Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1891

1 De heer L J Quarles van Vfford sohrijft in Het Nederl Tuinbouwblad Een vreemd verschijnsel bq rozen Gisteren ontving ik van mijn vriend den heer J J Duijvené de Wit te Velp een partijtje afgesneden rozen waaronder een zware tak waarop ZEd mgn aandacht vestigde Ik dank hem daarvoor zeer omdat mij dit in de gelegenheid stol het vreemde verschgnsel dat zich daarbij voordeed onder de oogen te brengen van onze lezers Het zou ons beiden hoogt aangenaam wezen zoo iemand hierover eenige inlichting kon verschaffen Het was de Thee Goubault die in den laatsten tijd een zwaren tak voortbracht met een 4 tal fraaie knoppen 31 cM boneden den top was een oog uitgeloopen een takje voortbrengende ongeveer 30 oM lang eveneens eindigende in een 3 tal knoppen Ëen van deze S knoppen brak open en vertoonde de goedgevormde zalmkleurige rose rpos der vGonbault doch verbeeld u onze verwondering toen een der 4 knoppen van den hoofdstengel openkwam en het aanzien gaf aan een kleine Gloiro de Dyonroos of van een die daar volkomen op gelykt Van een uitlooper beneden de oculatie is hier geen sprake want hout en bladen zgn die van een theeroos evenmin van een nieuwe oculatie op de Goubault Zou het gewaagd zijn te onderstellen dat die psendo Gloire de Dyon een van de vooronders is Eenige inlichtingen hierover verplichten ons zeer Een nieuw soort sport I In de badplaats Bar Harbor in Amenka heeft een gewezen zeekapitein eenige oude booten gekocht waarmede hij schipbreuken organiseert Hij gaat ermede in volle zee en stuurt het vaartuig dan op den terugweg op een klip Kn die liefhebberij brengt heel wat geld op want iedereen die medegaat betaalt daarvoor terwgl bg bovendien de plaats van de schipbreuk vooraf aanwgst aan dengene dia daarvoor een dollar overheeft Voor da Sohipbreukelingen worden roddingmiddelen gereed gehouden maar dit verhindert niet dat er toch wel ongelukken gebeuren Evenwel zijn er velen natuurlgk die door dit denkbeeld van gevaar worden aangetrokken en er gaarne een paar dollar en een nat pak roor orer hebben om ook eens schipbreuk te lijden belangrijk alleen in den staat Nebraska werden op die wgze sedert 1872 365 560 000 woud of vruchtboomeu geplant of nimmer op want er is goen geld De Staats banken zijn allen gesloten dus die betalen niet nit Zoodoende ligt allo werk stil want alles is staatswerk en of men al naar andere plaatsen gaat blijft hetzelfde er is nergens wat te doen Wij zijn veertien dagen geleden al eens op marsch igeweost met ons beiden Wij haddon oen gauschen dag geloopon on bereikten s avonds de plaats onzer bestemming namelijk een groote slachtplaats waar eiken dag vijf a zes honderd ossen en duizend schapen geslacht worden Hier dachten wij werk te kunnen vinden in bet sohooniJaken van darmen of iets dergelijks want wat er te krijgen i moot men maar aanvatten Maar neen I Toen wij aan de poort kwamen werdon wij netjes door de politie met revolvers gewapend het kamp uitgebracht met de boodschap dat als wy weer aan de poort kwamen zij ons voor don kop zouden schieten Daar liepen wij Den weg weder teruggaan konden wij niet in den nacht en geld om ergons to logoeren bezaten wy niet ep dJn hadden wij ook nog twee uren moeten loopen Zoo hebben wij den nacht dan maar in het kamp doorgebracht om den volgenden dag igetroost naar huis terug te koeren Dit gebeurt meer want bet gaat hier niet als in Holland waar het overal bewoond is Men kan hier dagen loopon zonder dat men een huis aantreft Ook is bier een groot ongeluk en dal is de opvoeding van da kindoren Dit gaat ons nog meer ter