Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1891

xasl met Teel studeerkamertjea die uitstekend ingerioht en verlioht z n voor de baoteriologiache studiën Het parterre dient voor woningen van beambten de eerste verdieping is voor studievertrekken der doctoren ingericht de tweede verdieping Toor bibliotheek photografische ateliers enz Alle vertrekken hebben gladde muren in olieverf Het gebouw is electrisch verlicht maar ook van gasleiding voorden Op de wereldtentoonstelling te Chicago zal een monsterooncert op 400 piano s worden uitgevoerd dat door de New York Automaton Piano Company wordt georganiseerd Door middel van eene electrische inrichting zullen deze instrumenten alle te gelyk door één persoon kunnen worden bespeeld Voordeelen van t proces Kort geleden werd in den staat Newyersey Noord Amerika uitspraak gedaan in een proces naar aanleiding van eene erflating dat zes jaar geduurd had en eene nalatenachap van 12000 dollars bedroeg De winnende partij kreeg 296 dollars de andere 318 maar moest alle kosten van t proces betalen Al het overige geld 11 386 dollars was aan kosten voor de advocaten heengegaan L homme colli Hermann Zeitung is Dinsdagmorgen door de Kijkspolitie naar de Duitsche grenzen gebracht De wet tot regeling der toelating eo uitzetting van Treemdelingen schrijft het volgende voor Alle vreemdelingen die voldoende middelen van bestaan hebben of door werkzaamheid kunnen verkregen worden in Nederland toegelaten op don voet bq de volgende artikelen omschreven lo De toelating heeft plaats op een regelmatig bnitenlandsch paspoort 2o Ook het bezit van andere geleibrieven kan de toelating wettigen mits daaruit blijke wie de houder ia en vanwaar en met welk doel hg herwaarts komt 3o Zelfs kunnen vreemdelingen worden toegelaten op bloote aanmelding van hun personen en vanwaar en met welk doel zij komen In dit geval kan gevorderd worden een bewijs van bekendheid door twee of meer bij de politie bekende personen geteekend 4o De toelating geschiedt door het hoofd der politie der gemeente aan de grenzen of ter plaatse Tan eerste aankomst met uitreiking van een reisen verblijfpas 6o Niet toegelaten vreemdelingen die geen reisen verbigfpas kannen bekomen binnen s lands gevonden wordende moeten over de grenzen worden gezet Prof Buys in zgn werk Be Grondwet over deze wet sprekende zegt dan ook Indien vreemdelingen over het algemeen niet te klagen hebben over onze gastvrijheid welke hun hier bewezen wordt dan mogen zy dit danken aan de humaniteit van onze autoriteiten liet aan hun welgewaarborgd recht Daar nu Zeitung in niet eenig opzicht voldeed aan de bepalingen der vreemdelingenwet daar hij bovendien verklaarde niet Zeitung te heeten en wellicht de politie onder de gegeven omstandigheden beter oordeelde om den man uaar zijn Heimath te nden is hier van geen willekeur sprake De pro cureurgeneraal die in dezen als hoofd der Rijkspolitie handelde zal wel gegronde redenen voor zqn besluit gehad hebben mislukken dan zou ik waarachtig niet van de parig ign geweest En wilt ge nog altijd geen uitaluitael gevenmntrent dien compagnon vroeg de rechter Ik heb nog nooit iemand verraden Het kan voor je eigen zaak van gvoot belangxgn bedenk dat wel Wat deert mij een jaar meer of mindert zeidede koddebeier schouderophalend Op vrgspraak magIk toch niet hopen niemand zal mij dus kunnenVerwg ten dat ik hem verraden heb y De rechter bladerde weder in de akten De schuld van den beklaagde was pntwgfelbaar maar in zijne mededeelingen was toch veel wat ecder andere omstandigheden twijfel kon doen ont taan d w z wanneer de beschuldigde een tot dusver onberispelijk