Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1891

dsn het oiitiaelijk aantal adjudanten in baitengewonen dienat genut kunnen Tooizien Aan een particulier schrijven uit Paramaribo ontleent het Sll het volgende Wegens de gevangeaeming van de redacteurs van Se Volktbode is do uitgaaf van die courant gestaakt Naar men verhaalt zou uit het onderzoek dei in be lag genomen papieren z n gebleken dat nog andere personen de hand hebben gehad in de ongeregeldheden De nieuwe Gouverneur jhr Van Asch van Wyok gaat voort zich populair te nlaken Moge dat zoo bleven Of bij iu alle opzichten de noodige bekwaamheden bezit voor z n hoog ambt vereischt kan men nog niet beoordeeleo zoo hij zich maar rechtvaardig toont zal er reeds veel zijn gewonnen De aangeboden verordening voor de ontginning van delfstoffen op bet Lawa gebied beeft hier eenige teleurstelling gewekt De I ranschen zullen er wel bet leeuweudeol van krijgen bij het toekenoen van consessiën Dit ia een gevolg van de slotbepaling der scbeidsrechterlgke uitspraak krachtens welke de bona fide verkregen rech en moeten worden geëerbiedigd De vorige minister van koloniën schijnt last te hebben gegeven die bepaling in ruime mate toe te passen en zoo zal indien de verordening ongewijzigd afgekondigd wordt er voor de Sarinamers niet veel ander terrein overblijven dan wat de Frauscben niet begeeren Riiitenlandseh Overzicht Zooals wel vaoielf spreekt laat men op dit oogenblik over niet anders dan over deu dood van Boulanger en als het waar is dal h j kort vóór zijn noodlottig einde tot een zyner vrienden gezegd heeft Panjs en de wereld zullen nog eenmaal van mij spreken dao wordt deze voorspelling thans op droevige wijze bewaarheid Evenwel er wordt niet over hem gesproken zooals hij misschien gehco jt en gedacht had Hij stierf niet als held strijdende voor zijn doel zijn leven eindigde als dat van den ongelukkigen minnaar in het laatste hoofdstuk van een liefdesroman Dat juist is het wat de Franschen hem nu weder kwalijk nemen Ze meenden hem nog altijd te moeten vreezen en wat bleek nu dat bij reeds sedert den dood van zijn vriendin zich aoozeer door zijn droe heid liet meesleepen dat h j ncfa niet in staat voelde langer te werken en zich met de belangen zijner partij bezig te houden De staatkunde opzij gedrongen door de schim eenor vrouw de leeuw getemd doof droefheid De meeste tjadeu bespreken het feit dan ook zonder medelijden te töoneu vooral de plaats waar de zelfmoord geschiedde en de wijze waarop Boulaugereen einde aan zijn leven maakte doen hem vergelijken bq een tooneelheld Gladstone is weer druk aan de politiek Hij maakte betekeningen betreffende den politieken toestand en den uitslw der algemeene verkiezingen als het Lagerhnis het Tolgend jaar wordt ontbonden Als tgdpasuering is dit niet kwaad maar Gladstone meende dat bet licht dat voor hem was opgegaan ook anderen moest dienen en hij plaatste zgn berekeningen in de Nineteenth Century onder het opschrift Electoral Facts Hij toonde zijn cijfers aan dat zijn partij in GrootBritannie waarsShJ nlijk een meerderheid zou hebben vsp zes en veertig stemmen Deze bewering werd natuurlijk weersproken maar het merkwaardige van het geval was dat er aangetoond werd dat Gladstone met zijn eigen cijfers zich vergist had en al zijn beweringen toegegeven de uitkomst zijner berekening niet zes en veertig maar slechts twee en twintig kon zijn Daarop gaf Gladstone eon verbeterde tabel waarbij hij de meerderheid op vyf en dertig stemmen bracht En in het October nummer van de Nineteenth Century geeft hij nu nogmaals een berekening wa£rbij hij verklaart dat de eerstvolgende algemeene verkiezing hem uit Engeland Schotland en Wales een meerderheid van zeven en dertig volgelingen zal geven Parnell wiens politiek standje zeer is achteruitgegaan gaat nieuwe kranten maken om er weder boven op te komen Hij wil een morgenblad de Irish Independent en een avondblad de Evening Star laten verschijnen Het kapitaal zal 60 000 p st bedragen maar tot dusver hebben de vrienden slechts voor 11 000 p st ingeschreven wDe ontkroonde lerscho Koning zal dus waarschijnlijk zelf het meeste kapitaal moeten aanbrengen