harte dan de armoede want deze zullen wy nog wel doorkomen maar wat er vin de kinderen moet komen is God bekond Op de scholen loeren zij niets dan de taal maar wat helpt dat Zooals ik u de vorige ma l geschreven heb als zij do taal kenden zouden ig naar don katechismus kunnen gaan maar dit geeft niets want nu is er weer geen kerk dan geen geestelijke Er mankeert altyd wat aan Zooals nu het geld staat altyd papieren geld va dient men hoogstens ƒ 1 60 per dag en als men dan nagaat dat men 30 cent voor een pond brood geeft en 24 a 26 cent voor een pond aardappelen dan zal een ieder moeten bekennen dat al heeft men eiken dag werk armoede toch de hoofdrol speelt Ik noem nu nog maar twee artikelen op maar de andere zgn even duur rijst 50 cent meel 38 cent gemalen maïs 26 cent enz Koffie thee suiker enz zyn onmogolyk door ons te bekomen Wg zullen ons echter maar troosten en hopen dat wy toch nog eenmaal uit dit armoedige Land waarheen wg met zulke soboone maar bedriegelgke beloften gelokt zijn naar ons Vaderland mogen terugkaeraii Ik hoop ten minste dat de geruchten die hier loopen dat onze meergegoede landgeuooten een collecte zullen houden om de arme Nederlanders in ZuidAmerika te ondersteunen moge bewaarheid worden Dan is er ten minste nog kans dat onze kinderen eenmaal tot nuttige leden der maatschappy opgroeien Dit echter hoop ik dat het ingezameld geld niet moge besteed worden om koloniën te stichten want dan zon het wel eeiu kunnen zijn dat het voor een of twee personen was en de overigen werden weggejaagd Nn zal ik maar eindigen en in de hoop blgvenleven dat ruimschoots dr milde hand worde uitgestoken voor ons schandelgk bedrogenen opdat wij zoo spoedig mogelgk naar ons Land kunnen terugkeeren Jrni Ct men gemaakt waren waarvan de stukken dadelgk in beslag werden genomen en de werktuigen dia verleden jaar worden gebezigd om de stoomketels der fabriek van Liebieg te doen springen doch deskundigen hebben verklaard dat er geenerlei overeeuming bestaat Men heeft nog geen enkel spoor dat tot de ont iekking dor schuldigen kan leiden De definitieve uitslag der verkiezingen voor de Tweedo Kamer in het groothertogdom Baden is thans bekend Do Kamer zal nu bestaan uit 32 nationaalliberalen 21 ultramontanen 6 democraten en vrijzinnigen 2 socialisten en 2 conservatieven zoodat de nationaal liberalen eene meerderheid van slechts 1 stem hebben Een correspondent van hot Journal de Liège verzekert dat het onverklaarbare uitblijven van bet rapport over het voorstel tot grondwetsherziening uitsluitend te wijten is aan den rapporteur den heer De Smet de Naeyer die zich niet onderwerpen wil aan bet besluit der centrale sectie dat zijn rapport en do nota der minderheid al of niet gevolgd door eene repliek van zijne hand gedrukt zullen worden maar aan zijn eenmaal opgevat denkbeeld vasthoudt om uit zijn rapport alle zinsneden te verwijderen welke opmerkingen dor minderheid hebben uitgelokt en op die wijze de nota der minderheid overbodig te doen worden Do Middelb Cl meldt omtrent don moord op Da Kraker Do justitie die Vrydng van Middelburg naar Terueuzou vertrok om een onderzoek in te stellen naar den vermoadolgt op P de Kraker molenaar te Zaamstag in deu Katspolder gopleegden moord is Zondag avond alhier teruggekeerd als gevangene modevocrende de vrouw van den vorslagono Do hoofdschuldige aan den moord moet zijn zekere Cornolis Anthonie Louwerso vroeger molenaar te Middelburg Toon do vrouw van De K voor het eerst bij bet lijk werd gebracht ontkende zij halsstarrig evenals L Toch is ook hy gearresteerd en heden zwaar geboeid te Middelburg binnen gebracht Liefdesrelaties