Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1891

h 1801 Dinsdag 6 OMer Pfo 4649 P AlX XJS GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentWn kan gesohieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave HULSTKAllP s OUDE GENEVER verkr gbaar bj M J DE GBAAF eOOGE GOUWE 255 Tegen namaak wordt drinaend gewaarscliuv d t H I Hoogcübooin VjïM Wjjdstraat te Gouda k X Groote Najaars Opruimjiig Tan af lllA ii l AG o OCTOBER en de overige dagfen der week bij Gebr DE RAADT QOUSSCIE WATEIILMNQ UMTSOIAmJ Geabonneerden wordt herinnerd dat de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot eh met 8 OCTOBER D C W VAN DER LAAR Dz Directeur Onovertroffen KWALITEIT Geg arande i d zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG CHOCOLAAD fD AATPC PaWek te Westzaan UUUU 1 hij Opgerichl 1825 liOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID D£B ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRli KlllAI Lange Tiendewcg PRIJS l 11 LOTEN voor f 10 EENII1BEF0T7ANTHEE Men wordt rerzoclit op t NEKK te letten riT HET Magazijn tan M RAVE S VAAY ZO E GORINCHEM Vraag ic normaal Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ het beste voorbehoedmiddel tegen verkoudheden en tegpn onvoldoende huidiiitwaseming Alleen echtwanneer motneveristaand wa irborgiüerk gestempeld met het j opschrift W BengerSöhne onder de UaüdterUeiiiiif fe Met I VEMUEK biedt zich aan een flinke DIENSTBODE goed kunnende werken en met kinderen omgaan Adres onder No 3 43 aan het Bureau dezer Courant JdoJONGAz yi 7 L x ë WM JCi lfca UJUU Ca Gouda Suelpersdruk pan A Brinkman SiZoon Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschnitvan den Heer J K SOMMER TE PARIJS Zenden gratis en franco ïot prachtlp neilki sti ciTd K9DE 1LIUI met fiolland sclien of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen yoor hot Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor lieei n dame en kinderen op irefrankeerde aanvraag aan MM JULES JaUZOT C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen stofTon laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor do soorten op te goven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens do inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellmgon benoodigdzün Btslelltngen van 35 franc en Ao A worden met eeno verhooging van 5 öJl w iM orecM $ n arlj oan tnkomtnitt ncMm m alle plauUen van Nederland aan huis bezorgd De klanten hebben geeno formaliteiten voor de inklaring of andersmts to vervullen daar ons réexpéüittehuie tt RozinilttBl Noord li fih tnt rla irmedn bflast is Die een blflvend SOUVENIR wenscht van zgne dierbaarste betrekkingen late een EÜNSTIAASSCEILEEItlJ S vervaardigen bg J v u PAVOORDT Specialit it in Kunsthasrwerk Dnhb Buurt B 5 te Gouda Gouden Zilveren en FantaisieRepa ratien worden spoedig en solide afgeleverd TR PE MARK van Gebrs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bjj G H LAKERVELD Gouwe P v OUDSHOORN Kleiweg hC V VLIET Markt Te Atfen bij M van NAGÏEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bjj Oudelioorn bg M TOM Oadewater W VERHOOREN Schoonhovem D de JONG A C FIJN VAN DRAADT k Wed F G VERDONK Probeert s v p SOUOHON THEE No 3 a ƒ 1 25 per kilo D nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met aitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA B October 1891 Be bruto ontvangaten voor de Noodlydenden in Spanje door de Directie der Stoomboot do IJ ol ontvangeen bedragen f 80 welk bedrag aan de Spoanwhe legatie te s Hage i overgomsakt De lijst ligt tot 18 October ter inzage voor HH inJeekenaren Slecht een 25 tsl per onen maakten van depleiriervaarl naar Rotterdam gebruik Men sohrgft ons i Door den Directeur dor Ooudache Machinefabriek den