man ware geweest Dien compagnon leerde je vermoedelijk in het tuchthuis kennen vroeg hg na een poos Ik zal ook deze vraag niet beantwoorden Dat is een bevestiging Bsimann zweeg Ge beweerde eerst Vrijdags op Hohenhausen te zgn aaugekomen aaa de zaak zelve zou dit niets veranderen wanneer niet bewezen was dat de matroos al Vrijdagmorgen was verdwenen Kunt gohet bewijs leveren dat ge Donderdagavond elderszgt geweest Ik heb op mijn tocht steeds eenzame paden gekozen wanneer men uit het tuchthiiis komt ver De Keizer van China is eeu te heilig persoon om door gewone stervelingen te worden aanschouwd Dit was voor de Europeanen die zyne audiëntie aan bttitenlandeohe gezanten bywoonden eene reden om het uiterlgk van den Zoon des Hemels met bgzondere belangstelling te bestudeeren Zg beschrgven den souverein als iemand die er jonger uitziet dan hg is en wel niet ouder dan zestien of zeventien jaren Hoewel zeer sterk uitkomend Chinoesoh of liever Mantsjoesoh van gelaatstrekken hebben deze toch eene eigenaardige uitdrukking van voornaamheid Vry bleek en donker van haren met een fraai gevormd voorhoofd lange zwarte gebogen wenkbrauwen groote droefgeestige donkere oogen een zenuwachtigen mond en een buitengewoon lange kin geeft het gelaat van den jongen heerscher een indruk van zachtmoedigheid en schranderheid doch ook van zekere droefgeestigheid waarschgnsohgnlijk wel het natuurlyk gevolg van het gemis van bgna all genoegens aan zgn leeftgd passend hot gebonden leven en de zware en ingewikkelde verplichtingen die op hem rusten De Keizer was bij do audiëntie gekleed in een licht purperkleurig gewaad met draken er op geborduurd een groote vilten muts van het gewone olScieele model met een enkelen knoop val roode zgde er op Hg zat met gekruiste beenen achter eene tafel op een verheven troon aan zijne rechterzijde brandde wierook en links van hem stond een standaard waarin een houten zwaard met draakvormig gevest De diefstallen op de Italiaansche spoorwegen zgu zooals we reeds berichtten in den laatsten tgd weder zeer toegenomen zoodat men grond heeft aan eene goed georganiseerde geheime dievenbende te denken Verschillende firma s die de dupe zgn gen orden der diefstallen hebben zich daarom met klem tot de Regeering gewend Zoo b v een bankier uit Florence die in een behoorlgk verzegelden brief 30 000 fr naar Triest zond welke brief bij aankomst te Venetië nog het juiste gewicht aanwees te Ddina merkbaar lichter bevonden werd en bg opening door den geadresseerde te Triest ran 10 000 fr beroofd bloek Aan een ander pakket ontbrak 3800 fr terwgl een brief geadresseerd aan een Kamerlid 2000 fr te weinig bevatte Wat vooral opmerking verdient is dat niet de minite beschadiging aan de iegels was te ontdekken zoodiit de dieven in bet bezit schijnen te zgn van een miSdel om de zegels voorzichtig af te lichten De betrokken firma s hebben eene premie uitgeloofd waardoor zij hopen op het spoor der dievenbende te Kpmen Op den groeten 8t Bernard waar edert twee jaar ia de nabijheid van het hospitaal van dien naam opgravingen worden gedaan ten einde de orerblgfseleo Ie vinden vM een ouden tempel uit den tgd der Romeinen aan npiter Poeninas gewijd heefl men dit jaar het geluk gehad een prachtig bronzen beeldje te vinden Mercurius voorstellende Het beeldje is 40 cM hoog van zeldzame antieke schoonheid en uitstekend bewadid gebleven Voorts werden nog een aantal kleinere voorwerpen gevonden als geldstukken gespen en eenige tabletjes of leitjes met verzoenende opschriften waarmede de onde legeraanvoeders en Romeinsche centuriërs welke dien pas doortrokken beloften aflegden aan