Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1891

f I W De DETAILPRIJZEK van li l SO f om f 0 2 f 0 27 per V Kg per U KgP r Kg per Kg bus C J van Houten Zoon Da oitgare decei Conrant geiehiadt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 ücoaderl ke Nommen TUF CENTEN Zijn LOÏEi in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DEB ZUN TE BEKOMEN BIJ A BRIMKIIIAIV Lanjre Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN BINNENLAND De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt GOUDA 8 October 1891 Aan da rijks univeniteit te Leiden is het voorbereideDd examen in de geneeskunde door den heer B J IJisel de Schepper afgelegd Blijkens schteraUfinde advertentie kunnen zg die nog niet teekenden voor de pleizier tooht naarBotterdam per stoomboot uie IJsel ook margen op de boot nog kaarten verkrijgen Naar men weet zal de opbrengst ten goede komeu aan de ongelukkigen dielluor ds overstroomingen in Spanje nagenoeg alles verloren hebben Door deel te nemen aan die tooM tan men alzoo het aangename met het nuttige verwnigen en daarom vestigen wg gaarne de algemeen aandacht op deze onderneming Naar w vernemen zullen de Katholieken Dinsdag a s van hunne deelneming in het feest van den Eerw Pater Lucassen o a ook doen blaken door bet uitstoken der Nederl driekleur Mdalt 10 Ju 4oor Profaworn pTMtUMT 4 0 iM liMr aor bat Pnbllok taacapMt aa abavolaii ala fotikocr uicaBaui xakar warkaiK aa eBlobaAalIJk Genees en HnlsulddeL ttmu aars Prttlr B VIrehow Bw njn ▼ Oietl MOnchan t i elain Laipiig t T NnSSbanm MOnehaii BbrtZ AimtHxtem T Korezynskl KraiuH Brandt KiwiMnburj bij Storingen in de kwUaB dar lavar Iaat vu urn dttranda varatapplnc ca da daa hed n looali hoordpljn dnlza ajUg ajUg UfbaM baaanwdhald kortadam lirbald fabrak aan aetlnat ent I i ZwJU M hePlUenYan den Apotheker Bi e hard Brandt worden om li re eaehta werfciBff daar naawMl ffaana iBfeaomeD en IJn t verkiexeD boven de eeberp werkende Zouten Bitterwater Droppels Heiifaelj as V Om zich by den siinkeop te besehennea M trïen nasemaakte crepitreten fTHge men In de apotheken ateeda naar de alleen ceht Bwltafjraehe Plllegi wan den Apotbfker Rlehard Brandt Prja per dooi met rebnilk aanwlj lng 10 CrntH eo t tlc noiinlKurlR ir op ü t h t blerhoweo afeidrukti door de wet be clicrmde handrtimerk of ëtlltet het witte kruia op het roade veld en de hantUeekenlns Itrhd Brandt rich op leder duosj hcvuirlü stfT Iloofddepnt F K on Kanten HollT te Itotterdam W De collecte voor de slachtoffers van den hagelslag in Limburg heeft te Haaatrecht opgebracht 26 88 en te Vliet 7 Uit Berg Ambacht scljrijft men dd 1 Oct Met ingang van heden ia alhier eene belangrijke mt het DuiUch XÏI 48 Indien ik dwaas genoeg was bromde de getangene toen de zware deur achter den jongeling gesloten was Was hem niet zooveel aan de papieren gelegen dan zou hg zich dia moeite niet hebban gegeven En wanneer Bob maar half zoo sluw is als waarvoor ik hem houd dan zal hg de pipieren niet uit handen geven Dom velk I de wet zal van do strat afzien niet eens kunnen bestraffen wanneer geen aanklacht Vordt ingediend Dat heb ik van mijn leven nog niet gehoord Ik zou wel illen weten of Bob het op die papieren gemunt had Heeft hg het gedaan dan weet hij ook wat i waard zijn Laat eens ïien hoe de zaken staan TÊiroordeeld word ik dat staat zoo vast als een muur en het vonnis luidt de dood Gehangen wordt sedert jaren niemand meer dus levenslange tnohthuisstrnf G ed Daarmede is volgens de zienswijze van anderen de rekening gesloten maar ik weet wat mij te doen staat Uit het tuchthui leiden nog andere wegen dan die door de groote ÏÏ87 2S90 23ÏO 2335 2845 2364 2388 S50S 2508 2608 10163 10261 10293 10403 10529 10729 10743 10844 11076 11194 13944 3985 14026 14219 14230 14236 14239 14876 14515 14622 18046 18153 18191 18319 18346 18393 18474 18704 18843 16973 16127 16216 162 16481 16517 16530 16572 16696 16707 16713 20668 20603 20709 20806 20882 20884 20942 20986 1460 4447 7555 4514 7689 4601 7613 4649 7701 4713 7761 4766 7785 4805 7843 4879 7846 4891 7866 5145 786i BurKerlijke Stand Moordraobt OVERLEDEN I J J Verweg oed 10 m ADVERTENTIÊN Men biede het Geluk de hand I 500 000 Mark als hoordprgs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Oeldverlotiaj die door de llooge BegruritiK van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Ue vooraeelige iDriclitiug ran het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop an slechts wei nige maanden in 7 ei lotingen van 100 000 loten dOjïOO pryzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel SOO OOO Hark bij uitnemendheid echter Ipnjs Iprgs 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs prijzen a M 1 prijs a M 1 prijs 1 prijs 1 prijs a M 300 000 8 prijzen a M 15000 a M 200 000 26 prijzen a M 10000 a M 100 000 56 prijzen a M 5000 aM 75 000 106 prijzen a M 3000 aM aM 70 000 203 prijzen a M 2000 66 000 6prgzenaM 1500 60 000 ff06 prijzen a M 1000 55 000 1060 prijzen a M 500 aM aM 50 000 30930 prijzen a M 148 40 000 17188prijzoniM 300 200 1 30 000 150 127 100 94 67 49 20 Sa prijstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GeldverInting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 0 9U 1 kwart tegen toezending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Urig ioeele Luten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdooling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagrt na elke trekking de ofiicieole lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliud worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele be ijzen de eersle Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zolt Qitbetaald o a Hark 350 000 100 000 S0 000 60 000 10 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle Jcanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken dei halve om alle commissie te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 OCTOBER e k te doen toekomen KAUFMANJV SIMON Bankiers en Geldwisselaars lu UaniliurK P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wij ojk voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geceide Begunstigera te verwerïen Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Gouda Wegens ziekte der Dienstbode GEVKAAGD Een flink fatsoeniflk Adres Turfmarkt H 78 Geen beter a res voor PARAPLUIES dan bij SCHËKfi en Zn Markt Gouda WÊ Algemeen erkeod als bel beste MONDWATER der wereld Ojarige roem Mond eii liandziekten zooals het los orden dM tanden tandpijn ontsteking zweren bloedentrtandvleesch ptiaangename renk uit den mond kalkvorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP 5 n Ster in aanmerkelijk vergrooto ÜesschflHL voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ WK Pretor V FrerlelM Banijn ti ▼ Scanzoni wariburo C Wltt Oopanhagan ZdekaueP at Patarsburg Soederstftdt Kuan Lambl Waracbau Forster Blrmlnghana kaUao truan ataalranr Toartralt Toortiomeode oogttttïd Onderbuiks organen hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr FOPP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPl Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP i I Veiius zeep en ZonneVloemen zeep g Clekristalliseerde en Transparan Gl Tcerluezeepen van de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen UV De namaaksels van Anatherln ilond water verwoesten de tanden bipnen korten tyd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumerie winkel van luederland Geen grijs Haar meer De nifuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumeriën om het grjjze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacht len yerft niet Po s 85 cent f et flacon en f l 50 per dubbele flacon Alleenverkrijgbaar te Gouda bij I A CATÖ en J H C HUINCK F Hz 1 5 October N 4648 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AOVEBTENTIËN irorden gepiwrtrf van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB9 worden berekend naar plsatsmimte Bovendien worden alle Advertentiên gratis opgenomen in het AJ V£RTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De iniendiag van advertentifin kan gesohieden tot Mq uur des namiddags van den dag der uitgaTO wyziging van den postdienst ingetreden Onze postbode heeft zich metterwo n te Schoonhoven moeten vestigen Ten 6 ure vertrekt hij over Apinerstul naar BergAmbacht ten 8 ure heeft alsdan de eerste uitgifte van brieven enz plaats in plaata van zooals vroeger te half 11 Ten 1 0 ure gaat de postbode weder naar Schoonhoven er keert ten 12 ure van daar terug De 2e uitgifte heeft alhier plaat s namiddags ten 2 ure in plaats van zooals vroeger te half 6 Ten 6 ure vertrekt de postbode weder naar Schoonhoven Deze wijziging in de dienstregeling bl jkt eene belangrijke verbetering te z jn EERSTE BLAD Onder voorzitterschap van den heer A van Aelst had l l Woensdag de gewone jaarvergadering plaat van rie afdeeling Oudewater en Omstreken van dan Protestantenbond Uit het verslag van den secretaris den heer P J Munteudam alsmede uit de rekening van den penningmeester den h r W Dogteron bleek dat de toestand der afdeeling o var het geheel zeer bevredigend mag genoemd worden Tot afgavaardigden ter Algemeene Vergadering dit jaar te Dordrecht te houden werden gekozen de heeren A Van Aelst en J Van Buma De dealing telt thans 97 leden De Vereeniging Winterlezingen te Bergambacht verkeert in eenen bloeienden