Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1891

Het batig saldo dat het maandschrift opleTerde kwam een fonds ter verschaffing van aohoenen aan arme kinderen ten goede Strooien met bruidsuiker heeft dezer dagen te Bourbonl Archambault een treurig ongeluk veroorzaakt Toen een bruidsstoet uit het raadhuis kwam wierpon een paar heeren van het gezelschap voor de aardigheid eenige handen vol bruidsuiker en wat kopergeld onder de menigte die stond te kgken Kleine en groote kinderen begonnen onder luid geschreeuw te grabbelen en te dringen om iets daarvan machtig te worden Door dat geweld verschrikt sloegen de paarden van een der rgluigen op hol en dertig menschen werden omvergeworpen en gekwetst Twee kinderen en zeven vrouwen werden zeer ernstig gewond vier hunner zelfs zoo dat bus leven in gevaar is Ken cijferaar sohrijft Op toogenblik is hier te lande een zoogenaamde sneeuwbal in de wandeling als collecte ten behoeve der Russische Israëlieten met verzoek om toezending van 60 ot aan het hoofdadres en doorzending van S exemplaren aan verdere letters Deze sneeuwbal beginnende met letter A wordt verzocht te worden doorgezonden tot letter Z Als nu alles goed van stapel loopt en er in de wereld geld genoeg voorhanden is zal de opbrengst zijn 762 659 748 488 40 Eik verdreven Bus heeft dan kan op een millioen In de Relator leest men vEen vrouwelijke jongeling Ofschoon dit natuurwonder reeds negen maanden oud is wil ik u Spectator op haar of zijn bestaan toch even attent maken opdat gg haar of hem een plaatsje geve in uw curiositeitenkabinet Ik vond dit monstrum toen ik dezer dagen mijn ex van De OicU liet binden en zoodoende de oudere atleveringea nog eens doorbladerde In de Januari afl Tan 1891 vond ik met schrik een artikel getiteld Onze letterkunde in hare jongelingsjaren De beeldspraak is verrassend en wat moer zegt zij wordt volgehouden want ten slotte bereikt de letterkunde in de zeventiende eeuw J de roUe rijpheid vau den manlgken leeftijd Over den nieuwen president van de Nederlandtchf Bank mr N P Van den Berg zegt het Hbl De nieuwe leider van onze eerste krediet instelling heeft evenals zgn voorganger de heer Piersoo recht op den titel van meester of eigenlijk van doctor Geen van beiden echter is ooit advocaat geweest Beiden zQn van hitia uit kooplieden de eeretitel van doctor is hun door de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Leidsche Universiteit verleend ter erkenning Tan hnn groote verdieosteo op het gebied der economische wetenschap De he3r van den Qerg is een aantal jaren president geweeet van de Jazatehe Bank te Batavia en werd nu bijna twee jaren geleden kort na zgn terugkeer in hat Moederland door de aandeelhouders van de Nederlandtcke Bank tot directeur gekozen ETenals zijn Toorganger is bij een man Tan de practijk die toTena door wetenschappelijke studiën zich een grooten naam heeft verworven Zijn I geschriften op het gebied van bank en muntwezen Alles waar mijnheer zaide de kmldebeier diezijn kalmte niet verloor en toch is de gevolgtrekking die u daaruit wilt afleiden verkeerd Veroorloof mij dat ik n nogmaals de feiten verhaal zooalszij in waarheid hebben plaats gegrepen Vergelgkdie mededeelingen met die welke ik in het eerste of twaede verhoor gedaan heb en zoo gij een enkele tegenstrgdigheid vindt Dwaasheid Reimann I ge hebt het sprookjevan bniten geleerd maar dat bet sluw bedacht is kan ik niet beweren antwoordde de rechter spijtig Wanneer ik het rerzonnen had zou ik hetdus ook wel sluwer Verzonnen hebben dat is tochook een bewijs hoewel slechts een half voor dewaarheid mgner mededeelingen Toen ik het tuchthuis verliet had ik wel niet veel maar toch altgdeenige stuivers in den zak En daarvoor kocht ge den stok om nw fraai handwerk in eere te kunnen houden Den stok Dien heb ik in het voorbggaan uit een ultdragerswinkel medegenomen en het wasmisschien mijn ongeluk dat hel juist zulk een ploertendooder moest zijn een ander instrument