Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1891

piotegt van den heer Deroksen De heer Carrière eonatateerde dat de uitdaging om den strijd later te horratten geweigerd waa en daar inmiddels vele aanwezigen waren opgestaan en zich verwyderden eindigde de Tergadering op minder kalme wqze dan gewoonlijk hier het geval is W j vestigen de aandacht van oud leerliugeu der Burgeravondschool alhier op de in dit No voorkomende advertentie betreffende de feestviering op 16 October a t Heden morgen is tot tweemaal toe een sjouwerman die bezig was vaten uit een schip te lossen aan bet Voerstal te water gevallen de twe e maal met het vat tegelijk Staten Oeneraal Twekue Ki heb Zitting van Woensdag 7 October Behalve eenige conclusien welke afgedaan moesten worden vóór het reces hield de Kamer zich bezig met de interpellatie van den heer Vnn der Borch over de kleine rivieren Behalve de interpellant die voor staatshulp aan de door de kleine rivieren in Golderland eo Overqsel bedreigde streken in de bres sprong voerden ook de rechtstreeks bij de zaak betrokken afgevaardigden Bargesius Kielstra en A van Dedem het woord De minister van Waterstaat kon haast niet anders dan de toezegging geven de zaak ernstig eo poedig ter hand te nomen Bepaalde beloften legde h niet af De Klmer is tot nadere bijeenroepiog gescheiden J B ontwikkelde dezer dagen in de Standaard de volgende gemoodsbezwaren tegen de vrye en ordeoefeningen in de gymnastiek onder opmerking dat de examens voor dat vak behooren tot de nalatenschap van het thans helaas afgetreden Ministerie welke herinnering z i niet overbodig is Dat bet onderwijs in de voornoemde oefeningen van overheidswege verplichtend wordt gesteld is mijns bedunkens eene fout om meer dan eene reden zegt hij 1 t Sterkt haar in den waan dat ze geroepen is evenals met de vaccinatie den ouders maatregelen op te dringen voor de gezondheid die ietwat Spartaansch en lang niet ieder welkom zijn 2 t Is een kleine triumf voor t materialisme 1 3 t Ia eeu scherp contrast met het verleden waarin de verzorging der geestelijke behoeften de kinds werd tegengewerkt f4 t Brengt in de school mede door de liederen die by de ryen passen eeu geest van zelfverheffing in plaats van dien des ootmeeds dien we wenscnen te kweeken Men zie de liederen eit op na die in de leerboeken voorkomen en men trachte ze eens te rerrangen door Christelijke liederen 5 t Legt eenen onuooaigen en m i onrechtmatigen last op de schoujiers van onderwijzers ouders en schoolbesturen want ook de schoollokaten zyn bgna allen ongeschikt voor t beoogde doel Een herige brand heeft te Londen gewoed Door een onbekeode oorzaak zijn de werven en pakhuizen ran Mark Brown in Torley street geheel afgebrand In t eerst waren er hoegenaamd geen vlammen te XIII Van de mianoegdheid der beide vriendinnen kreeg Werner Von Buchenau reeds den volgenden dag kennis Unica gaf hem een uitvoerig bericht Zij wenschte dal hy als bemiddelaar zou optreden de gedachte dat Alma boos op haar zijn kon was haar drukkend Werner moest zijn zuster in het ongelijk stellen ook hij vond het gediag van Alma tegen de bankieradochter afkeurenswaardig en begreep niet dat ty zich zoo had kunnen vergeten daar zy toch anders zoo lief koH zijn Het vermoeden van Unica dat jaloezie de drijfveer was geweest rerrastte hem Was dit juist dan bad hij zich in zijn eigen rermoedens bedrogen en openhartig als hij in alle opzichten was wilde hy dit aan zijn zuster onrerholen zeggen en zich zekerheid verschaffen Was het wa r wat Unica beweerde dan wilde hij kapitein Von Gronau daarop voorbereiden by meende dit zijn vriond schuldig te zyn Daar hij eerst laat in den avond terugkeerde verschoof bij het gesprek tot den volgenden morgen en het was bom aangenaam dat Alma met de vraag of Unica nog boos op baar was hem halverwege te gemoet kwam Tegen zijn verwijten wist zij niets in te brengen dan dat juffrouw Romberg door hare oohartcJijke gezegden over een andere dame on hare pronkzucht bespeuren maar een zware zwarte rook steeg in dikke kolommen op ten gevolge van de grouta hoeveelheden talk theo eo andere producten die in de pakhuizen aan hot smeulen waren Tal van stoomspuiten kwamen van alle zijden opdagen en overgoten den brand met zulk een massa water dat de brandweermannen tot aan de knieën in t water stonden Ëron na 6én uur des nachts barstte er een vuurzuil uit het dak en verlichtte half Londen Toen