dien Jupiter optimus maximus Poeoinas die den stormaohtigen pas beheerschte en aan wiea de Penniniaehe Alpen hunnen mijdt men gaarne de ontmoeting met een veldwachter Hebt ge niet in de eene of andere herberguw intrek genomen Dien dag uiet Ik waa Donderdag tegen denavond nog zes uren van Hohenhausen af den laat ten nacht bracht ik door in het bosch de dageraad begon juist te krieken toen ik mgn marscbvoortzette eu korjt vóór den middag was ik in hetpark van Hohénlumsea nadat ik vooraf aan hetmeer was geweesti Donderdag Neen Vrgdag Bn hebt gg daags te voreu met niemand gesproken Ja met een schaapherder wien ik naar dennaasten weg vroeg Hebt ge u met dien man lang onderhouden Neen hg was een ruwe vent het scheenhem lastig te zijn mg antwoord te geven misschienbeviel hem ook mijn uiterlgk niet Gelooft ge dat hij je zou herkennen Dat kan ik niet weten De rechter had niets meer Ie vragen Hebt ge aan de mededeelingen niets meer toete voegen vroeg hij nadat de griffier het procesverbaal voorgelezen had 7 Neen mgnheer de rechter I Men gelooft mijtoch niet al zon ik ook honderdmaal verzekeren dat ik den moord niet bedreven heb En toch kon naam hebben ontleend Al de gevonden voorwerpen worden in t hospitaal bewaard Verleden week zgn te Amsterdam de eerste proeven met schoolbaden genomen en wel op de z g Armenscholen in de Valkenburger en Van Swindenstraat De Amtterdammer geeft daarvan de volgende beschrgving Wanneer meu School No 42 binnenkomt heeft men aan zgn linkerhand een deur die leidt naar da badinrichting Oaat men dezo deur door dan komt men in eeu vierkant vertrek i de kleedkamer In het midden staan eenige banken en tegen de muren hangen achttien genummerde kapstokken De kleedkamer vormt één geheet met de eigenlgke badkamer Hier vindt men tegen den muur 18 steenon badcellen elk van een nummer voorzien In het midden van elk dier cellen hangt een toestel dat den gewonen waterstraal in een regenstortbad moet verandoren Tegen den wand van elke badcel hangt een bakje met zeep De vloer van de badkamer is samengesteld uit talrgke een eindje van elkander geplaatste latten waardoor het lebruikte water wegvloeit In het midden van dit vertrek bevindt zich een rek waaraan 18 handdoeken kunnen worden opgehangen Daar dit bad vertrek niet hoog genoeg is zijn ds waterreservoirs op de eerste verdieping aangebracht Het vechtwater stroomt door drie geysers wordt hierin verwarmd en komt in een groeten zinkon bak die met de verschillende badoellen in verbinding staat Uit een tweede hooger gelegen reservoir wordt het koude water aangevoorcl In dezen bak drgft een bol die bevestigd aan een hefboom de vechtwaterkraan opeut of sluit naarmate de vergaarbak leeg of vol is Door deze inrichting kan de bak nooit ovorloopen Geregeld eiken Maandag en Dinsdag kunnen da schoolkinderen b h die van de twee laagste klassen een bad nemen Achttien kinderen tegelgk begeven zich naar de kleedkamer waar zg zio i tot op het hemd ontkleeden Hun goed hangen zij op een vast nummer dat ook op hun badcel staat In de badkamer gaan ook de hemden uit en au plaatsen de kinderen zich onder de douche De onderwgaer of onderwgzeres die met het toezicht ia belast draait even aan een knop en terstond komt het warme water uit alle douches tegelgk Als dit een paar minuten geduurd heeft sluit de meester de kraan weer eu het rogenbad houdt op Nu moeten de kinderen zich met zeep wasschen waarna de ouderwgzer de koud waterkraan openzet waardoor de zeep van bet lichaam wordt weggespoeld Dan drogen allen zich met een ruige badhanddoek flink at de kleeren gaan weer aan en veel verfriscbt met sohooua handen en