Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1891

te tteunen in de rorige maand qaitantiea afkomstig uit Rotterdam door twee personen lyn aangeboden voor jaarlijksche bijdragen voor het Ned Weduwenfonds onderteekend J v d Linden penningmeester Iemand die hoewel zich niet herinnerende daarroor te hebben ingeteekend het bedrag op zoodanige quitautie vermeld afgaf verzond eene briefkaart naar Botterdam aan het adres Denheer J T d Linden penningmeester van het Ned JVeduwenfonds die eohter als onbestelbaar terugkwam Ook is gebleken dat een Ned Weduwenfonds niet bestaat Beide personen wier overbrenging wordt vorzocht hebben eene middelmatige lengte en lijii ongeveer 36 jaren ééa heeft een bol aangezicht zjMar baard of knevel en is gekleed met gr s phantasiecostuum terwijl de andere een schraal aangezicht heeft met bakkebaarden en een grazen hoed draagt currente en ook al omdat Londen zoo groot is getroosten de redacteurs zich zelden de moeite dé betrouwbaarheid van een bericht te ondersoeken doch zij laten alles op de eeriijkheid van de reporters aankomen en deze nemen bet gewoonlijk met de eerlijkheid zoo nauw niet Het fabrioeeren en fantaseeren vnn nieuwsberichten is een werk dat goed betaald wordt Couranten zooals de Saüy Telegraph Standard Saüy Neus Glabe enz beialen voor nieuwtjes l j penny 0 07 per regel terwgl de reporter het recht heeft deze berichten aan andere couranten natuurlijk eenige uren later over te doen Heeft nu een van die journalistische knoeiers een bericht van 24 regels gefabriceerd en is hg gelukkig genoeg het aan 10 couranten kwgt te raken wat in eene stad met ruim 660 couranten niet moeilgk zal zijn dan brengt hem dat 30 shilling 18 op De Timea betaalt zelfs 2 d ƒ 0 10 per regel Hieruit ziet men dat het samenflansen van dergelijke valsche berichten goed betaald wordt Men behoeft er zich daarom iu t geheel niet over leverwondere dat eene courant zoovele leugens in het land brengt zooals een oud rijmpje zegt Over de specialiteiten in het vak hoop ik u de volgende maal te schrgven Volgens den regenmeter der rijkslandbouwschool te Wagecingen bedraagt de gevallen regen over de maand September 46 mM tegen 15 5 mM in dezelfde maand van het vorige jaar Alleen op 3 September viel er 32 5 mM De Dinsdag door de politie als landlooper over de grenzen gebrachte kofferman Hermann Zeitung is gisteren als gewoon reiziger te Amsterdam teruggekeerd voorzien van alles wat noodig was om eene nieuwe uitzetting te voorkomen Te Doucaster heeft een velocipedist zich in den letterleken zin van het woord doodgereden Hij heette Arthur Wingfield en woonde te Sheffield Zaterdag deed hij mede in eenen wedstrijd te Doucaster De af te leggen afstand bedroeg 25 £ ng mglen Toen hq den eindpaal bereikte hielden zijne handen krampachtig de handvatsels omklemd en rnstte zijne kin op het stuurtoestel Hij was bewusteloos moest van het toestel afgenomen en naar binnen gedragen worden doch kreeg zqn besef niet terug en stierf ondanks geneeskundige hulp in den nacht Bulteoiandscb Overzlcbt Generaal Boulangor heeft een politiek testament nagelaten om na zijn dood openbaar gemaakt teworden Ik zal zegt hij mg morgen van het leven berooven niet omdat ik aan de toekomst wanhoop maar omdat ik den vreeselgken slag die mg twee maanden geleden trof niet kan verdragfu Ik heb getracht mg daarboven te verheffen maar tevergeefs Mgne aanhangers zullen mg niet veroordeelen omdat ik van het leven scheid wegens smartelgke aandoeningen zoo hevig dat alle arbeid mg onmogelijk is Boulanger doet een beroep op z jne aanhangers om de worsteling voort te zetten tegen hen die tegen alle beginselen van wettigheid in hem ver van zijn vaderland doen sterven Hg verklaart dat hg zichzelven