Daar hij echter niet onbemiddeld is en zijn echtgcnoote de gescheiden vrouw van kapitein O hea zelfs zefef rijk zal hem dit wel niet moeilijk vallen De noodige conlracten voor gebouwen drukkeHj enz zijn reeds gesloten maar voor 1 Nov zullen de nieuwe niouwsbl i en wel niet verschijnen De reis van den keizer van Oostenrijk loopt niet even aangenaam af als zo begonnen was Eenige oren vóórdat bij te Beichenberg aankwam sprongen twee met nitro glyoerine gevulde bommen die in een buis onder dea spoorweg waren gelegd De lyn werd dadelijk hersteld en toen de keizer te fieichenberg binnenreed werd hq zeer hartelijk door het volk begroet Men kan tot nu toe niet met zekerheid zeggen van welke zijde deze aanslag komt Iu Weenen acht men over het algemeen de Jong Czechen niet in slaat tot zulk een misdaad en gelooft veeleor dat de anarchisten aan het werk zijn geweest lutusschen bescliuldigen de Jong Czechen en Duitschers elkaar wederkeerig van het feit De Weener gemeenteraad heeft besloten den keizer hedenavond met bgzondoren luister b zijn terugkomst aldaar te ontvangen De Chüieesche regeeriug is nu in zooverre begonnen aan dé eischen dor vreemde mogendheden te voldoen dat reeds de gouverneur van Wuhu van zyn post is ontslagen De vertegenwoordigers van Engeland Frankrijk Rusland Italië Spanje Duitsohland Portugal en Amerika hadden dan ook niet minder dan 46 schepen met 324 kanonnen achter zich om hunne eischen kracht bij te zetten Engeland alleen heeft 20 schepen met 139 kanonnen Frankrijk 8 schepen met 63 kanonnen in de Chineesche wateren PETROLEUM IVOTEEKI GE van de Makelaars Canlzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfu8t 7 30 Geïmporteerd fn8t 7 40 Januari Februari Maart levering 7 3B November en December levering ƒ 7 3B Humeri Ij ke stand GEBOKK N 1 Oct Johauuu Frederik ouden F T ScharlerasD eo C C an Stavel 0VE 1LEDEN 1 Oct A Aatcn 6 m 1 Ploegor huurr an G Bos SS j 10 m ONDEKTROUWD 2 Oct i sa DDBgen Bolding 81 i en H Labij 21 j Haastrecht 6EB0KKN i Aaltje oudera C J Lekkerkerk es F de Buiier Marrijue ouiUra H lo der Vliit eo ld lekkerkerker OVERLEDKN W KwakeroMk 3 J Advertentiën ONTVAl EN de nieuwste en i ajaar i offen Eene ruime keuze in BNGEIiSCHE PANTAÈOlflSTQJPX ISN l Met aanbeveling CiM Dw B BEGEER Tailleur PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIOHTCAP Verkrqgfcsar bij PEETERS J Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Seö Gulden betalen wij aan hem die bjj gebruik van Goldmann s Keiser Tand water ooit we r Tandpijn krijgt S G0LDMAfri7 Co Dresden 50 Ce uts de flacon verkrijgbaar bij den ivog J cv ldbnkijk Men biede het Geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprgs in het gelukkigst geval biedt denieuwste route Geldverlotidg die door deHooge Begeering van Haiubur goedgekeurden gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan beslani daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loten SO ÜOO prezen bedragende 9 553 005 Mark Hark 1 prgs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prgs 1 pr J8 ter volledige beslissing zullen komen daaronder z jn kapitale pryzen van eventueel 500 000 bij uitnemendheiil echter aM 300 000 8 prijzen a M 15000 a M 200 000 26 pryzen a M 10000 a M 100 000 66 prijzen a M BOOOaM 76 000 106 prijzen a M 3000 M 70 000 203 prijzen a M 2000a M 66 000 6 prijzen a M 1600 1 prgs 11 prijs 1 prijs 1 prijs 2pryzenftM 60 000 606 prijzen a M 1000 aM 66 000 1060 prijzen a M 500 aM 50 000 30930 pryaen a M 148 aM 40 000 17188pryzenüM300 200 pnjs aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De prijstrekkingen z jn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eersto prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GeldverInting kost 1 geheel origineel lot slechts M 8 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart 17 0 90 tegen toezending van het bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ous de met het wapen van den Staat voorziene Ori ueele Loteu zelf in handen Bij iedere bestottug wordt het vereiscbte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wy aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de oillcieele lijsten Do uilbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstellii d worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en ouder vele andere Aanzienlijke prijzen ITebben wij meermalen volgens olficipele ben ijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg de e op den hecbtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken deihalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestel lingen 100 spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 OCTOBER e k te doen toekomen KAÜFMANJV SIMON liauklerg en Geldwigselaars in UambnrK P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daa ij b j het begin der nieuwe verloting tW deelneming iuviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reiele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Alom te bekomen DE OOÜISCHE MSLl of de beschr ving der berovmde gescbilderdeKerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benereng de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartontfeekeningen enz waarbji is toegevoegd eén afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeder Dirk en Wouter Crabeth D90R CHjtlSTIAAN KRAMM Prijs 80 Cen ts A BRINKMAN 40 m iswiiT piii k mii Regenjassen met en zonder pellerinc Wollen gekleurde Zwarte Tricot Handschoenen 5 S WOLLEN TRICOT ONDERGOEDEREN Wi M EMMM mEMBEm g o ps eistz j j m miu sa Goedkoop Solied flleganti a Gangbaarste k modellen BUGBY Jongenskraag p dozUnfl 4a QOBIHB p toziJnfl 67 HUBZOO p dozuna 68 I V SOHILIiEB OOSTAUA P do lJnll p dozijnfl 66 AIiBIOSr p doxUn 44 WAONIIB P STllPHAIf p aoiiJn I l p doz purfl 7G p dos paarfl 7ft LINOOLïr B p doiijn 1 Verkrygbaar te GoUda big den Heer C A B BAIVTZINGEH Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE Yan der PALS Markt A 107 direct bij MSY EDLICH Vergand fieBchSft Leipzig Plagwitz GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao 4 Blmatige door de niéuwste uitrindtngen op machinaal gebied rerbeterde febricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen gsrandoeron dén Verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTelenswaardig fabrikaat nauwkeiKJjg beantwoordeöde aan den inhoud der resj Etiketten De Firma behaalde 27 BreTet als Hofleyeraacler 44 Eere Dlf loma s gouden enz Medailles een bew s yan uitmuntend n brikaat Reeds 1871 schreef de Accademie national de Paris Nous votis déoemons une HedalIIe d or mremiëre classe en consideration devotre excellente fabrication de Ohooolat bonbons varies eto eto Stollwerck s fabrikaat is Verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julias Mattenklodt s Amsterdam KalTerstraat 103 Opentare Verkooping te GOÜDERAK op VRIJDAG 23 OCTOBER 1891 te half 10 nren ten sterfhnize van A nisN BLANKEN aao den Gouderafcschen djjk Wgk B No 75 ten oTerstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVEB van Skalfdfragende KOEIEIT 2 kalfdragende VAARZEN 1 gniste KOE Omstreeks 45000 kilo best gewonnen £ 3 OOT Een smalle Schouw een Handkar Varkenshokken Bruggen Takkebossea BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN Baggerbeugels Timmermansgereedschappen en een completen Draaibank v oorts Bedden en Beddegoed eenig MEUBILAIR enz Alles des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris Geen beter adres voor PA tAPLUIES dan bij N 8CHE K en Zn Markt Gouda Zeer ITette Gesteendrukte EAmAHTJES worden GELEVERD door A BRIi KmA en Zn Algemeen erkend als bel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los morden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP S S S ter in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktydig aangewend mot Dr HOPP s Taodpoeder of TaudpaSta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veme ïeep en Zonnebloemen zeep FOFF S Gekristalliseerde en Transparan Glycerinezeepen van de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen MMT De namaaksels van Angthrrin lHondVatet verwoesten de tanden binoen korten tgd IS Dr J G ItOPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drog ist Verder in alle Drogist in Parfumoriewinkels ran hederland ADVERTENTIËN in alle J3 inen en fiuitetUanchche Cou ranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en 1 ZOON te Gouda