blozende wangen komea dejoagens of meisjes ia het choollokaal terug waar de les wordt hervat s Wioters wordeu bad eu kleedkamer verwarnid zoodat alle govaar voor koude vatten verdwenen is De kinderen vinden looals man ioh kan voorstellen het baden zeer prettig en d koofden der scholen hebben slechU zeer weinig bezwaren van ouders aan te hooren Gelukken de proeven goed dan zullen op meerdere soholen de kinderen baden kunnen nemen hetgeen zeker veel tot de volksgezondheid zal bgdragen men mij geloof schenken omdat ie al het andere zoo openlijk bekend heb Ge hebt slechts bekend wat ge niet loochenenkunt de daad waarop men je betrapte een bekentenis kan ik dit niet noemen De koddebeier onderteekende het prooea verbaal en volgde de beambten die hem naai zgn cel terugbrachten Een geruimen tgd bleef de rechter in gepeiat ferzonken daarna schreef hg glings eenige regelen op een blad papier De herder moet opgezocht en onverwijld alsgetuige gedagvaard worden zeide hg terwgl hg het brieve den griffier toeschoof neem de vereischte maatregelen ik wil ook dien man een verhoor doen ondergaan hoewel ik niet geloof dat zgn mededeelingen de aanklacht zullen ontzenuwen De griffier knikte Het valt in het minst niet te betwgfelen dat Beimann den moord begaan heeft antwoordde hij I Zgt ge daarvan dus overtuigd Onwrikbaar I Hoe kon het ook anders t wanneer wij nu ook maar den ander dien zoogenaamden compagnoD achter slot en grendel hadden I Ik vermoed dat Reimann hem het horloge en den geldbuidel van i matroos geschonken of verkocht heeft maar diekerel zal zijn handlanger niet verraden Wordt vervolgd Het Hand roemt het als een gelukkig verschgnsel dat sedert 1882 de opbrengst van het vergunningsreoht op den verkoop van sterken drank in het klein slechts ƒ 35 000 van ƒ 866 900 tot ƒ 902 300 of ruim 4 pet gestegen is terwgl de bevolking intussohen ruim tweemaal zooveel nl 10 pet is toegenomen Dat gunstig verschijnsel wordt ook bevestigd door de opbrengst van den accijns De opbrengst de statistiek in do Staat Ct zegt het ons was in 1882 ƒ 22 107 000 in 1890 ƒ 24 100 000 waarbg echter valt op te merken dat de acogns sedert 1874 is verhoogd van 67 tot 60 per hectoliter Naar den maiitstaf van g f 57 zou de opbrengst in 1890 5 pot minder zijn geweest dus ongeveer ƒ 22 900 000 De vermeerdering is derhalve omstreeks 8 ton geweest of nog geen 4 pet terwijl de bevolking met ongeveer 10 pet toenam Dat is zeker oen verblijdende statistiek al blijft een som van 24 millioen aan sterken drank allpen voor accijns besteed iu plaats van voor voedsel of tot verzorging vau den ouden dag te zijn aangewend een schrikbarend hoog cijfer voor een volk van 4V3 millioen inwoners Het Band concludeert dat men dus over de werking onzer slappe drankwet wel tevreden mag zijn Zii heeft reeds vele gelogen heden tot misbruik doen verdwgnen en daar de gelegenheid niet alleen den dief maar ook den dronkaard maakt stellig reeds tot vermindering van deze ergerlijke volkszonde krachtig medegewerkt De Haagsche correspondent van de Zu i Crt schrgft Het spreekt wel vanzelf dat do toestand der schatkist niet gedoogt zwaar drukkende belastingen at te schaffen zonder tevens een equivalent a n te wgzen maar de groote vraag is en blijft waarin zal dat equivalent bestaan In politieke kringen verzekert men stellig dat de Regeering niet van voornemen 4s te komen met een inkomslenbelaating maar met een kapitaalsof vermogensbelasting In beide gevallen zal aan het privilege van het roerend kapitaal een einde worden gemaakt en dat zal dus een groote stap vooruit zgn maar moest men in de Tweede Kamer een stemming houden