niets te verwijten heeft De geschiedenis zegt hij zal niet gestreng jegens mij zgn maar wel jegens mgne vervolgers die getracht hebben een eerlgk soldaat door een monsterachtig politiek vonnis te schandvlekken Hij herinnert dat hg zich herhaaldelgk gevangen heeft willen geven indien men hem wilde onrdeelun naar het gemeene recht wst hem echter steeds geweigerd is Hij betuigt zgn leedwezen niet op liol veld van eer te mogen sneuvelen en zegt tenslotte Op het oogenblik dat ik tot het uiet terugkeer zal a ju vaderland mg wel veroorloven de kreten Leve Frankrijk I leve de Republiek I aan te heffen Het Journal des Deliata sprekende van den zelfmoorö van Boulanger zegt dat zgn dood geen staatkundige beteekenis meer heeft Verbannen uit zijn land verlaten door hen die met zooveel rumoer zich in zgn gevolg geplaatst en getracht hadden zich zgue populariteit ten nutte te maken had de oud minister van oorlog opgehouden eene bedreiging voor de republiek te zijn Het schgnt niet twee jaren maar het vierde eener eeuw geladen dat zyn naam hetzg vo ór hetzij tegen gebruikt tierd bg een der hevigste veldslagen aan de stembus die ooit in Prankrgk plaats hadden een strgd welks uitslag da geduchtsie gevaren over het land kon brengen Da mauiicn op wie de zwaarste verantwoordelgkhoid dier crisis rust zgn natuurlgk dezulken die hem het spoedigst vergeten hebban De tgding van des generaals dood zal die herinneringen die reeds begonnen te verflauwen in het geheugen terugroepea Welke hartstochtsn de ondernemingen van dien man opgewekt hoe reoht matigen toorn zg gaande gemaakt hebben welke vernedering men gevoelt als men zich herinnert door welke omstandigheden do welke middelen door welke metbwerkiug hg bijna de meester van Frankrijk geworden was toch kan men niet nalaten een gevoel van medelijden te hebben met dien man wiens schitterend begonnen militaire loopbaan zoo tragisch eindigt en die ten einde toe een trouw dienaar van zgn land zou gebleven zijn indien hij karakter had gehad standvastig genoeg om weerstand te biodan aan slechte raadgevingen aan do verlokkingeen en intriges van een haudval politiekers strafwaarcjigêr dan hg voor hetgeen hg misdaan heeft Ie XIX Siècle wgdt onder meer deze woorden aan Bo iliger De man die op het punt stond meester te worden van ïfankrijk eindigt zgn leven in eene affaire galante Zooals reeds werd medegedeeld hebben de beide Berlgnscho bankinrshuizen die eerst hunne roedewerking tot uitgifte der Jlussische leening hadden toegezegd zich teruggetrokken Door de Duitscha bladen wordt deze handelwijze over het algemeen toegejuicht men was trouwens overtuigd dat geen Duitscher in de tegeawoordige omstandigheden aan In de vorige week is op het congres van natuuronderzoekers te Halle gehouden in de afdeeling voor inwendige geneeskunst wederom het tuherculine ter sprake gekomen Pr Aufrecht kon bericht geven over niet minder dan 112 zieken die nog niet door de longtering uitgeput waren en die hij met dat middel in het gasthuis te Maagdenburg had behandeld Bij 48 trad igenezlng in bij 37 werd belangrijke bg 22 merkbare beterschap waargenomen aleohts bij 6 bleef elke werking nit De geneesheer Toegde er by dat de beterschap in alle gevallen slechts l oorwsardelgk is aan te nemen zoodat een weder optreden der ziekte niet is uitgesloten ja soms reeds is waargenomen Hg spoot sle hts zeer kleine hoeveelheden in te beginnen met lo milligram opklimmend tot ten hoogste 5 mg nooit meer dan om den anderen dag en steeds stakend zoodra ongunstige verschijnselen zich voordeden Dr A is Tan oordeel dat het middel de omgeving van de aangetaste plek onvatbaar maakt voor de ontwikkeling dor bactoiieën en dos aitbreiding tegenhoudt Ean even gunstig oordeel werd door