Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1891

1801 Woeosdag 7 October 4650 GOUDSCHE COURANT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Cfrove Rulir KACHELEOLEN waaruit wg tot j 80 Cent per H L contant zonder korting afleveren vrg in hoia bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk ge Oe insending van advertentiön kan gesotiieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave JAM PRI CE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 5 October 1891 Bestellingen worden tgdig ingewacht omvoor eene geregelde uitvoering te kunnenzorgen De OUD CARTHA GENA S BEEGPLANTEN OLE zet oogenblikkel jk den wortel van het reedi uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikrscht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtijdige grgsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwjjziug 60 cents Hoofddepót te Delft bgA BREETVELTAï en verder verkrijgbaar bg Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHE K en Zn Markt Gouda i Verder ib allo Drogist en Parfumeriewmkels Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoo van Nederland bladen Terwetsu dat de zoo teraoht geëerde Keizer bij hen niet reilig is Overigens kan men zeggen dat de bom verkeerd gra rongen is de stemming heeft er een geen enkel oogenblik onder geleden Do Chineesche gezant Hsue Ching Cheng had langdurige gesprekken met de leden der üuitsche on Russische Regeeringen lerwijl tussohen do Europeesche Mogendheden on Ihaar Vertegenwoordiger te Peking telegrammen werden gewisseld over de ongeregeldheden in China Men beschouwt de maatregelen door de Chineeschel Regeering genomen als onvoldoende en acht derhalve een versterking van de eskaders in de Chinee cl e watoren noodig Bovendien begint men meer e i meer te gelooron dat bet oproer niet slechts tegep de Europeanen is gericht doch de voorbode zOu kunnen zyn van een omwenteling die voor de tegenwoordige dynastie gevaarlijk zou kunnen worden j tï PETROLEUIW IMOTRKRIMGE van de Majielaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 30 G 3importeerd fust ƒ 7 40 Januari Februari Maart le ering ƒ 7 35 November en Decemberlevering ƒ 7 35 ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon K CATS COBBN Gouda 3 October 1891 Direct TE KOOP eeue in volle werking zijnde goed rendeerende STOOMWASSCHEEIJ i met HUIS en KRF tegten billijke condities Ook zon een geschikt Üi ecteur aan t hoofd der zaak geplaatst kunnen wordeii Brieven franco onder No 2144 n het Bnreaa van dit Blad STEENEOLEÏfHAIIDEL Bog en 117 en 118 GROVE KACHELKOLElji per H L O 85 HAABDKOLEN J l lö UOÜTSKOOLBRlKETTEJs p lOOstnks 2 COKES per H L O öO id geklopte 0 65 Prima kwaliteit Vr thnis Aanbevelend l DE KOSiER Blauwe Kasdruiven 50 Cent per pond EERSJE KJfALIÏEIT J GEIUUTSE Geen grijs Haar meer ne nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumeriën om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrgk en zacht jen verft met Pi ijs Hij cent per flacon en 1 50 mt dubbele flacon Alleen verkrj gbaar te Gouda bij I A CATS en J H C HUINCK F Hz LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER T7 riJ © I= aard ©a iancLaa ls t ZIJN TE BEKOMEN BIJ £ A BRIl KIIIAi Lan e Tiendeweg PRIJS l 11 LOTEN voor 10 STEEIM KOLEN dagen wachtende eene ADVERTENTIEN Binnen eenige LADING in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Men biede het Geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste gjoote eldverlotlil die door de Uooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voorneelige inriclitini van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loteu 30 300 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing iullen komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel 500 000 Mark Iprgs 1 prijs 1 prgs 1 pnjs 1 prijs 1 prijs bij uitnemendheid echter a M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 rM 75 000 aM 70 000 aM 65 000 2 j rqzen a M 60 000 1 prijs aM 66 000 8 prijzen a M 15000 26 prijzen a M 10000 56 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 203 prijzen a M 6 prijzen a M 606 prijzen a M 1060 prgzen a M 3000 ÏOOO 1600 1000 500 1 prgs a M 50 000 30980 pryzen a M 148 1 prijs aM 40 000ll7188prijzeni M300 200 1 prijs aM 80 000 l50 127 100 94 67 40 20 De prijstrekkingen zgn volgens plan van ambtswege vastgesteld Wed Bosman iouda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gen aurborgde tiuldverloting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 180 1 kwart 1 1 l t 0 90 tegen toezending van bet bedrag in bankpapior of per postwissel Alle commissies warden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Urigfineele Loteu zelf in handen Algemeeo erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleosch onaangename rouk uit don mond kalkvorming worden zeker voorkomen on genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP S nSater in ainmerkelijk vergrooto fiosschen voor 60 cents