Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1891

t De aandacht van een onzer lezers werd yóót eenige tqd getrokken door een advertentie in het Nievwa V d Dag waarin zeker persoon aanbood degenen die zich met hem in betrekking stelden voor enkele franken millionair te maken Onze vriend schreef daarop een briefkaart aan den inzender van de advertentie met verzoek ook hem het merkwaardige kunstje te willen leeren waarvan sprake was Het antwoord Tolgde in een leer langen franschen brief De sohryTer heet zouder meer yLouis woonachtig in ZuidFrankrijk i hij verklaart vau zichzelven te zijn iomme fort honnétt et dans lequel voua pouvez avoir la plu gronde conjiance H j kent een middel om bij het spel onfeilbaar zeker te winnen maar om te spelen is gold voor inzet noodig en dit helaas ontbreekt hem Hij verzoekt nu den persoon die hem geschreven heeft en dien hij uit zijn briefkaart als H homme serieuz heeft leeren kennen hem ten spoedigste te willen opgeven hoe grooi de com is welke h als npremière miseii beschikbaar wil stellen daarop zal hij zich nader met hem verstaan over de w zo van da uitbetaling der gezamenlijk te winnen millioenen ffLouis is nog steeds op bericht omtrent i het bedrag der eerste mi e wachtende Maar hoe zonderling bel ook schijnen moge toch schijnen h en z n confraters van tijd tot tijd nog dupn onder ons Nederlanders aan te treifen Hoe zouden anders de advertentie kosten in hel liieuwê v d Dag en in andere bladen worden goedgemaakt F Als een staaltje van bijgeloof in deze dagen kan egt de ster Cl het volgende onlangs in Nijev en Toorgevallen dienen Ken boer zou begraven worden bet lijk moest per wagen naar het kerkhof vervoerd worden door een zeer modderige steeg Ben uuurman wiens steeg veel zindelijker was werd gevraagd vooral met bet oog op de genoodigde familie leden die de plechtigheid bijwoonden om over zijn grond bet lijk te mogen vervoeren Op dit verzoek weid door man en vrouw afwijzend beschikt op grond dat door hen TÓór eenige jaren een soortgelijk verzoek werd ingewilligd en dat volgens hun stellige overtuiging hun bejaarde vader daardoor plotseling gestorven was Eene elegante New Yorksche dame vertoonde zich onlangs in een eenigszins opzienbarend kostuum ten minste wal de knoopjes betrof want er waren 1800 van verschillenden vorm en grootte aan Eeoe naaister had voor het aanzetten der knoopjes tien dagen noodig gehad Op elke mouw waren er 100 op het lijf en aan den hals 33U en op den rok 1250 De knoopjes op den rok vormden driehoeken kruisen sterren en andere üguren op een grond van zwart satijn Het kleed was zeer zwaar zoodat het kracht vereischt om het te dragen De bedoeling was geweest er 2000 knoopjes op te hebben maar dan zou het gehoele kleed er mede bedekt geweest zijn Al de knoopjes waren zwarl sommige rond en andere plat en er waren vele kostbare onder Zaterdag werd op bevej der rechtbank te Roermond aldaar aangehouden en naar de gevangeuis overgebracht de heer J C burgemeester van Wessem Deze aanhouding is geschied naar aanleiding der verkiezingsknoeierijen die te Wessem in den laatsten tijd hebben plaats gehad verloofd waart jufl rouw Romberg vroeg Alma Het schoone meisje verbleekte Van dat praatje heb ik Zelve nooit iets vernomen zeide zij Maar men zeide immers o nu herinnerik het mg weer het was uw broeder Vergeef mij Uw broeder is vermoedelijk reeds getrouwd Neen die verloving is kort daarna weer afgebroken antwoordde Flora eenigszins verlegen Mag men naar de oorzaak vragen zeide degraaf Het was een ongewenschte verbintenis jufl rouwVogel staat Ie ver beneden hem papa wilde zijntoestemming niet geven Juffrouw Vogel vroeg de graaf verrast Eendochter of een zuster van gebroeders Vogel Een zuster Dezellde die met mij te gelijk uit Amerikaterugkwam Flora knikte Is zij ook