Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1891

1 01 Vrijdag 2 October 4646 in JTfliffASCBE Goedkoop SoUed Elegant st Gangbaarste l tak modellen B © GOÜDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OOETHB p doiyna t7 HBBZOO p doiUDfl o OOSTAMA J P ii l AIjBION S j Pï VmV raAWSLIN ï d J 4 WAONBB BTBPHA F i p doiljn I It De üuending van advertentlön kan gesoMeden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Vcrkrygbaar te OOUda bij den Heer C A B KAÏ TZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand Ceschatt Lelpzig Plagwitz C9 SCI £ H l o a B 3 53 c IJ S o o LOTEN in de VERLOTII G BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRU KHIA LanjyeTiendeweff PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 OpenlDare Verkooping te Gouda op MAANDAG 26 OCTOBER 1891 des morgens ten 11 uur in dï Harmonikx op de Markt aldaar ten overstaan van den Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht van Het HUIS gflteekend Wyk N No 109 met 3 afzonderlgke HUIZEN daarachter geteekend Wflk N Nrs 106 107 en 108 GETIMMERTEN en ERF staande en gelegen aan de Nieuwe Haven te Ead Sectie B nummers 1659 1661 1662 en 1666 samen groot 3 Aren Grootendeels in eigen gebruik en voor het overige verhuurd voor 5 per week Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 26 November 1891 Inlichtingen bg den Notans van levensmiddelen enz ten dienste van het Militair Hospitaal te Gouda Den 15 OCTOBER 1891 des middags ten 12 are zal op het bureel van den Administrateur van gemelde Inrichting in het openbaar worden aanbesteed de levering van het benoodigde Witte Brood Kruidenierswaren Boter Aardappelap en Brandstoffen alsmede het wasyhen van Linnen en Wollen Goederen met aitzondering van de Wollen Dekens en de Lakensnhe Kleedingstokken ten behoeve van den dienst van bovengenoemd hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggeu ter lezing op gezegd bureel van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de gewenschte inlichtingen verkregen kunnen worden De Chef der Inrichting J H P WALRAVEN Vraag ic normaal ondergoederen het beste vooiliphoedmiddel tegen verkoudlieden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne en onder de faandterkeuing Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 5 Hüogcnbüüiu Cz ADVERTENTIEN inalleJSinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door hst Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Wgdstraat te Gouda a t S 5 3 1 X5 i 3 o als CJJ w C Cï O c P XI s pS M 4 W N p s g 1 O S fc to £ 3 gcC u O 1 8 o Postkantoor te GOUDA De LIJSTEN der WINTERDIE NbTREGELIN6 zgn aan het Postkantoor te verkrijgen of bij de bestellers te ontbieden ze worden niet meer aangeboden V0R8TER Directeur CJ t tO kO o OiOOO g5 Ir I ë s a z 25 i lis IN a s ll s Jj Q 5 5i ® ft Ö a 4 a S fc lil 35 9 9 o 3 O 1 o § 5 oOQÓ X3 P Ot a s O P J oa 4 5 £ B o ï s 111 k ills 1 03 g o SS s a § c = 2 Cu M o IJl isscol g i Zeer Uette Qesteendruktd NAAUSAAHTJES worden GELEVERD door A Bm KNA en Zn Siiölpers lruk van A Brinkman Zoon Gouda De uitgave dezer Coaraut geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ii 1 25 franco per poet 1 70 Uzoaderlske Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜDA 1 October 1891 Door onze gemeente politie zgn verschillende goedoren van diefstal afkorosti ten nadeele van ingezetenen alhier in beslag genomen De daders zijn ook reeiU gevat en proooa verbaal wordt opgemaakt De beer M Den Oudsten heeft zijn winter teekencursus te Haastrecht aangevangen met een reertiental leerlingen Zondag voormiddag trad de heer J P Ott predikant te Groot Ammen voor het laatst voor de gemeento op Hoewel nog helder van geest en krachtig van stem hebben lichaamszwakte en vooral vermindering van gezichtsvermogen hem genoodzaakt na bgna 57 jaren het predikambt in di gemeente te hebben waargenomen zijne botrek icing