda zal op 15 OCTOBER e k des middagg om 12 uur op het bareel van den GarnizoensCommandant onder nadere goedkeuring van het Departement van Oorlog in het openbaar AANBESTEDEN De levering van aardappelen voor bet t dvak van 1 November 1891 tot 16 Juni 1892 ten behoeve van de menages der troepen van het Garnizoen De voorwaarden liggen ter inzage op voormeld bareel Voor de GarnizoensvoedingB Commissie De Secretaris C DOORMAN Een reeks van examinatorw zullen weken ja maanden lang werkzaam moeten zjki de examens voor vrqeen orde oefeningen die B Oct aanvangeb af te nemen Al die examinatoren als ondena sera of onderwgzeressen bn het lager of middelbaar onderwgs werkzaam Het gymnastiek onderwijs zal dus een geruimen tgd op vele scholen niet of zeer onvoldoende kunnen gegeven worden want de examentgd valt geheel buiten de vacanties Waarlgk dit is geen gering nadeel van het nieuwe leervak doch onder het tegenwoordige stelsel van samenstelling der eiamen commissies onvermgdelijk Dat niet alle gemeentebesturen zonder tegenkanting hun onderwgs door deze examens in de war willen laten brengen leert Almeloo waar het dageIpsoh bestuur den leeraar aan de h b s de toestemming heeft geweigerd om zitting in de commissie te nemen zoodat voor hem een ander is benoemd Dat de examens niet in weinige dagen kunnen I Stollwerck 8 Hart Cacao Hoogste eiwit i boogate tlieobromiii geaalte iUU het Duittch XI Na deze woorden verwijderde zij zich Theodoor weerhield haar niet zijn hart was zoo vol en zwaar dat het hem niet mogelgk zou geweest zijn het gesprek voert te zetten zonder zgn zelfbeheersching te verliezen De o ithullingen van tgn vader over de gestolen documenten hadden een diepen indruk bij hem achtergelaten en het pogen in Hoheuhausen om Flora net vleiergen te omstrikken vervulde hem met rustige bezorgdheid Er kon wel iets van waar zijn dat hij sedert de breuk met Fanny over alles zoo streng en ernstig oordeelde maar wie droeg dan de schuld van die verbittering vau zijn gemoed Flora had waarlijk geen recht hem dit verwgt te duen Ja hij vfrraoedde dat m dit huis met alles zoo blijven zou maar vanwaar het ireviiar zou komen wist hij niet Hij zag overal dreigende wolken zich samenpakken maar wat hielp het liera of hg zijn waarschuwende stom dned vt rnemen men sloog zijn VoordeeligI Hart Oacao is fijnste Poeder Cscao in liart vorm KPperBd Spoedige oplosbaarlieid fijne genr delKi a e smaak steeds gelijkmatigheid des dr iukH Ifl blikken bassen i 25 Caoao harten = 45 cont 1 Caöw hart = 1 8 eest = 1 kop atno Verkrijgbaar bij H H Confiaeurs Banietb dikera enz Engros Eipeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b Snolparsdmk an A Brinkman Zoon Gouda der douane te Chin Keang geconsigneerd en volgens diens rerklaring voor een geheime vereenigiug bestemd In deze zaak moeten tevens nog twe Engolsche onderdanen en zes andere Europeanen betrokken zijn Door den Bntschen consul te Shanghai vordt in vereeniging met de Chineesche autoriteiten een scherp onderzoek ingesteld om de vraag uit te maken of de vreemdelingen vrerkelyk weer wat aan den opstand hebben willen verdienen De ex President Cleveland zal bg de aanstaande Presidentsverkiezing als democratisch candidaat optreden Zijn programma weigert hij mede te deelen maar hij verklaart de Mac Kinley bill als de grootste fout van handelspolitiek te beschoiiwen welke de Veroenigde Staten ooit beging SaT Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van üinsdag 29 September No 10+3B 14817 