Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1891

1891 Maandag 5 Octoi ef N 4648 GOUDA GORINCHEM 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken WIJDSTRAAT 41 WESTE De nieuwste collecties onzer Artikelen voor staande Seizoen zxcTisT Tiï iTs oo m i en hevatten de meest ruime keuze in 0 CO 0 O co 0 0 4 De Inzending van advertentlën kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Schoenen en Laarzen Magazijn de Roode Laars is het grootst gesorteerde het vertrouwdste en soliedste Schoenen Magazijü van Gouda en Omstreken A Heden Ontvangeen de nieuwste Soorten Dames Heerep en Kinderschoenwerk voor het I ajaar en Winter Seizoen Hel Scboenen Magazyn DE ROODE LAARS heeft eigen Fabrieken in Noord Brabant en kan daardoor 20 pCt beneden alle Coucarreutie rerkoopen Prijsnoteeringe gfedurende de maand October Mons hooge Laarzen van af ƒ 4 25 Jongens Schoollaarzen van af 2 10 Dames chevrean Elastieke Heeren Bottines 3 Prima hoog soott i 2 50 Laarzen yan af 2 90 Idem handwerk 3 90 Knooplaarzen ► 3 30 Prima handwerk 3 50 Prima Kalfsleder 4 90 Kinder fi UÊÊf 1 bames Kamg Elastieke aars Heeren Rygmolières 2 90 Jongens en B Wm Gfels ► 0 90 rood Fochet of Lalfsleder 3 90 Voor Jongens 2 60 Einder Bads boentn ► 0 90 Idem Enooplaarzen 4 40 Idem met Laken ingelegd 3 90 Idem Meisjes ► 1 10 Dames cberreao Enooplaarzen 4 20 Heeren Pantoffels ploce en Vilte Gezondheids Pantoffels i ► 0 40 Meisjes Enooplaarzen 3 20 streep 2 10 Dames dito ► 0 60 DienstqodetkPantoffels leder 1 90 Werk Pantoffels 1 90 Dito zonder jhakken 1 40 Ter OPRUIÜIIÜVG nogf eenig e ongfesorteerde paren tegpen SPOTPUIJZE YOOE SpLIEDITSIT VAN ONS SCÏÏOEHWERE WQEDT INGESTAAN Reparatien en aangemeten werk wordt voortdurend net en spoedig tegen billijke prijzenafgeleverd Aanbevelend J P HESSELS Snelpersdruk an A Bbinkman Zoon Gouda De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pi s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ifzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN TWEEDE BLAD BINNENLAND GOUDA 3 October 1891 De Belgische gemeente Cliamaret een plaatsje met 600 a 600 inwoners heeft dezer dsg een kapitaal van 600 000 franc geërfd au een ongetrouwd man die zich alle gemakken des levens ontzei en het geld als het ware voor haar beeft opgespaard Door de rente van het geld 30 a26 000 ro cs worden de gemeente uitgaven niet alleen gedekt zoodat do inwoners geen belasting behoeven te betalen maar er schiet nog alle jaren een som van 10 000 fraM voor extra uitgaven over Ben der voorwaarden van het testament is dat te Charoaret een toren gebauwd moet worden 20 meter hoog voorzien van een klok mot zes wijzerplatr n en een zeer zwaren slag Met genoegen zal worden voornomeo dat de behngstelling voor de internationale sporttentoonstelling te Soheveningen in 1892 te houden steedstoeneemt terwijl in de laatste dagen op het nietminder bemoedigend resultaat valt te wyzen dat desympathie in Diuitschland zeer is vermeerderd enalles doet zien dat de deelneming van dit Kijk eengroeten omvang zal erlangen Telt het comité dataldaar ordt gevormd reeds een BI tal leden allen hooggeplaatste mannen dje ook in de sportwereldeen voornamen plaats in nemen en over geheelDuitschland lijn verspreid ook de industrie laat zichallerminst onbetuigd Dat deze haar belang degelijkbij deze tentoonstelling betrokken acht zoowel omdaaruit leering te putten als om hare debouches tevermeerderen en uit te breiden mag ongetwijfeldafgeleid worden uit het feit dat incUistrierlen opverschillend gebied betrokken bij do vele vertakkingen in het sportwezen reeds voor een plaatsruimtevan 700 M op de tentoonstelling bobben icgeachreven terwijl de onderhandelingen welke nog wordengevoerd doen voorzien dat het dubbele van ditcijfer zal worden bereikt Daar ook de Vereenigde Staten van Amerika op