Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1891

genwoordig misbruik van alcoholische en bedwelmende dranken veel op rekening van geneeskundigen te atollen is daar velen maar al te bereidwillig zg n om aulke middelen voor te schrijven die oogenblikkelijke uitwerking hebben Het veelvuldig en lang niet onschadelijk gebruik van morphine chloral cocaine araenicum belladonna antipyrine enz vindt bij vele geneesheeren zelveu oorzaak Zg schreven die middelen voor deze schijnen te helpen althans geven den lijdera of ingebeelden zieken tijdelijk eenige verlichting en daarmee is veelal voor bet misbruik de deur opengezet De patient heefl het recept in handen gaat er gedurig mee naar de apotheek en laat zich telkens op nieuw de dosis gereed maken Zoo gewent hij zich aan die gevaarlijke middelen meent ten slotte er niet meer bujten te kunnen en gaat er mee zijn ondergang te gemoet Zelfs als hij de miildelen eigenlijk in t geheel niet meer noodig heeft vindt hij nog zoo gemakkelijk eene verontsobuldiging voor t gebruik daar zij hem eene kortstondige bedwelming geven Als men nu van tgd tot tijd leest dat zelfs ontwikkelde personen uit vertwijfeling over het verlies hunner krachten en over de pijnen of kwalen die hunne zonden uit gewoonten na zich sleepen zich zolveu het leven benemen dan mocht dit toch wel den geneeskundigen ter waarschuHiug strekken niet uit eenig verkeerd belang of soms ook wel uil ijdelheid zoo vrggevig net gevaarlijke eeneesmiddelen te laten omgaan wijl lij op die wgze maar al te zeer tot vermindering der volksgezondheid en der zedelijkheid medewerken Dokter X biedt een herstelden patient zyn rekening aan Patient Goede hemel dokter ziet de rekening en wordt bleek ben ik zóó ziek geweest s Hel Nederlandsch Bijbelgenootschap heeft Dinsdag te Amsterdam zijn jaarlyksche algemeene vergadering gehouden Uit de verslagen bleek o a dat U M de Koninginregentes het protectoraat over het genootschap had aanvaard Twee bijbelcolporteurs waren door het hoofdbestuur aangesteld de ée n voor tironingen en een gedeelte van Friesland de ander voor Koorden Zuid Holland Kene vertaling van den eheelen bijbe in het Soedaneesch bewerkt door den heer S Coolsma is in liet licht verschenen Aan die in hst Hakassaarach en Boegineesoh wordt door dr B F Matthes nog gearbeid en eene overzetting van het Nieuwe Testament in het Aifoersch ia opgedragen aan den heer J A T Schware zendeling in de Minahassa In het afgeloopen ja r werden 24 228 bgbels en testamenten verspre Dit aantal zal grooter worden als het Britach en Buitenl Bijbelgenootschap gelijk het voornemen is binnenkort zgn depot in Nederland zal hebben opgeheven Aan contributie werd ontvangen 51 802 aan giften en legaten 1$9 aan intrestad 10 223 aan verkoop van bgbels 957 Uitgegeven werd aan kostrn van beheer 14 490 aan druk en bindloonen 34 520 Oostindiscbu bijbelvertaling 16 662 Aangenomen werd een voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van art 21 der wet zoo ook eeu voorstel van de afdeeliog Zeist tot de uitgaaf vap bgbeldruk voor blinden Afgewezen werd een vooiïtel van de afdeeling ring van Spanbroek tol Hohenhausen een nauwkeurige beschrijving van de omgeving een kaart van de wagon die van het slot naar de stad en naar de bezittingen der naaste buren I voerden Zelfs de smalste voetpaden wam ar niet op vergeten Waartoe dient dit alles moest Cnica zich afvragen maar het antwoord was schielijk gevonden Kurt had met al die taekeningen en beschrijvingen zich de oude herinneringen weder voor den geest gebracht zoo dikwerf bij ze aanschouwde en las vertoonden zich die