18260 en 17254 ƒ lOUO No 6515 18384 en 20532 ƒ 400 No 8+4 4403 6001 en 14318 ƒ 200 No 766 3099 6207 6451 7662 9161 12821 12897 13112 14918 16009 16336 en 18447 ƒ 100 Prijzen van f 70 1 2928 5950 8211 10674 12664 16584 18912 263 3030 6076 8318 10719 13066 16630 18917 3S4 3126 6119 8S82 10726 13484 16687 18974 444 3370 6168 8403 10740 13527 16717 19000 464 3742 6217 8564 10746 13567 16749 19064 495 3779 6256 8696 10762 13669 16813 19137 511 378 6345 8726 10753 13767 16916 19176 636 3873 6593 8804 10810 13910 16985 19265 731 3877 6660 8827 10836 14039 16990 19292 872 4038 6763 8838 11038 14064 17237 19478 922 4160 6758 9001 11236 14195 17278 19530 995 4218 6769 9031 11380 14290 17355 19542 1212 4335 6776 9042 11443 14313 17467 19559 1612 4444 6797 9057 11461 14414 17516 19601 1627 4481 7089 9186 11546 14847 17695 19B29 1632 47 9 7177 9407 11609 14962 17726 19642 1564 4798 7268 9673 11626 15072 17862 19697 1566 4816 7289 9795 11686 15108 17964 19817 1818 4875 7308 9855 11711 16179 17992 19863 1878 4936 7338 9S83 11918 16309 18068 20078 1975 4967 7493 9893 12077 16384 18094 20254 2040 5166 71 14 9948 12127 15405 18165 20873 2129 6369 765110076 12179 15649 18436 20423 2221 5517 7708 10131 12275 15693 18470 20453 2356 5618 7789 10135 12286 15776 18696 20646 2446 5627 802510363 12403 16938 18700 20726 2498 5699 8085 10381 12449 16221 18768 20788 2523 5723 8136 10470 12472 16308 18774 20861 2641 6839 8174 10511 12543 16418 18908 20936 2919 5886 8196 10667 12569 16473 Vorige Lijst No 6569 moet zijn 16569 ƒ 100 PETROLEUM OTEI mNGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te aoUerdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 35 Geïmporteerd fust 45 JaBuan Februari eu Maart levering ƒ 7 40 vember en December levering ƒ 7 35 No BureerMike Stand GEBOREN 26 Sept Aaltje ouders J Noorlander eo F vto l eoweD PietroaelU ooden W Viieaa en C Blom Albeidm V ijnaoda oudere A H Schetfer eo A M denBeid 27 GijabertuH ouders D Merkcst o en J de Joog Jaeomina Elizabeth ooders P io Mentcb en H M Teekens Mana ouders N HroijoikB en J Zwancnbarfc Gernt Johanoes ouders W G Boot en L G J kroijibeer 28 Catharma Jacoba onder F taa der Hee eu A Rietteld jaartei Coni liB ouders P Lafeber eo M BroekboijKO Maria Hendrilca onders B Terloow en A Kooijman OVLRLEDLN 26 Sept ff N vao der Zwalra 3 m 27 H Scboateo 2 j 6 m 28 J Verkaaik huisvr vaa H J tan Baaien 38 j ZevenliuizsQ GEBOREN Lodewilcni Jobannes Oüders W Scboouderwoerd eo C Verfteer OVERLEDKN Jacoba Groene Id 66 j ADVERTENTIES Goedkoopste adres voor F © r a p l o ies A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 ADVERTENTIEN in iW Binnen eu BuUenlandiiche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER Vrije E aaxd eziascLarlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ BIUI KMAI Lan e Tiendewe PRIJS l 11 LOTEN voor 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt rt 10 Jarm oor PrgfMMrn pr tlM i iid OaaaubMm n n htt PabU k Genees en HnlamlddeL re M 4a i fnf Dr B Vlrehow Bwnjn fTlt Dr v Frerieh B jn t ▼ Oletl MOnclMi tik ÊBÜMSnÊ m y SeanZOnI WOnburi Beelam mo t CSflHMttg i C Wltt oop h g i V Nossbaam MOnoHM JSaH WÊ0L Zdekauer et iN mi ur Hertz AmMwum PH H SoedentAdt k mii l Brandt kuu W m J Bm h lJ B trkMB tovlyaaf voortr ll voortkOBitnd bÜ Storingen in de PH jmiy Onderbulks organen Beltknobbelë Hoornvlleii Huideelt ÏFrntten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste p n t e j verooniaken ook zelfs niet op de gevoeligste fanid Prijs per