haddenzelfdon dienst bewezen Dat wil zoggen je hebt den stok gestolen Jal Daar neemt do tegenspraak reeds oen aanvang I riep de rCThtor In een vroeger verhoor beweerdeje hem gekocht te hebben Dat kun ik nooit beweerd hebben antwoordde Dit Botteidam wordt gemeld s Er zal hier eene poging worden aangewend om een arbeidsraad op te ricbten uit patroons en werklieden samengeateld De laalc gaat uit van den Kotterdamsoheu Bestuurdersbond zijnde een remeniging Tan bestnarders van werklieden vereenigingen wier statuten bg kon bealuit ign goedgekeurd met andere woorden Tan niet sociaal democratiaohe Teresnigingen In eene Zondag gehouden rergadering onder leiding Tan den voorzitter van den Bond Tb de Rot werd OTer de wensohelqkheid van zoodanige instelling van gedaohten gewisseld Zooals men weet is er in den Haag een arbeidsraad opgericht voor het timmerliedenvak en op bet voorbeeld daarvan was ook eene hier gevestigde vereeniging van timmerlieden voornemens een college tot stand te brengen dat in alle geschillen tusscben patroon en gezellen bg het timmervak uitspraak zou moeten doen Dit was de aanleiding dat de zaak bij den Bestuurdersbond ter sprake kwam Met het denkbeeld om voor elk vak afzonderlek sulk een arbeidsraad op te richten kon de meerderheid zich niet vereenigen Men zou er de voorkeur aan geven dat er van regeeringswege lichamen werden in het leven geroepen met officieel gezag hekleed die bemiddelend zonden kunnen optreden bij het ontstaan van geschillen tusscben patroons en werklieden en over loonsgeschillen zanden kunnen uitspraak doem Nu echter de regeering zich nog oüthiold achtte men het wenschelgk door het particulier initiatief arbeidsraden tot stand te brengen waarin ille vakken vertegenwoordigd zijn Aan het bestuur is opgedragen zich te dezer zake tot alle werklieden vereenigingen te wenden ten einde algemeene samenwerking te verkrijgen De bedoeling is om door die vereenigingen eene commissie te doen benoemen wier allereerste werkzaamheid het zal zyn nch met de patroons in verbinding te Uen op wier medewerking men meent te mogen rekenen omdat de arbeidsraad de belangen van patroons en werklieden beiden zal hebben te behartigen Een Ëugelschman zekere Smyth heeft van de Begeering het eilandje Gulland in den Atl pceaan 8 mijlen van do kust van Cornwaliis gekocht Dit eiland is 230 meter lang en 60 meter breed Smyth gaat daar met zijn jongeren broeder wonen Hij heeft een Noorsch chalet medegevoerd dat lij daar zullen opzetten en levensmiddelen voor een jaar De zee tusscben Gulland en de kost is meestal zoo woest dat de schepen slechts 5 of 6 maal per jaar het eilandje kunnen bereiken Tello D Apery jongste journalist ter wereld is op toogenblik zwaar ziek Deze ll jarige jongen redigeert sedert twee jaar een maandachrift The Sunny Bout dat te New York uitkomt De kleine hoofdredacteur ontving op zqn verzoeken en uitnoodigiogen artikels van koningen koninginnen prinsen en be roemde mannen en vrouwen Carmen Sytva zond hem o a twee gedichten Osman Pacba een kort artikel Vele gekroonde hoofden zonden hem hun portret of aardige briefjes De meeste Amerikaansche generaalszonden hem kleine artikels en de groote New Yorksche politici noodigden hem uit op hun soiree s waar hijdan het beldje vac den avond was Dit laatste wasniet goed voor den jongen en deels door bet laatopblijven deels door den velen arbeid dien zijn bladTan hem eiscbte is hij ziek geworden I niet bieden ge sleept hem door het bosch naar het meer en werpt hem er in Wellicht was de matroos geheel onbekend in het oord dan kraaide geen haan naar hem zeker echter werd hij in het meer niet zoo schielijk gevonden mogeiyk niet eens gezocht Dat zijn feiten en mij dunkt het moet je reeds lang zijn gebleken dat loochenen je niets meer baten kan de bewijzen zijn meer dan overtuigend Op den koddebeier hadden deze op den toon der orertoigiog gesproken woorden geen den minsten indruk gemaakt En hoe komt het mijnheer de rechter