Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1891

1891 N 4647 Zaterdag 3 October BIJ GELEGENHEID DKE TTrij © X=ae rcL©3 iian surlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBIIVKIIIAIV Laagpe Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN Toor 10 60UDSGHE COURANT Nieuws en yidvertentieblad i oor Gouda en Omstreken TRABE MARK A Men biede het Geluk de hand fl 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste froote Geldverlotillf die door de j Hooge Regeering vnn Hainblirf goedgekeurd en gewaarborgd is De vooraeehge inriclitin ir van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 lOteU aO aOe prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter l prijs Iprfl 1 prijs l prijs 1 prijs 1 prijs De uuendlng van advertsntMn iian gesobieden tot o4ip uur des namiddags van den dag der uitgave valier 6 75 a 6 50 Haver per Heet 3 50 a ƒ 4 50 per 100 kilo 7 40 a ƒ 8 Hennepjiaad Nieuw Inlandsoh 8 50 9 Buitenlaudsch ƒ 7 85 a ƒ 7 50 Kanariezaad 7 50 a ƒ 8 76 Boonen Nieuwe Bruine booaeu ƒ 13 50 i f 14 50 Mai3 per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 8 60 a ƒ 9 Cicquantine f 8 40 a ƒ 8 75 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prijzen traag Vette varkens redel aanvoer handel matig 20 ii 23 ot per half K i Biggen voor Engeland groote aanvoer handel traag 18 a 19 ot por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel traag ƒ 0 46 8 ƒ 0 75 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlug ƒ 14 a ƒ 24 Nuchtere Icalveren eenige aanvoer handel vlug 6 a 14 Graskalveren grooto aanvoer handel redel 30 a 45 Aangevoerd 116 partijen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 28 a 30 tweede qnaliteit ƒ 24 a ƒ 27 waardere ƒ 33 NoordHollandsche 25 a ƒ 30 Boter goede aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 per kilo W eiboter 1 30 a f 1 40 per kilo GEVONDEN VOORWERPEN In de maand September 1891 zijn de vol voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 Bovenstuk van een gouden oorbollotje 1 muilkorf 1 Onilerstuk van een gouden oorbel 1 Pet met rechte klep 1 Vrouwenzak inhoudende 1 witte zakdoek 1 Muilkorf 1 koperen rolladepen 1 kinderschoentje l Sabelschede I Gouden ring gemerkt A 15 1 Jongens jasje 1 koperen gedenkpenning 2 wi e zakdoeken ongemerkt l Dameshoed 1 Gouden pinkring 1 linnen boord 1 mandje inhoudende 1 stuk groene zeep 1 kerkboek 1 Gouden Binocle 1 pak haarspeldeu 1 Blauw koralen armband De gevonde voorworpen in de maand Maart 1891 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikking van de respectieve vinders met inaohtnemen van art 2014 Burgelijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 tot 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda W N VAN GARDEREN I f urzerMike Stand GKBOREN 28 Sept Andries ouden C nrocDewood en C Straier 29 Joannes Cornelii oaders J C Linoektmp en K de Bes 30 Oeertruds oodrrs Verbij en G ID der Vlisi 1 Oct Adriine ouders G Kidix ca M ttD der Kleijn OVLHl EDKN 1 Oct C Pnnken hoiser vm J W Frencke 7J j GEHUUD 80 Sepi P M sn Wiu eo J HoU Stolwijk OVEBLEDKN i V Hooier 5 w GEHtWÜ J turger eo S Verborg ADVERTENTIËN FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chelftiischc eo Zwitserscbe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Jelgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit + oor het stommen en veryen van alle Heereo en Oameskleedingstakken ook alle goorten Meubelen Ledikantgord nen Taielkleeden Trgpen met n euwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren em Alle goederen kannen in elkander b en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dbgen afgeleverd worden AGENT voor Qouda en Omstreken A VAN OS Az j Kleiweg A No 73 Zeer ITette Gesteendrukte HAAUmHTJES voHl n GELEVERD dooi As Öm RMA en Zn Goedkoopste adres voor Fa xa pluLies A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 a M 300 0001 a M 200J 00 a M 100 000 aM 75 000 70 000 65 000 60 000 56 000 50 000 40 000 30 000 8 prijzen a M 15000 26 prijzen a M 10000 5000 3000 8000 