Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1891

fe wgze te doen geachledep is de Terwarming door itooia als de goedkoopste het mee$t op den voorgrond getreden Moeilgkhedon gaf het hier echter altijd om de verwarming gelgken tred te doen houden met de daling van de temperatuur der lucht Daar dit door vermeerdering van drukking niet oldoende te verkrggen was heeft de Safely Cor iiealing Go eausysteem in toepassing gebracht waarbg zij de verwarmde oppervlakte yarieeren laat Dit bereikt men door uit de hoofdleiding die ondei de wagens doorgaat en 3 7 cM diameter heeft vier buizen van 6 6 cM of zes van 4 cM in elk der wagens te doendoorloopen Elk van deze buizen kan door eenkraantje van de hoofdleiding afgesloten worden en op deze wgze de verwarmingsoppervlakte worden gewgzigd Ingineur Het is zeker niet van belang ontbloot te weten dat e huwelgken van militairen beneden den rang van officier inzonderheid voor de onderofficieren indezen tgd nu het kader meer en meer voltallig wordt door de bevelvoerende autoriteiten niet in de hand worden gewerkt Het is namelijk gebleken tegen veler opvatting in daiaanonderofficieren die volpensde bestaande bepalingen na zes jaren onafgebrokendienst in hun graad mogen huwen toch dié toestemming niet mag worden verleend indien zij als miliciensergeant in hun graad hebben gediend en zg dus thanseerst aanspraak kunnen maken als zg zes jaren achtereenvolgens als vrijunlliger in hun graad hebhen ge diend niettegenstaande die militiedienst wel aanspraak geeft op andere bestaande voorrechten als volgordein de rangigst soldgverhooging na diie en zes jaren dienst etc ütr Dagblad Aan een brief uit Californiê aan de Jmh Ct is het volgende ontleend Toen de personentrein die 10 Sept San Franoisoo des namiddags om 3 uur verlaat s avonds om 8 20 ongeveer l fmijl van het station Ceres pi m 37 mijlen van Merced verwijderd was hield hij op eenmaal stil doordien de weg versperd was en de mschinist dientengevolge moest stoppen Op hetzelfde oogenblik sprongen twee gemaskerde personen op de locomotief hielden machinist en stoker een revolver voor en bevalen bet groote licht der locomotief uit te doen Toen dit geschied was word aan beiden last gegeven den expreswagen van Wells Fargo waarin ateeds groote sommen vervoerd worden te doen openen door de zich daarin bevindende beambten Tegelgkertijd kwamen de conducteur en de reBlmer aanloopen om zich op de hoogte te steUeu waaraan het oponthoud was toe te schrgven Zoodra de roovers dit zagen vuurden zg hun revolvers af evenwel zonder iemand te rakeu Genoemde treinbeambten doden hetzelfde echter eveneens zonder gevolg Deze schoten trokken de aandacht van den detective L u Harris die zich onder de reizigers bevond en dadelijk naar den expres wagen liep waarvan de roovers met behulp van den mschinist en stoker trachtten da sloten te verbreken Zoodra hg dicht genoeg genaderd was gaf hg eenige malen vuur uit een kleine revolver waarop de roovers die zien konden waar hg zich ongeveer bevond dadeIgk antwoordden mat dat gevolg dat Harris een kogel boven het oog en eeu in den hals kreeg Dit belette evenwel niet dat er rustig doorgewerkt ATTEI TIE s V pi ¥ ii Waar koopt ü alleen beneden Fabrieksprgs Waar is het een zeldzame gelegenheid die ü nooit gepresenteerd wordt Waar betaalt U voor eerste kwaliteit de minsto prgs Waar kan ü nergens beter terecht Waar moet men koopen zonder direct iets benoodigd te hebben Waar kan U alleen tegen fabriekswazen koopen Waar wordt voor de kwaliteit van elk stak gegarandeerd op de HOOGE GOUWE C252 waar de IVEflERL FABRlK VEREEI lG t G nog slechts korten tjjd gevestigd is zie hier onder eenige opgaven van de laatste partfl LINNENS TAFELGOEDBREN enz enz Nachtjaponnen met strook en borduursel volslagen lengte 95 CtPantalons met strook 65 Chemises met kant 80 i 5 4 zuiver Linnen 17 en 21 10 4 voor lakens 40 Damasten Tafejstellen 12 Servetten en 1 Tafellaken 