herinneringen in al haar gloed en pracht Unica bladerde verder De nu volgende bladzgdea k n men eenigszius een dagboek van het verleden noemen Zij bevatten wederwaardigheden uit de kindsheid namen van oude vrienden mededeelingen over de betrekkingen tot Anna Beimann en het verschrikkelijk tooneel in bet kabinet van hun vaders dat aanleiding gaf tot de breuk ove den dood van Anna en hot vinden van het lijk en op deze plaats was zelfs het meer met nauwkeurige beschrijving van het punt waar het lijk gelegen liaJ geteekend D t ook die vreesolijke gebeurtenis door Kurt in het boek was opgeteekend bevreemdde Unica Deze herinnering moest hem immers folteren zoo vaak zijn blik op dit blad viel en hij had zelf gezegd dat hij niets vuriger wenschte dan die gebeurtenis te kunnen vergeten Het was zonderling en toch kon men ook daar goedkooper verkrggbaarstelling van het Nieuwe Testament uitgegeven door de Synode der Ned horv kerk In plaats van professor J J van Toorenenbergen werd tot voorzitter van het genootschap debeer J 6 Sillem gekozen die deze benoeming aannam Tot loden van het hoofdbestuur werden benoemd de haeren E Eené van Ouwenaller H C Steenbergen en ds K Scharten Werkveraehaliing door land verbetering In de mededeelingen en berichten der Friesche maatsch van landbouw van 15 September leest meu f Velen zullen met instemming de advertentie van het burgerlgk armbestuur van üpsterland hebben gelezen in de Leeuwarder Ct van Maandag ll waarbij de grondeigenaars worden uitgeuoodigd door het doen verrichten van veldarbeid aan de in die gemeente heerschende werkeloosheid tegemoet te komen Met niet minder belangstelling is zeker kennis genomen van het in het Frietch Folkablad openbaar gemaakt schrgveu vau zes onderscheiden vereenigingeu mede gericht aan grondeigenaren van gelgke strekking Inderdaad de maadlanden niet alleen in Üpsterland maar overal bieden produotieven arbeid te over aan zelfs voor mee werkkrachten dan in Fiiesland werk zoeken Vele sloolfu zgn in jaren niet geschoond in de meeste landen zoekt meu tevergeefs de greppels tot afvoer van het overtollige water Hot gemis daarvan is juist in de jongste dagen bg bet opnieuw gebleken onvoldoend vermogen van de waterafvoermiddelen der provincie in bet licht gesteld Zullen echter die roepstommen helpen dan behooren ook andere corporatieo zioh daarbg aan te sluiten en wel in de eerste plaats de maatschappg van landbouw en veeteelt Op haar weg ligt het zeer zeker zander verwgl de grondeigenaren met alleen der maadlanden maar allen onder de aandacht te brengen dat er zooveel productieve arbeid ongedaan bigft dat er dientengevolge zooveel gronden in verwaarloosden toestand verkeeren Het hoofdbestuur dier Maatschappg behoort niet alleen de grondeiganaren bioueo de provincie maar niet het minst zü die er buiten wonen met den waren toestand bekend te maken en daarbij vooral te doen uitkomen dat het hier niet geldt eeu kunstmatige werkverschsifiog maar het verichten van volkomen productieveo arbeid waarvan het voordeel aan den eigenaar ten goede komt Het kan er inderdaad niet door dat in Friesland werkloosheid bIgft ieerschen terwgl er zooveel productief werk achtenilgfi Aan de uitwontnde eigenaars waarvan de meesten geen kennis dragen van den verwaarloosden toestand hunner grond ja velen zalb die gronden nooit gezien hebben moet met nadruk worden gezegd dat zij daardoor niet alleen bun eigenbelang bevorderen maar tevens brood gereo aan honderden gezinnen die anders deo winter met zorg ingaan De Atondpott deelt het volgende mede Aan den Noordsingel W Z te Rotterdam staan een achttal panden welke