in Amenka geweest vroeg Unica Ik heb haar niet gekend zeide de graaf zelfs op het schip bad ik niet de eer haar te leerenkennen Ik vernam eerst bij mijn aankomst dat zijook mot do Marianne de reis had gemaakt Voor een da no moet die schipbreuk verschrikkelijk zijn geweest antwoordde Unica Maar watdeed zij ook daari mds in het vreemde werelddeel Zij had c Pii betrekking ais gouvernante aangenomen zeiile Flora met oen minachtend schouder Vatsing en Hilars Met Uit Naw York wordt Tan IB Beptomber bericht De uitstekende humorist Mark fTwain zal den volgenden zomer eene pleiiierreis naar Europa ondernemen en b deze gelegenheid een aantal reisbrievennaar NewYork sturen Het op twee na grootsteblad van New York The San dat in de laatste jarenzeer bg Marald en World is achtergebleven is erin geslaagd deze brieven voor zich te reserveoren Van de groote waarde dezer brieven als reclamearlikol schijnen sohr ver en redactie beiden evenzeerovertuigd te zijn want de eisch van den eerste 1200 dollars voor lederen brief hoe groot ook hotaantal wezen moog werd hem door de redactie zonder bezwaar toegestaan Twintig b ieven die Mark Twain in den loop van den aanstaanden zomer gemakkelijk uit de mouwen van zijn Jas zal schudden zulllon bem dan ongeveer 5000 pilars opbrengen Uf Sun heeft overigens pok do iiounsle nu nog oi voltooide en ong titelcU novelle van ttfthk Twain verworven Zij betaalt vbar de eArstevoor ééns in baar Zond4 s ilad 12000 uitzondering van Roogh j il InHOcm Gilded Age heeft Mark Twain voor ft einer ip boekvorm versohJnen novellen zïike grootosommen ontvangen De eerste bracht nfom circa 12000 doll de tweede ikOOO doll op ilsen Gilded Age een novelle die seilramatiseerd a door h beroemde gezelschap vafl Raymond wer gospeeld bracht 78000 dollars op Overigens behooron behilve voor de sohëppingeu van Mark il wain dezefabelachtige bonor ijia die natuurlijk allnn om dereclame worden bfetaald volstrekt jniet l de zaldzaamhe en Howellf een pnzer mcjdernsten ontvingeerst kort geleden voor é ae pljaafsin van eenenoTella van IBOO regels 10 000 dollar en Mrs Burnett d 8chrgfsi r van Tkt VUtte Lord Fatinllerot voor en roman d i vooï db eerste plaatsingervan 1S M 0 dollars Dom getik In het vóorisatste nummer van Harper s MoiiPMg komt een kort stukje voor van Mark Twain wai van hij verklaart dal het niet verzonnen is Het verhaal vermeldt hoe een van de twee of drie militaire genieën van onzen tijd eenvoudig een uilskuiken was eu eyn roem geheel te danken had aan vboffen By al zijne examens werd hem nooit ieta anders gevraagd dan het weinige dat bem ingepompt was door zijn onderwijzer een geestelijke Deze goede man bestierf het van schrik toen hij vernam dat Scoresby met zijn gewoon geluk tot kapitein bij hut leger benoemd was en den Krimoorlog moest raedemaken Overtuigd dat zijn leerling nu door zijAe flaters in t ongeluk gestort moest worden reisde hij hem achterna naar het tooneel van den strijd t was ongeloofelijk Bokken schieten wel hij deed niets anders dan tlat Maar ten gevolge van den naam van kundigheid die hem overal vooruittrok zagen de menschcn zijn flaters voor geniale invallen aan En hetgeen mij steeds in eene koortsige spanning hield was dat elke nieuwe onhaadigheid zijn roem deed stijgen Ik zeide by mijzelf dat wanneer men hem eindelijk eens in zgne ware gedaante zou zien zijn val ook zoo vroeselijk zou zijn alsot de zon uit den hemel viel En toeu de kolonel van Scoresby s regiment sneuvelde kreeg hij het regiment onder zijne bevelen En toen gebeurde er iets waarbij ik dacht Nu is het uit nu moet zijn onkunde blijken ophalen Waarschijnlijk ten gevolge van het engagement Pvroeg Alma het gelaat van Flora besludeerende Misschien ik weet het niet Ik was nietmet haar bevriend het is ook mogelijk dat er andere redenen waren