sedert Mei tusschen de vouw van don vermoorde on Louwerse bestaande moeten tot deu moord aanleiding gegeven hebben terwijl Louwerse haar tot do misdaad die in gemeen overleg gepleegd is moet hebben aangezet By het vervoer van de vrouw was Zondag te Terneuzen een groote massa volk op de been Als nadere bijzonderheden omtrent den moord meldt men nog dat L den verslageno by de keel heeft vastgegrepen en er eene worsteling ontstond waarby tie vrouw met hare parapluie zoodanig op het hoofd van haar man sloeg dat het regenscherm brak Vermoodelyk is de K bg die worsteling gestikt L moet vervolgens zijn slachtoffer nog een paar slagen op het hoofd hebben toegebracht en bet verder in de sloot hebben gesleurd waarna hij en vrouw L beiden vertrokken Op hun terugtocht is L een weinig achtergebleven om allo gedachten aan samengaan met de vrouw weg te nemen Het verhaal 6mlrent eene som geld dia ontvreemd zou zijn heeft men daar de K geen geld by zich moet gehad hebben hoogst waarsohynlijk verzonnen om de justitie op een dwaalspoor te brengen 337 Staats loterij 5o Klasse Trekking van Dinsdag 6 October No 46 686 6110 10387 I17I6 16804 16403 en 19217 ƒ 1000 No 4192 en 20801 ƒ 400 No 636 3403 8535 en 20654 ƒ 200 No 4541 9522 9909 10507 11026 11245 11326 14482 16247 en 18970 100 Prijzen van ƒ 70 28 2118 6272 8148 10685 12851 16578 18711 62 2258 5337 8169 10724 12873 16746 18748 64 2314 6377 8286 10901 13165 16746 18846 283 2621 5630 8410 10989 13466 16774 18863 241 2813 6719 8498 110S9 13488 16896 18968 286 2915 6776 8606 11233 13536 18012 19129 374 2969 5893 8630 11269 13649 16146 191 6 3046 6976 8680 11301 13613 16331 19283 3095 5992 8715 11414 13643 16382 19306490 3182 6Ü77 8845 11431 13832 16406 19446600 3196 6212 8912 11491 13876 16450 19602751 3242 62S0 8968 11530 13979 16602 19579797 3264 6363 9020 11739 14063 16746 19837848 3426 6358 9154 11926 14070 16810 19988859 3483 6380 9366 11974 14130 17343 20016940 3673 6624 9409 12081 14215 17422 20135 1014 3654 6688 9431 1209Ö 14360 17434 20211 1029 8772 6666 9672 12102 14466 17684 20239 1081 3832 6706 9769 12105 14608 17732 20282 1104 3929 6791 9820 12171 14798 17763 80334 1167 8965 6806 9827 12215 14825 17878 20363 1239 4U85 6886 9860 12267 14926 17949 20438 1260 4140 7093 9991 12369 14930 17963 20464 1292 4189 7165 10002 12468 16003 18146 20600 1389 4240 7172 10169 12637 16021 18260 20630 1431 4606 723110166 12567 15162 18281 20641 1439 4726 7267 10287 12696 15201 18294 2059S 1497 4810 7359 10346 12623 15245 18306 20606 1744 4820 7484 103B1 12735 16283 18367 20941 1926 4926 7540 10601 12762 16468 18439 20988 2031 5130 8043 10670 12826 16491 18501 2099 0 2064 PETROLËUJH NOTEEKIIVGËN van de Makelaars CsBtzlaar SobalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco TankfustI 7 30 Geïmporteerd fu8t 7 40 Januari FebruariMaart April Mei levering ƒ 7 30 Octoberlevering ƒ 7 26 November en Decemberlevering ƒ 7 30 Een van hen die weinig jaren geleden naar Argentinië uitweken heeft onder dagteekening van 6 Augustas een brief aan betrekkingen hier te lande gericht waaraan wy het volgende ontleenen Het ziet er hier allortreurigst uit De omstandigheden zgn bgna oahoudbaar Hier is werk en meer dan werk maar alles ligt stil omdat de patroons ervan door sgn gegaan naar Europa en wy ongelukkige Hollanders kunnen hier zitten tobben om van den eenen dag op den anderen te komen Ik ten minste heb al in geen jaar meer dan acht dagen getimmerd Het eenige werk dal ik nu ea dan eens krgg is bg het lossen of laden van schepen Maar dat geeft ook niet veel want ten eerste moet ik er met mgn geheele gezin van leven en