Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1891

IHOi Donderdag 8 October NO 4651 GOUDSCHE COURANT ÉfieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iliBdndIng van advelrtentldn kan gesoliieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave m il de FERLOTIi G j suIgelegéIheid der ZUnIte BEKOMEN BIJ a B1U VK1 IaI Lange TieiideWeg 1 11 LOTEN voor i lO studiejaar 1891 92 benoemd tot dsjstent bij het l J f physiólogisoh en hystiologUoh onderwijs de heer J I jetgl J t f o Hwromheen haakt of Prince breit men van wit katoen een foudraal of zakje liefst open gewerkt dienende om het glas te dragen Bü de vervaardiging van dit zakje moet de kunstvaardigheid der bewerkster aan het licht komen want het eenvoudige wit katoenen omhulsel laat zich door een enkelen gekleurden draad aardig opwerken Bijg nu hierdoor heen een lilit of rosé kleurig zijden lint en knoop dit boven bet glas samen zoodat een en ander nu het voarkomen van een emmertje heeft voorzien van een hengsel Aan dit hengsel wordt een koerd gebon ien om het geheele voorwerp aan den zolder voor het raam of boven de bloemenmand op te hangen Plaatst men nu in het glas esq kleinen bloempot met een of ander hangplantje ib u zal men inderdaad over zgn eigen werk vertrouderd staan i In do Amsterdammer leest men Een onzer correspondenten te s Gravenhage schrijft ons dat H M de Koningin Regentes ten behoeve van haar doohler Wilhelmina Koningin der Nederlanden bij de vAlgemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lgfi nti te Amsterdam waarvan o m mr J P B Tak van Poortvliet Minister van Binnenl Zaken en mr O van Tienhoven Minister van Buitenl Zaken commissarissen zijn een verzekering op het leven heeft gesloten van drie m i 1 1 i o e n gulden BLIESLA EES Bekwame BLIKSLAGERS kunnen dadelgk geplaatst worden in de Blik en Lakfabriek van A WALDSCHMIDT Wzn te Amtterdam 1 Parkstraat 3 Binnen eenige dagen verwacht eeae LADING Puike Grove Ruhr Kacbelkolen waaruit gedurende de lossing wordt geleverd tot 80 Cents per Mud k z k vrg te huis Aanbeveletid A LAMBERT 6 Oct 91 Tnrfsingel Wollen en Katoenen MOT ONBERSOECEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Goed passende Modellen en billijke prgzen 8CHENK en Zn ADVERTEWTIËN Direct TE KOOP eene in volle werking z nde goed rendeerende STOOMfASSCHEEU met HUIS en EBP tegen billijke condities Ook zon een gef Ihikt Uire teur aan t hoofd der zaak geplaatl kanneA worden Brieven franco onder Nojj 2144 aan het BHj eaa van dit Blad Men biedespet Geluk de hapd 500 000 Mai als Ifoofdprgs in iiet gelukkigst geval bie 1t denieuwste g rooteiJGeldVerlolidjjf die door de Hooje fiegeermi va HtUllUnr goedgekeurden gewaarborgd inrichtiqe an het nieuwe plan in den loop van slechts wei7 eilotingen vaii 100 00Q iZen bedragende 9 553 005 Mark i ll ige beslissing £ uUea komen daaronder rapitaie prijzen Ivan entueel aOO 0 io afk bij uitnemeodUeid c r De Toordfeligi bestaat daarin di nigej maanden ii tel i ip ij 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs pnjs loteb 30 200 pi n M 800 000 ii M 200 000 a M 100 000 aM B OOO 70 000 65 000 60 000 55 000 0 000 40 000 8 rijzen it M 15000 26 prijzen a M 10000 Ajzen a M 5000 prijzen i M nrijzeu a M prijzen n M nryzen a M prijzen a M prijzen a M 56 3000 2000 1500 1000 BOO 148 106 aM aM 203 6 3 prijzen a M 1 prijs a M l prijs a M 1 prijs a M 1 prijs a M 606 1060 30930 l7lS8prijzenaM300 200 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De prgstrekkingeo zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groota door den Staat gewaarborgde Geldverlotiog kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l s 0 0 tegen toezending van het bedrag in bankpapier of per postwisael Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ous de met het wapen van den Staat voorziene OrigiDeele Loten zelf 10 handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeliog der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der pnjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelliijd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Hark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den beehtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken dei halve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 OCTOBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaarg in Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven ADVERTENTIEN in e Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda IN T mmmm mmm s 31 juist over de WAAGBRÜG van g g is voorbanden een groote SORTEERING eigengemaakte 2 Haarden Kachels en Fournuizon J e Pas pNTVANOËN eene flinke partg S j B m gewone en vernikkelde koppen SCHILDPAD KACHELS GeëtBJailleerdekleinere ® B V LKAOBELS nz enz S 2 f Wrts y e prachtige collectie KOLEN en TURFBA CKEN HAARD SmLEEN en BTANDAARDö TANGEN SCHOPPEN POKENf enz ji iMÖ Q fTf aanbevelende verblgf ik t £d Dw Dienaar j iiQi m p GIT iSlliï k illffil ï Cd O Regenjasseo met én zonder pcllerinc i g Wollen gekleurde Zwarte Tricot Handsclioenen i WOLLEH TRICOT ONDERGOEDEREH co P J J 7ANLMN mETA S8 STEENKOLEN Binnen eenige dagen wachtende eene Qrove Riüir EACHELKOLEN waaniit wg tot 80 Geut per H L contant zonder korting aflererea vrg in haig bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAM PmXCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 6 October 1891 Besteuingen worden tgdig ingewacht om voor eene geregelde uitvoering te kunnen zorgen Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHENK en Zn Markt Gouda Gouda Snelper k van A Bbinkman feZooK D nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks I met uitzondering van Zon en Feestdagen Oti prgg per drie maanden ii 1 25 franco er post 1 70 j j HNNENLAND GOUDA 7 universiteit October 1891 van Amsterdam is voor het de Naar wij vernemen zal Vrijdag 16 October e k het 5 jarig bestaan der Burger avondschool alhier feestelgk herdacht worden De heer P M van den Breemer alhier behaalde gisteren te Amsterdam de akte voor huis en schoolonderwijs in de vrge en ordeoofeningen der gymnastiek Gisterenavond werd in het gebouw ArtiLegi door den Sohuttersraad aanbesteed het leveren van 35 korte jassen 35 pantalons RO halsdassen 25 chakots en 80 paar schouder passanten Er warentwM bUjatten ingeleverd aa wal van J O Tin Dam de korte jas voor I pantalon a halsdas II paar passanten voorde korte jassen en pantalons voor ƒ 538 12 II chacot II 2 70 II paar passanten voor 0 22i 9 70 5 50 0 40 0 24 M 8 Cats Waoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Gisterenmiddag is nabg do Spoorstraat het paard van J Zwart met een wagen achter zich op hol gegaan doordien het schrikte van de tram In de Manage heeft men het gegrepen De eigenaar heeft zich bezeerd doordien hij van do kar viel FEUILLETS1 Ui het Duitsci XII 61 Hare ongevoeligheid verdroot mij Gij beoordeelt haar zeer scherp Dit oordeel berust op de gezegden die zij zich omtrent juffrouw Vogel veroorloofde zeide Alma Van diep gevoel legden zij zeker geen getuigenis af antwoordde Unica maar wij welen niet ofPlora bijzondere redenen heeft om op het gewezonmeisje van haar broeder verbitterd te zijn Ik meenten minste bet spoor daarvan in haar gezegden ontdekt te hebben Dan was het hier de plaats niet om daaraanl cM te geven Neen Unica zeg mij wat gij wilt naar verdedig die dame niet ik heb haar uu voldoende loeren kennen Ik stem toe dat do kant van welke gij haar noot leeren konnen baar niet in een veordeehg licht plaatste maar het komt er ook veel op aan of men geheel obpartijdig oordeelt Kn rag dunkt dat dit mj u niet het geval is Alma een weirigjslouzie Ons wordt verzocht het volgende op te nemen Jonge dames die gaarne zelf iets willen vervaardigen tot opsiering van salon of woonkamer en daardoor niet alleen nuttig maar tevens aangenaam bezig willen ijn nemen een een Ottdig bierglas zonder Na een warm debat is met 119 tegen 86 stemmen door het congres van de algemeen federatie der Belgische onderwijzers in do jongste algemoene Als je blieft kom niet weer op dat onderwerp terug viel Alma haar in de rede Mg is het geheel onverschillig of juffrouw Romberg haar doel bereikt ik gun