Zeker had na die breuk het verblijf in hetouderlijk buis voor haar veel onaangenaams zeideUnica met hartelijke deelneming Uw broeder hadvooraf moeten bedenken of bij zijn woord kon gestand doen Op dit oogenblik trad Daniel binnon en stelde den graaf een kaartje ter hand Fanny Vogel las Kurt Von Hobenhausen en de glimlach erdweeu van zijn lippen lupus in fabula dames Wat kau haar hierheen brengen vroeg Unica Dat is mij zelf een raadsel Mogen wij u verzoeken de dame hier te ontvangen zeide Alma mot een wel wat boosaardigenblik op Flora Romberg voor wie dezo ontmoetingver van gewonscht moest zijn Wat zou raij beletten dien wonsch te vervullen antwoordde de graaf schertsend terwijl hij denkamerdienaar oen wenk gaf Ik vrees alleen datgo u teleurgesteld zult zien Zonder tiiijful zeide Flora Juffrouw Vogelis niets roiudor dan belangwekkend Zli hiolil op want Fanny trad binnen en onwillekeurig ontglipte aan de lippeu van Unica een zachte iyn maar de Rus lent niet tot den en groot leger tel Jhtsomkeerl Hal t n wg joegen alleri Watond er naar t Hij liet So esb i I tei aanschbitwl De reldslag was moorddadig ijjla verbonden mo gendheden trokken langzamerhant erug over de gs hoela linie Ons regiment had eenmioogsl belangrqkestelling En wat doet de onsteqelyke ezel op ditkritieke oogenblikP Hg ge ft bajril tot een aanval over een heuvel heen waaracliJHr geen spoor vaneen vgand te bekennen was Vwirdat de onzinnigebeweging tegengehouden koi i woukn waren wy weg den heuvel over het veld in Mp vonden een geheel Russisch leger dat daar intlieserve was opgesteld En wat gebeurde P WHJverden in de panigehaktP Dat zou natuurlijk iKMagenen nogentiggevallen van de honderd geachiaa v in vriijnd ej E wat eweelit P Oi f l 4 Ijj angen qlm oncterstoui y i n dk l Vi ji s kügskundij ï i lemjr a ns boe hij iftlleneu Hij ii effi wonderbhi Bezie zijn boi elk van die een treeselljkënl het beste watl il sen dachten dat een enkel nU aanval zou overgaan zij vreesderi moeten verwachten en maakten f over kop sloegen zy op de vluch uit elkaar Maarschalk Canrobf kyken eu itial niet wat hg zag r6epcn en g f hem het eer mel Vyand as nu de groote dc d Péid van Sooti sby hy had niet gefimn jtat reoh en anders ni t rSH h d bevelkphtle trpkicen en m rtiohtorvlAigelj i jk 1 in plaitts vnu fi j iL dqon r ktai jrok linkl den Iiéu4el bver aai te hjj ziel een ou orlHIijken naam jonie Hij is zo tfocdjicn liescliaiimatr zijn kan nnir Inj weet iiiet uis moet kpmen MA hel begini te j grootstoiozul ijiMet Beelal iftaj i i gpluk ft HoMliJaltij 1 vervolgdi eh s eu ttiet riduorordpn Welnu iteekens jffi do tgj9 nknnning van ter en in toj min bewijzen dat and oaitAjan ttvewodjin ia te lioffen Maar ik oud rol dat Sfioresby ein eend is Sedert wanneer i men Jenevir drinkt Hef gebruik en misbruik der alcoholisehe dranken heeft een geschiedenis De oude Galliërs hadden het grootste getal hunner nederlagen aan het onmatig gebruik van wiju en andere gistende dranken te wijten en deze verderfelgke drift wisten hun doodsvijanden de Romeinen wondergoed te prikkelen en te vermeerderen De Galliërs werden onderdrukt door dezelfde oorzaak die de verdwgning der Eoodhuiden slachtoffers van hel vuurwater grootendeels heeft teweeg gebracht te recht schrijft Drillal Savarin De volkeren der Nieuwe Wereld werden schier evenzeer door de jenever als door do vuurwapens onderworpen en vernietigd Vóór 200 jaar was de alcohol alleen bij de apothekers verkrijgbaar Thans helaas I wordt hij in België alleen met duizenden tonnen rondgestuurd Men verhaalt zegt Huydecoper dat de Engelscheo in 1585 brandewijn gaven aan hun soldaten in Zeeland om ze tegen de vermoeienis te verharden Na 1672 toon de invoer van wjjn en brandewijn in Holland verboden werd begon men met hel verbruik van graanbrandewijo tot toon slechts