datmen ook niet het horloge en den geldbuidel van denTermoorde bg mij gevende heeft vroeg hg Zijn dat je tegenbewijzen stoof de rechter op Het horloge kon je verraden hebben je zult hetweggeworpen of hier of daar verborgen hebben Enden geldbuidel behoefde je immers ook niet meer nadat je hem geplunderd had Hebt ge niet dendag na de misdaad tegen den kamerdienaar van dengraaf gezegd dat je genoeg geld had Hebt ge niet den jager Hnckert deze brieventasch en den stok getoond en gedreigd ook graaf Von Hohenhausen te Termoorden En hebt ge toon men je zocht om je wegens het vermoorden van den matroos te verantwoorden je niet zoo goed verscholen dat de politieje niet kon vinden En hebt gij niet bij atoreinbraak betvezen hoe weinig je aan een menschenjOTen gelegen is van Nedeflaiidsoh en Britsch Indië onderscheiden zich door groote helderheid en scherpzinnigheid De tgd is voorbg toen ieder Nederlander gemakkelijk al de spoorweglgnen en stations in zgn vaderland kon opnoemen en geen oogenblik had te zoeken naar dou koristen weg langs de gzeren banen Tegenwoordig heeft men daar al vrijwat plaatselijke konnis voor noodig en voor de meeste menschen is het zich immer uitzettend spoorboekje al evengoed een doolhof geworden als Henschel Het was daarom een uitiiteken l denkbeeld bet buitenslands gebruikelijke stelsel over te nemen en zulk een reisgids te makon met oen kaartje waarop bg de lijnen uUrnmers staan die den weg wijzen in het boekje Dit is verwezenlgkt in den Officieelen Reisgids der Staatsspoorwegen winterdienst verschenen bij den heer J v n Beekhoven te Utrecht prgs 10 ets bevattende tevens een uitvoerige aanwijzing van de buitenlandsche aanslu tin en en de mededeeling dat men op 1 November het boekje kosteloos kan inruilen aan ee n der Staatsspoorstations tegen een nieuwe bijgewerkte editie Onder presidium van jhr mr O J A Repelaer van Driel hield de Ned vereeniging t b van Zondiigsrust gisteren te s Hagu haar 10e alg vergadering welke vrg talrijk was bezocht In zijn hartelijk welkomstwoord herinnerde de voorzitter aan den dood van Koning Willem III een warm voorstander der beginselen van de Vereeniging zoo zelfs dat toen de 40 jarige herdenking van zijn troonsbestgging op eeu Zondag viel Z M zelf den wensch te kennen gaf om die gebeurtenis een dag later te herdenken Daarna wgdde hg eenige woorden aan den afgetreden voorzitter mr N G Pierson In verband met de desbetreffende zinsnede in de Troonrede sprak de Voorzitter het vertrouwen uit dat het streven van de Vereeniging door de Regeeting zal worden ondersteund Spr besprak de regeling van de Zondagsrust in verschillende landen on herinnerde san de internationale conferentie te Berlijn waar de wenschelijkheid werd erkend van één rustdag in de week Hij besloot met de vraag of heniening van de wet van 1 Maart 1815 moet geacht worden gewenscht te zgn Het hoofdbestuur is in deze niet eenstemmig doch hg voot zich zou een wettelgke regeling toejuichen In het verslag van den seoretarii den heer E J Everwgn Lange jr werd geconstateerd dat in verschillende 8te ten vooruitgang is waar te nemen o a in Rotterdam e Gravenhage diarentegen beeft op het gebied van Zondagsrust een jaar van stilstand beleefd De kas sloot op ullo December 1890 met een batig saldo van f 193 86 Aan de orde was een voorstel van s Gravenbage waarbij het hoofdbestuur door de vergadering wordt uitgenoodigd lo uit de verslagen van de Arboidsenquête een liefst beredeneerd overzicht te doen samenstellen van al de verklaringen wolke verband houden met Zondagsrust la dat overzicht te doen drukken en verspreiden Tegelgk met dit voorstel werd behandeld een voorstel van de afd Rotterdam waarbij het hoofdbestuur wordt uitgenoodigd een commissie te benoemen to Reimann bedaard ik herinner mg ook niet dat u mij ooit vraagde van waar ik dien stok had De rechter binderde in de akten die voor hem lageü de beilaarde zekerheid van den beschuldigde verhoogde slechts zijn ergernis over den