525 Vingerdoekjes p doz 45 Liun dam Vingerd 100 Zakd zeer fijn 220 enz enz enz buiten gevaar Nog niet geheel Is de kter nog steeds bevreesd Ja maar wg zullen hopen dat deze vrenweldra zal wijken Gelukkig wie nog hopen kan zeide Paul hemde band reikende Zie ik u hedenavond Wanneer mijn stemming het veroorlooft zalik komen De reiziger knikte en staarde iTJieodoor hoofdsahuddend na Daarna zette opk hg een liecye neuriënd zijn weg voort xa El kon jg niet lietzelfde geluk genieten dat je mij benijdt vroeg Unica aan hare vriendin die tegeniJVer haar zat Wat ik u voor eenjge dagenheb gezegd dat herhaal ik nogmhals Kurt zalijUDder dralen naar je hand dingen zoodra hg it overtuiging mag koesteren dat hij uw hart bezit En juffrouw Homberg vroeg Alma Zijt g jaloersch op haar f Jaloersch Wat een zonderlinge vraag Totjaloezie bestaat dunkt mij alleen dan reden waaneer men bemint En je bemint niet Alma zweeg in gedachten verdiept staarde zjj door het venster Wordt vervolgd Verzuim dit niet HOOGE GOUWE C 252 Sen dat niet dineeren maar bespreken van hoogstgewiohtige zaken op paedagogisch gebied hoofdznak was doch zij zien zich teleurgesteld wgl door het verplicht stellen der diners deze van zelf als het voornaamste worden beechouwd Zij vernamen dit niet zonder eenige bitterheid omdat zij kraöhtens hun ambt als onderwijzer recht meenden to hebben de arrondissementsvergaderingen bij te wonen waar z j door lage en hongertraktementen buiteniesloten worden en zy dus in hun recht meenen aangetast te zijn Immers het zijn vergaderingen van de onderwijzers uit het arrondissement Gouda Bodenen waarom zij alles zullen doen wat hun mogetgk is opdat er in dezen huns inziens verkeerden toestand verandering kome Zij zouden wenschen lo dat ieder onderwgzer krachtens zijn ambt lid was van de arrondissementsvergadering o dat ieder onderwijzer jaarlijks tien cent of iets meer contributie betaalde om de kosten voor de cohvocatie biljetten en het huren eener laal te dekken So dat na afloop der vergadering een gemeenschappelijke maaltgd gehouden werd en dat wie deelnemen wilde twee gulden moest betalen Ieder kop bijv 14 dagen van te voren melden dat hg wenschte deel te nemen 4o dat overal in het arrondissement Goutia op den dag der vergadering vacautie was waardoor men den onderwijzer waar dit nog noodig mocht wezen zedelijk verplichten zou de vergaderingen te bezoeken In andere arrondissementen is het reeds zooals zij het zouden wenschen Vriendelijk en dringend verzoeken zij u uwen invloed ia hun belang in het belang der slecht gesalarieerde onderwijzers voor wie nog zoo weinig gedaan wordt te willen aanwenden opdat het u gesteund door de overige bestuursleden gelukken mocht hun den toegang tot de arrondissementa vergaderiugen mogelijk te niaken Door den barbier J Husselman te Harlingen eeu liefhebber eu kenner van duiven werden onlangs vier zijner duiven verkocht aan een opkooper die ze naar Engeland zond waar zij zouden dienen om aankomende jagers in bet schieten te oefenen £ en dezer vier nu kwam dezer dagen vermagerd en hongerig weer thuis zoodat dit beestje den tocht over de Nuordéee heeft moeten maken om zijn oude tehuis terug ta vinden Gisteren verscheen voor de rechtbank te Amsterdam de heer M de Bas burgemeester van Pannerden beklaagd wegens beleediging den kapitein adjudant Kogzer aangs laan door een Stuk in de Ttjd van 16 Maart Het O M eischte eene geldboete van 25 gulden De verdediger mr Travaglino betoogde uitvoerig dat De Bas zonder te willen béleedigen slechts beoogd had Keijzer terecht te zetlen wegens diens aanvallen in zijne lezing van Maart op de heeren Haffmans Vau Vlijmen en Vermeulen iZekere E D klerk op een kantoor te Groningen eü bode van de Hulpbank opgericht door de Maatschappij tot nut van t algemeen is er voor een paar dagen met een vrij aanzienlijk bedrag van i laatstgenoemde instelling van door gegaan Ook wordt hg verdacht alsche handteekeningen