Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1891

1891 Vrijdag 9 October N 4653 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Goedkoop Solied Elegant si a Gangbaarste Sl modellen 6 © fP ooBTHB = y V Ir p doiiJnS tI WEBZOa I Ii doiiJn I BOBIIiliIIB C08TAUA P t p do iJtil tS AI BIOir W C 51 W ÏBANKIiI p igoi 4 WAONSB t i BTBPHAW p ioiijnl UKOOUr B p dmijii 1 Verkrygbaar te Oouda b den Heer C A B KAi TZIi GEIi Korte Tiendeweg D 17 J W E vaD EDE van der PALS Markt A 107 direct bg MEY ft EOLICH Venand GeMliift Leipzig Plagvitz De inzeadiag van advertentidn kan gesohleden tot een nnr des namiddags van den dag der uitgave rende armoe is gedoemd De kansen op welvaart en geluk willen zij voor ieder gelijk maken Het kapitaal te bestrijdeu is geenszins hun doel maar wel willen zg er een einde aan maken dat looaU nu de groote massA niet genoeg heeft om een mensch waardig bestaan te voeren terwgl eakele bevoorrechten het vette der aarde genieten zonder zich eenige inspanning te getroosten De staat de gemeenschap moet daarom de varsohilleade industriën aan zich trekken de schodrigke coucurrentis zooals die nu bestaat komt dan te vervallen ieder werkt ten bate van de gemeenschap de vruchten van den arbeid komen ten bate rkn allen eu armoede komt niet meer voor Tegen den godsdienst zijn de socialisten volstrekt niet gekant Zij willen alleen volkomen scheiding van kerk en staat en achten godsdienst een zaak waarover ieder zijn eigen overtuiging moet hebben Hoe ontstond het denkbeeld van vijandschap der socialisten tegen don gtMisdienst f Hieruit dat de kerk en hare leeraren het socialisme bestreed en zijne beginselen als verderfelijk kenschetste waartegen het zich natinrlijk verdedigde doeh vijoodw vm den goiisdiwirtnitn aij niet Spi gaf voorts een korte schets van de wijze wajirop de socialisten de nwatsehappij willen hervormen waaruit voor de proletariers een toestand van geluk en welvaart zou voortvloeien die thans voor hen onbereikbaar is Na de voordracht werd gelegenheid gegeven tot deba waarvan een tweetal personen gebruik maakten nl de hh Brandt en H M Dercksen Kerstgenoemde was nog niet overtuigd dat de heilstaat zooals de heer van der Goes die had geschetst y lyk was en ook ten opzichte van de internationale verhoudingen immers als alleen in Nederland zoo n sooialistische staat werd gevestigd zou het weinig baten maar als dat in ieder land geschiedde zoude er weer concurrentie ontstaan opperde spr bezwaren die hem aanleiding gaven nadere inlichting te vragen LOTEiX in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBIIVKMAK Lan re Tiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN Toor f 10 haar sfeer blijven wanneer zg naar hooger streeft wordt zij hoogmoedig en onuitstaanbaar zij heeft nu eenmaal geen buigzaam karakter Alma bemint u Kurt en het was de laatste wensoh van vader Laten wij daar nu niot meor over spreken verzocht Kurt haar in de rede vallende ik kan t op dit punt niet met je eens worden Waar hebtgij hot aanteekenboekje gevonden Daniel bracht het mij Daniel Hij vond het voor hot portaal Misschien hebtgo het verloren toen ge in het rijtuig stapte Het kan zijn maar ik vertrouw den oudengluipert niet Wat bobt go tegen hem vroeg Unica Indienhij oneerlijk was zou hij mij het boekje njet gebracht hebben ÏCom wat zou hij er aan hebben Hot bevat herinneringen aan feiten die hem bekend zijn welke waardo konden deze oanteekeningen voor hem hebben Do blik van don graaf rustte vorschend op het gelaat van Unica waarop het volle licht der lamp viel Ik wil hem niet van oneerlijkhoid beschuldigen vervolgde hij maar ik kan niet vergeten dathij de spion van mijn stiefmoeder was hü hoofthet grootste godeelte van do schuld aan hot tooneel met vader Je betrekkingen tot Anna Eeiroann eveneens zeide Unica ik geloof dat go don ouden man on Openbare dronkenschap en opgeven van oen valschen naam aan het bevoegde Kezag W F S te Gouda tot ƒ l en ƒ 2 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Het te Gouda bewaren van haardasoh op ee andere wijzo dan in een gesloten ijzeren steenen of koperen oschpot J D S te Gouda tot ƒ 10 of 3 dagen hechtenis Visachen zonder schriftelijk bewys van tergunning vau den eigenaar of rechthebbende C H te Stolwijk tot ƒ S of 2 dagen hechtenis Het te Gouda loopen in boom en grasperken in de openbare