onbeduidenden uitslag van zijn verhoor Het is aar dat mijn eerste gedachte VonHohenhausen gold vervolgde Reimann Niet deqjongen maar den ouden wion ik al mgn ellende tewgten heb Dat de oude graaf dood en de jongetoruggekeenl was vernam ik eerst later Ook nietom een aalmoes begaf ik mij op weg ik wildemgn dood kind en mgn eigen ellende wreken Wasdan weder het tnohthuis mgn deel ik vroeg daarniet naar Gg herkent dus dat ge het doel hfidt eenmoord te begaan Ik weet niet of ik juist aan een moord dacht jik was louter voornemens wraak te nemen de be jslissing aan het oogenblik overlatende Hoelang moest ge loopen voor ge op Hohenhausen aankwaamt Hot was een reis van acht dagen En gedurende die reis is u niets bijzonders overkomen S Neen Ge ovsrnnchtte vermoedelijk onder den blootdt hemel f Wofdl vervolgd het nalezen der Enquête verslagen die zjjn nitge geven en die nog bekend zullen worden met opdracht daaruit een rupport snraen te stellen opdat ook hierdoor blgke of in de Vereeniging aanleiding bestaat aan te dringen op wettelijke regeling van den Zondagsarbeid Het voorstel Den Haag werd kort toeg icht door den heer De Wgs De voorzitter verklaardn dat het hoofdbestuur gaarne met het beginsel der beide voorstellen medegaat doch wat de uitvoering betreft op eenigo moeilijkheden stuit en in overweging geeft de voorstellen tijdelgk terug te nemen Men weet nog niet welke gegevens in volgende bundeU van de Enquêteverslagen zullen voorkomen Door den beer Rugsch werd de volgende motie voorgesteld de vergadering vertrouwonde dat de commissie van Enquête nan het belangrijke onderwerp der Zondagsrust bij het opmaken d fr verslagen de noodigo aandacht zal schonken vertrouwende dat het hoofdbestuur in dezo diligent zn1 zijc verdongt de behandeling der beide voorstollqn tot de volzende vergadering of een vrooijer tijdstip Mot algemeone stemmen werd deze motie aangenomen Kiittenlaiiüscl ovi rztchi De Précuraeur meldt dat do onderhandelingen tusB hon België en Duitschlaud tot sluiting van een handelsverdrag op het punt staan tot het gewenschte einde te zullen voeren Beide rijken zouden de rechten op verschillende artikelen verminderen Alleen de suikerquaestie eischt nog eenig onderzoek maar men is het tocth reeds eens over de verlaging van de premie en het aannemen van een vrijzinniger stelsel In den IVausche kabinetsraad is de opening van den Senaat en de Kamer van Afgevaardigden op 15 October a a vastgesteld Ter gelegenheid van de onthulliag van een monument voor den generaal Faidhorbe te Bapaume hield de Fransche minister van buiteulandsche zaken Zondag eeu rede die algemeen een gooden indruk moet makon De heer Kibot na herinnerd te hebben aan de militaire deugden van generaal Faidheroe sprak over het bezoek door de Fransche vloot aan eenige Noordelijke havens gebracht wat hem aanleiding gaf te wgzcn op het feit hoe een omzichtig souverein vredelievend gezind gelijk de Pransolien zelve openigk zijn sympathieën voor Frank rgk aan don dag had gelogd en hoe de Russische natie in deze zich bg haar keizer had aangesloten Men weet welken weerklank die gevoelens in Frankrgk hebben gevonden maar zeide do minister zg hebben ons niet doen vergoten wat vooraf is gegoan noch wat volgde Overal waar de Franschen zeelieden kwamen word Frankrgks naam geëerd zelfs door zgn vijanden In Denemarken in Zweden en Noorwegen irerden zg met luide toejuichingen ontvangen te Portsmouth nam de koningin zelve d vloot in oogenschouw Op de geheele wereld heeft dit een onuitwisclibaren indruk gemaakt Ëen nieuwe toestand is daaruit voor ons geboren verklaarde de heer Bibot wat echter niet beteekent dat wg oen nieuwe staatkuude moeten volgen Die welke wij tot heden gevolgd hebben is voor ons te gunstig gebleken om haar te verlaten op het oogenblik dat ieder haar waarde begrgpt en dit Wg er goede vruchten van plukken De redevoering welke graaf Appouyi voor zijn kiezers te Jaszbereny heeft gehouden maakt in Hongarije nogal