als geneesmiddel onder den naam van spiritu rumenmenti bekend De oudste plakkaart waarin de brandewijn van graan vermeld staat dagteekent van 1668 eerst in 1692 begint mea van jenever te spreken kreet van bewondering toen haar blik op de innemende verschijning viel Ook do blik van Alma ruslte met zichtbaar welgevallen op het wel wat bleeke maar schoons gelaat terwijl Flora minachtend lachte Fanny scheen de bankiersdochter niet eens op te merken Ik heb u om een onderhoud verzocht overeen zaak wier behandeling u wellicht onaangenaamis wendde zij zich tot den graaf die haar een stoelhad aangeboden ik moet dm vooraf om versohooningvragen Gij weet dus nog niet dat ik uw wenscb reedsvervuld en uw broeders de hernieuwing van het verdrag aangeboden heb vroeg de graaf Mijn aanbod is van de hand gewezen en wol op eene wijze die ik niet geheel rechtvaardig vind Dat de hernieuwing van het verdrag doormijn broeders werd afgewezen is mij bekend zeide Fanny Maar voert u dezo zaak dan niet tot mij Neen mijnheer Ik weet niet of het u bekend is dat do matroos Thomas Rost mij bij deschipbreuk der Alarianno het leven heeft gered Zeker ik heb dit hier na mijne terugkomstvernomen Op het schip had ik zoover ik mij kaaherinneren nooit hot genoegen u to ontmoeten H ordt vervolgd In Engeland was hier de algemeens drank tot aan de regeering van Willem III Het is vporal sinds het einde der vorige eeuw dat man algemeen jenever begon te drinken I Maas en Boerb De Kölnische Zeitung bespreekt een onderwerp dat door de Deutsche landwirthschaftliche Presse in No 66 het eerst werd beliandeld en voor ons land niet zander belang is Dit blad het hoofd orgaan van don landbouw beweert dat bedrog gepleegd wordt bij den uitvoer van Nederlandsch rasveeiuaar Duitsoblaud Volgens haar wordt het veo kort voor of gedurende do aflevering in het Nederlandsch veest mbook ingeschreven waardeerde koopors in Duitachland in den waan vorkoeren stamvee te hebben gekocht en op grond daarvan beveelt die landbodwuourant aan de handelsverbindingen met Nederlandsahe veelbveranciers te begMken of zoo I noodig af te breken S Onze prozaïsche tgd moge het te druk hebben ij voor romaneske geschiedenissen geheel zowler dpze Wkan e meusoh toch niet leven Aan Ae Wetlfal I Meim intleent de Zic filsche Ct dii volgando il Vóór 13 jar9n raakte oen jong ingouienr verliefd FJjop de bevallige dochior van een zem gezien dokter K in n der grqbtsle steden aan den Rijn Hij vroeg a en l reeg het ja woord Ongeveer zes maanden lang I was liet jong paar verbonden en niets sojeeq hun j hunülijksgeluk te vbrduisleron Op een Onzalig ava èi raeendulhij echter het stellige bewiji te ver jlkrij q van haar ojtro w en zonder zidh in oen VijgesjEpe in ih laten veftrok hij na haar een brief te K bp6n g6 iclireven waarin hij haar die ontrouw op ffardanipph verwoeMen verklaarde nooit te zullen ij torutkeoroni Diep rampzalig bleef zij achter niets moer hoorend van doufman dien zij lief had Onder de a merikaansche pelgrims die dezer dagen naar den Heiligen Rok to Trier opgingen was een man wiens diepe melancholie zijn mederoizigers op ihet stoomschip getroffen had In den Dom goko non merklb bij een dame in rouwkleed mol oen bevallig elf of twaalQarig meisje naast zich waarin hij de trokken zijnor oigeno moedor herkende Hij hield beiden in t oog on zag haar een hotel binnentreden Daar vernam hij dat zij aan de open tafel zouden komen en zorgde zich van een plaats tegenover beidon te verzekeren In den loop van een gesprek dat hij aanknoopte vroeg hg met eenige voorzorgen waarom zij rouw droeg Dit was om haar man dien zy vóór bijna dertien jaar verloor Is hij reodj zóó lang dood Ja hij is dood was t antwoord En dat is uw dochtertje Ja zg heelt helaas haar vader nooit gekend zij word gebaren nkele maanden nadat ik