andere congresladan uitgesproken Een hunner had 33 gevallen behandeld en daarvan bg 6 voorwaardelijke gnMÓng bij 13 belangrijke beterschap waargenomen Hg bad een onderhoud gehad met prof £ och die hem gezegd had Dag aan dag ontvang ik berich Ik heb te niet Dan bezit uw handlanger za en gij zult mgkannen zeggen waai ik dien man kan vinden Hoe sl wl Heeft de rechter u naar mij gemiden Man oett m met vrede laten ik zalm n vriend jMei verrtden hg zou bet ook niet doen En itaMBoof u het evenmin te doen zeidaTheodoor Ik Vl hem en n een belooning gtiron zoodra de papieren in mgn handen zgn Wat but mg een belooning f antwoerdde Beimann stroef Man beticht mij van een moord dienik niet begaan heb de schijn is tegen mg derechters zullen me veroordeelen Wat mijn vriendmet de papieren wil doen is mij onverschillig wilhij ze u verkoopen in Gods naam maar ik zegu noginaals verraden zal ik hem niet I Wat vreest ge dan voor hem Dat is ook een vraag Inbraak wordt met bat tuchthuis gestraft Kent gij het nieuwe strafwetboek nog niet Ik weet er niets van Cw medeplichtige kan niet gestraft worden wanneer wij geen aanklacht tegen hem instellen Dwaasheid I Wanneer wij er van afzien kan hij wagens dia inbraak niet tor verantwoording worden geroepen zeide Theodoor op ieder woord nadruk jéggende en wij zgn daartoe bereid wanneer wij dti ia eren terug ontvangen Reimann zag den jongen man strak aan spot ten over de b rredigenda uitwerking van het middel ik heb de onwrikbare overtuiging dat ik wat goeds heb verkregen De proefnemingen met het middel zijn dai volstrekt niet uit Deze week is in het licht verschenen het rapport van klasse 20 ceramiek der in 1889 gehoudëh Pargsche wereldtentoonstelling Dit stuk is van de hand van den heer Loebritz fabrikant van aardewerk en bevat de volgende beoordeeling van de Delftsche aardewerkfabriek van de firma Joost Thooft en Labouchère welke de eenige Nederlandsoho inzender in die klasse was op het Champ de Mars Zooals men weet ontving genoemde fabriek voor hare inzending do gouden medaille Fgn aardewerk van witte grondstof versierd met blauw Deze fiVma stelt meer belang in de artistieke waarde van haar werk dan in de ontwikkeling barer handelsoperotien daar haar hoofddoel is om voor Holland een middelpunt van aardewerkangverbeid te behouden ter nagedachtenis van den grooten naam van het Uelflsehe aardewerk Evenwel is de hedendaagsche fabrikatie in witte grondstof geheel verschillend van die van het oude Delftsche dat evenals het oude Bouaanscbe versierd was met een zeer fraai tinhoudend émail De artistieke leiding is toevertrouwd aan den heer A Lecomte leeraar der decoratieve kunsten aan de Polytechnische school te Delft en wij moeten zeggen dat al de stukken door deze firma tentoongesteld merkwaardig zgn en den heer Lecomte en zgn medewerkers eere aandoen Meer bgionder kunnen wg onder dezen den heer Senf noemen die voornamelijk de figuren schildert Onder de belangrgkste stukken van deze tentoonstelling zullen wij een groot fries met kinderen noemen uitgevoerd met eel bevalligheid op een samenstel van kleine tegels een groot tafereel de ceramiek van een mooi effect fraaie kappen naar Rembrandt van een krachtig koloriet zeegezichien sneeuweifeoten enz Alle stukken in blauw camaïeu En als voorbeeld van polychrome versiering twee schildergen Hel menschelgk leven door Lecomte en De Droom door Bottelier breed behandeld maar een weinig onzeker van samenstelling zoodat de gedachte van den kunstenaar niet gemakkelgk te vatten is Het émail der polychrome stukken is gebarsten maar dat van de blauwe camaïeu niet en het schijnt ons van zeer goede hoedanigheid Om te traehtan de uitgaven voor de opleiding van onderwgzers aan de Rgkskweekscholen te verminderen