1500 1000 500 148 66 prijzen ü M 106 prijzen M aM aM 2 prijzen a H 1 prijs a M 1 prijs a M l pnjs a M 1 prijs a M 203 prijzen a M 6 prijzen a M 606 pryz n a M lOeOprgzenaM 30930 prgzen a M 17188prgzenaMS00 20O 150 127 100 94 67 40 20 De prijstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aaiisuianile eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Qeldverloting kost 1 geheel origineel lot sleohte M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l j 0 90 tegen toezending van het bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ori iDeele Loteu zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeliog der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers oiiaangevraagd pa elke trrkking de officieele lijsten De Ulbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden n alle grootere plaatsen van Kederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vel andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Hark 3S0 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bq deze op den hechtsten grondslag gevestigde ondernemirtg van alle kanten op eene zeer werkzame dcelntming bepaald kan worden gerekend en verzoeken dei halve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 OCIOBEB e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamltnrii V S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geachonkeij eu daar w bij het begin der nieuwe m iotiiii ter deelneming mtiteeren zullen wij oolc voor het vervolfr l emoei d ijn doorheen stipte en recele bedifjiiing Ie tevredenhpul van on e r rrtp Mewiinstj prs Ie verwerven Snelpersdruk tan A BkiKkman Zoon Gouda van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrflgbaar ie Gouda m G H LAKERVELD Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C T VLIET Markt Te Alten bfl M va NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bfl M BAAE8 Boikoop bg Oudshoorn hg M TOM Oudewater W VEUflOOaEN Sehoonlioven D d JONG A C PIJN TAS DRAADT t Wed F G VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THEE No 3 it 1 25 per V kilo StoUwerck sche Borstbonbons gefebriceetd na voorscbrift van den kon ünivorsiteiU Prot Géhm Eofrad Dr Harless Bonn hebben sedert jaren als Terzachtend Biiddel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diejisten bewezea Bij spoedige afMsgelilig van warme en koude lucht i t bgzonder aanberelenswardig een bonlwli te gebruikea Verpakking Qeele paljeB i 26 cent Alom verkrijgbaar 337 Staats loteHJ 6 Klasse Trekking van Donderdag 1 Ootober No 13922 5000 No 183 4905 16962 en 19778 1000 No 11411 400 h No 6661 8681 8771 9480 16029 en 17987 200 No 296 487 564 2009 3823 6301 6125 7047 7133 16628 17445 17760 en 20085 100 Prijzen van ƒ 70 56 2659 6065 3066 1 188 13586 15989 18044 6S 2742 5093 8076 U203 18625 16022 18098 74 2832 6157 81 94 11220 13890 18270 M181 112 2941 5170 8307 liai6 13691 16292 18236 204 2947 5179 84 6 11385 18849 16344 18363 494 3021 6292 8622 11493 13893 16396 18392 641 3069 5 64 8711 11509 14053 16439 18498 632 3079 6601 8839 1162 14056 16447 18607 72S 3361 6650 8899 11671 14069 16610 18699 774 3609 6080 9114 11681 14596 16634 18800 821 3670 6166 9168 11754 14604 16865 18882 845 3803 6334 9180 117Ï0 14856 16922 19187 903 3640 6336 925 11865 14806 16945 19206 935 3684 6611 9i 07 11903 14830 17005 19426 1049 3707 6841 9497 12019 14888 17028 19480 1209 3868 6883 9649 12187 14955 17085 19583 1315 3964 6926 9704 12244 14971 17139 20088 1577 3984 7060 9881 12374 15099 17210 20170 1739 4023 7112 9963 12376 15t35 17 330 20386 1768 4264 7236 10014 12497 1B206 17333 20470 1831 4307 7239 10172 12599 16263 1759B 20619 1865 4327 7331 10455 12706 18342 176ÖO 20529 2039 4362 7373 10492 12805 15476 17601 20555 2158 4636 7479 10514 13034 1562 i 17642 20608 2303 4548 7537 10635 13082 15671 17739 20694 23 17 4549 759 10711 13160 IS 76 17832 20723 2372 4566 7608 i07 6 13272 15892 17855 30737 2397 4771 7768 10802 13 64 l 6763 17860 20757 2502 4778 7857 10958 l H4 13861 17929 20825 2546 4921 7 67 11165 1 3499 15900 17970 