neder t leggen Naar aanleiding van de woorden in Openb 3 11 Houdt wat gü hebt opdat niemand uwe kroon Dame herdacht Z Eorw het goede dodr hem in al Ue jaren in de Gemeente waargenomen en waartchuwd haar voor da gevaren die de geest des tijds ook voor haar medebrengt waarna hij meteen hartelijk woord van afscheid zgns rede besloot Ka hel uitspreken van den zegen werd hem door de Gemeente de heilbede van Ps 134 3 toegezongen Mogen den waardigen man nog eenige jaren van welverdiende rust in zijne nieuwe woning geschonken worden ScXooni Courant Door het kiesoollege Leiden van de Nedorlandiche Handelmaatschappq is tot commissaris plaatsvervanger bij genoemde maatschappij voor Leiden gekozen in plaats van Dr D Bieren de Haan die tot commissaris gekozen is de heer T P Viruly FEVILLETOM Uit iet Stiiüci XII 46 Ja mijnheer In het bosch öp dorre biezenslaapt men uitstekend en men heeft daarbij hetvoordeel dat het een goedkoop nachtverblgt ia Ge kwaamt op Hohenbausen aan op denzelfden dag waarop de matroos daar was zeide de rechter ichgnbaar onverschillig maar de loerende blik diebij deze woorden op den vagebond gericht was bewees dat een bijzonder oogmei k aan deze vraag ten grondslag lag Niet denzelfden dag antwoordde Reiraann Hel was uiet op een Donderdas doch op een Vrijdag ik herinner het mij zeer nauwkeurig Wanneer men zich le of j ene zaak herinnert dan moet men oen uitgangspunt Lebben zoido le rechter Welk liobt ijij voor dpzö hennnpnug Hel wm op een Vrijdiio dat mijn arm kinduit het meer uord veliaald Dut goschiPilde vóór ichtlipii jureu En ill was liet vijfttL aren tlpdeft ik zon den verschrikkpliikcii t nt nos ii Ct verepten liobbtn Zondag werd te s Oravenhags in het Gebouw der Loge onder voorzitterschap van mr Banok eene talrijk bezochte vergadering gehouden van het Ver hulstComité die door vereehillettde afgevaardigden uit Amsterdam Botterdam Utrecht Arnhem en Leiden werd bijgewoond Volgens mededreling van den penningmeester den heer S de Lange was er aan grootere en kleinere giften een bedrag van mim ƒ 2700 ontvangen Met algemeene stemmen ward besloten de beschikbare middelen te bezigen voor de vervaardiging van een marmeren buste die aan het RgksMuaeum zal worden aangeboden en voorts om een gebeeldhouwde zerk met de zinnebeelden der muziek op het graf van den ontslapen toondiohtor te plaatsen De overblijvende geldon zullen aan het hoofdbestuur der M t b d Toopkunst worden uitgekeerd als eene bijdrage ter ondersteuning harer nieuwe uitgave van Yerhulst s eenstemmige liederen Nadat do leden in de gelegenheid waren gesteld het model der buste in een sangrenzedd vertrek te bezichtigen werd op voorstel van mr J A SiUem van Amsterdam met groote meerderheid van stemmen beslist de uitvoering in marmer jhb fia ontwerper den heel Johan Keiler te s Gravenhage op te dragen wien onlangs ook de vervaardiging van Donders borstbeeld oor het gesticht van ooglgders te Utrecht bestemd werd toevertrouwd Da persoon uit Oud Loosdreoht van wien onlangs werd medegedeeld dat h j wegens gemis zijner handen op eene dagvaarding voor de rechtbank te Utrecht zijne mond in stede van handteekening pjaatste is zekere M van den Akker De handen van dezen man werden geraimen tqd geleden toen hij in militairen dienst was door een kanonschot verbrijzeld en afgezet Van don Akker kon gelden als een merkwaard f bowgs van wat iemand met lust opgewektheid en volharding kan leeren Met do beide baken die zijne handen vervangen en geplaatst zijn in kunatarraen verricht hij Toen ik nu op Hohenbausen aankwam gold mijn eerste gang het meer ik wilde de plaats weerzien die mg aan bet vreeselijkste uur van mqn leven herinnerde Dat klinkt niet zeer waarsohgnigk zeide dorechter De koddebeier staarde somber voor zich t Kan zijn antwoordde hij na een pauze misschien zouden anderen het niet gedaan hebben ik kon niet anders ik voelde mg tot