dan komt het maar zeer zelden voor In geen zes weken heb ik nu een cent verdiend Als het zoo mocht blgven weet ik niet waar het been moet Vraagt gq waarvan ik leef Ja dat is er dan ook leven naar Mgn vrouw heeft ea i wasohje van da juffrouw bg wie mgn dochtertje Grada dient en daar valt wel eens wat af Zoo moeten wij in dat rgke Argentinië maar rondspringen tot ja tol de dood ons verlost want betarwhap zit er naar mgn domme verstand nooit Vroeger verplichtte de wet in Japan ieder die een boom velde er twee nieuwe te planten en tengevolge van deze vrigze bepaling zijn in dat land waar bat boutverbruik zoo groot is omdat alle constructies vao ho t zQn die prachtige bosschen in stand gehouden welke een waarborg leveren voor da toekomst en nog de benondering der reizigers opwekken Minder verstandig hebben de volkeren van het Oosten met hun hout voorraad omgesprongen en in da Vereenigde Staten van Noord Amerika is hetzelfde het garal geweest Daar evenwel hebben verstandige mannen getroffeu door de snelheid waarmede de bosschen verdwenen reads meer dan twintig jaar geleden eene vereeniging jirbor Day genaamd opgericht bij welke zich tal van personen aansloten Alle leden verbinden zich om op een bepaalden dag van het jaar minstens één boom te planten bovendien moeten zy hunne buren er toe trachten te brengen hetzelfde ta doen De rerkrageo uitkomaten zijn zeer Een Bumaansch blad bevatte onlangs het volgende bericht Ben onrustbarend tooneelstuk Te Pargs is oen nieuw tooneelspel verschenen Lohengrin getiteld dat onder de bevolking groote opgewondenheid by de eerste voorstelling heeft veroorzaakt Wü kennen den inhoud van het stok niet maar de wanorde was zoo groot dat de politie tuaaehenbeide moest komen en duizend personen heeft ge rresteerd voor het meerendeel jongelieden Eip van Winkle of de zeven slapers van Ephesusuit bun slaap ontwakend waren even goed op de hoogte waarsohijnlgk N v d D Mevrouw Gladstone van wie men anders weinig hoort dan als trouwe gezellin van haren echtgenoot heefi nu ook eens iets geschreven een artikel in het te Philadelphia verschijnend Ladie üome Journal getiteld Wenken uit het leven eener Moeder Het tija wenken van een echt practische huisvrouw hoe Qeseen kind moet wasschenjen kleedeo hoede kinderkamer ingericht moei zijn welke spoelmakkers men en kind moet geven enz De uitslag van den gl ooten internationalen roeiwedstrijd voor skiffeurs Zondag te Parys gehouden heeft de stoutste verwacatingon overtroffen Wel wist men dat onze kampiooa sknller in den laatsten tijd onder de uitnemende leiding van zijn trainer den Heer Meurer sterk was vooruitgegaan zoodat hem wel een groote kans werd toegekend en Ik moet de vriendelyke uitnoodiging vao deband wijzen zeide Faony zonder Flora een blikwaardig ta keuren mijn rytuig wacht beneden Dan hoop ik later nog eens het genoegen tehebben antwoordde Unica op innemenden toon Flora voelde zich ran een zwaren last ontheven maar thans trof uit bare oogen een boosaardige blik freule Von Buchenao wier fau4Ba opmerking haar niet onverstaanbaar was gebleven Zij gevoelde nu dat zij in Alma een tegenstandster bezat wier genegenheid zg nimmer zou kunnen veroveren Zij maakt een zeer aangenamen indruk zeide Almb maar wat was eigenlijk da raden van haarkomst lOp die vraag vind ook geeo antwoord antwoorme Unica jMisscbien was het alleen nieuwsgierigheid l ei jKTIora U kunt gelijk hebben mejuffrouw antwoorddeda graaf de matroos heeft zich waarschijnlgk beroemd op den dienst dien hij mij bewees hy heeft wellicht geheimzinnige toespelingen gemaakt en juffrouw Vogel wenschte nu te vernemen wat er vandie