te he bben gemaakt De vrijbeid waa hem echter zeker tot last want hg B kan toen gaf zij mij dezen brief En ze zeide er niets bij Hm de mensch brenge de goden niet ih verzoeking Biecht maar op wat zij ook gezegd heeft ikwennh het te weten Nu zij zeide dit moet de laatste brief zgn zg zou er vcübrtaan geen meer aannemen ik behoefde mij dus geen verdere moeite te geven want ik zouhaar dandoor aleohts lastig zijn Zij zou dezen briefBiet geschreven hebben wanneer zij niet hoopte daardoor een eind aan de pqnlijke correspondentiete maken het was haar onbegrgpelgk dat gij nog Itgd het j eder aanknoopen van de vroegere betrekkingen voor mogelgk houdt Met bevende hand had Theodoor den brief opengebroken hg bevatte sleéhts weinige regels Gelooft ge dus niet dat deze weg tot het doellal voeren vroeg hij Noen antwoordde Paul juffrouw Vogel zalgeen brief meer aannemen En i at zoudt ge mij nu raden Ik zou u zeggen bejegen de dames teederen vriendelijk maar dat is hjer niet van toepassing Zelf kunt g g er ook niet heengaan de heeren zijnniet goed voor u te spreken Ook nu nog niejt Ik heb graaf Hohenhausen overreed het contract met de firma wfer te harnieuwen Daarvoor zult gij geen dank oogsten de firma is uit eigen beweging teruggekeerd en heeft zioh gisteren vrgwillig in arrest begeven Het Christelgk Soeiaal congres is op verzoek van jPatrimonium bepaald op 9 10 11 on 12 November om het te doen samenvallen met de jaarvergadering van Patrimonium Voor de rechtbank t i Utrecht is gepleit in het bekende proces van houders van een zekere categorie van aandeelen tegen de directie der Ned Bhgnspw Mij i 1 en wel door mr W H K Moulhaan voor de eischers en door mr K J Philips voor de gedaagde Aan den rechter is voorgelegd de zuiver principieele vraag die voor een Nederlandsch rechtscollege nog niet was voorgekomen Hoe moet het bedrag dat over is na teruggave van het op de aandeelen gestorte kapitaal verdeeld worden in verhouding tot het gestorte kapitaal of in verhouding tot het getal aandeelen De eischers meenen het laatste terwgl de gedaagde wil vordeelen in verhouding tot het gestarte kapitaal lu eeu broed uitgewerkt betoog lichtte mr Mouthaan toe waarom z i zoomin het beroep op de wet als dat op de statuten en op de overeenkomst kan opgaan Onverschillig hoeveel er gestort is bepaalt hot bedrag waarvoor is ingeschreven het belang van de aandeelhouders bij de vennootschap omdat het niet gestorte ten allen tyde kan worden opgevorderd Op de tegenwerping dat hg den werkelgken Inbreng met de belofte van inbreng verwart antwoordde mr M dat als iemand iets beloofd heeft in te brengen en het niet doet hg van rechtswege de interessen moet betalen maar niet zijn aandeel verliest iu de voordeeleu van de maatschappg Het beroep op de statuten der maatschappg kan z i niet baten omdat hier geen sprake kan zijn van winst ten gevolge van het bedrijf maar van een voordeel verkregen door staking vau het bedrijf wat aan allen in gelg ke mate toekomt En al neemt men aan dat t hier een winst betreft dan kan het feit dat jaren lang de winstverdeeling is geschied in verhouding tot het gestorte kapitaal nog niet tot een recht maken wat geschiedde in strijd met de statuten Torwgl nameIgk is voorgeschreven dat uit hel wiustsaldo allereerst 5 pCt per aandeel over het gestort bedrag moet worden uitgeteerd ia er geene bepaling die zegt dat de winst boven de 5 pCt ook zoo moet worden verdeeld Ten slotte betoogde pi dat wanneer het stelsel van de directie werd aangenomen een groote onbilIgkheid zou worden gepleegd tegenover de houders van niet volgestorte aandeelen Want na 1872 heeft de maatschappij wanneer zij geld noodig had niet het nog ongeatorte bedrag op de aandeelen opgevraagd maar geld geleend omdat zg goedkooper leenen kon terwijl daarbg het niet gestorte 1 edrag op de aandeelen dat kon worden opgevraagd oen waarborg was voor de geldschieters De rechtbank zal over zes weken