het meer aangetrokken dien drang kon ik niet weerstaan Entoen ik nu daar stond zag ik de brieventasch en het mes daar liggen u zoudt ze ook opgenomen hebben mijnheer Zeker maar ik had ze aan de politie gebracht Nu ik heb dit niet gedaan en ik had daarvoor mijn redenen De brieventasch bevatte vierhonderd gulden voor mg een groote som en ikwas vooroeraöfls mij naar Dat stemt nu ook weer met hetgeen ge later deodt met overeen 7eid le rechter hoofdschuddend Wannoür jo zooveel aan d wraak gelegen was zoudt e li iar nog dienzelfden ifAg gonomen en dande reis naar Amonka aanvaard hobWni want dat ge gestraft zoudt worden wanneer men de V fieyoii J tasch in ja bezit vond wist je zeer goed Ii tcdf laarvan verschuilt gg jo opdat de pohtiefteV nietzou vinden f i oeui£ e dagen daarna waldtti bn een inbraak oi l T rorzn arend omslandighedt n ADVERTENTIEN worden gepl t t van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch ut alle bezigheden roeit vischt met netten bewerkt zgn geheelen tuin met wieden van het fijnste onkruid incluis Bovendien beeft hg eenige keurig bewerkte scheepjes getimmerd waarvan er een is tentoongesteld en toen do algemeene bewondering wegdroeg Die man voert zonder handen meer uit dun tal van anderen die zich in het bezit er van mogen verheugen Eergisteren ochtend werd te Marseille zekere Colonna opgebracht dia iemand met den dood had bedreigd In het politiebureau gekomen bracht hij den agent die hem had aangehouden onverwacht een messteek toe en ontvluchtte De secretaris van den commissaris zette hem na maar op het oogenblik dat hg den man greep stiet hem deze door het hart zoodat bg dood neerviel Een tweeden agent werd een slagader doorgesneden en verscheidene anderen waren noodig om den woestaard meester te worden dien men als een wild dier met sabels moest neerhouwen Men dacht dat hij van zgne wondon niet zou opkodtec Blijkens beschrgving van het nieuw opgerichte Institast van prof Kooh te Bsrlijn is dit verdeeld in twee sfdselingen een voor wetensqjiappelgke proefnemingen on een voor ziekenafdeeliog waarin alle mogelijke sanitaire en hygiënische voorschriften zgn in acht genomen Vooral is belangrgk de inrichting der lokalen voor de ontsmetting en voor de Igkopeniog De afdeeling voor ontsmetting bestaat uit 3 lokalen In het le wordt de wasch gesorteerd in het 2e ontsmet en in het 3e gereinigd Daar is ook eene inrichting tot baden voor den persoon die de waaoh qierbrengt en waar hij na het bad schoone kleederen ontvangt Rondom de ziekenzalen zijn plantsoenen en vooral veel houtgowas aangebracht In de wetenschappelijke afdeeling is eene groote I betrapt Bewgst dit niet eer mijn onschuld dan mgn schuld vroeg de koddebeier het hoofd ophelfeode Wanneer ik den moord had begaan zou ik de plaats onmiddellijk verlaten hebben Ik zou mq op Hohenbausen niet vertoond hebben en zeker niet den jager Hackert in den weg getreden zijn Hem wildet ge met je wraak belasten Neen ik verlangde niets anders ven hem daneen geweer Ik kon den graaf uiet naderen hgwas steeds te paard of in het rgtuig eo het slotbinnen te dringen was mij onmogelgk Daaromnensohte ik een geweer daarmede had ik schielijkmijn doel bereikt Hackert weigerde mg ik wildenu in de stad een geweer koopen ik had ingezien dat ik andeae niet klaar kou komen In do stadontmoette ik een man met wien ik bevriend was hij zocht een compagnon het plan dat hij mededeelde beviel mij omdat alle voorboreidinsen reeds waren geregeld en de uitvoering gemakkelgk scheen Waarschtjnigk het plan om bij den bankier Romberg in te breken Juist En waar bleef do wraak Dit plan hield mij zoo bezig dat ik aan mijne ijaak voorloopig niet meer dacht Mijn vriend zeide t dat wij een groote som souden ontvangen en ViWineer wij verstandige handelden dan kon yiet de miiis r ar2 w aan op ons vallpn Wiarom on ik dit nu t öieen nH n Had ik vernnrri dai de 7aik ou