waren de regelen voor deze inrichtingen bg koninkigk besluit van 16 Sept 1887 in dier voege gewgzigd ijat da kweekelingen voortaan bij voorkeur zouden bestaan uit jongelingen wonende in de plaats waar de kweekschool gevestigd is of die elders wonende zelf in de kosten van huisvesting en verpleging voorzien Ten einde eenige vracht van dezen maatregel te BOB werd bij hoofdstuk V der Staatsbegrooting van 1889 het getal beurzen voor den nieuwen cursus bg elke kweekschool beperkt tot tien terwijl besloten werd eene proef te Demon met het houden van twee toelatingsexamens per jaar het eerste examen voor de aspiranten geneigd zonder toologo te worden opgeleid en het tweede examen zoo noodig indien het straalde uit de diepliggende oogen Zeg mg slecht waar ik uw vriend kan vinden vervolgde Theodoor ik zal met hem onderhandelenen ham straffeloosheid verzekeren En denkt gg dat ik dit gelooren zal riepReimann rarachtalgb Dat lou een benijdenswaardige wet zgn voor alle dieven en voor hen dia het wenschen te worden I Da strik is te dom dat ik mij daardoor kan laten vangen Een honende lach begeleidde deze woorden Wanneer ik u zeg dat dia wet bostsat dankunt ge mg gelooren antwoordde Theodoor Hetis een nieuwe wet waarvan ge wellicht niet wist Dan kunt ge mg ook vrijspraak verzekeren Wanneer bet alleen den dietstal betrof zeker maar gij h ebt een moord gedaan Dan is het aan slechte wet zaida Reimann Wanneer het aena geoorloofd is moet ik ook bijden diefstal mijn leven kunnen verdedigen En zulkeen wet heeft geen reden van bestaan zulk eenonwaarheid laat ik mg niet op da mouw spelden Vraag het den rechter hij zal het bevestigen De gevangene lachte bet was ongelooflijk Straffeloos indien de bestolene bg het parket geen aanklacht tot vervolging indiende l Dat was hem nog niet vqfirgekomen Hij had in vroegere jaren eens een h lve ham gestolen om zgn honger Ie stillen hij werd gevangen genomen en veroordeeld zelfs zonder dat de bestolene als getuigbwss gedagvaitrd Dwiashaid I zeide hg Dan kon men de justi getal der bij het eerste examen geslaagde kweekelingen niet voldoende was voor aspiranten die tegen het genot eener Rgksbeurs plaatsing begeeren Deze proef had echter niet het gewenschte gevolg In 1890 werd ae proef herhaald doch het getal beurzen voor den nieuwen cursus op 16 gebracht Deze proef voldeed evenmin aan de verwachting zoodat in 1891 beslaten werd weder 20 beurzen voor den nieuwen cursus voor elke kweekschool beschikbaar Ie stellen en ééa toelatingsexamen te houden hetgeen geheel in overeenstemming is met de voorschriften der regelen voor de Rgkskweekscholen Voorts was sedert 1889 als regel aangenomen dat de kweekelingen van h t 4de studiejaar indien zg den vereischten leeftijd hadden bereikt in April aan het akte examen moesten deelnemen en met 1 Mei daaraanvolgende de kweekschool verlaten terwijl de cursus eerst in Juli eindigde Daardoor werd op de toelage dier kweekelingen ƒ 100 bespaard Nu volgens de laatstelijk bij K B van 21 Mei 1891 vastgestelde bepalingen het studie jaar in aansluiting aan het akte oxameo loopt van 1 Mei 30 April kan van deze besparing op de toelage der kweekelingen geen sprake meer zgn Derhalve is op de begrooting van binnenlandsche zaken voor 1892 de rijkstoelage voor het volle bedrag ten behoeve van 20 beurzen voor elk studiejaar uit getrokken Het weekblad de Nederlander betoogt in een artikel over de voorbereidende opleiding van onze geneeskundigen de noodzakelijkheid eener wgziging van de wet van 1878 Het schrappen van enkele regelen daarin is volgens den schr voldoende om eene dringend noodige verbetering tot stand te brengen Ër zg n thans vier verschillende wegen opengesteld voor hen die later de bevoegdheid tot uitoefening