geheimen die in werkelgkheid niet bestaan waaris Maar laten we over iets anders spreken dit onderwerp is nu zoo vaak behandeld dat wij er allen meer dan genoeg van moeten hebben Met dit voorstel namen de dames genoegen en Alma bracht het gesprek op de genoegens van den aanstaanden winter zij gaf daardoor dor bankiers dochter gelegenheid ta bluffen en met dan rgkdom van haar vader te pronken Natuurlijk had zy een loge in den schouwburg en de besta plaatsan in de concertzaal haar ter eere waren den vorigeo winter groote ijsrarmaken gearrangeerd en da soirees die haar vader voornemens was te geven zouden aan pracht alles overtreffen Flora rond daarbg ook gelegenheid toespelingen ta maken op den ouden adel barer familie die zonder twijfel haar vader thans weder verleend werd en bij de vlugheid waarmede zg van dit alles gewaagde bemerkte zg evenmin de ironie en den glimlach van Alma als de vermoeidheid van Unica Zg zag dat de graaf haar met de leTendigste belangstelling aanhoorde en zgne blikken hare schoonheid bewonderden on deze triomf was haar voldoende Unica en Alma namen spoedig aan het onderhoud geen deel meer de graaf en Flora voerdon het uitsluitend en toen de avond was gevallon nam Flora afscheid met het trotsch en zalig gevoel over hare tegenstandster gezegepraald en don graaf voor altg d gekluisterd te hebben Den Hemel zij dank zeide Alma toen zg zichmet hare vriendin alleen bevond Dat ging als eenmolenrad zoodat men nauwelijks kon ademhalen het dierbare ik stoud steedi op den voorgrond Zoo was zij altijd antwoordde Unica dat isnu eenmaal hare zwakke zijde Ik geloof dat gijhaar hebt gekrenkt Alma ilVordt vervolgd BurKorlijke Stand GEBOBK S 2 Oct Msris JohiiiDs Catbsrina oodtr P K vao der Burg en M Peote S torarlia Catbarioa ouders J Glasbeek ea L BiDoeodgk Albert ouders P Cats en E Cohen Corstiaan ouders P IJroekhoisen en J Buurmaii Theresia Hendnka oodera A Rietseld eo T Fape 4 Francma ouders C Scheuk eu C ü van Vliet Coraelis ouders K Rook en A van der Werff Theodorus ouders S ao l ooa en W Jansen Heodrikus Johannes ouders fl J de Vroom eo K Bounmaa OVERLEPEN 2 Oct T Terlouw 11 m 4 G IJsselsujn 2 m 5 J Verhoog hnisfr van J Matse 57 j 11 m G Woerlee 2 m Zevenhaizen GHIUWD A Schinkelshoek tn P Stofberg OVIRLEDEN D Kortlever 67 j soade gesondlieid en outving talryka bewqieu van belangstelling Bene dame met een kindervagen bij ich werd gisteren op de Groote Markt in Den Haag op heeterdaad betrapt toen z j zich bezig hield met zakkenrollen Met wagen en kind en onder een grooten toeloop van nieuwsgierigen werd zy naar het politiebuieau geleid De nieuwe postzegels zijn verschenen Zij komen geheel overeen met de oude alleen iets kleiner en do kleur een nuance donkerder blauw ïooals die van Suriname T T Het kopje van de kleine Koningin fraai bewerkt kijk naar recht terwijl het portret vanJKoning Willem III naar links was gericht De nieuwe zegels zyn nog niet voor het publiek Terkrijgbaar De heer H Keppels onderwijzer te Gramsbergen wil eene adres beweging op groote schaal uitlokken Uet volgende verzoekschrift wil hij zenden aan den minister van binnenlandsche zaken Geven met verschuldigden eerbied te kennen H Keppels onderw zer te Gramsbergen en volgende onderteekenaars allen onderwijzers dat in het algemeen de traktementen der onderwijzers veel te laag z n en dus verhoogd dienen te worden dat Gedep Staten van sommige provinciën reeds in dien geest vertoogeu tot de gemeentebesturen hebbon gericht dat adressanten meenen dat op zeer enkele uitzonderingen na die inmenging van Gedep Staten hoe ook door adressanten gewaardeerd niet tot het doel