toen zij half gereed waren door den bouwondernemer niet konden voltooid warden De crediteuren besloten den bouw voort te zetten waartoe een commiasie uit hun mMden werd benoeimd die ook later do adminiatratie der huizen voor den eigenaar bezorgde Keu der beuedenhuizen voor een verklaring vinden wanneer men baar wilde zoeken Maw iterst zeldzaam was het dat Kurt op de laatste bladzijden zgn eigen psrsooo zgn karakter zijn zwakheden zgn karakter ja zeib zijn gang en houding met treffende nauwkeurigheid beschreven had Inderdaad een wonderlgk ietsl Wellicht wa hg voornemens in latere dagen met behulp decer aanteekeningen zich een beeld van eigen ik te vormen zooals het in deo krachtigen mannelgken ieeftgd geweest was Maar dat kon een goede photografie immers beter aaaachouwelijk maken f Ëc juist daar was de photognfie toen Unica het blad omsloeg Wel gelijkend maar onberiapelgk kgn men het portret geenszins noemen De zwarte baard de gebogen neus en het gewelfde voorhoofd waren ook op het portret maar Ha daar vind ik het verlorenel zeide degraaf die achter zgn zuster stond en zijn bevende stam verried een aandoening welke hij nauwelgks befaeerschen kon Unica ontwaakte uit haar gepeins zg had zijn binnenkomen niet bemerkt zoo was zij in het aanschouwen van hot portret verdiept geweest En toen zij hem nu glimlachend aanzag joeg de doorfelgke bleekheid van zijn gelaat haar onwillekeurig een huivering door de leden Wat deert u Kurt vroeg zij bezorgd gevoeltge u niet wel Of heeft het verlies van dit boekje pand No 28 bleef o m ledig totdat twee beruchte zoogenaamde flesschentrekkers van Ommeren en de hofleverancier Lieftiiick er binnen trokken gebruik makende van do omsiandighoid dat een paar werklieden in do woning bezig waren Aan hen werd meogaileold dat het benodonhuis verhuurd was en do heeren installeerden zioh Het huisraad bestond slechts uit een tafel een paar stoelen oen bed een koninklgk wapen van hofleverancier en een kistje pistolen Een huissleutel kon gemist worden daar er een zgdeur in de gang was die toegang geeft tot een buitenveranda De werklieden hadden niets buitengewoons gezien in het betrekken der woning on de administrateur bleef eeuigen tijd onbekend met het gebeurde Toen het hem toevallig ter ooren kwam begaf hij zich naar pand 28 waar inderdaad de gordijnen reeds voor de ramen hingen Hg belde en werd te woord gestaan door van Ommeren die op de vraiu van den administrateur of hg dit huis gehuurd hdü bevestigend antwoorddh Tevergeefs traol tte de administrateur hem aan het verstand te brengen dat dit onmogelijk was V O beweerde zelfs dat hg drie maanden vooiuit huur had betaald Spoedig blijk echter dat v O den administrateur op brutale wgze heeft voorgelogen De administrateur herhaalt nu zijn bezoek aan do 28 Nu wordt hem verteld dat het huis door v O van een onbekende is gehuurd maar dat de onbekende hem V O het vooruitbetaalde geld heeft teruggebracht V O verklaarde zich nu bereid een coutraot aan te gaan om aan alle geharrewar een einde te maken De administrateur wil niets daarvan weten en gelast hom onmiddellgk no 28 te verlaten Aan dit bevel storen v O en zgn vriend zioh niet Men wendde zich tot de politie tevergee De zaak moest door den rechter worden uitgemaakt Den onderinspecteur van politie die door bedreiging de heeren trachtte te doen besluiten het huis te verlaten werd verzocht oogenblikkelijk heen te gaan daar de onderhavige zaak geen politiezaak was Men raadpleegde nu den officier van justitie Tolgena diens advies moest bg de rechtbank een vonnis tot uitzetting worden aangevraagd waarvan de kosten ruim