hem verloor Diep ontroerd stond onze pelgrim op maar na don maallgd had hg oen gesprek met haar die in den gebruinden ernstigen en zwaargobaarden man don jeugdigen en joligen echtgenoot van zoo lang geleden niet had herkend Het bewijs dor onschuld werd mode geleverd Zij had een broeder die wegens wongodrag door do zgnon verloochend was en die op den noodlottigen avond tot haar zijn toevlucht genomen en haar ondersteuning ingeroepen had Nu togen zij nogmaals naar den Triorschen Dom om hun dank uit lo sproken voor do weldaad hun geschonken De ouders van het schoono meisje zijn en bly ven nu voreenigd De Berlynsche bladen verhalen do geschiedonis van een afschuwelyke grap De directeur van de verzekeringsmaatschappij op den Grunon weg had een parly gegeven tor eere van den achttienden verjaardag van zijne oenigo dochter een mooi meisje dat met eoa officier van het SSste regiment lo Brandenburg verloofd was De jongo man kon er niet bij tegenwoordig zyn hij werd door zijn militairen dienst in hei noorden van Duitschland teruggehouden Twee oude scbuolkameraadjes van het meisje besloten tot de vroolijklieid van den avond mede to holpon door haar oen poets te spelen Zij gingen naar eene andere kamer on schreven een brief die van haar verwijderden beminde heette te komen Deiö werd haar door een dienstbode welke zij in het geheim namen overgogoven Do jonge dame scheurde hem open eu las oenigo regels toen zij plotseling uitriep O rayn God i Hij hooft mij veriaten Do brief zeide dat hij eene dame gevonden heeft daar hij moer van hield en het engagement moest verbrekea Zij snelde naar do keuken on haalde oen mos fö maakte een diepe snede in den pols van haar linkerarm Het blood spoot er uit on hot meisje viel bewusteloos noder Kr word onmiddehjk om een doktor gezonden maar de hulp kwam te laat want lo jarige stierf door het bloedverlies en den schok Zoo hobbon twee dwaze meisjes door oen domme grap oen levon verwoest oen vador kinderloos gemaakt oen vfolbolovend jong offioier van zijne bruid beroofd en misschien zijn gehoele toekomst bedorven Op het internationaal statistisch congres te Weenen i zijn Maandag door den heer E L Gould belangrgke mededoolingen godaan omtrent het Arbeidsdeparlemeut van de Veroenigdo Staten Het Nationale Arbeidsdeparloment is sedert 22 jaren in werking het beeft in de verschillende Statiën 25 kantoren Volgens den spreker is do gelegenheid tot het verkrijgen van opgaven in de V S buitengewoon gunstig dewijl do arbeidersstand er in hot algemeen goed georganiseerd on ontwikkeld is en de leiders hunne gedragslijn meer bepalen op grond van nauwkeurige bokeudhoid met de feitelijke toestanden dan krachtens afgoirokkon begrippen van theoretisch recht Ook zijn de werkgevers in do V S minder geheimhoudend en meer gonogen om inlichtingen te geveli omtrent hetgeen hunne belangen en die hunner werklieden raakt dan in andere landen In don aanvang waren ook zij wantrouwend maar de ervaring hooft hun geleerd dat menig zoogenaamd beroepsgoheiip zonder eenig govaar opengelegd kan worden indion dit slechts oodanig geschiedt dat do bron der inlichtingen ni t opgespoord kan worden In rondo golallon worden er ieder jjoar ongeveer 130 000 bookdoolon met opgaven betreffende den arbeid gedrukt Daarvan komt ongeveer 70 pet rechtstreoks in handen der arbeiders Het overige wordt verspreid onder nieuwsbladen openbare bookorijen leden dor wetgevende macht leeraars en onderwijrors rechtsgoleorden geestelijken en fabrikanten Ieder die er om vraagi kan zo kosteloos krijgen Don invloed to bepalen die door deze geschriften wordt uitgeoefend is mooielijk doch menige nuttige welgovondo bepaling mag er rechtstreeks aan worden toegeschreven Het is een bemoedigend verschijnsel dat hot vertrouwen in het Arbeids dopartoment algemeen toeneemt In