van da geneeskundige praktgk wenschen te erlangen Het eindexamen voor de afdeeling B der gymnasia en dat der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus vormen Iwoe van deze wegen Langs den tweeden weg kan later de bevoegdheid van arts worden verworven langs den eersten buitendien nog de b ft ale titel Behalve deze twee wegen die zeker wehooron geopend te blijven staan nog twee anderar open Ook zg die ean progymnasium tot het iOind toe met vrucht hebben afgeloopen of met go en uitslag het examen van de vierde tot de vgfde klasse van een gymnasium hebben afgelegd en zg die aan hot zoogenaamde litterarisch mathomatisoh examen hebben voldaan kunnen tot de verschillende medische examens worden toegelaten en ten slotte arts worden Het zijn deze beide wegen op welker sluiting herhaaldelgk van bevoegde zijde is aangedrongen Tegen de opleiding aan progymnasia en aan de eerste vier klassen der gymnasia bestaat vooraf het bezwaar dat de wiskundige kennis der jongelieden onvoldoende is en dat zij te jong zgn tegen het litterarischmathematisch examen dat de daarbg geëischte algemeene ontwikkeling veel te gering is daar dat examen slechts loopt over de wiskundige Takken en Neilerlandsch Fransoh en Duit ch Da wis en natuurkundige en da geneeskundige bcniteiten hebben ook bigkens het jongste verslag over het hooger onderti gs over de hoogst onvoldoende voorbereiding au dese categorién van stu tie overal om den tuin leiden Dan kon ik dag aan dag stelen en den bestolenen toeroepen wanneer gg sen aanklacht indient vermoord ik u zoodra ik uil de gevangenis kom jij zondas den moed niet hebban mij te vervolgeflT Wilt ge mijn voorstel ook dan niet aannemen wanneer de rechter bevestigt wat ik u gezegd heb i Gg kunt uw vriend geen betaren dienst bewijzen wanneer hg mij de papieren goedschiks teruggeeft dan zie ik van zgne bestramig af in het tegenorergpstalde geval ben ik genoodzaakt hem door de politie te doen vervolgen Dus da papieren hebben dan wel een aanzianIgke waarde vroeg Reimann Voor anderen niet alleen voor de familie antwoordde Theodoor ik zon niet weten wat eenander er mede doen moest I Wat voor de familie waarde heeft heeft ook voor anderen waarde spotte de koddebeier het is menigmaal winstgevend de geheimen van een familiete laeren kennen Het half uur is afgeloopen zeiJe een stemachter Theodoor ik moet u verzoeken Ik kom terstond Dus ga met u zelvon t rade Reimann wat ik beloofd heb zal ik houden Wordt vervolgd denten geklaagd en zoowel door haar als door de Maatschappij van Geneeskunde zgn adressen aan de regeering gericht om daarin verandering te brengen Herhaaldelijk is de zaak ook bij de Kamer ter sprake gekomen De reden voor de wet van 1878 was de vrees dat er te weinig geneeskundigen zouden komen het blgkt echter dat die vrees ongegrond was en thans is het getal studenten in de geneeskunde steeds toenemende zoodat het thans sedert 1878 meer dan verdubbeld is in de volgende jaren is er eene aanzienlijke vermeerdering van geneesl undigen te wachten veel grooter dan de baboefto aischt Het onderwgs van zulk een groot aantal studenten is nadeelig zoowel om de plaats die zij innemen in de collegebanken als omdat bg de mindere ontwikkeling vnn slecht voorbereide jongelieden het onderwijs der meer gevorderden lijdt Daarom acht de Nederlander het in het belang der geneeskunde dat geen toegang tot de lessen wordt verleend zoowel aan hen die voldaan hebben aan het litterarischmathematisch examen als aan de jongelieden die den cursus van het gymnasiuni niet ten einde hebben gebracht Uit Londen schrgft men aan de Jmh Ct y Let ns take a walk down fieetstreetl zeide mg gisteren een goed vriend een journalist iu merg en been en een man vol geest en humor