over de vraag waaraan geeft men de voorkeur aan een inkomsten of een vermogensbelasting dan mag men afgaande op antocedenten wel aannemen dat bijna de geheelu liukerzgde zich voor een inkomstenbelasting zou verklaren Niet het minst wordt do invoering van een Rijksinkomstenbelastiag ook gewensoht in de gemeenten die sukkelen met de gemeentelgke hOofdelyke omslagen Opmerkelijk is in dit opzicht de Memorie de vorige week in het licht gegeven door burgemeester en wethouders van Botterdaro over de vraag of het weoschelgk is in de tweede koopstad des Rijks thans over te gaan tot de invoering van een zuivere inkomstenbelasting In dat stdk wordt de invoering ontraden voomamelgk op grond dat men thans een Rgksiukomstenbelastiug als teer aanstaande mag verwachten en eerst dan ook voor de gemeentebelastingen een goede basis zal voorhanden zgn Door niet in die richiing te werken zou zeker de Minister van Financiën velen in den lande teleurstellen en toch wordt in de millioenenspeech niet alleen geen inkomstenhelaating aangekondigd maar wordt zelfs een vervorming van eeu patentbelasting in uitzicht gesteld wat met bet begrip van een algemeeue inkomstenbelasting wel eenigermate in strgd is Pe internationale tentoonstelling van photographieën en alles wat daarop betrekking heeft is gisteren te Amsterdam geopend Zg werd voorbereid door een regelingscommissie bestaande uit de heeren H Van der Masch Spakier voorzitter Michel Ameschot en A Scheltema Beduin commissarissen Chr J Schaver secretaris en A D lioman Jr secretaris De jury bestaat uit de heeren Fritz Eilender Keulen dr J van Genus en dr Wertheim Salomsons allen te Amsterdam Charles W Hastings Tan Londen en Joseph Israels van s Gravenhage Bg afwezigheid van den voorzitter voerde het earit t woord de heer Schuver die in korte woorden de bedoeling dezer expositie aangaf om te doen uitkomen hoe ver men het thans in de photographic heeft gebracht en wat zg vermag te leveren Dr Van Geuns noemde de photographie een machtig hulpmiddel voor de beoefening van kunst en wetenschap en hg staafde dit door bewijzen Van kostbare handschriften verschafte de photographie goedkoope afdrukken de medische on vooral de natuurwetenschappen inzonderheid de sterrenkunde hadden aan de photographie de grootste verplichtingen en voor de geheele wetenschap is de photographische wetenschap zelve van het fprootste belang Haar worden dan ook thans hooge eischen gesteld Evenwel was het toppunt ongetwijfeld nog niet bereikt en hg hoopte daarom dat deze expositie er toe mocht bgdragen om amateurs en professionals aan te sporen op den ingeslagen weg voort te gaan ten einde het toppunt te bereiken In de afdeeliug A vak photografen treft men 37 beroemde binnen en buitenlandsche photografau aan als uit Weenon Geneve Londen Dresden enz terwgl in afdeeling B een vijftigtal amateur photografen de beste voortbrengselen van hun ateliers ten loon stellen In afdeeling C zijn de voorwerpen te zien die op de kunst betrekking hebben en de hulpmiddelen waarmede de kunst wordt beoefend De expositie behelst veel belangrijke zaken en is waard druk bezocht te worden Buiteolandscb Overzlcbt Verschillende Brusselsche correspondenten seinen dat generaal Boulangor zich op het kerkhof van Ixelles van het leven heeft beroofd Door oen Reutertelegram wordt deze tijding bevestigd Naar men zich zat herinneren werd op dat kerkhof voor eenige maanden zijne vriendin movrouw de Bonnemain ter aarde b Ml Deze dame die zeer bemiddeld was overleed uaar niun zegt zonder aan Boulanger een beduidend gedeelte van haar fortuin vermaakt te hebben Boulangor zelf had geen vermogen en