begon het vuur eerst in nl zyne hevigheid te woeden en het kostte ongelooflijke moeite de uitbreiding vau den brand tegen te houden Om 3 uur stortte bet groote pakhuis in weldra door do andere gevolgd Eerst bij bet aanbreken van den dag kon de eerste spuit huiswaarts koeren maar het zal waarschijnlijk eoliigo dagen duren voor dat het vuur geheel is uitgedoofd Men meent te weten dat alles verzekerd was Een Zuid Amerikaansche dame ontdekt by tooral een onfeilbaar geneesmiddel voor sproeien in bet aangezicht en op de armen Eoiiigen tijd geleden toen zij geeu water kou krijgen waschte tij haar aangezicht met bet sap van een watermeloen Het gevolg was zoo aangenaam dat zy herhaaldelijk haar aangezicht waschte op leze wijze en groot was hare verwondering een paar dagen later toen zij zag dat er niet één sproet overgebleven was in haar aangezicht dat te voren vol sproeten geweest was Te Hartington Nebraska is zekere Dennis O Flaherty tot nog toe een der rykste en meest geachte ingezetenen uit den omtrek gevangen genomen onder verdenking drie buurlieden Andrew Olsen Martin Kunstott en Hans Sobager te hebban vergiftigd Zy waren voor zaken naar Hartington gereisd en hadden daar toevallig hun buurman O Flaberty ontmoet De laatste was schijnbaar zeer verheugd zijn drie buurlieden aan te treffen en bood ze vriendschappelijk een glas whiskey aan die hij in eeu kruikje op zyn bestelling had ontvangen Nadat de drie mannen gedronken hadden deden zich bij alle drie verschijnselen van vergiftiging voor Olsen stierf na eenige uren ouder herige pijnen ondanks de spoedig verleende geneeskundige hulp de toestand van Kunsten is hopeloos en Schager die slechts een slokje van den drank gebruikt had is eveneens niet buiten gevaar O Flaberty beweert dat het ongeluk door eeu toevallige omstandigheid is veroorzaakt Hij had twee kruikjes gehad dia veel op elkaar geleken en waarvan er een whiiks en het andere met vergift gevuld was Doch de vergiftigden hebben beweerd dat er slechts éón kruikje was In eik geval zoo de vergiltiging met moedwil is geschied weet men niet welke reden O Flaberty heeft kunnen hebben Baiteolandscb Overzicbt Weder ia een bekend Engelsch staatsman ran het tooneel verdwenen Paruoll overleed gisteren aan de gevolgen eener verkoudheid Charles Siewan Famell de bekende lersche volksleider werd in 1848 te Arondale in het lersche graafschap Wicklon geboren Hij bekleedde aldaar later de betrekking van vrederechter en werd in 1875 door het graafschap Meath afgevaardigd naar het Parlement In April 1880 werd hy door de graafI schappen Cork Mealfa en Mago gekozen Hij nam haar getergd had zij erkende de juistheid der rerwyten maar toen hy haar nu ook verweet dat hare jaloerschheid haar tot die onhandigheid verleid had staarde zy hem eeu poos strak aan Dat Unica dit vermoede i kon uitapreken begryp ik zeide zy het is haar vurigste wensoh datbaar broeder naar mijn hand dingt maar dat jijaan dit rermoeden aanstonds geloof schenkt datbevreemdt mij Ën spreekt ge ou waarheid f vroeg Werner Waarom zou ik je misleiden Hohenhausen ia wanneer ik het zoo noemen mag een schitterende partij maar dat ik sympathie voor hem gevoel kanik niet beweren En tuaschen genegenheid en liefde licht dan oog een diepe kloof Waarover zeer vele bruggen zijn Dat geef ik gaarne toe Doch waar zelfs de genegenheid ontbrdekt daar kan van liefde niet deminste sprake zijn Bemin je Gronau vroeg Werner Alma wendde het gelaat af maar den scherpen blik des broeders ontgingen haar blozen en haar verlegenheid niet Ik ken Koenraad eerst sedert een jaar zeide zij Ge wilt mij ontwijken En gij verlangt antwoord op eon vraag Die ge uw broeder wel beantwoorden kunt zeide Werner op zoo hartelyken toon dat Alma zich tegen wil on dank genoopt voolde hem eeu dankbaren blik toe te werpen Ik persoonlijk wil ook toen zitting roor Cork en waa weldra de ziel der lersche bewegiug tegen de grondbezitters Heeds in Mei 1880 werd hy in het Lagerhuis tot l ider van de Home Kule party gekozen Hy is de uitvinder der belemmerings of obstruotiopolitiok waardoor hij hoopte de regeering tot het vervullen der wensohen van de Ieren te dwingen Van October 1881 tot Mei 1882 zat hy te Kilmainham wegens opruiing gevangen Zyne volgelingen overhandigden hem ia 1884 een geschenk van 40 000 pond sterling uit waardeeriiig voor hetgeen hy voor Ierland gedaan had Na in 1386 het kabinet Gladstone te hebben doen vallen wist