de tentoonstelling niet zullen ontbreken zal aan de te verwachten deelneming van dit Bijk zeker niet onbevorderlyk zyn dat de Nederlandsche Amerikaansche StoomvaajtMaatschappij N B S M v ijen terugvoer heeft toegestaan van de Amerikaansche goedoren die van de tentoonstoling onverkocht en onverloot mochten teruggaan Henry Tindal hooft een open brief uitgegeven aan ZEx dei jMiniater van Oorlog waaraan wij het volgende ontleenen Zooeven ontving ik de begrqpting van oorlog voor ket jaar 1892 In artikel 4 wordt o o de som van ± 30 000 gnldon uitgetrokken voor tractementen toelagen enz van de adjudijnteQ en ordonnance officierpn van li M it Koningin Mij dnnkt leze uiteave is geheel overbodig en derkalve in strijd met s fönds bjlang Om dit te bewezen moeten wij nagaan wat de oorspronkelijko wtókring was van deze officieren die vroeger behuorSen tot het zoogenaamd Militaire Huis des Koning Het waren ofBcieren die aan den opperbevelhebber van Zeeen Landmacht waren toegevoegd om zoowel in tijd vaii vrede als in tijd van oorlog dienst te doen als adjudant of als ordonuance officier bij dien opperbevelhebber Na het overlijden van Z M de Koning is er geen aangewezen opperbevelhebber van Zee en Landmacht Met hot verdwijnen van den opperbevelhebber houdt dus vanzelf de reden van bestaan op van adjudanten en ordonnans officieren van dien bevelhebber Thans zegt men dat die officieren moeten dienen tot vorhooging van den luister der Kroon De vraag is echter is dit een voldoend motief om een aantal officieren aan den dienst van het leger to onttrekken P Ik zou niet gaarne willen dat Gij mij verdachtiets te Mllen ontnemen aan don luister der Knjon maar ik geloof dat er dignilarisaen genoeg zijn omde Kroon luister bij te zetten onder dat hot noodigis hiervoor ook nog actief dienende officieren te bestemmen Als men den Staats Almaoak c laat dan ziet men dat aan het Hof verbondeh zijn een elftal zoogenaamde groot officieren ny t verschillende schoon klinkende titels als gYootmeester opporkamerheer opperjagerroeester opperstalmeester oppersohenker enz Verder meer dan honderd kamerheeron in gewonen eu buitengewonen dienst een elftal karaerjonkers een zevental jagermeesters stalmeesters in gewonen en buitengewone dienst een hofmaarschalk en ceremoniemeesters en eindelijk een vijfendertigtal adjudanten iu buitengewouen dienst Men kan dus klaarblijkelijk der Kroon luister genoeg bijzetten ook zonder de tegenwoordigheid der officieren wier tractementen enz op de begrooting van oorlog voorkomen Te meer nog daar het aantal kamerbeeren on adjudanten in bijitengewonen dienst onbepaald is en ook de overige betrekkingen zoo noodig wel voor uitbreiding vatbaar zullen i gn Zonder het oorlogs budget te bezwaren is het dusmogelijk don luister der Krqon onbepaald to verhoogen Het komt mij derhalve niet juist voor dat op dezen grond do uitgaven voor de adjudanten en ordonnanceoffioiereu van H M de Koningin verdedigd worden üe eigenlijke werkkring van d ze hoeren adjuduuteii en ordonnanceoffioieren bij Onze jeugdige Koningin zal velen met mij zeker duister zijn en menigeen zal wellicht met mij zich geen goed denkbeeld kunnen vormen van de diensten die deze actief dienende officieren het Koninklijk Kind moeten b wijzon De generaal majoor graaf Dnmonoeau is aangesteld tot particulier secretaris van H M de Koniu in Nu zullen de gevoelens wel niteenloopon over hot nut van een partraulior secretaris bij oene elfjarige koningin maar zelfs diegenen die van het nut van een dergelijken secretaris overtuigd zijnTznllen waarschijulijk toegeven dat het nu juist niWnoodzakeUjk bïervoor een generaal majoor aan het legor te ontrekken Een der adjudanten van H Jl de Km iiigin de kapitein der infanterie jlir de Ranilz is benoemd tot particulier secretaris van H M de KoninginWeduwe