wasdelplaataen D van L te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap en verwekken van nachtelijk burengerucht P il te Nieuwerkerk a d IJsel tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Verwekken van nachtelijk burengerucht M D te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap W J O te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis M J van L t Gouda tot l of 2 dagen hechtenis P B te Nieuwerkerk a d IJsael tot 3 of 3 dagen hechtenis J S te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap viermaal gepleegd D S te Gouda tot 4 geldboeten elk van 3 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap gepleegd bij e herhaling C C te Gouda J B te Gouderak F J N teGouda ieder tot 3 of 3 dagen heohtenia Openbare dronkenschap gepleegil bij 2e herhaling D ran der H te Gouda tot eene hechtenis van 3 dagen Openbare dronkenschap gepleegd by 4e herhaling H K te Gouda tot eene hechtenis van 3 weken Openbare dronkenschap gepleegd bg 6e herhaling F van der H tot eene hechtenis van 3 weken en tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting gedurende 6 maanden Allen zijn tevens veroordeeld in do kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van écn dag ADVERTENTIÈN De cre4iteDren in het faillissement ran L J BLOK voorheen kruidenier te Gouda worden verzocht DONDERDAG den S OCTOBER des voormiddagiitaaschen elfen twaalf nni te willen vervoegen ten huize van den Heer A DAM aan den Kleiweg om de hun bg rangregeling vastgestelde nitkeering in ontvangst te komen nemen De Curator Mr C M s JACOB CURATEELE PRO DEO Bg vonnis der Arrondisaementa Bechtbank te Rotterdam van 5 October 18 1 is ten verzoeke van GERAROINA TOOBNVLIET wonende te Moordrecht haar vader WILLEM TOORy VLIET zonder beroep wonende te Gouda ter zake van krankzinnigheid gesteld onder cnrateele met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden De Procureur der verzoekster Mr D VA HOÜWENINGE Tn LOSSING de LADING Puike Grove Ruhr Kacheikoleo waamit gedurende de lossing wordt geleverd tot 80 Cents per Mud k z k vrg te hnis Aanbevelend Turfsingel Gouda Oct 91 ADVERTENTIEN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Brinkkan kZoos LFRDOORiXS Eeltknobbel HoomHie Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel SO ets AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL normaal ondergoederen het beste voorbp hoedmiddel tegen verkoudhedon en tegen onvoldoende huidnitwaseming Alleen echtwanneei met nevenstaand waarhorgmerk gestempeld met het ops chrift W W BengerSöhne nn onder de bandterkening Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 5 IloogcnbooHi Cz Wijd traat te Gouda Door de liefdadigheid geholpen aan een MANGEL beveel ik mg beleetd aan voor MANGELGOED Wed J V BOS Groeneweg L 198 De KEUBINOBS om ingeschreven te worden in het Nederlandsrb Paardenstamboek afdeeling ZuidhoUaml zullen worden gehouden te Nieuwersluie Vrjjdag 9 October s morgens 10 uur Middelhamiê Woensdag 14 11 nnr Gouda Vrgdag 16 10 nnr D KAT VAN HARDINXVELD Voorzitter 8 C KORTEWEG Sec retaris STEENKOLEN AANGEKOMEN de L A D I N G Grove Rulir KACHELKOLEN waaruit wg tot 80 Cent per llX afleveren vrg in huis bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelijk genomen JAN PRINCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 7 October 1891 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 October 1891 Aan de gisteren Ie StoUgk gehouden harddraverij van paarden die niet meer dan één prijs gewonnen hadden werd alecbta deelgenomen door 8 paarden Da prg van 100 werd gewonnen door Snylioon eigenaar van Rossum van Zevenhoven bergder L G van Eoesum de premie groot ƒ 26 door ZHiiel III van J G Matze te Mijdrecht bergder de eigenaar Giaterenavond hield de hoer F van der Qooa ait Amsterdam in de Sociëteit Ons Genoegen ia eene openbare vergadering van den Bond voor algemeen Kies en Stemrecht de aangekondigde voordracht Ken zeer tl ijk publiek was opgekomen hetgeen den voorzitter den heer W If Carrière aanleiding gaf in zgn openings woord er op te wgzen hoe de balangatelling in het streven van den Boud steeds toenam De heer van der Goos behandelde het onderwerp Wat ds Socialisten niet willen 1 Daarbij toonde by asn hoe den socialisten gedeeltelijk nit onkunde gedeeltelijk tegen beter reten in allarlet denkbeelden en beginselen warden toegedicht die zg