die reeds eene heele loopbaan achter den rug heeft Niettegenstaande het een koude gure dag was een vooibode van den aanstaanden of liever een nalooper van dan vorigen winter begaven wg ons door het drukke manschengewoel naar oen van die vele bars waar in vroegeren tgd da beroemde mannen van Londen ta zameu kwamen om daar oen gezellig uurtje door te brengen Thans evenwel is dit grootendeels veranderd en vindt men d3 meeste Jergelgke clubs in Pali Mall en Piccadilly eeu gevolg van de uitbreiding der stad en van andere meer of minder toevallige omstandighaden Doch wat Fleetstreet voor den journalist van den huldigen dag is dat was zg ook voor bet ontwikkelde publiek in den vroegeren tijd in de goede dagen van den beroemden Samuel Johnson n l het centrum van beschaving en ontwikkeling van die reuzenstad welke haar ouden naam Lud liever in dien van Lauden veranderd zag Alhoewel in Johnson s tijd de straat nog niet was wat zg thans is n l de hoofdwgk van de groote Londensehe couranten was z j toenmaals toch de zetel van de Londenscha boekhandelaars wier koopwaren de wgze mannen van dien tgd niet weinig aantrokken en die man daarom ook dikwerf in den een of anderen boekwinkel in die buurt kon aantreffen waar zg de pas verschenen werken ter inzage namen In en om Eleetstreet bevonden zich daarom eepige taverns waar men niet alleen een pittig glas porter of een goede bteak toanmula zonder het thans onvermijdelijke randje vet kon verkrijgen doch waar men ook dagelijks een gezelschap mannen kon aantreffen die daar de politieke of sociale vragen van den dag bespraken In eene van deze taverns zetten wij ons neder daar vergaderden reeds de journalisten in Johnson s tijd wiens vriend Samuel wanneer hg slecht geluimd was dat hom niet zelden overkwam al zgne ironie naar het hoofd wierp dikwgis gemengd met Johnsonian grofheid want Samuel Johnson liet zich geen slot op den mond leggen In diezelfde tavern bracht ook Johnson zgn tijd vaak meer dan wenschelgk was door Men disputeerde en argumenteerde daar over alles wat maar besproken kon worden De zaal waar dit alles plaats vond is nog ingericht zooals zg er vroeger uitzag groote stoelen met hooga lederen kussens drie rijen tafels en houten banken maken het meubilair uit aan dan muur hangen de geschilderde portretten van de meest beroemde leden van de vereeniging waarvan er mij een aan dan ex Minister Keuohenius herinnerde In vroegeren tijd kwamen daar slechts prima qualiteit journalisten menschen die als vertegenwoortligers van de openbare meening hun ambt op waardige wgze wisten te vervullen in den laatsten tgd echter beginnen deze eene andere plaats op te zoeken omdat in de traditioneele zaal wel eens journalisten komen van een zeer twgfelaohtig karakter Oewoonlgk zgn deze laatsten dames en heeran die door gebrek aan werk of door d armoede in de armen van de journalistiek worden gedreveu an er niets inzien nieuwtjes uit te vinden om deze aan i couranten van de hand te doen In dezelfde straat is eene andere tavern die bg de mannen van het vak bekend staat als eene fabriek ran krantennieuws Deze vereeniging be oemt er tich zelfs op als president een ontslagen redacteur ran een der grootste Londensehe bladen te bezitten De Engelsche bladen maar vooral de Londensehe maken het den journalistisbhen knoeiers zeer gemaïkelgk Omdat de perswet de redacteurs slechts eene lichte verantwoordelijkheid oplegt elke courant gaarne meer nieuwtjes fronscht te bevatten dan hare con Rusland geld zou leenen Enkele bladen vraeieo dat het eene verkoeling tusschen de beide landen ten gevolge zal hebben In Rusland baart evenwel het terugtreden van Mendelssohn en Warsobauer groot opzien en men doet het daar nu voorkomen alsof het aanbod van