toestand Het aantal leden bedraagt 70 De hb J G Bettmk J f Mahlstede en D Oskam zijn herkozen respectievelijk als Poondttar Onder Voorzitter en Secretarie Peaningmeefter Ook de door Winterlezingen opgerichte volksbibliotheek neemt steeds in bloei toe zij telt reeds 689 boekdeelen De uitgifte van boeken is op 22 September jl herv ti an zal om de 14 dagen worden voortgeset tót au het midden van April a St Het volgende adres is door de afdeeling Waddingsveen en Omstreken van den Boud van Nederiandsche onderwijzers verzonilen aan den schoolopziener In het arrondissement Gouda De leden van de afdeeling Waddingsveen c a vsn den Boud van N O hebben met leedwazen verapmen dat jaarlijks vier gulden moet betaald worden om toegelaten te worden tot de arrondissementsvorgaderiBgen ten einde te kunnen deelnemen aan de diners De gebrs S van Berg Ambaohl wier naam in den laatsten t d nog al eens genoemd is in verband met de mishandeling vau een paard waren Donderdag morgen met een jong paard naar Gouda gereden Toen zo terugkwamen schrikte het paard op den Tentweg te Stolwyk van een dorschzeil en sprong in hetzelfde oogenblik te water de w gen bleef tegengehouden door de boomen op den kant De strengen werden losgesneden en eerst nadat het paard een groot eind zwemmende had atgelegd kwam het weer op den vasten wal Paard en wagen werden toen weder aan elkander gebonden en verheugd over den afloop zetten do broeders hunne reis voort Zg vernamen dit met leedwezen omdat zij zoo al niet wettelyk dan toch door omstandigheden in casu lage en hongertraklementen buiten vergaderingen gesloten tgn die door hunne algemeena strekking het meest in staat zijn een band te vlechten tusschen de onderwijzers en het esprit de corps te vergrooten Z j vernamen dit met leedwezen omdat zij buiten vergaderingen gesloten zgn waar zij jongeren veel van ouderen in ervaring kunnen loeren en waar anderen wellicht iets konden meedragen van jongarea Zij vernamen dit met leedweieo omdat door dit buitensluiten den vergaderingen bare groeikrsdht ontnomen wordt immers zoodoende komt er nooit jong fnsch bloed in die vergaderingen Zy vernamen dit met leedwezen omdat zq meen FEVILLETOIM poort ik zal zulk een weg wel vinden Dan moet Bob met mij afrekenen en ik zal zien hoe de papieren het best ta gelde zijn te miiksh Terwijl de koddebeier op deze wijze zijn plannen voor de toekomst ontwierp was Theodoof op den terugweg Hij had zich van dit onderhoud een beteren uitslag voorgesteld Wat moest hg nu doen om zich de papieren ta verschaffen wier geheimzinnige inhoud hen uitermate verontrustte f Was de onthulling van dit geheim werkelijlf zoo gevaarlgkP Had zgn vader zich schuldig gemaakt aan een vergrgp dat hem de achting zijner kinderen benemen moest Hg wilde en moest zekerheid hebben en niettemin huiverde hij voor die zekerheid Wannaar hij dat wat hj vreesde eene werkelijk iir de papieren vond Wie was in dit geval de bedrogene Wie had aanspraak op de aanzienlgke som die te oonleelan naar Bomberg s gezegdAn meer dan twee ton bedroeg Het was nutteloos dat hü met deze vragen zijn hersens folterde hij vond er geen woord op Een stem wekte hem plotseling uit zijn gepeins Paul stond voor hem Daar gaat hij heen en zingt niet meer soh ertste de reiziger Waarachtig wanneer men u ziet moet men gelooven dat ge effn vat azijn hebt leeggedronken Ik was in gedachten verdiept antwoordde Theodoor de paden des levens zgn niet altgd zoo effen en zonnig als man gaarne geneigd is te gelooven men vindt er soms ook een staan op wurover men niet kan htenslappen Flink gewaagd is hi lf gewonnen I Maar hetis zoo het arme mensolienhvt moet stuksgewgsbreken Ik ben bij u aan huis geweest maar vondu niet uw papa scheen 00 wrevelig te zgn waaromweet ik niet Nu brengt u het toeval op mijn wag en dat is mij bgzooder aangenaam want ik heb tlsedert gisteravond een brief voor u in den tak Van Fanny vroeg Theodoor op wiens gelaaiteen hoogroode blos verscheen Ge spreekt een groot woord gelaten uit zaidePaul lachend Ja an juffrouw Vogel maar ik vrees dat hg u niet zal bertllen Heeft Fanny er met u over gesproken Neen Zg zeide alleen dat zij mg er volstrekt niet dankbaar voor was dat ik mij met de 1 van brievenbesteller had belast Maar de moeite waagering en de pret groot I i is ze mijn brief in uw tegenwoordigheid vroeg TheCdoor ongeduldig terwijl Paul zgn porte feuille opende Wel neen zij scheen b m eerst ta willeaneisferen maar ui eenig dralen stak g hem in den zak en eerst gister avond ontving ik een geheimzinnigen wenk dat zij mij in do huiskamer verwachtte Wij spraken aanvankelijk over den verdtveoen matroos dien zg gog altgd niet vergeten é f