beer H Enno van Gelder is met ingang an den Ifn October een ziekenfonds ten behoeve van het personeel dier fabriek opgericht ten doel hebbende de leden ingeral van ziekte eene uitkeering te verzekeren van 70 uren arbeidsloon terwyl slechts 1 van het weekgeld zal worden bijgedragen In den loop dezer week zal door jZ Ed een reglement irorden vastgesteld en behoud k mij voor op die tuttige inrichting alsdan nader terug te komen Door de politie te Delft is Vrijdag avond aangehouden de 48jarige koopman F gedomicilieerd te Gouda wiens opsporing en aa ihouding is veraocht in het Algemeen l olitieblad tot ondergaan van hechtenisatraf e aangehoudene is naar het buis van bewaring te s Hage overgebracht Zaterdagavond had in het lokaal van den heer Dam eene vergadering plaats van de Afd Gouda en Omstreken van den liond van Nederlandsohe Onderwijzers Dpze vergadering was ook voor niet leden toegankelijk en werd door een groote schare beIsngstcllendon waaronder ook enkele dames bijgewoond FEVILL ETOIM UU het Duitsch XII 49 Juffrouw Romberg is je vvaaracliijn ijk niet bevallen hervatte Unica na een pauzo het geaprek In het pensionaat wiw zo mijn Kn weet ge wat ik geloof antwoordde Alma juffrouw Romberg koestert do hoop dat zij meteenig geduld en volharding graviu Hohenhausen kanworden Meent ge dat werkelijk Ja Unica Ik hel haar gadegeslagen en vlei niij in dit opzicht mot een geoefendon kouriersblik Ku waarom zou zij hot met mogen hopor Zij is ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere reg t meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschönt zijn taak En juist de bezoldiging der ondatwüzer laat veel te wenschen over Het onderwys in Nederlaud kost volgens officieele opgaven U millioen in het oog van sommigen een groot bedrag maar marine en leger eischen driemaal zooveel dat voorzeker niet zoo nuttig besteed mag heeten en de groote kosten die met eene verbetering van het onderwijs gepaard gaan mag geen reden zijn die na te laten Verbetering is dringend noodig leerplicht een eerste eisch maar consequent doorgevoerd want kosteloüze kinder voeding kinder kleeding en schoolbaden zullen daarmee gepaard moeten gaan zal dit zulke aanzienlijke uitgaven vorderen dat van de tegonwoordige regeering Zoo uets niet is te verwachten al staat leerplicht t eds jaren lang op het program der liberalen S rat als dat groot aantal ingezetenen dat thans niets te zeggen beeft op den gang van zaken een woordje moê zal mogen spreken eerst dan is een radicale verbetering mogelijk derhalve allereerst aangedrongen Op algemeen Hearecht Dat is het waarvan voor de toekomst een betere toestand is te verwachten Wij moeten volstaan met bovenstaaud kort verslag van spr s betoog Het werd toegelicht door tal van officieele cijfers en opgaven die groeten indruk maakten op de toehoorders en het de overtuiging schonken dat er inderdaad voel te verbeteren valt Na de voordracht werd een kort debat gevoerd waarbij spr in de gelegenheid was een en ander nog nader toe to lichteu Daarop eindigde de vergadering nadat de Voorzitter een woord van dank bad gesprokeii tot den heer Gerhard voor zijn voordracht Nadat de Voorzitter de hear E van Dantzig de byeenkomst met een kort woord geopend had hield de beer Gerhard uit Amsterdam de aangekondigde voordracht Spr ving aan met de verklaring dat zij niet maamvV zou zgn zij zou weinig meer bevatten dan dorre droge harde cijfers doch die een duidelijkfin blik zoudeu doen werpen in den toestand van ons onderwijs Het onderwys in Nederland is uitstekend I Zoo wordt gezegd de een praat het des ander na zoodat het algemeen geloofd wordt en als waar aangenomen maar geheel ten onrechte Het is juist droevig gesteld met ons onderwijs Het aantal kinderen