honderd gulden bedragen De crediteuren hadden weinig lust die te betalen omdat de zaken toch al sx slecht gaan De zaak bleef dus zooals ze was de heeren indringers verleenden zelfs logies aan vrienden en vrieudinuen tot groote schade van den naam der woning die er zeker ook materieel niet op vooraitgegaan zal zgn Weinige weken later failleerde da eigenaar der huiaen De curator maande echter evanmio als vroeger de administrateur de heeren van Ommeren en Lieftiock gereiihtelgk te moeten doen uitzetten en liet op de aanplakbiljetten waarbg de verkoop tegen den 7dea en 14den October wordt aangekondigd met betrekking tot het bauedeohais van no 28 drukken Wel bewoond maar niet verhuurd De toekomstige eigenaar zal in den zak moeten talten als h j de indringers uit zgn huia wil verdrijven Men gevoelt zoo eindigt de AvOndpoit dat men hier staat tegenover eeu leemte in de wetgeving Giataren werd bg de fiechtbank te s Hage de volgende ongewone zaak bepleit Een grondeigenaar te M had voor zes maanden pandbeslag voor ± ƒ 4000 achterstallige huurpenningen doen leggen op have en vee van zgn pachter oen landbouwer te u zoo verontrust Ds graaf streek met da hand over het voorhoofd en haalde diep adem als iemand die zich ran een drukkenden last wil ontheffen Zie ik er zoo bewogen uitP antwoordde hg Zoo dat gg mg verontrust Ik heb mg geërgerd Unica I Over juffrouw Romberg Neen over Alma Zg was boosaardig tegenjuffrouw Romberg Boosaardig zeide Unica Dat is een scherpwoord ik geloof niet dat het Alma s bedoeling was boosaardig te zgn Flora Romberg ia ook nietonschuldig ge zult moeten erkennen dat zg in hare meening omtrent juffrouw Vogel weinig hartelijkheid verried en dat zg later door haar gepraat aanleidinggaf tot spotterng Dat kan ik niet vindon antwoordde de graaf Juffrouw Romberg heeft zich over freule Von Buchenau beklaagd en ik kon haar geen ongelgk geven Wanneer Alma in de jonge dame geen behagen schept dan mocht zij toch niet vergeten dat ik juffrouw Eombarg had genoodixd Do opmerking dat juffrouw Vogel met juffrouw Romberg terug kon rijden was minst genomen dom Unica zag haar broeder lachend aan Ik wil dit toegeven zeide zij maar ik vinder een verontschuldiging voor in Alma s jaloersohheid ff ordt vervolffd Rijnsaterwoude Ter terdchtzitting gaf deze op slechts ruim ƒ 3500 schuldig te zijn doch zijnerzijds stelde dezo oen reconveotioneele vordering in tegen den grondeigenaar en wel tot betaling van ruim ƒ 4000 wegens uitschotten aan diverse reizen welke hij ten behoeve der grondeigenaars zou gemaakt hebben om toezioht te houden op diens diverse hofsteden enzoovoort Bg repliek werd eischers vordering verminderd tot op het schuldig erkend bedrag weshalve over de huurschuld nu geen geschil meer bestond doch de grondeigenaar betwistte ten sterkste de geheele vordering wegens uitschotten en vroeg na verhoor op vraagpunten apldaing der beide vordoriugon in conventie en reconventie niet alleen omdat hij het pandbeslag hetwelk hom nu reeils meer dan ƒ 900 aan bewaarloon had gekost en waarvan hg volgens de Wol maar oen deel terugkrijgt ah zijn vordering wordt toogewezen zoo spoedig mogelijk bericht wenscht te zien conform art 262 laatste lid Wetboek van Burgerlijke Keobtsvorderiiig maar ook omdat er hoegenaamd geon verband of samonhaog tusschen de vorderingen in conventie en reconventie bestaai en hij dezen pachter niet de gelegenheid wilde laten nog ongeveer een jaar lang de hofstede zonder huurbetaling te laten bewonen De advocaat mf P J Snol die voor den grondeigenaar pleitte wees er op dat pandbeslag met presidiaal verlof gelegd en summier ter