hot begin dacht men dat de statistiek kantoren voornamelijk dienden om de aanspraken der arbeiders te staven en inderdaad hebben do workliedenvereenigingen overal op de oprichting aangedrongen maar stooüs als middel tot voorlichting niet tot propaganda In den staat Connecticut had do meeiing wortel geschoten dat do wiuslen van hot kapitaal in do nijverheid in onevenredige verhouding stonden tot do arboidsloonen Er werd een onderzoek op touw gezet vele honderden fabrikanten en onderuomers kwamen do vertrouwelijkste inlichtingen brengen omtrent den stand hunner zaken Er is niot eene klacht gerezen over schonding van geheimen of veroorzaakt nadeel Do belangrijkste werkzaamheid van het Arbeidsdopartoment is sedert kort voltooid Hot was een onderzoek in Europa zoowel als in Amerika naar do voortbrongingakosten van de voornaamste fabricaten on voortbrengselen in do steenkolen de cokes de gzer do staal de glas de katoen de wol de zijde en do linnennijverheid Het omvatte ook de verhouding van de arboids tot de voortbrongingskoston bonevons het loon hot arbeidsvermogen on don levens standaard dor werklieden Dit is ook in verband tot do tarievenwetgeving een onderzoek waarvan de waarde nauwelijks overschat kon worden doch het was zeer moeilijk opgaven te verkrijgen ten gevolge van de vrees dat er boroops gehoimon verraden ofhandolsbolangon benadeeld konden worden De verkregen uitkomsten zullen werkelijk betrouwbare inlichlingen bevatten omtrent de vergelijkende concurrentievoorwaarden Een groot deel van don strijd op hol gebied der nijverheid en dor maatschappelijke toestanden moet geweten worden aan onjuiste inzichten omtrent de feiten ledere instelling die tot doel heeft het verzamelen en verspreidon van degelijke kennis moet medewerken tot oen zuiverder oordeel en een machtig werktuig wezen tot bevordering van den maatschappolgken vrede Baiteolandscli Overzicbt Boulangors begrafenis heeft plaats gehad onder ontzaglijken toeloop doch zonder redevoeringen De meeste zijner vroegere medestanders waron tegenwoordig In de Engelsche politieke wereld koert langzamerhand na do zomervacantio het loven terug Donderdag is to Newcastlo ou Tyno hot congros vau don Nationaal Liberalen bond geopend dat des te belang ijker belooft te worden wijl hier het programma dor radicale parlij voor de aanstaande verkiezingen zal worden vastgesteld Bovendien zal do Grand Old Man ziover zijn kool on zijn geneeshoor hot veroorloven een grooto politioko rode houden Allo corypheeen cler liberale partij John Morley sir William Harcourt o a zijn opgekomen terwg zich reeds Donderdag twoe duizend algevaardigdeu van de National Liberal Federation to Newcastle verzameld hadden on wijd eu zijd porsonon aankwainen die den heor Gladstone wilden hooren sproken Het 13 of men do sterkte van hot leger wil ovorzion met het oog op den aanstaanden groeten veldslag Donderdag is de vergadering het liberale parlement geopend John Moriey zinspelend op Parnell verklaarde dat niemanil zich kan onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor zyn daden jegens zijn partij zijn land en zijn geweten Nimmer meende de spreker had een partij zich in zulk een gevaarlijken toestand bevonden als do liberale partij dit deed in het vorige jaar maar dank zij Gladstone was het gevaar bezworen Ierland heeft zich het vertrouwen van Groot Briltaiijo waardig getoond Ter boloouing hiervoor nam do vergadering aan oen resolutie ten gunste van Ilome Rule en vau Gladstone s terugkeer aan de regeoring Do verrassing van de zitting was een aanval togen bet huis der lords Een dor sprekers vergeleek het hoogerhuis bij oen roestige oude musket in de hauden der tories zy waron altijd wel bereid de loop te richten maar durfden het wapen nooit met oen volle lading af te schieten Hoe geestig en pit