20868 25 8 4968 De uitgaTe dezer Coarant gesciiieüt dagel ki met niteondering van Zon en Feeitdagen De prosper drie msimden ii 1 26 franco per poït 1 70 Mioaderlijke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 October 1891 Het onderzoek van het water der Waterleiding had het volgende resultaat 7 Sept 24 Mg permanganaa kalioua per 1000 co 14 w 17 jir II u a II II 21 18 II II II II II K 28 II 8 5 n n K II II II Woensdag a zal in de Soweteit jOns GeniSegen eene openbare vergadering plaats hebben van de afdeeling Oouda van den bond voor alg Kies en Stemrecht Als spreker zal optreden do hoer F van der Goes van Amsterdam Onderwerp Wat de socialisten niet willen Er zal gelegenheid zijn tot discussie Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteereude hulpkautoren werd gedurende de maand 1hr mhet 18 ia i rijksp wUpaaib4iik ingelegd 3726 30 terugbetaald 3854 62 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2818 In de zitting der Botterdamsche Arr Rechtbank van gisteren werd o a veroordeeld H J zonder beroep ie Gouda bekl van mishandeling tot 8 aïgen gevangenisstraf Vervolgens stond terecht M L 1 oud 19 jaar pijpenmaker te Gouda ilio op 28 Juli van dit jaar op het katholieke kerkhof den heer M Peetere met een mes bloedende wonden had toegebracht Ue officier van justitie eischte voor dezen persoon 4 maanden gevangenisstraf Uitspraak Donderdag a st FEVILLETOiy Uit iel DuiUcü XII 47 De getuigen Romberg en Vetter hebben ook geen signalement van den misdadiger kunnen leveren bracht de griffier in het midden Halaas noen I Wy moeten ons dus op de vindingrijkheid en het speurvermogen der politie verlaten Jk hoop dat de uitgeloofde belooning debeambten zal aanmoedigen Op dit oogenblik trad uit de aangrenzende kamer en schrijver binnen die den rechter mededeelde lat mynheer Romberg om een onderhoud liet ver oekei Be heer Sominer willigde dit verzoek aanstonds in hij verwachtte belangrijke ophelderingen maar in die verwachting zou hij zich teleurgesteld zien Tboodoor kwam niet om inlichtingen te geven of D zijne vroegere mededoelingen iets toe te voegen maar om een verzoek te doen hij verzocht om vergunning den gevangen koddebeier te mogen bezoeken Uo rechter wees dit verdoek van de hand Woensdag avond trad het fhilharmonisch orkest voor het laatst in dit seizoen t Scheveningen op De Heer Gustav Kogel de aitnemende dirigent die zooals men weet de leiding der Berlyners thans aan den Heer Herfurth heeft overgedragen was den geheelen avond het voorwerp vso een warme hulde Drie fraaie kransen vielen hem ten deel en een veertigtal kunstliefhebbers vereerde hem bovendien een zilveren dirigeerstok met étui De concertmeester Blauer vert erf ook een drietal kransen met zijne soboone voordt acht van de Faustfantasie voor viool van Sarasata De Jubel Ouverture van Weber met het Volkslied als finale braebt het overtalrijke publiek in geestdrift van alle kanten steeg een storm van bijvalsbetuigingen en het geroep van thochl hoohl op De Heer Kogel kon zich ore rti igeu dat men hemnoode ziet heengaan j4 tf De Kroonprins van Itali £ ia cisteren voormiddag ten 11 u 43 aan het station Apeldoorn dat fraai venierd was aangakomeo Z f U werd ontvangen door den opper oeremoniemeeiter in apta oaltche met vier paarden postillon n voorryder De atalmeester was by de ontvangst aan het station tegfuwoordig Op het Loo werd Z K H ontvangen door den geheelen dienst de grootmeesteres den opperka merheer den chef van het militair huis en db intendant van het paleis Het dejeuner had te 1 ure plaats in de Galerijzaal en werd opgeluisterd door de muziek van het Ie regiment huzaren uit Deventer H M de Regentes dronk d gezondheid van den Koning de Koningin en den Kroonprins van Italië De Kroonprins Ijeantwootdde die woorden met een dronk op Koningin Wilhelmina en op de Ko ninginRegentes Om 3 uur is de Kroonprins met de Regentes uit B imann is nog in voorarrest antwoordde hij en wanneer ik voor u eene uitzondering maken ende toestemming geven wilde dan zie ik toch