ƒ 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr FOPP S Taudpoeder of Tandpasta steeds do tanden ge zond on schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP s f Christalliscerde en Transparan I Ciilycerine eepen van do fijnste Toilet iin gozondheidszoepen welke ook oen verwonderlijken witten tint te weeg brengen De namiukwls van Anatlierln Moudwater verwoesten do tanden binnen korten tijd JJr J O POPr Weencn Depots te JOUDA J J ZELDENRIJK Drogist Bij iedere bestelling wonit het veruischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trrkking de officieele lijsten De uitbetaling der pnjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Xederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd eu onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben WIJ meermalen volgens ofiicieele ben ijzen de eerste Hoofdtroffors verkregen en onzo Bygunstigers zeil uitbetaald o a Huk 3d0 000 100 000 80 000 00 000 40 000 enz Het IS te voorzien dat bij deze op den hecbtsteu grondslag gevestigde onderneming van allo kanten op ecne zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken dei halve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedii mogelijk in elk geval voor den 15 OCTOBER e e te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in IIaiut uri P s Hiermede dunken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin iler nieuwe verloting tur deeliioming lüvit eren ziillon wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte on recele bediening de tovrodt nheul vart on r gprerde Begunstigers fe verworven De uitgavs dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 October 1891 Heden reeds vroeg in den morgen kondigden de vlaggen aan die uit de woningen van een groot aantal Katholieken wapperden dat het schoone feest I van den ZEerw Pater Lucasse Kapelaan van de H Joiefskerk alhier was aangebroken Gelgk verwacht mocht worden stroomde den gsnschen morgen eene breede schare van geloovigeu uit de beide paroohien kerkwaarts om den beminden priester van hunne vereering blgk te geven eu Gods zegËD over hem af te smeeken Vooral onder de solemneels H Mis die te 9 uur door den Jubilaris zelf geassisteerd door zjJDe Eerw Confraters en den ZEor Pater v d Klein werd opgedragen was do prachtig versiorde tempel met eene dichte menigte bezet Na hst Evangelie beklom de ZEerw Pastoor der parochie den kansel en schetste in keurige en gevoelvolle woorden de waarde van het H Priesterschap en den zegenvollen arbeid van zijnen hooggesohatten medebroeder Aan menig oog ontwelde een traan dis van thrfHe m dankbaarheid sprak toen d g jde redenaar in vluchtige trokken den feesteling als den yzen raadsman en den vriend der armen voorstelde en hierdoor onwillekeurig aan zoovele droevige taferealen deed herinneren waarbij pater Lucasse als een weldoende engel troost en bemoediging bracht Voorzeker alle aanwezigen hebben van ganscher harte ingestemd met de bede van den Pastoor dat de jubilaris nog vele jaren kracht en lust moge behouden om met zijne bekenden gaven te blijven erken eu zorgen voor bet geestelijk welzyn van Gouda s Katholieken Onder de vele geschenken die den feestvierenden Pater werden aangeboden munten vooral uit een kostbare kolk en twee pullen met zilveren schaal Deze schoone stukken de schoonste die den Priester FEVILLETOJ UU het DuiUek t XII 60 Waarschijnlijk omdat ik zelden de dameskajuit verliet antwoordde Fanny een vluchtige ontmoeting heeft wellicht slechts eenmaal plaats gegrepen Erwaren zoo vele passagiers dat men niet met iederin bet bijzonder kon kennis maken Gij hebt gelgk zeide de graaf op vriendelijken bijna vertrouwelijken toon bovendien vormden de dimes een gesloten gezelschap waartoe de heerent eea toegang hadden Ik geloof dat de etiquette zoo streng niet in kt werd genomen Dan waren het toch slechts enkele heeren dia hevoorreeht werden en onder die gelukkigen behoorde k niet vervolgde de graaf schertsend Beklagen mag ik mij daarover niet ik kon desfljds nog niet over mime middelen beschikken en in mijn uitcrijk geleek ik meer op een avonturier dan een edelman Dat zag ik Belf in en daarom nam ik mij wel in acht mij aan hot gevaar eener vernedering bloot to stellen Weet u misschien of konden warden vereerd zgn asn geschenk van de gezamenlijke Parochianen der H Jozefskerk en getuigen zoowel van de kunstvaardigheid des makers als van den goeden smaak eu den degelijkeu godsdienstzin der gevers Zondagmorgen ontstond er brand in eene boerderij te Bodegraven gelegen in de Meije en bewoond door J Uoogendoorn Zoowel het woonhuis als de hooiberg werden een prooi der vlammen Een en ander was verzekerd Door de eerste afdeeling der staatscommissie van arbeids enquête zal te s Gravenhage in den loop der maand October e k een aanvang worden gemaakt met het houden van getaigenverbooren aangaande de maatschappelijke toestanden der arbeiders in verband met zioken