terecht itting behandeld een geding betrelt van den aard om summier te worden berecht weshalve volgens de wet splitsing der beide vorderingen moest plaats hebben maar al ware dit niet zoo toch kon en behoorde bevolen te worden omdat het ligt in de bedoeling der wet en in bet algemeen belang is dergelijke pandbeslagen zoodra inogel jk te doen behandelen De advocaat mr H J Kranenburg die voor den pachter pleitte betwiste de incideoteele vordering tot splitsing van beide zaken Z Ë G ben eerde dat beide vorderingen met elkaar in onmiddellijk verband staan en beide vorderingen niet é a van belden voor summiere behandeling vatbaar waren zoodat de Rechtbank niet verplicht was die vorderingen te splitsen Bovendien achtte Z E G niet wenschelgk dat do Rechtbank van haar bevoegdheid tot splitsing gebruik zou maken omdat zijns inziens daartoe geen aanleiding bestaat en vopral omdat zulk een splitsing nimmer bg incideoteele conclusie geëischt mag worden maar geschieden moet tagulgk met da conclusie ten principale zooals in catu niet geschied was Kr bestond dus volgens hem een formeel bezwaar om de incideoteele conclusie toegewezen te kunnen zion Na ra en dupliek werd de uitspraak over dit incident bepaald op Dinsdag e k Bultenlandscb OverzIcJit De beer W H Smith eerste lord der schatkist en leader in bet Engelsche Lagerhuis is op WalmerCastle overleden Hg was ook chef eener groote boekhandelsfirma welke zich tevens belastte met den verkoop van boeken aan de spoorwegstations Voor een auditorium van 4000 personen heeft t laditone te Newcastle on Tyne de rede gehouden die als het programma der liberale partg voor de aanstaande verkiezing is te beschouwen Aan den grgzen leider werd allereerst een warms ovatie door zgn toehoorders gebracht Belangrgk was in de eerste plaats hetgeen hij zeide over de buiteolandsohe politiek In hut algemeen vond Gladstone niets aan te merken op de buitenlandsohe staatkunde v n lord Salisbury alleen blijft de bezetting van Egypte een bowgs van zwakheid en een bron van moeilgkheden Het ou derhalve den leider der liberale partij ten zeerste verheugen indien lord Salisbury alvorens voor zgn opvolgers plaats te maksn de Egyptische kwestie regelde maar hg vreesde wel dat het ministerie deze taak onafgedaan zou laten Wat John Morley alzoo onlangs in zijn rede te Cambridge aanvoenle de ontruiming van Egypte schijnt de liberale partg werkelgk als een punt van haar programma te beschouwen anneer zij binnenkort de rogeeriog weder zal aanvaarden In Frankrijk kan zg derhalve reeds te voren op sympathie rekenen Wat baar hervormingen met betrekking tot iiaar biDoenlandsche politiek betreft zoo beloofde GUdstone hier veel en velerlei Aan Home Rule voor Ierland behoort evenwel de prioriteil eerst na de oplossing itun gewichte quaestie kunnen de overige hervorniogen komen Onder deze laatste behoort ook een lierziening van het huis der lords Gladstone achtte het oogenblik daartoe nog niet gekomen doch richtte SCO niet te misduiden bedreiging aan de pairs ingeval aet hun mocht invallen Home Rule wanneer het door het huis der gemeente is aangenomen af te stemmeD Voorts verklaorde de spreker zich ten gunste va een bezoldiging van de afgevaardigden opdat het recht van vertegenwoordiger ophield een monopolie voor de rijken te zgn Wat de gedragsigu der liberale partg ten opzichte van de acbt uur beweging onder de arbeidende klassen betreft hierover liet Gladstone zich zeer omzichtig ui Hij meende dat de arbeiders eerst door een grooier aantal afgevaardigden in het parlement vertegenwoordigd moesten zijn alvorens zij den achturigen werkdag