zijn pensioen verviel toen hij uit Prankrgk verbannen en van al zijn rechten vervallen werd verklaard Sedert hot ineenstorten dor Boulangistisohe partij hielden natuurlijk ook de bijdragon op welke door de steunpilaren der Boulangistisohe bewoging de hertogin van Uzès de graaf vaL Pargs en anderen werden gegeven Kortom men beweerde dat Boulanger die gewoon was op groeten voet te leven zich sedert don dood vau mevrouw De Bonnemain zeer moest behelpen Wellicht heeft ook deze omstandigheid er toe bggedragen den avontuurlijken generaal tot dozen wanhopigen stap te doen besluiten Aan de politieke redevoeringen wil maar geen einde komen Nu weer heeft de heer julos Ferry aan een feestmaal te Saint Dié het woord gevoerd en zijn meening over den politieken toestand uiteengezet De heer Ferry is wel geen minister gelijk kanselier Caprivi of de heer Ribot maar toch is hij een invloedrgke staatsman onder de gematigde republikeinen in Frankrgk die vooral nu hij lid van den Senaat is geworden wel meer op den voorgrond zal treden Natuurlgk was de gunstige toestand waarin Frankrgk op het oogenblik verkeert ook de hoofdschotel van deze rede De heer Ferry herinnerde aan de woorden van een bekend monarchist die voorspeld had dat bet zeer lang zou duren voordat het republikeiusohe Frankrijk sioh een vaste plaats zou kunnen veroveren onder de Eiuopoesobe monarchieën Maar nu zei Ferry zijn wij eerst onder het tweede presidentschap der voorgoed gevestigde repttblidk en reeds heeft Frankrijk het doel bereikt Nu reeds richt een vorst onbeperkt heerscher over 100 000 000 menaohen over de hoofden der verbonden midden Europoesche vorsten boen aan de Fransoha republiek de liaud Uitvoerig weidde de heer Ferry uit over de merkwaardige veraudoring welke in dit jaar in den politieken toestand gekomeo w s Dat Frankrgk nu sterk is heeft het alleen te danken aan de vredelierende staatkunde die het steeds heeft gevolgd en j T r welke de heer Ferry was er vast van overtuigd ook voortaan niet zal worden afgeweken Het lot van Frankrijk met deze woorden eindigde de heer Ferry zgn rede ligt in deze drie woorden voorzichtigheid arbeid en geduld De Fransche bladen zgn zeer tevreden over de rede door den Duitschou kanselier Caprivi te Osnabriick gehouden De Temp wgst op het toeval dat te gelgker lijd de Duitsche kanselie en de Fransche minister van buitenlandsche zaken Ribot een vredelievende redevoering hielden maar eigenlgk zegt het blad is het geen toerai vaut de algemeeue toestand is zoo vredelievend dat de ministers niet anders konden spreken In den laatsten tjjd hoorde met betrekking tot de houding die de Italiaansche regeering tegenover de onthulling van het Garibaldi mouument te Nizza zou aannemen allerlei beschouwingen Zou zij zich officieel bg deze plechtigheid doen vertegenwoordigen of zou zg het aan de linkerzgde en de Franschen overlaten den nationalen vrijheidsheld te huldigen Ook voor de Fransche rege ring bood de feesteIpheid eenige moeilgkhodon Men begrgpt zeer goed dat hot bij die gelegenheid niet aan Fransch Italiaansche demonstraties zal ontbreken wat de republikeinsche regeering met het oog op de niet zeer vriendschappelgke betrekkingen tusschen Frankrijk en het officieelo Italié allicht in moeilijkheden zou kunnen brengen indien zij zelve te veel op den voorgrond trad Aanvankelijk wilde men om nergens aanstoot te geven de stad Nizza die het feest organiseert de uitnoodigingen laten rondzenden doch ook dit bood zwarigheden Ten slotte heeft men den knoop doorgehakt door in de plaats van de stad Nizza het comité van do republikeinsche pers van Pargs te doen treden dat