zal leiden daar a vele gemeenten door den ongunstigen toestand hunner financiën geene verhooging kunnen toestaanzonder de gemeentenaren boven hunne krachten te belasten b vele gemeenteraadsleden do traktementen hoog genoeg ja dikwijls te hoog vinden dat adressanten het voor deu eenigen goeden weg houden het openbaar lager onderwijs geheel tol rijkszaak en den ouderwijzer rgksambtenaar te maken dat zulks ook voor den bloei van het onderwijs van z er groot belang zou zijn redenen waarom zij Uwe Excellentie dringend verzoeken het daarheen te leiden dat de gemeenten van de zorg voor Uet openbaar lager onderwys worden ontlast en de staat deze zorg van haar overneme De heer Keppels stelt zich voor de handteekeningen op de volgende wijze te verkrijgen Aan een hoofd der school in elk arrondissement wordt een afschrift van het adres gezonden met verzoek op een blanco zegel de haodteekeoingen te doen plaatsen en van gemeente tot gemeente in het arrondissement deze lijst te doen rondgaan waarna het stuk aan den beer K opgezonden wordt die al deze bladen vereenigd met bet oorspronkelyke adres dan opzendt aan den minister Aan ieder die er iets voor over heeft wordt ver cht een grooter of kleiner bedrag te zenden om de noodzakelijke kosten te belpen dekken Wat meer inkomt dan uoodig is wordt gegeven aan eene of andere liefdadige instelling Walau dit b wp moet n roldoende zijn Ik weet het niet maar ik koettcr nog altijdtwijfel Waaraan mejuffrouw Het bevreemdt dat hg de leening van ugeéischt heeft daar ragAt broeden Maar hoe kan u dit bevreemden viel de graaf baar ongeduldig in de rede De taak is immers zoo klaar als de dag wanneer ge met den hoogmoed van dien man rekening houdt Had ik kunnen vermoeden welke onaangenaamheden mij die zaak zou berokkenen ik had den matroos zonder plichtplegingen uit mijn huis doen vervryderen Fanny stond op de toon waarop da graaf de laatste woorden gesproken had gaf haar duidaiijkte kennen dat voortzetting van dit gesprek pgnlgk moen worden Ik moet nogmaals om venohooning vragen zcide zi voor de dames een lichte buiging makende ik zou in deze zaak geen zoo levendig belang stellen wanneer ik mij niet jegens den matroos tot groote erkentelykheid genoopt voelde Zooveel te meer spijt het mij dat gij niet in de gelegenheid waart die erkentelijkheid te verwezenlijken antwoordde do graaf Wilt ge ons niet de oer doen nog een uurtjebij ons te blijven vroeg Unica die eveneens wasopgestaan Gij kunt dan met juffrouw Romberg terugrijden liet Alma er op volgen niemand er aan twijfelde of bg zou te Parijs in het ohnmpionnat de Franco wol een goed figuur maken doch ook velen vreesden dat bij eon te harden dobber hebben zou aan Lescrauwaet den Belgischen kampioen of aan Leproii kampioen voor Frankrijk Dat dus Ooms den eersten prys won en hiermede kampioen voor Frankrijk is geworden en ook de tweedo prijs in handen viol van een Hollander den Hoer Janssen was moer dan men had durven hopen Te meer nog wint deze schitterende overwinning aan belangrijkheid wannoor raeo bedenkt dat voor het eerst sedert 35 jaar het kampioensdiap van Frankrijk in handen van oen vreemdeling is De Heer Ooms was oonige dagen voor den wedstrijd naar Parijs vertrokken ten einde het vaarwater te loeren kennen on een nieuwe skiff uit de fabriek van Dossunet te probeoren Dat daze voorafgaande oefening op het terrein van den wedstrijd goede vruchten heeft afgeworpen blijkt wel uit het gemakj waarmede hij won hy was nl drie skifllengten voor don tweeden prijswinoor don Heer Janssen oen Hollander to Parijs woonachtig terwijl deze twee lengten op Lescrauwaet die als derde