hetnoodige Sta mij slechts enige woorden toe viel Theodpor hem in de rede ik zal u eene bevredigeadeverklaring geven Gij zult u herinneren dat dedieven de schrijftafel van mij6 vader opengebrokenen een kistje medegenomen hebben In dit kistje bevonden zich behalve de privaatkas van mijn vader belangrijke papieren waarvoor wij gaarne éen offer brengen Nu is Reimann bepaald de eenige dieomtrent zijn medeplichtige opheldering kan geven de bemgeiingen der politie zijn tot dusver vruchteloos gebleven En Reimann weigert iedere opheldering Wellicht gelukt het mij hem toch tot aanwyzingen te nopen die mij de middelen aan de hand doen om de papieren terug te krijgen Dat geloof ik niet Men kan een poging doen x Zij zal op zijn trotï schipbreuk lijden zeidede rechter Wanneer ik hem een goede bolooning beloof Welt voordeel kan dit hem opleveren Hij weet dat hij ter dood wordt veroordeeld en zelfs indien hij er met levenslange tuchthuisstraf afkwam had geld tooh met de minste waarde voor hem Veroorloof mij dat ik da poging doe verzocht ADVERTENTIËN worden geplaiUrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatBnumte Bovendien worden alle Adrertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt gereden in een rytuig bespannen met vier paardea gevolgd door twee andere rijtuigen Er werd o a een rgtoer gemaakt over Hoog Sooren Ten 5 u 15 m is de Kroonprins vertrokken uitgeleide gedaan door den oppor coremoniemeester Koningin WUhelmina heeft wegens eene lichte ongesteldheid niet aan het dejeuner deelgenomen Gisteren avond had de Koningin een weinig koorta Onder dagteekening van 20 September jl heeft bet hoofdbestuur van den Anti dienstvervangingsbond aan den generaal majoor Bergansius den volgenden brief van dankbetuiging gericht Op de jongste algemeene vergadering van deS Antidienstvervangingsbond werd bg acclamatie besloten Vwt Excellentie dank te betuigen voor de wijze waarop door haar het beginsel van den persoonlijkett dienstplicht in de Tweede Kamer der StntenGeneraal is verdedigd en gehandhaafd Wil veroorloven ons mitsdien by deze Vv Excellentie dien dank over te brengen en spreken het vertrouwen uit dat uwe pogingen tot invoering van den persoonlijken dienstplicht er toe zullen leidan aan het beginsel dat onze Bond sedert 16 jaren beproeft by het Nederlandsche volk ingang te doen vinden de voor het leger en de natie zoo gswenachte zegepraal te verschaffen v Het hoofdbestuur van den Anti dienstvervangingbond N Mac Leod president F A van Reet vicepresident mr J Telting Ie secretaris jhr mr B A Klerk 2e secretaris mr H Vreêde penningmeester W J Knoop jhr G M Verspijok H G Boumeester J W D Roell H W Twiaii H Raat M A Perk H T Wilkens dr de Graaf en G E V L van Zuylen In een buitengewoon PohtieHail ane ii de commissaris van politie te Arnhem dat bij enkele injezetenen aldaar die bekend staan philanthropisohe inrichtingen Theodoor ik heb nu eenmaal op hem myn hoop gebouwd Het is werkelijk een vergeefsche hoop mynheer Romberg Maar aangezien gij er in volharic en ik verder geen gevaar daarin zie wil ik den gevangene hier laten komen Ik zou hem onder vier oogeu moeten spreken Vermoedt gü dat hij in mijn tegenwoordigheid uw vragen niet zal beantwoorden Ik moet dit vermoeden helaas met u deelen maar zult nqover uw onderhoud een getrouw bericht geven Daar ben ik toe bereid i Dan wil ik uw wensch vervullen ik vertrouwop uwe belofte Maar ik mag u slechts een halfuur toestaan ge zult dus wijs handelen wanneer ge zander omwegen recht op hot doel afgaat Ik dank u en zal uw raad opvolgen Eenige oogenblikken later trad theodoor in de cel van den koddebeier die een blik vol verbazing en verwachting op z jn bezoeker vestigde Ik kom by u wegens de inbraak zeide Theodoor Uw medeplichtige is destyds ontkomen hy heeft een kistje medegenomen dat geld en familiepapieren bevatte Hoeveel geld was het P vroeg Reimann spottend X lithouderd gulden En om een zoo nietige som maakt een bankier zooveel lawaai Er is hier geen sprake van het geld maarvan de papieren