tig ook sommige redevoeringen waren aller belèngstolling was slechts gericht op de komst van don hoer Gladstone die te tien uur in een eitra troin het station van Newcastle binnenreed Een aanzienlijke menigte had zich aan het slotion on langs den weg opgesteld on begrootte met groote geestdrift den grijien onverinooiden strijder voor do liberale idee Van do redo door den grijzen leider uit te spreken verwacht men grooten invloed op do aanstaande verkiezing van oou parlementslid te Manchester noodig geworden door do benoeming van sir James Fergusson lot postmeester generaal Tegeno er hot aftredend lid dat zich weder verkiesbaar stelt treedt als candidaat dor liberale parlij op do heor Scotl Van beide kanten wordt des te heftiger gestreden wijl hot voor do oonsorvatiovou geldt alios op het spel to zetten om te voorkomen dat zoo kort voor de algomeone verkiezingen wedor oen zetel verloren gaat op hun beurt beproeven de liberalen allo middelen om don tegenstander uit den zadel te lichten daar hot voor hen do hoogste triomf zou zijn juist op dit oogonblik een lid van van het ministerie in hot stof te dosn bijten In iodor geval is do schermutseling te Manchester een voortoekon hoe fel de grooto strijd hel aanstaande jaar aan de stembus zal zijn Men wil in Oostenrijk het spoorwegincident nabij Reichenborg niot anclers beschouwen dan als een kwajongensstrook Oppervlakkig jezien zou men het loggen van ontplofbare bommen aan beide zijden van een spoorwegbrug waarlangs eenige uren later een keizerlijke troin moot rijden wel voor een wat al te ondeugende kwojongensstroek kunnon honden en met oen glimlach heeft zeker raonigoen kennis genomen van de wijzo waarop men do zaak in Weenen en ook in de onmiddellijke omgeving des keizers heeft opgevat Van een aanslag word niet gesproken en toen mon den keizer mededeelde dat het niet zokor was of de keueriijke trein over de brug zou kunnon rijden antwoordde Frans Jozef dood bedaard We gaan toch en als hot noodig blijkt stijgen wij vóór de brug af en leggen het verdere gedeelte te voet af In deze weinige woorden lag voor allen dien dag het wachtwoord opgesloten niet over het voorval to sproken en zoo werd hel eenvoudig dooilgezwogen Reichenborg is na Praag de gewichtigste stad in Bohemen Vooral de katoetispiunerij linnen en laken vervaardiging slaan er in hooson bloei en de bevolking dor stad was den Keizer dankbaar dat hij zoo grooto belangstolling in deze industrie bleek to stellen on niet minder dat hij ondanks den aanslag toch zijne reisplannen had doorgezet In Weenen heeft men eveneens deze reis met groote belangstelling gevolgd en iedere toespraak die de keizer hield was voor do Duitschgozinde bevolking oen bewijs dat het don keizer ornst is do Czochou tot meer vredelievende gevoeleus te stemmen Het vond dan ook algemeene instemming toen de gemeenteraad Woensdag besloot den keizer bij zyn terugkomst uil Praag feestelijk to ontvangen Toen daarop Donderdagochtend do zoogenaamde kwajongcnsslroek bekend woid stond men or op to verklaren dat Ie feostelijke ontvangst niet betrof een vrou dobetoon over hol gelukkig ontsnappen aan het ge at overigens zeer bogrypelijk zou geweest zijn maar alleen moest boschouwii worden als oen hulde aan den Keizor voor zijn houdin in Bohemen Daarom wilde mon te Weenen uiets van oen aanslag woten De redenen die men echtor tot staving van doze meoning heeft aangevoerd zyn zeker nogal aannomolijk Het was van algomeone bekendheid hoe laat precies de Keizjr de brug nabij Hosenthal zou passeeren en toch lieten do aauloggtra hunno helsoho machines roods nogon ur n vroe er springen De rois was zoo voorspoedig dat de anarcliiston misscluon enkel uit spijt hierover een beetje roet m het oteu wilden worpeu In één opzicht is hun plan gelukt aan de Bjhomers wordt door alle