zich verscheidene invloedrijke persoonlijkheden als eoreledon hoeft toegevoegd 0 a Jules Ferry Challemel Lacour Hanc Jules Simon en Clemenceau Door dit comité zijn de uitnoodigingen aan de Italiaansche afgevaardigden en senatoren en aan de vertegenwoordigers der pers gezonden maar tevens heoft de Fransche regeering door tusschenkomst van haar gezant te Rome de Italiaansche regeering een uitnoodigiiig voor de plechtige feestelijkheid doen toekomen Wanne r zich uu bevestigt dat het Italiaansch gouveruembnt zifh door den minister Nicotera oen dor vurigste kampioenen uit de Italiaansche onafhankelijkheidsoorlogen zal laten vertegenwoordigen zou dit ongetwijfeld eeu goeden indruk in Frankrijk maken en het bewijs leveren aat bet tegenwoordige officieelo Italië niet de voetstappon van den hoer Cnspi volgt maar er prijs op stelt tusschen beide landen weder betere Vfekkingen in het l ven te roepen Ook voor den algemeenen toestand in Europa zou dit niet anders dan gunstig kunnen werken De Italiaansoho premier Rudini zal 8 Nov te Milaan en niet te Rome zooals men hem gevraagd had zijn groote politieke reden houden 12 Nov vertrekt Rudini met den koning naar Palermo terwijl den 15 d a v de Kamers gullen worden geopend De Engelsche bladen doelen mode dat thans bg de Britsohe admiraliteit het officieel verslag omtrent hot Sigri ineident is ontvangen Volgens het rapport werden de destijds verspreide geruchten in het leven geroepen door do gewonejaarlijksche manoeuvres van het eskader der Middellandsche Zee ditmaal met toestemming van do Turksche autoriteiten op en iiabg het eiland Sign gehouden Op Kreta is onder het bestuur van den nieuwen gouverneur Mahmoed Djollaleddin de rust nog niet teruggekeerd De bevolking wantrouwt hem en houdt zich voor een groot deel in de berglanden verscholen Te Petra worden weder drie soldaten door de christenen vel moord terwijl benden dieven het land afloopen Het gerucht doet de ronde dat de Kissamos ongeveer 72 gewapende manschappen geland zgn daarenboven op een andere plaats aan de kust nog veertig Do furksche schepen begaven zich naar Kissamos maar kwamen te laat om de landing te voorkomen Algemeen verwacht men weer nieuwo ongeregeldheden Eeu rondschrijven waarin om de tusschoukomst der vreemdo Mogendheden wordt verzocht ligt gereed om verzouden te worden INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADEOF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 StaahhM no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie 1 ter visio is gelegd een verzoek met bglagsn van J de Jong om vergunning tot het oprichten eener slagerg in het perceel gelegen aan den Vogelenzang Wgk M No 114 Kadaster Sectie C Nus 999 en 1000 Dat op Woensdag den 14 October 1891 des namiddags ten 1 uie op het Raadhuis gelogeaheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vódr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA 30 September 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUM i OTEERIMGEI van de Makelaars Canlziaar k ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 36 Geïmporteerd fust ƒ 7 45 Januari Februari Ievering ƒ 7 40 November en Decemberlevering ƒ 7 35 HAR TBEBICHTBN Gouda 1 Octob 1891 Granen heden met ruimer aanvoer De verkoop ging langzaam Prijzen flauw onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwsohe ƒ 9ta it ƒ 10 60 Nieuwe dito 9 76 a ƒ lü 40 Miniftre dito ƒ 8 50 a ƒ 9 25 Afwijkend ƒ 6 50 a 7 25 Nieuwo Polder ƒ 7 50 ü ƒ 8 76 Rogge Zreuwsche 7 50 a ƒ 8 Polder ƒ 6 50 a Jk 7 25 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 7 60 i f r Gerat Winter l 5 a ƒ 5 60 iomer 4 6u a ƒ 5 10 Che