kunnen vorderen Goed zouden de werklieden er aan doen dit vraagstuk naar allo kanten nog nauwkeuriger te onderzoeken Verder sprak de heor Gladstone nog ovor scheiding van kerk en staat in Schotland eu Wales hervorming van het kiesrecht agrarische wettun ton gunste van de kleine grondbezitters en inftelling van distriotaraden Hij eindigde zijn rede met de overtuiging uil te spreken dat de liberale partij eeu schitterende overwinning bij de aanstaande verkiezingen zal behalen Niemand zal willen beweren dut Gladstone en zijn partggenooten met leege handen voor hun kiezers verschijnen Vervullen zij slechts de helft hunner beloften dan zal niemand zich over den ruil van een tory ministerie tegen een liberaal kabinet hebben te beklagen Koning Karel I van Wurtemberg is gisteren ochtend te Stuttgart overleden Al was de Koning reeds lang ziekelgk de doodstijding komt toch onverwacht Knrel Frederik Alexander werd 6 Maart 1823 te Stuttgart geboren als zoon van Koning Wilhelm I en zijn twoedö vrouw Hertogin Paulina van Wurtemberg Koning Karel volgde 24 Juni 1864 zijn vader op den troon op na in 1864 getrouwd te zijn met Grootvorstin Olga Nicolaievna van Rusland De Koning wordt opgevolgd door zijn m 26 Febr 1848 geboren neef Prins Wilhelm Karel Paul Heinrich Friedrich De Kroonprins trouwde in 1877 met Prinses Marie van Waldeck die in 1832 overleed haar man een dochtertje nalatende In 1886 hertrouwde de Kroonprins mot Prinses Charlotte van Schaumburg Lippe uit welk huwelijk nog geen kinderen zgn geboren Uit latere berichten blijkt dat de toestand sinds eergisteren plotseling verergerde en de zwakte de overhand kreeg De Kroonprins werd uit Gemündon teruggeroepen en de Minister president v Mittnaoht kwam uit Italië terug Eergisterenavond was in alle kerken van Stuttgart dienst om voor den Koning te bidden Koning Karel was een halve broeder van wijlen Koningin Sophie der Nederlanden De Hongaarscha Landdag trad Zaterdag het laatste jaar in van zgn vijfjarige zittingsperiode Do vorige zitting werd gesloten met dtf voorloopige beraadslagingen over de nieuwe wet op de hervorming der comitateu Het is bekend da de minister na het aannemen van het Ie artikel van deze wet zijn wetsvoorstel terugtrok en zich daarmede tevreden stelde dat aldus in beginsel do noodzakelijkheid der hervorming was erkend Door dezen uitslag werd evenwel de stelling van het ministerie Czapary zear verzwakt on toen nu onlangs graaf Appony de leider der gematigde oppositie in eqae redevoering voor zijne kiezers te Jaszbereny verklaarde de regeering niet langer te zullen steunen dacht men algemeen dat het ministerie den strijd tegen de verbanden gematigde en radicale oppositie niet aan zou durven Do slrgd zal toch worden voortgezet Zijnerzgds verklaarde graaf Czapory dat de regeering op den ingeslagen weg der hervormingen wilde voortgaan terwgl graaf Appony in een vergadering te MaroVasarheiy een chauvinistische rMï hield waarop de heer Ugron de leider der radicalen verklaarde gaarne de hem door graaf Appony aangeboden hand aan te nemen om te zamen de Magyaren te beschermen Tot bezegeling van het verbond werd s avondseen serenade gebracht aan de leiders der partijen De minister van financiën zal heden de staatabegrooting bg de Kamer van Afgevaardigden indienen Met algemeene stemmen is door de Kamer het wetsontwerp aangenomen betreffende de maatregelen welke dienen genomen te worden om te gemoot te komen aan het gebrek aan officieren bij de Hongaarsche landwaei INGSZONOEN Onlangs verscheen bij den heer J 0 Loman Jr te Bussum een werkje waarop wg de auudaoht wensohen te vestigen De