dat in ons land volgens de elkieele opgaven in het geheel geen onderwijs krijgt bedraagt oen aanzienlijk cijfer en yan hen dis opgeteekend staan wèl onderwijs te krijgen is dit voor velen slechts in naam waar Het schoolverzuim is groot en de vruclilen van het onderwijs bedroevend De kinderen dio nog heeten onderwys te krijgen komen te laat op school en gaan er te vroeg af waarvan npi bedroevonde staaltjes mededeelde In de Meeste steden is er geen plaats op de scholen w ol vele kinderen Men gaat eerst dan een nieu i iool bouwen als et zoovele kinderen op plaatsen aBhten dat die geheel kan gevuld worden terwijl men reeds bij het eerste B O tal waarvoor geen plaats i daartoe over moest gaan De klassen zijn te bevolkt dan dat van voldoend profiteeren sprake kan zijn Dit ia vooral waar voor die scholen door arn kindereu bezocht Het moet toegestemd wordeiij zegt spr dat in do laatste jaren wei een en ander op onderwijsgebied 19 verbeterd maar die verbeteringen kwamen voornamelijk ton bate van kinderen der gegoede klassen In De Tijd leest men Welko middelen zoo al worden aangewend om aan geld te komen Een hoofd voomvaardo voor goed onderwijs is ook dat de onderwijzer voldoende gesalarieerd wordt Immers eerst dan al hij vrij is van stoffelijke zorgen kan hij zich met du noodige opgewektheid wijden aan flcboon dat kau zelfs de nijd haar niet betwisten zij is beschaafd eu rijk zij kan buitengewoon be miunelijk zijn En coquet I Van een weinig coquettorie zyn de hoeren nietafkeerig M jü broer Met je welnemen óók je broer Hij wijddehaar zijn volle attentie hij heeft zelfs aangeboden haar naar huis Idf brengen en nu gaat hij in deserre onder do oranjeboomen met haar wandeleu Een fijn ironisch lachje speelde om de lippen van Unica Wilt ge haar dit alles tot oen verwijt maken antwoordde zij Kurt heeft Flora uitgenoodigd ishet dus niet zijn plicht zich met haar bezig te houdenen op dep terugweg te vergezellen Zij wonschtede oranjerie te zien moest Kurt daaraan niet voldoen p i stond ons immers vrij mede te gaan waarom deden wij het niet En je vermoedeo dat Flora ihiar den titel van gravin Von Hohenhauflou streeft kan ik nog niet deelt n Flofa is verstandig genoeg om geon hoop te koesteren dfe aareenverpletterende toloiirsteiling zou bereiden Jjlaar ik iieve Alma verheug mij dat ge dit verrao oon h btuitgesproken het levert mij het bewijs dat t uitjaiouzio voorLspruil Ken spottende trek zweefde om Alroa s lippen Die gevolgtrekking i onjuist zei zij Zoudt ge K urt oen blauwtje laten loopen Misschien Verbaasd keek Unica hare vriendin aan maar het binnenkomen van F lora belette het gesprek voort te zetten De oranjerie is een koninklijk slot wardig zeide Flora hoe gelukkig zijt ge Unica dat q dagelijks dien zoeten geur kunt ïnademou De geur is in don bloeitijd verdoovend on veroorzaakt hoofdpijn zeide Uncia zoo heeft alles opdit omlermaansche fcijne schaduwzijde Niet alles zeide de graaf op vrooUjken toon or beweert go dat ook de schoonheid hare schaduwzijde heeft Zeker antwoordde Alma voor hare vriendin Of kunt gij ontkennen dat in zeer veje gevallen deschoonheid slechts een vernis is Schoonheid verblindt en het verblinde oog zi t de fouten en gebreken niet het bewondert de heerlijke schaal zonder de kern te proeven Uiiici begreep de dieppre beteeknnjs dier woorden zij wist dat het fijne ervan tegea Flora gericht I was maar Flor scheen daarvan geen vorraoedeu te I hebl en ij lachte zoo onbevangen als had naen haar I een vleierij trezegd verloofde schijnt met te komen zeide de gra if tot ijn zuster I Hij wtMii ocrst bedeu avond komen antwoordde Unica kalm Alma zeide dat hij eenige zaken te ft goleu had hij zal dus verhinderd ziju Hei ik met voor eenigen tijd gehoord dat u