den Russischen minister van financiën om ook to Beriijn de inschrgving open te stellen een daad van vriendschap was en ten doel bad bigk ta geven van de welwillende stemming van Rusland voor Duitsebland Nu echter de beide bankiers meldden dat zg het door hen ter plaatsing aangenomen deel wel zelh wilden houden doch niet de inschrijving voor bet publiek openstellen verviel de reden en heeft men hun te kennen gegeven dat men hunne verdere medewerking niet verlangde Er is echter ojl deze wgze voor de leening men zou kunnen zeggen eene reclame gemaakt die haar uitwerking op het Fransche publiek niet zal missen Onder het zingen van het Russische volkslied zullen de Franschen wellicht do kantoren der Pargsche bankiers die inschrijvingen aannemen bestormen Het zal dan tevens blijken dat de woorden er komt geen oorlog want mijn man wil geen geld geven da anecdote welke van mevrouw Rothschild verhaald wordt niet lauger waarheid bevatten De Fransche bladen hebben na de opheffing van don pasdwang in Elzas Lotharingen correspondenten gezonden om te zien hoe Franschgezind men daar nog is Natuurlijk is het onderzoek afgeloopen zooals men verwachtte want de mensch ziet met den bril dien hij zich opzet de Elzas Lotharingers branden nog van verlangen naar de hereeniging met het vaderland Alleen de correspondent van de Figaro komt tot een ander resultaat hg erkent dat da germaniseering is toegenomen toen ik Lotharingen bij Novéant verliet zegt hij kreeg ik den indruk dat ik Duitschland en wel het werkelijke Duitschland verliet De Paus heeft heden op het hem aangeboden adres een antwoord doen voorlezen waarin tig zijne voorliefde te kennen geeft voor de jongelingschap welke het hem genoegen doet zoo talrijk rondom zich vereenigd te zien Hij wensohte der jongelingschap geluk omdat zij niet vervalt in de dwalingen en zich niet afscheidt van de kerk om noodlottige beginselen zoogenaamde leekon leerstellingen te verkondigen want deze zijn onmachtig om het welzijn dar huisgezinnen te verzekeren Zg die verklaren dat de Paus vrij is hchbdu een verkeerd denkbeeld van de vrijheid Het antwoord besluit aldus Neemt als vrucht van uwen pelgrimtooht het denkbeeld mede van eene inniger verbinding met den Pans en het besluit om zijne zaak met alle wettige middelen to verdedigen PETBOLEUM iXOTEKW GEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 35 Geïmporteerd fust ƒ 7 45 Januari Februari Maart levering ƒ 7 35 Octobjrleverlng 7 30 November en December levering ƒ 7 36 337 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Vrgdag i October No 1988 ƒ 1000 No 9309 99S1 15902 16773 19767 208Ï9 400 No 6090 6668 10686 12803 ƒ 200 No 2516 8618 10815 15048 16413 16966 172o6 17927 19361 19660 ƒ 100 Prgzen van ƒ 70 151 2703 6341 7899 11637 14673 16769 18984 222 2778 5343 7922 11549 14714 16788 18990 840 2787 6847 8087 11567 14731 16836 18Ï99 346 3064 5455 8256 11837 14773 16896 19086 356 3158 6563 8864 11908 14775 16929 19104 467 3196 5692 8641 11920 14817 16947 19I7S 884 3239 6654 8563 12028 14873 16969 19343 913 3275 6831 86 6 12061 14884 16963 19428 947 3314 5836 8694 12214 14982 16966 194S0 1036 3SS6 IS896 8789 12231 16128 17017 19501 1064 3460 6079 8798 124 1 16188 17020 19511 3451 6139 9073 12568 16242 17171 19622 3604 6181 9169 12686 16286 17297 196S6 1402 3560 6279 9204 12746 15314 17533 I9g7t 1467 3633 6338 9t62 12962 16360 17636 200571625 3960 6373 9388 13026 16492 17584 201631632 4031 6488 9416 13165 16627 17667 20180 1643 4088 6667 9619 13388 16698 17681 8 0 l84 1766 4143 7026 9873 13497 15699 17778 201961882 4174 7147 9892 13844 16824 17803 20264 1924 4243 7166 9936 13359 16920 tfM7 2027 2162 4266 7188 9968 18868 li SSmmS 20536 2264 4426 7219 10038 13880 16996 18037 20660