titel luidt Het Nederlandscbe Erfrecht op duidelgke wgze verklaard en met voorbeelden opgehelderd met een aanhiogsel over het successieen overgangsrecht door Een Notaris Velen zal het hier genoemde boekje welkom zijn omdat het een duidelijk en beknopt overzicht geeft van de voornaamste gevallen en mooielgkheden die zioh bij erfopvolging kunnen voordoen Vooral de met zorg gokozen voorbeelden maken iedereen dat duidelijk wat voor den oiiingewijden in de wet vaak een raadsel is Het aanhjngsel verhoogt de waarde van het werkje omdat iedereen daarin kan zien wat in de meest voorkomende gevallen aan successierechten is verschuldigd Om mogelijke teleurstellingen te voorkomen voegen wij hier uitdrukkelgk bij dat het doel van dit werkje volstrekt niet is den notaris overbodig te maken of zelf notarisje te spelen integendeel het boekje wijst er op dat men in allen gevalle den notaris moet raadplegen als de nood daar is T KEMMlSGEnXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 on 7 der Wet van den 2n Juni 1875 iStmhblad no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van N A van der Ree om vergunning tot het oprichten eener blikslagerij in het perceel gelegen aan de Kuiperstraat Wijk K No 224 Kadaster Sectie D No 2006 Dat op Woensdag den 21 October 1891 des namiddags ten twee ure op het aadhuis gelegen beid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente yan de ter zike ingekomen Schrifturen kan worden kennis ge GOUDA 7 October 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 337 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 7 October No 20746 ƒ 60 000 No 13496 ƒ 2000 No 3654 ƒ 400 No 7096 16140 16697 17656 on 20659 ƒ 200 No 2861 3371 3491 4998 7508 12749 en 18056 ƒ 100 No 4311 8936 9377 en 13063 ƒ 1000 Prijzen van ƒ 70 84 2464 6034 7876 10075 12164 14711 18428 118 2610 6066 8064 10120 12167 14802 18471 154 i618 6290 8102 10122 12193 14828 18486 226 2688 6326 8108 10187 12209 14864 18606 288 2632 6380 8117 1Ö317 12236 16233 18684 608 2687 6406 8141 10348 12288 16364 18731 662 2712 6441 8164 10379 18404 15444 18749 673 2735 6446 8302 10530 12569 16472 18766 729 2812 6614 8605 10631 12648 16624 18884 792 2838 6711 8527 10663 12891 16782 18890 864 2849 5747 8561 10707 12955 15788 18941 869 2913 fi763 8663 10836 13182 16106 1915B 894 2938 6816 8642 10869 13392 X61C8 19164 901 3232 6008 8644 11068 13428 16119 19268 983 3276 6402 8665 11256 13442 16126 19269 988 3313 6407 8896 11274 13608 18237 19406 1149 3386 6449 8942 11313 13638 16372 19455 1202 3394 6792 8992 11373 13678 16466 19718 1290 3518 6893 9146 11387 13763 16647 19804 1324 3634 6946 9382 11487 13971 16679 19814 1864 3660 6970 9423 11488 14112 16689 19866 1400 3669 7111 9424 11645 14149 16637 20065 1469 3703 7262 9440 11648 14345 17105 20197 1542 3758 7280 9476 11729 14851 17156 20S05 1766 3821 7406 9525 11797 14407 17169 20543 1895 4066 7442 9583 11879 14420 17642 20 74 1959 4069 7461 9640 11917 14467 17669 20693 2018 4126 7683 9768 11999 14477 17933 20856 2016 4131 787 9764 12007 14495 18060 20859 2323 4431 7832 9777 12036 14689 18220 20929 2369 4669 18328 20994 PETROLEüM NOTEEmiVGEN van de Makelaars Cantzlaar Sehalkwüki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfüat ƒ 7 35 Geïmporteerd fa8t 7 45 Januari Februari Maart April en Meilevering ƒ 7 30 October levering ƒ 7 30 Novemberen Decemberlevering ƒ 7 35 Kantongerecbt te Gouda Zittiijg van Woensdag 7 October 1891 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Het zonder noodzaak door middel van de noodrem den trein doon stilstaan S F van H te s Gravonhage tot 3 of 2 da en hechtenis