Regentos tervfijl een van do ordonnanceofficioren hem in die taak behulpzaam is Hot sprejkt van zelf dat zoodra II M de Koning Weduwö hflt regontscliap over het Koninkrijk bad aanvaard ich bij Haar de behoefte aan een particulier secretaris of wellicht aan meer secretarissen deed ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte i Bovendien worden alle Advertenti$i Ac n t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gevoelen Hoe natuurlijk dit ook zij meen ik niet dat s lands belang er mede gebaat kan zijn hiervoor actief dienende officieren te bestemmen De Staat is verplicht de ambtenaren Ie betalen die in dienst zijn van den Staat het is echter té eenenmale onjuist dat de Staat ambtenaren zou bezoldigen die particulier secretaris van iemand zijn dus zooats de naam zelf aangeeft iu een geheel particuliere betrekking zi H geplaatst Bovendien heeft het plaatsen van een aciief dienend kapitein der infanterie als particulier secretaris hg IJ M de Koningin Weduwe Regoates in de praktyk overwegende bezwaren waarop ik het niet noodig acht thans in het publiek de aandacht te vestigen Aan het behoud van het zoogenaamde Militaire Huis der Koningin is zoovet p weet geen enkel voordeel verbonden Al wilde IL M de Koningin in tijd van oorlog Haar adjudanten en Haar ordonnanceoffioieren aan den opperbevelhebber afstaan dan nog zou het de vraag zijiwof deze officieren het best berekend zijn voor die raak want een groot nadeel van het Militaire Huis dor Koningin is dit dat jaren lang dezeltde officieren vm deu dienst in het leger worden onttrokken Er bestaan voorbeelden van dat iemand in zijn diensttijd opgeklommen is van den rang van luitenant tot dien van geueraal zander om zoo te zeggen één dag dienst te doen in het legexHet moet voor de opvolgende ministers van oorlog dan ook geen gemakkelijke taak geweest zyn steeds te kunnen conatateeren dat dergelijke officieren geschikt waren voor bevordering en dal iemand die nooit in bet leger gediend heeft geschikt Zoii zijn in tijd van oorlog een goneraars commando te voeren Dit gevalj is bovendien volstrekt geen uitzondering verreivüg het meerendeel van de officieren die verbonden zijn aan het Mditiir Huis der Koningin ziJD sedert lange jaren in dezelfde betrekking geplaatst velen van hen maakten in dien tijd promotien zoo dat het zeer moeielijk j Uzijn op eenigszins goede gronden te kunnen cooffiraeren of deze officieren al of niet geschikt of nog geschikt zijn voor den rang dien zij in het leger bokleedeti Hoe meer men de zaak van naderby beschouwt hoe meor men zich moet verbazen over het denkbeeld een Militair Huis van de Konthgin in het leven te roepen l och in tijd van vrede noch in tgd van oorlog kan üen zich gevallen voorstellen waarin de officieren van dit Militair Huis in hunne tegenwoordige betrekkingeiw werkelijk van uut zouden knunen zijn AfïiBcbeiden van hot Militaire Huis dat thans door don Staat bezoldigd wordt is zelfs het denkbeeld van een Militair Huis der Koningin zoo vreemd dat ik I menigmaal gezien heb dat velen moeite hebbeu een ijliraljoh te onderdrukken wanneer de dagbladen veri melden ilat weder een van onze generaals of admij raals benoemd is tot adjudant in builuugajButn dienst van 11 M onze v lf arigu Koningin jS I Hot zullen ihin zeker ook wel zeer uitengowone j oinstaridightden moeten zijn waarin deze adjudanten iu bui tengewoueu dienst 11 M van dienst zenden kunnen zijn I Dergelijke bonoemingou schaden echter het land niet i eu wellicht ijn zij aangenaaüi voor de betrokken personen hiertegen kan dus geloot ik geen hjjzwaar bestaan Maar mnt des te meer krnchtrkmi men daarom aamlringen op het opheffen van bet actiof dienend Militair Huis want in de buiteuge 0ne gevdleu waarin onze jeugdige Koningin officieren ah ailjwdaut ofordounanceofficieren kan behoeven zou