flacon met pensee 50 ets AlUén echt bij B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TDULL Geen beter adres voor PARAPLUÊES dan bij SCHE K en Zn Markt Gouda Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld Ojarige roem Monden Tandziekten zooals het los lonlen der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reak uit den mond kalkvorminit worden zeker voorkomen en genozen door het dagel ks gebruik van hot echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S KIV in 8 inro rkelijk vorgroote flosschen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPF 8 Taildpoecler of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr PÜPI s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegeu eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Veiiiis zeep en Kouuebloemeu zeep FOFF S fhrlstallisecrde en Transparan tilycerinezeepen van de üjnste Toilet i n gezondheidszecpen welke I ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen j tfSf De namadksels van Anatheriu Moud water I verwoesten de tanden binnen korten tijd VA Dr J G POPP Weenen ÜepoU te GOUDA Ife 1 C ZELDENRIJK Drog ist I Verder ia alle Drogist in Parfunieriewinkels van Nederland De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 lizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 80 September 1991 In de zitting der Hotterdamsobe Arr Rechtbank van gisteren werden veroordeeld M K visscher te Gouda wegens slrooperg tot drie weken gevangenisstraf A J V machinist te Niouwerkerk a d IJsel bekl van bevryding van een arrestant tot een maand gevangenisstraf A H dtaadipinner te Nieuwerkerk a d IJsel wagens mishandeling tot f 6 boete J i P 8 D 8 eu G K landbouwcTS te Bergambacht bekl van dierenraishaiideling de eerste beklaagde tot 30 en de tweede en derde beklaagde tot 15 boete Namens Hare Majesteiten de Koningin en de Ko ninginKegentea werd dezer dagen een photogntphisob portret van wqlen Z M den Koning in lijst toa zonden aan venchillendo inrichtingen der Kon Ifed marine aan het korps marinier aan de ver shillende korpsen en innchtingen van het NederI leger aan de militaire gouveruetaenten commandenenten en aan de bataiUons waarvan het vaandel Versierd is met de Militaire Willemsorde van het Neder ïndische leger alsmede aan de garnizoenen van Paramaribo en Cura ao In een begeleidend schrijven werd hel portret aangeboden als eene herinnering aan den overleden Koning opperbevelhebber van zee en landmacht Men schrijft uit Eotterdam aan het ütr Daghlad Nog altijd gaat men voort met de buitenplaatsen in de omstreken onzer stad te sloepen Nu weder il eene uitgestrekte landelgke bezitting te Kralingen ket Paradijs geheeten bestemd om te verdwgnen FEVILLETOIM waarschuwingen in den wind XII De heer Sommer was een kundig rechter van instructie hg had reeda menig ingewikkeld geval in handen gehad menigen verstokten misdadiger door strikvragen in diens eigen netten gevangen maar een zoo verstokte kerel als deze koddebeier Eeimann was hem nog nimmer voorgekomen De inbraak bg den bankier Romberg loochende Keimann niet hij bekeade ook een zijner tegenstanders te hebben neergeveld maar vanden matroos wilde hij hoegenaamd niets weten Het baat u alles niets zeide de rechter bg het laatste verhoor dat hij den beschuldigde deed ondergaan be bewijzen getpigen tegen u Ik wil u nogmaals verhalen hoe de zaak zich heeft toegedragen Nadat gij uit het tuchthuis waart ontslagen hadt gij evenmin een cent in den zak als het minste vooruitzicht er op eerlijke