begrafenison andere verzekerings en onderstandsfondsen niet aan eenige onderneming of inrichting van nijverheid verbonden o AUen die uit eigen ervaring dienaangaande inliohtidgen meenente kunnen geven worden verzocht by ougefifsnkeerden brief onder het adres Staatscommissie van arbeids enquête a tGfavenbage hunne namen en woonplaatsen mede te deeleu met beknopte opgave van de onderwerpen waaromtrent zg de staatscommissie meenen te kunnen inlichten St Cti Zondag overleed te s Hago in den ouderdom van 93 jaren ds Moll emeritus predikent bij de Ned Herv gemeente aldaar Gedurende de vele jaren die hij als Evangeliedienaar arbeidde deed hij veel goeds Het Christelijk onderwijs bevorderde hg krachtig o a door de stichting van de naar hem genoemde Molt school tot verbetering der ziekenverpleging werkte hij krachtig mede door zijn steunen van de Diaconnesseninrich ting en voor de armen en weezen was hij onvermoeid werkzaam behalve ons nog andere passagiers gered zijn Neen mijnheer zeide Fanny Kost wilde beweren dat wg de eecigen zgn Von Hohenhausen knikte en staarde een poos peinzend voor zich Het waren vreeaelijke uren verbrak hg eindelijk het zwijgen Ik herinner mg ook niet u ophet schip te hebben gezien dat mg opnam De matroos en ik werden door de Albert opgenomen En mij redde de Batavia Ik zette met den matroos de reis voort hernam Fanny ge zult u herinneren dat w u in hetstation te Hamburg ontmoetten Ik heb u ook daar niet gezien Maar wel den matroos En ik verheugde mij over dat weerzien hetgaf mij de hoop dat nog vele passagiers warengered Eost gaf reeds toen zijn voornemen te kennen u fe gaan bezoeken hg liet zich eenige gezegden ontvallen die mij bevreemdden De graaf sloeg voor den vorschenden blik der dame de oogen niet neer een ghmlaoh speelde om zijn mondhoeken De matroos was als ik mg zoo raag uitdrukken oen geheimzinnig personage zeide hij do goede man rook overal geheimen die ieder ander belacheIgk moesten voorkomen Misschien hebt ge dat ook gevonden ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De overledene was ridder van de orde van den Ned Leeuw Den 9n Februari 1798 was hg te Enkhuizen geboren Naar men verneemt is na het verschijnen van bet rapport over de begrafenisfondsen thans door het hoofdbestuur van de Maatschappij tot nut van t Algemeen ingevolge besluit der algemeene vergadering ook eene commissie benoemd tot onderzoek van de ziekenfondsen in ons land In die commissie hebben zitting dr van Tienhoven en dr Snijders Sr te sGravenhage prof Stoeder en mr Eibbe te Amsterdam fad Dat de belangstelling voor de internationale sporttentoonstelling iu 1892 te Scheveningen te houden steeds toeneemt is in onze courant van eergisteren reeds aangetoond Ons kwam heden uit goede bron ter ooren dat met het oog op die tentoonstelling en den groeten toeloop van belangstellenden reeds nu verscheidene villa s verhuurd ajn voor het badseizoen 1892 zelfs dat een eigenaar van vele villa s ze allen zoo goed als verhuurd beeft BuiteoUaiUia mowel als Nederlanders haasten zich reeds om zich een aangenaam verblijf in den zomer voa 92 te Scheveningen te verzekeren nog nimmer is de animo om voor het volgend seizoen te huren of intehuren zoo groot als dit jaar al doen soms de vele bordjes waarop gemeubileerd te hnur afngameubileerdo kamers te huur vermeld staat het tegendeel vermoeden Dergelijke bordjes vóór villa s of huizen geplaatst welke bij de maand of bij de week verhuurd worden blijven in den regel staan zoolang de verhuurder voor het geheele seizoen niet alles verhuurd heeft Mevrouw de wed Pennink te Twelloo vierde gisteren haar 1 Olsten verjaardag Zij geniet nog eene Volstrekt niet antwoordde Fanny Hij heeft tegen n dus niet over geheimen gesproken Dat wel maar ik vond daarin niets ongelooflijks Hij veide mij dat hg met u eene gewichtige aangelegenheid te regelen bad en hij dit niet langermocht uitstellen daar er te vele on te groote belangen mede in verband stonden Daar hebt go het bewgs voor de juistheid vanmijn bewering zeide de graaf op luchtigen toon de zaak die hij met mij wilde vereffenen betrof een kleinen dienst dien hij mg gedurende den overtocht bewezen had Keeds te Hamburg herinnerde hijmij er aan en ik beken dat die indrmgerij mijver van aangenaam was Heeft hg u dat ook gezegd Neen Ik herinnerde mij zulks toon hg mij later om een onderhoud liet verzoeken en ik begrgp de onbeschaamdheid niet waarmede hij de ondersteuning die ik hem annbood van de hand wees Had ikniet medelijden met mgn lotgenoot gehad dan zonik mij niet verder om hem bekommerd hebben Later werd zijn doel mg dan ook duidelijk Hijwilde de ondersteuning niet in den vorm van een aalmoes hebhen zij moest als een leemng beschouwd worden zijn trots verzette zich tegen het aannemenvan een aalmoes Misschien hebt ge van zijn trotsook bewijzen ontvangen Hij heeft de belooning hem door mgne broeders aangeboden eveneens afgewezen I l ïi f