het haar zelfs van harte maar het zou mg spijten voor u Unica wilde op die dubbelzinnige opmerking een antwoord geven maar Daniel bracht haar op dit oogenblik oen brief en daarin verontschuldigde Werner zich dat hij niet kon komen Dit bracht Unica uit haar humeur Alma was ook niet genegen om toe te geven en haar wel wat streng oordeel over Flora eenigszina te temperen zij nam t haar vriendin hoogst kwalijk dat deze met bare zienswijze niet wilde instemmen Aangezien Werner niet kwam met wien zij apders naar huis zou zijn gegaan moest Alma vroeger heengaan Unica deed een zwakke poging om haar terug te houden maar deze leed schipbreuk op de geprikkelde stemming en zoo scheidden le vriendinneu voor de eerste maal op elkaar misnoegd Het rijtuig van Mma was ter nauwernood in beweging toen ie oude kamerdienaar in het boudoir dor gravin trad Hij liad vooi het portaal lan het slot een oud niet heel schoon aanteekenboekje gevonden dat hij naar de gravm wilde brengen daar hij vermoedde dut het t eigendom van haar broeder was Unica schudde twijfelend het hoofd toen zij een blik op het oude boukjo wierp j Mgnheer moet hot verloren hebben toen hij in ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 re ls £ t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt vergadering te Brussel d e sohoolspaarhant veroordeeld Do gronden waren de volgende 1 Het sparen is niet voldoende om de droeviee gevolgen van ziekten en ongelukken af te wen lenHet 18 veel verkieslgker instellingen aan te bevelendie de werklieden wyirborgen tegen deze nooden als enz levensverzekering onderlinge waarborgfondsen 2 Het sparen ontwikkelt slechts gevoel van eigenbaat de school behoort gemeenschapsgevoel aan 16 KWS6K6I1 Het sparen behoort tot den werkkring der postspaarbanken en niet tot di n van den onderwijzer De onderwijzer wordt zoo slechts de bankier der ouders 6 Het kind ia onbevoegd tot sparen als het den onderwijzer eenig geld brengt is het kind niet andera dan de gelastigde der ouders 6 De ouders sparen slechts uit ijdelheid of om den onderwijzer te believen P f geRoode kinderen wekt afeunst bij de min gegoede jeugd 8 Het beheer der spaarkas is te samengesteld en ontrooft een kostbaren tijd aan het onderwijs 9 Er is nu vyf en twintig jaar op de scholen gespaard zonder goed gevolg alleen wordt de verantwoordelpheid der onderwijzers daardoor noodeloos verzwaard Tegen dit eenzijdig besluit is bg de pers en het publiek in België zeer veel verzet Z M de Koning der Belgen Souverein van den onafhankelijken Congo staat hoeft aan den heer F B van üitmar uitgever te Utrecht de Koninklijke Orde van den Leeuw MD Ie kl verleend Een artikel in het geneeskundige tijdschrift I e Lancet vestigt er de aandacht op dat van het te het rijtuig stapte om juffrouw Romberg te vergezellen zeide Daniël en toen Unica daar niets op antwoordde verwijderde hij zich Dit boekje eigendom van graaf Von Hohenhausen Het was nauwelijks geloofbaar men kon eer aannemen dat het t aanteekenboek van een werkman was Maar mogelijk was het ook Kurt had het wellicht in Amerika gebruikt en zgn avonturen daarin opge teekend Er behoorde eenige zelfbeheersching toe het boekje aan te vatten maar de nieuwsgierigheid behield de overhand Unica opende het en vond haar vermoeden bevestigd Op de eerste bladzijden vond zg aanteekeningen over roiznn en avonturen lange berekeningen vermoedelijk aan do speeltafel jemaakt vorderingen op personen wier namen zeer onduidelijk geschreven waren en andere aanteekeningfn die Pnioa weinig of in liet geheel geen belang inboezemden Daarna volgden bijzonderheden uit de avonturen van Kurt s jongelinfisjaren de name i lanzijn vader zijne moeder grootouders stiefmoeder en zuster on van allo naasto buren en bij ieder was de leeftijd vermeld I ü volgende bladzijden bevatten oen nauwkeurige beschrijving van die personen kort maar krachtig waren iiunnu karakters ïewoonten en zwakheden getoekond Reiinanu met ijn schoon docliter Daniël en andere bcdiendoii outliraken er niet aan Voort ïolo ilen eeu leekening en eeu plan van liet slot