volstrekt niet zijn toegedaan Men verwijt hnn o a het privaat eigendom te willen opheffen het kapitaal gelgkelgk onder allen te willen rerdeelen vijanden van den godsdienst te lijn en het huwelijk te willen ondermijnen doch niets van dat alles is waar Zg willen volstrekt niet ieder gelijk maken of ieder even veel geven wat trouwens een onbegonnen werk zou zijn maar wel de onbillijkheid opheffen dat den een bij zijn geboorte een gemakkelijk leventje wordt gewaarborgd zonder dat hg zich vermoeit met werken terwijl een ander met veel meer gaven on talenten tot een voortdu FEVILLETOIM Uit het Duitsch XII 52 In jaloerschheid vroeg de graaf verbaasd Zeker KurtI Alnw maakt aan de dochter van onzen bankier het verwijt dat zij er naar streeft grsvin Von Hohonhansen te worden en ik beginte gelooven dat dit niet ran allen grond is ontbloot En als dit eens het geval was zoido degraaf kon er haar dat een verwijt over wordengemaakt Maar Kurt I zoo n huwelgk van ongelijkensUnd Wanneer ik mij niet bedrieg zeidet go nogvoor eenige dagen dat gij u boven zulke vooroordeelen verheven acht Niot geheel on al antwoordde Unica het hoofd chuddond En voor alles acht ik het mijn plichtn te zeggen dat dezo verbintenis u onplukkig zou maken Gij schertst Het is mijn vaste overtuiging Flora moot in ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De heer Dercksen stelde de anti revolutionair beginselen tegenover die der socialisten Op sommige punten kon spr best mot hen meegaan maar in de hoofdzaak niet Hij erkende God alssouverein van hemel en aarde en God s woord als grondslag van alle hapdelingen Spr toonde in t kort het verschil aan dat ff tusschen hem en den heer van der Ooa bestond Deze laatste beantwoordde beide sprekers an lichtte zijn gevoelen nader toe Daarbg gebruikte hg eene uitdrukking die aanleiding gaf dat de vergadering minder kalm eindigde Spr beweerde nl dat het met anti revola ionairen minder goed te debatteeren viel daat zij steeds nalatig bleven met het bewij van de stelling dat God do wereld geschapen had God was oppermachtig word gezegd maar te bevreemden was het dan dst hier dan op aarde steeds zoo n treurige toestand van ellende en armoe heerschte zoo iets moest God die de macht had niet toestaan Hier viel de heer Dercksen spr in de rede en eisohte weerlegging van het door hem aangevoerde De heer van der Goos merkte op met den laatsten trein naar Amsterdam te moeten gaan zoadat h j tot zijn spijt niet in bijzonderheden kon treden daar het reeds laat was De heer Dercksen was van oordeel dat spr op die wgze hot debat ontweek Hg kon best in Gouda overnachten en morgen met den oersten trein vertrekken De heer m der Qoet trok lijn overjas aan en maakte aanstalten om te vertrekken De Voorzitter der lergadering de heer Carrière noodigdo den heer Dercksen uit een afzonderlijke avond voor het debat door hem thans gewenscht te bestemmen Hg had slechts plaats en tgd to noemen I De heer Dercksen meende dat thans het oogenbtik daar was om te debatteeren De heer Carrière hield aan de ander weigerde waarop eerstgenoemde met luider stemme uitriep iilhi U weigert Dus V durft niet Volgt recht doet Wanneer ge echter een onoverkomeljjken afkeer tegen hem hebt Kurt dan raad ik je zelf aan hem pensioen te geven zonder pensioen kan een oude trouwe dienaar niet ontslagen worden Do portiere die het boudoir met het slaapvertrek van üniea verbond bewoog zich licht broeder en zuster bemerkten bet niet Wannoer ik hem op de een of andere laakbare handelwijze betrap zal ik met den langdurigen diensttijd geen rekening houden antwoordde de graaf trouw on gehechtheid verlang ik van lederen bediende daarvoor betaal ik hem zijn loon Go zgt wèl scherp I Bij uw terugkomst hebtge deu ouden man nog wel zoo vriendelijk ont vangen Op dal oogenblik vergat ik het vorledene j eerst lator herinnerde ik mij weder de lage rol die Daniel destijds gespeeld heeft Hij is de oude geI bleven hij zou ook nu weer bereid zijn tusschen vader on zoon op ce treden Laat hij zich in acht nemen mij is die tijd nog mot uit het geheugen gewischt Unica zag baar broeder niet weinig verbaasd aaa wat was toch tie eigenlijke oorzaak dier opgewondenheid Hadden hem de scherpe aanmerkingen van Alraa workolgk zoo geërgerd Zij moest dit aannemen een andere oorzaak vond zij mot maar zij dftcht er toch nog lang over na ilMl J ï