opzien omdat de leider der gematigde oppositie zich daarin openigk tegen het mi nisterieCzapary uitsprak Men zal zich herinneren dat het kabinet Czapary bg de behandeling van het ontwerp tot reorganisatie der comitaten groot gevaar hoeft g loopen De Kamer verwierp het ontwerp en do regeering kon zich alleen redden door zich tevreden te stellen met de aanneming van het beginsel dat hervorming iler comitaten noodig was Na dit besluit trok graaf Czapary zgn ontwerp terug De stelling von het ministerie Czapary werd door dezen ongunstigen uitstag van het ondernomen hervormingswerk natuurlijk zeer verzwakt Evenwel verklaarde graaf Apponyi toen namens de gematigde oppositie dat deze toch het ministerie zou blgven steunen Nu de oppositie leider zich echter zoo stellig tegen graaf Czapary heeft uitgelaten zou bet kabinet wel weer eens in ernslig gevaar kunnen komen daar Czapary s aanhangers niet tegen een Dval der vereenigde gematigde en radicale oppositieleden bestand zijn Keizer Frans Jozef is nog te Praag De Keizer bezocht de Czechische tentoonstelling en eenigo andere merkwaardigheden der stad en werd overal waar hij zich in het openbaar vertoonde zoo door Czechen als Duitschers met de grootste geestdrift toegejuicht Vamlanr dnn ook dat de keizer den burgemeester zijn groote tevredenheid betuigde over de ontTangst Evenwel naar een der Czechische bladou de Politik mededeelt had de keizer tevensde hoop nitgesproken dat anti vaderlandslievende betoogiiigen gelijk in dezen zomer bij het bezoek der Russen werden gehouden voortaan geen plaats meer zouden vinden De Italiaansche oudpremier Crispi heeft bij het afloopen van den naar hem genoemden stoomer te Palermo oen redevoering gehouden waarin bij veel sprak over do vriendschop van Engeland voor Italië maar de binnenlandsche politiek weinig aanroerde het was een awaiisheid sprak hij o a van Italië to verlangen dat het voor anderen zou buigen wanneer men zag welke vorderingon het land in de laatste 30 jaren bad gemaakt De Times bevat een artikel botrefifunde de Britsche OostAfrika Corapagnie verklarende dat deze Maatschappij besloot haar strijdkrachten uit Oeganda terug te trekken omdat do positie aldaar niet langer houdbaar is sedert het Parlement onwillig bleek om don spoorwegbouw tusscben de kust en hot Victoria meer overoenkomstig Sjüsbury s advios te subsidieereu De Times wijst op do omvangrijke en initrijpende gevolgen eenor dergelijke terugtrekking gelijkstaande met een nationale ramp door vernietiging vau den Britschen invloed in midden Afrika de nederlaag der Britsche auti slaverng politiek en het prgsgoven oan de Mobammedaausclie dwepers van talrijke zendelingen alsook van Oeganda zolf hot eenige ohristengozinde uegerrijk Het blud weigert do belangen der Maatschappij af te scheiden van de Engelscbe staatsbelangen en hoopt dat er maatregelen alsnog zullen worden getroffen om de Maatschappij te helpen en haar terugtrekking uit Oeganda to voorkomen Uit Zanzibar verneemt de Times dat er na drukke conferenties met den Sultan besloten is het geheele Regeenngsstelsel des lands te reorganiseeren Verantivoordelijke ministers zullen de verschillende departementen besturen terwgl de Sultan een vaste civielo lijst ontvang Het eenmaal vastgestelde stautsbud et mag niet verouderd worden zouder toestemming van den Britschen consul generaal Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 30 September 1891 De volgoudo personen werden veroordeeld wegens Het mot voldoen aan het schriftelijk bevel van Burgemeester en Wethouders om zgn hond een muilkorf te doen dragen J G te Goudo tot 3 of 1 dag hech eni Visscheu met een sc akel pet mazen kleiner dan 65 millimeters B S te Stolwijk tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis s Nachts visschen zonder vischakte en zonder schriftelgk bewijs van vergunning van dou eigenaar J van L te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete s Nachts vissohon zonder schriftelgk bewijs van