uitspraak doen Sinds de vele branden door het gebruik van kachels ter verwarming van spoorwegwaggons in Amerika bg ontsporingen veroorzaakt de meeste maatschappijen QX f e eden overgaan om de verwarming op andere hoeft dit aanbod beleefd maa beslist afgewezen zeide Paul Wanneer eenmaal de room van de melk is dan komt bet berouw meestal te laat Zg benadeelen daardoor alleen zich zelvon Best mogelijk Haar zooals gezegd is dendrempel van hun huis nogmaals te overschrijden kan ik u niet raden ge zfiudt uonaangenaamhedenop den hals kunnen halen welke gij beter doet tevermijden Heb geduld juffrouw Vogel zal uw briefnog wel eens lezen en ten slotte tusschen de regelstoch vinden wat gg W hebt ingelegd En wat baat m dat Wij arrangeewn dan eeu ontmoeting op on zgdig gebied bijvoorbeeld in de woning van mijn aanstaande schoonmama zeide Paul op tuchtigen toon terwgl hij zgn wandelstokje eenige malen been en weer zwaaide daar is wel een mouw aan te passen Natuuilijk mag daarvan vooraf niets verraden worden bet moet een heel toevallige ontmoeting zijn en de taal des harten is in overeenstemming jnet de taaj der ziel Vooral niet den moed verliezen I Gg zegt dat alles zoo vol vertrouwen antwoordde Theodoor gij weet niets van liefde Ik geef toe dat hij die in behouden havenis gemakkelijk kan raden maar da rom is de raadniet minder welgemeend Wat ik u beloofd heb zal ik houden mijnheer Boraberg gij moogt o mijn hulp rekcnert Ik hoorde bij u thuis dat l met onzen vriend beter gaat naar ik hoop is bij nu I werd om den wagen open to krggen en toen alle moeite tevergeefs bleek te zgn wierp men er een dyuamietpatroon tegenaan die er een gat insloeg groot genoeg om een man doo te laten Onmiddelijk werd een tweede bom door het gat naar binnen geworpen en aangezien door een onhandigheid of toeval de lont uitging ontplofte deze niet ware dit geschied dan zou de wagen zeker groolendeels zoo niet geheel uit elkander gevlogen zijn de twee personen die zich er in bevonden gedood en de dieven met het aanwezige geld aan den haal gegaan zgn Thans schenen zg van oordeel dat hol oogenblik gekomen was om den aftocht te blazen daar zij anders voor de inmiddels aangroeiende overmacht zouden hebben moeten zwichten Machinist en stoker werden een goed eind op de spoorbaan vooruitgezoiideo tot aan het punt waar de paarden waren vastgebonden en toon de roovers goed en wel iu don zadel zaten en pijlsnel in do duisternis verdwenen konden zg naar den trein terugkeoren Do jowonde detective ontving de eerste geneeskundige hulp te Merced waar hij s nachts verbleef Den volgenden morgen bleek zijn toestand niet zóó zorgelijk dat bij naar zijne familie te Alameda kon worden overgebracht Van uit Merced zijn dadelijk een aantal personen gewapend met revolvers en wincheslergeweren vertrokken om de roovers die naar mrn vermoedt koers naar do borgen genomen hebbon op te sporen en aan te houden Aangezien oen prgs van 30UD doll is uilgjloofd voor hem wien dit gelukt kan men nagaan dat met nog moer ambitie in allo richtingen gezocht wordt dan indien geen geld beschikbaar ware gesteld Wel zijn reeds eenige personen aangehouden maar zckerhoid dat men de schuldigen in handen heeft bestaat er nog niet vooral omdat men geen andere gegevens heeft dan de verklaring van den machinist en don stoker dat de een mager eu de ander klein van stuk is In ons vaderland zal men zeker en mot het volste recht geneigd zijn aan grove Amerikaaiische humbug te denkon wanneer men een bericht leest dat een trein s avonds om 8 uur door twee personen is aangehouden en toch hoe ongeloof lijk het schgnt het vorenstaande beval de volledige waarheid Een paar jaar geleden is hetzelfde atoato stuk door één persoon bedreven en wel met het gevolg dat hij de kas van Wells Fargo voor doll 80 000 heeft opgelicht Nimmer heeft men den schuldige in handen gekrej Niflfrtoch over den trein aan het schrgven ben is bel uiet onaardig er