aankwam was uitgeloopen Bulteolandscb Overzicüt Men spreekt in de buitenlandsche bladen nog druk over de opschudding te Rome Drie Franschon jongelieden die ter bedevaart naar Rome waren getogen hebben in de oogenblikkelijko opwinding waarin ze ten gevolge van het doel hunner reis verkoorden zich niet ontzien bij oen bezoek aan de bezienswaardigheden van Rome de nagedachtenis van koning Victor Emmanuel te beleedigen Do een schroef in hot vreemdelingenboek dat den bezoekers van zijn praalgraf in het Pantheon lor teekening wordt aangeboden Leve de Paus een tweede voegde er bij Weg met Victor Emmanuel en eon derde voltooide bet werk door op hot boek te spuwen Het is haast onbegrijpelij k dat deze feiten zulk een geweldigen nasleep hadden Men loost van tal van betoogingen die het te hoop geloopon Italiaansche volk tegen de pelgrims hield Waar men maar vermoedde dat Franschon aanwezig konden zyn worden de grootste bedreigingen geuit en daarbij bleef het niet Twee priesters die in een rijtuig zaten kondon slechts met moeite doir de gendarmerie voor mishandelingen worden gevrijwaard Niet minder dan 20 000 menschen verzamelden zich s avonds om naar den reehtoroover van den Tiber waar hot Vntikaan ligt op te trokken Do politie wist dit evenw J tf Mrhinderen en na tallooze malen het volkslied gezongen te hebben ging de menigte uitoen Do Pargscho bladen trachten naiuurlyfcerwijze niet het gedrag der pelgrims te vergoelykon Zij zy n alle van meening dat de jongelieden streng gestraft moeten worden De Siècle betreurt hot zeer dat de feiten zijn voorgevallen die slechts I koren op den molen van Prankrijk s vyanden zullen I zijn en die schynbaar Crispi den visscher in troebel water in hot gelijkstellen De Rymiliqiw Frangaüe verklaart ook dat de jongens tegen de eerste regelen van hoffelykheid en gastvryheid hebben gezondigd maar en dit is zeker een goede opvatting van do zaak wijst er tevens op dat drie lompe jongens nog geen pelgrimsstoet uitmaken en dat een pelgrimsstoet niet voor Frankrijk mag aangezien worden Deze opvatting wordt hoezeer zg het feit afkeuren door de meeste bladen gehuldigd Onderwijl heeft de Fransohe ministerraad in antwoord op de maatregelen van orde door do Italiaansche rogeering genomen aan de prelaten verzocht zich voorloopig niet bij de pelgrims aan te sluiten Hierdoor zal ook het getal pelgrims die gewoonlijk onder leiding der geestelijkheid reisden zeker afnemen Het is een rerblijdend verschijnael en een duidelijk bewijs dat meer en meer de kalmte in de gemoederen I begint weer te koeren nu men bij voorvallen als deze aanvangt met er op te wgzen dat ze geheel buiten de politiek staan Het treft heel ongelukkig dat het schandaal te Rome plaats had daags voor de onthulling aan hot Garibaldifoest te Nice do Franiche en Italaansche gemoederen waren toch reeds wat gespannen op dat punt en niet zonder reden Er viel echter niets bijzonders voor Onder de voreenigingen die voorbij het beeld defileerden waren tien Italiaansche maar zij deden alsof er te Rome niets gebeurd was In de Hongaarsoho Kamer gaf de voorzitter als zijn overtuiging te kennen dat het gebeurde op den spoorweg van Rosenthal niets met de politiek te makon hoeft De Kamer nam met algeraeene stemmen een motie aan van den voorzitter waarin verontwaardiging over hot gepleegde en erkeutelijkLeid jegens do Voorzienigheid uitgedrukt Hoewel do aanslag van do lichtste zijde wordt opgevat doet men toch natuurlijk alle moeite om den dader te vinden Tot nu toe evenwel zonder eenigen uitslag Een oogenblik had men gedacht overeen temmiiig te vinden tusschen de btof waaruit de bom sf