vergunning van don eigenaar H H te Gouda en C van E te Reeuwijk ieder tot ƒ 6 of S dagen hechtenis Visschen zomler vischakto en zonder schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar gepleegd door een persoon beneden 16 jaren oud met oordeel des onderscheids W H te Reeuwijk tot 2 geldboeten elk von ƒ 0 60 of l dag hechtenis voor elke boete Rgden met een kar bespannen met honden niet voorzien von muilkorven W V te Zegwaard R K te Zoetermeer W V te Delft L M te Zegwaard en N B te Wnddinx veen ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis Openbare droukonschap J van E te Waddinxveen H van V te Waddiui veen U van D te Berkenwoude J P L te Rotterdam R D te Gouda D H te Gouda A R zonder bekende woonplaats A J vau B te Gouda ea A V te Nieuwerkerk a d IJssel ieder lot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis A van der P te Gouda tot ƒ 0 60 of 1 dag hecht S vau E tu Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten rerhaalbaar bg lijfsdwang van 1 dag 337 Staats loterij öe Klasse Trekking van Woensdag 30 September No 15790 1600 No 6284 13933 15671 1000 No 5287 14347 ƒ 400 No 7298 8169 9183 12877 15800 ƒ 200 No 4739 8312 12393 on 19468 100 Prijzen van ƒ 70 218 3418 6618 8469 11829 13654 15812 17988 223 3440 6643 9622 11846 13734 16831 18036 3i 8 3648 6786 9722 11882 13737 16927 18176 833 3653 6919 98 S 11890 13934 15933 18391 584 3734 6961 9859 11939 14013 16047 18527 686 3752 6974 9891 11940 14055 16142 18653 597 3810 7010 10121 11953 14264 1616 18896 662 3822 7039 10184 12064 14356 16200 18632 865 3977 7185 10207 12069 14383 16206 1S961 1012 4020 7404 10221 12097 14438 16303 1916 1319 4066 7506 lii833 12118 1461 16350 19211 1342 4142 7612 10258 12148 1454 16392 19413 1628 4272 7520 10L65 12210 1461tt 16476 19481 1606 465Ü 7521 10462 12318 1469 1648S 19617 1703 4675 7530 10508 12362 1473 16576 19688 1786 4714 7697 10537 12633 14741 6616 19717 1799 47a 8057 10639 12552 14755 82 19852 1802 4767 J064 10575 12567 14765 167lKl9869 1867 4895 8 77 10661 12609 14813 16832 1987S 1903 1356 8119 10905 12650 14826 169 0 19899 2169 6422 816111006 12794 14931 16943 19904 2407 6644 83 5 11064 13158 14939 17025 20021 2424 5594 8 93 11133 13208 15110 17235 20S61 2488 5613 8450 11147 13209 15268 17364 20370 2628 6934 8636 11164 13228 16282 17468 20523 2883 6088 8690i 436 13245 15290 17484 20670 2891 6192 8880 11468 i3280 15302 17495 20728 3072 6267 90611644 13491 16389 17607 207S3 3163 6412 316 11651 13576 16409 17540 20880 3199 6431 9 87 1 691 13683 15490 17632 20919 3304 6609 9436 11800 13607 15719 17761 20922 3396 6552 ADVERTENTIÊN LEESBIBLIOTHEEE tot üt van t Algemeen COMMISSARISSEN zullen zitting houden tot inschrjJTing der Lezers in het lokaal der Werkvereeniging op ZATERDAG den lO OCTOBER e k des middags ten 1 2 uur Slechts zij die den leeftijd van 15 jaren bereikt hebben en door een lid Tan het Departement schriftelijk worden aanbevolen worden als lezers toegelaten Ieder lezer is verplicht zich tegen betaling Tan 5 Ct van een Catalogns te Toorzien Namens de Commissariesen J H TAN DBE VOORT Secretari De KEURINGEN om ingeschreven te worden in het Nederlandscb Paardenstamboek afdeeling ZuidhoUmul zullen worden gebonden te NiemoersluU Vrijdag 9 October s morgens 10 uur Middelharnis Woensdag 14 11 uur Gouda Vrijdag 16 10 uur DS KAT VAN HARDLNXVELD Voorzitter S C KORTEWEG Secretaris Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris ü C FORTÜLTN DROOGLEEVEB op DONDERDAG 15 OCTOBER 1891 des middags te 12 uren in het logement cdi ÜTBBOHTSCHK Dom aan den Langen Tiendeweg Tan Eeoe EOMMSWONINQ met HOOIBERG SCHUUR en Terdere betimmering en eenige perceelen WEILAND staande en liggende aan den Platteweg in de Achterwillens te kadastraal bekend in sectie H Nrs 392 tot 396 418 1415 en 1416 te samen groot 1 Hectare 75 Aren 38 Centiaren Te aauTaarden de Woning enz 1 MEI 1892 en het Land met Kerstmis 1891 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris iit