tevens eens op te wijzen hoe weinig men om afstanden geeft ISen mijner vrienden iu Fresno moet nogal eens dikwijls voor zaken naar San Francisco eeu afstand van 207 mijlen Hij vorlaat eerstgenoemde plaats om 2 uur s nachts en komt s morgens omstreeks 10 ii lO j uur in laatstgemelde stad aan vertrekt s namiddags om 3 uur weder en is 11 s avonds te Fresno terug Wie zou er in Arnhem aan denken om binnen 24 uren een reisje heen en terug te maken naar Coblenz Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Opbrengst Koffiehuis o a D 134 aan de Zuidkade te Waddingsveeh j 1 Dinsdag afgeslagen ten overstaan van Mr Molenaar notaris aldaar ƒ 4000 koepor H v d Berg aldaar Opbrengst Bouwmanswoning en Landergon onder Eeeuwijk en Boskoop j I Donderdag ten o erstaan J van notaris Mr Molenaar te Gouda in het Schaakbord afgeslagen erc 1 k F Venren te Boskoop ƒ 10100 2 V J Bedijs uu ii 900 I 3 J W V Groos fc 4800 I 7 on 3 familie v d Werf 5850 7 28660 Perc 4 5 en 6 zijn opgehouden APVERTENTIËIN Heden ontvingen wg de trearige tgding Tan het överlgden van onzen liefden Broeder den WelEerw Pater CORNELÜSJOSEPHÜS TAN DE PAVOORDT R C Missionaris te Dahomey in Africa Namens de Broedera en luster B W T D PAVOOBÜT flotf 3 October 1891 Goedkoopste adres voor F scr O p l CLies A v 0SAz KleiwegE73en73 Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te sQravenhage van den 22 September 1891 is verklaard ontbonden het Huwelijk op den 19 Juni 1878 te t Oravenhage gesloten tusschen den fleer PI ETER KORPERSMOEK van der KOOIJ wonende aldaar en Mejuffrouw WILHELMINA ELISABETH ANTOSIA SCHUILENBURG vroeger te Rotterdam daarna te aGravenhage woonachtig beiden zonder beroep W VAN KOSSEM Bz Advocaat en Procureur noodlijdenden in Spanje Morgen Zondag ochtend te 9 uur op de Boot nog retourbiljetten verkrijgbaar a ƒ 1 Half vyf terug in Gouda De Directie der Stoomboot de IJSEL i Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris i C FORTUIJN DROOGLEEVER op DONDERDAG 15 OCTOBER 1891 des middags te 12 uren in het logement de Utrechtochb Dom aan den Langen Tiendeweg van E ene met HOOIBERG SCHUUR en verdere betimmering en eenige perceelen WEU AND staande en liggende aan den Platteweg in de Achterwillens te kadastraal bekend in sectie H Nrs 392 tot 896 418 U15 en 1416 te samen groot 1 Hectare 75 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden de Woning enz 1 MEI 1892 en het Land met Kerstmis 1891 Zakdoeken p Stofdoeken Witte linnen Handdoeken afgep randen p doz Dito Servetten Tafellakens ongehoord zeer groot Prima prima zuiver linnen Tijfell de mooiste patronen Zeer mooie Elanel Prima wollen Flanél geheel krimpvrij 25 30 Heeren Zakdoeken o doz 100 doz 50 en 60 Ct 48 mei 175 190 20 40 60 85 16 20 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris De zorgen zgn som groot in t moeitevolle leven En dikwijls zit men neer met rimpels in t gelaat De oude levenslust dreigt vaak ons te begeven Als men in s levens strgd ons diepe wonden slaat Eeu middel is er s echts dat deze kwaal kan helen Dat als een toverslag U t zoetst genot bereidt Als lindebloesem zacht uw reukorgaan kan strelen De glicplach van weleer op uw gelaat verspreid Wacht dus geen oogenblik dit middel te gaan halen Na d arbeid van den dag is t uw rechtmatig loon Loop naar de Tieudeweg en vraag dan zonder dralen Naar do 2 Cent Sigaar van HERMAN ZOON Koopje Wollen Dekens Eene partij 2 persoons WOLLEN FANTASIE DEKENS wordt zoolang de voorraad strekt tegen per stuk verkocht Ruime sorteering iu van ouds bekende LEISSCHE DEKENS SCHENK en Zn Direct TE KOOP eene in volle werking zijnde goed rendeerende STOOMWASSCHEEU met HUIS en ERF tegen billyke condities Ook zon eeu gaschikt Directeur aan t hoofd der zaak geplaatst kunnen worden Brieven franco Bureau van dit Blad het onovertroffen LAGEliBIER en het gunstig bekende S T O XTT van J M V d SCHALK Có te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda ii 1 1