wijs een te verdienen Gij waart tot tien jaren tuohthuisstraf veroordeeld omdat gij op den publieken weg een man beroofd hadt Wilt ge ook doze misdaad loochenen Neen l antwoordde de koddebeier barsch Ikhad honger niemand wilde mij werk geven Omdat ge reeds herhaalde malei gestraft eneen onverbeterhjko drinkebroer zijt Dat was ik nooit Bedaard Tegen de ben ijzen die aan deze ADVBBTENTIÈN worden geplaatat van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTBE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rersch nt afloopen bigkt uit het getal candidalen Dit bedraagt voor de commissie te Leeuwarden 436 384 m en 52 vr Is gemiddeld het aantal voor de andere 9 commissies even groot dan wordt het geheele getal 4 a 5 duitend I SchooUlad Na afloop van de voorstelling eergisteren avond in den Parktuin te Amsterdam gegoron viel Sequah eene ovatie ten deel veel gelijkende op het stormachtige huldebetoon bg zgn laatste optreden te Rotterdam Eene onafzienbare menigte vergezelde zgn koetaje waarvoor de paarden waren afgespannen en dat door eenige mannen getrokken werd zingende lang zal hij leven of een of anderen bekenden volksdeun joelende van den Parktuin langs de Nieuwe Heerengracht Amstelstraat en Begulierbreestraat Bij da Munt gekomen ging do juichende menigte niet ds Kalverstraat in maar het Kokin langs en vandaar van de Damsijde de Kalverstraat in Hier had voor het Café Suisse waar Sequah moest uitstappen eene wan volksophoopiog plaats Ust was er een ontzag Igk gedrang waarfag de vensterruiten van de aan de overzijde gelegen winkels een oogenblik gevaar liepen ingedrukt te worden Toen Sequah eindelgk uit zgn koetsje slapte ging er een oorvurdoorend gejuich op dat er niet op verminderde toen hg een paar minuten later voor het geopende raam van Café Suisse verscheen en eenige keeren voor het publiek boog Velen van da toeschouwers uitten hun geestdrift door het tingen van de wijs van het Eogelscbe volkslied Nu eu dan werd evenwel een schil gefluit gehoord Nadat er nog voor het manufacturenmagazgn Insulinde een vechtpartij was voorgevallen gelukkig zonder ernstigen afloop verspreidde de menigte zich akte ontleend zijn kunt ge niets inbrengen Dus wat nu te beginnen Graaf Von Hohenhausen had uw dochter bemind gij vernaamt wellicht toevallig dat hg uit Amerika was teruggekeerd hij moest Hij antwoordde Beimann op veraohtelgken toon ik zou liever verhongerd zijn dan dat ik uit zgn hand een aalmoes had aangenomen Met zulke uitvluchten brengt ge mg op geen dwaalspoor Was het niet de honger dan was bet de dorst naar wraak die je naar Hohenhausen dreef do aanleiding doet niet ter zake In het struikgewas in het park van Hohenhausen ontwaart ge een matroos De man was goed geluimd zeer opgeruimd hg moest dus iets in den zak hebben Wellicht ponder over de gevolgen lang na te denken gaaft ge hem met dezen stok een slag op den schedel de man stortte bewusteloos neer en ge naamt wat ge bg hem vondt Deze brieventaarh die twen bankbiljetten bevatte dit zakmes en een zilveren horloge met dubbele kast en een ledoren geldbuidel die behalve andere munten eenige vreemde goudstukken bevatte Thans eerst werden de gevolgen van don roof u duidelgk Wat te doen Kwam de matroos weer tot bezinning dan zou hij de politio bepaald van hot voorgevallene in kennis stellen eu het tuchthuis was je voorla id Daar horinnert g u het meer dat in de oiimiddelIgkö nabgheid moeit zijn uw besluit wa schielijk genomen Weerstand kon het bewustelooze offer 1 b