hij dezen later tot zyne party over te halen hetgeen de bekende scheuring teweegbracht in de liberale party welke thans nog bestaat Men zal zich herinneren dat Parnell s populariteit ua bet ParnollO Shea proces oen gevoeligen knak kroeg eo dat ook Gladstone bem weder verliet Drie zaken die nog voortdurend in verband tot elkaar worden besproken zyn een geschreven Rus sischFranscb verbond de Uussiscbe leening en het bezoek van den Czaar aan keizer Wilhelm Omtrent het eerste wordt door deu beer De Blowitz uit vertrouwbare bron medegedeehl dat de Frausohe regeering slechts wacht op de opening der Kamer van afgevaardigden om de ledeu to polsen over hunne gevoelens daaromtrent Blijkt de stemming gunstig dan zullen de onderhandelingen over een geschreven tractaat dat reeds zoo goed als gereed schyut te zyn met allen spoed warden voortgezet Het meest wordt de uiouws ierigbeid geprikkeld door de vraag wulke voordeelen Rusland daarbij aan de opgewonden Fraaschen zal afdwingen In de geschiedenis die dezer dagen omtrent de Bussische leouiog werd verhoald kwam ook deze byzonderheid voor dat Rothschild te Fnryt geweigerd zou hebben tot het plaatsen der leening mede te werken en dat daarop Rusland zou bealoten hebben als wraak tegen bet huis Rothschild de leenibg 2 pCt lager by anderen verkrijgbaar te stellen Ëea Engelsch financieel blad acht deze voorstelling der zaak niet wel mogelijk en berekent dat die wraakneming Ruslaud op £ 800 000 komt te staan Het ia inderdaad een dure post op de begrooting En nu het bezoek van den Czaar te Berlyn Onhoffelijker dan de Petersburger correspondent van de Tmei bet aanstaande bezoek voorspelt kan wel niet De Eussche familie is vooroemons tot half November op Vredeosborg te blyveo ds terugreis over zee ia dan om het vergevorderde seizoen niet meer gewenscht zoodat dan van zelf de reis over Berlyn moet genomen worden Ook uit Berlyn wordt deze mogelijkheid besproken men voegt er echter by iU het bezoek dan zeker alle politieke beteekeuiszou misien De heer De Blowitz weet ook hiervan al weer meer te vertellen Volgens hem wordt het bezoek door den Duitschen gezant te Petersburg en de Bussiache gezanten te Berlijn en Parys voorbereid De laatste ia in het geval betrokken omdat men ualunrlyk alles wil vermijden wat dff leoüing en het tractaat in gevaar zouden kunnen brengen De verkiezingen in Baden worden nog steeds druk besproken in de Duitsche bladen De nationaal liberalen zullen in de nieuwe Kamer hebben 32 van de 63 stemmen en dus éen stem meerderheid Gewonnen hebben de ultramontanen 8 zetels eu deze zullen nu 21 leden tollen de radioalen en democraten thans 5 man sterk 3 zetels de conservatieven 1 zetel waardoor zij bet nu tot 3 leden gebracht hebben en de wel erkennen dat ik roor Hohenhausen eveneens geen sympathie gevoel er is in zyn geheele bestaan en wezen veel dat mijn goedkeuring niet wegdraagt maar ik zou er geen woord tegen spreken wanneer hij u trouwde Aan den anderen kant is Koenraad myn besta vriend en het spijt my alleen dat hem de middelen niet teu dienste staan voor het oprichten van een huishouden Heb ik nu duidelijk genoeg gesproken Ja Wemer en ik dank je daarroor antwoordde Alma ontroerd terwyl zy haar broederbeide bandeu reikte Als Koenraad de middelen bezat zou hij zich zeker reeds lang hebben rerklaard maar nu waagt hij het niet Papa zou immers onder debestaande omstandigheden zijn toestemming niet geven Dat ia juist het onaaugename dat de omstandigheden zich zoo geheel onverwacht veranderd hebben zeide Wemer hoofdfcchuddend Had Koenroadvoor den terugkeer van Hohenhausen den moed gehad je hand te vragen wie weet of papa niet zyn toestemming zou gegeven hebben Koenraad bezitbuiten zijn sabel en zijn eer niets papa heeft zynopvoeding bekostigd en wij kennen hem persoonlykeerst sedert eeu jaar sedert hij naar hier is overgeplaatst maar we moeten het allen hierover eenszijn dat bij een man van eer en karakter en de liefdevan een goed rrouwchart overwaardig is Dat zal ook papa niet kuuuen ontkennen Wordt lervolgd sociaal democraten die nog niet in de Kamer vertegendigd waren 2 zotels In Baden wordt de Kamer om de twee jaren voor de helft vernieuwd in 1881 was de nationaalliborale party niet storker dan thans in 1887 was zy tot 50 leden geklommen in 1889 tot 46 leden gedaald Het Ministerie dal sedert jaren in overeenstemming mot die meerderheid en onder volkomen instemming van den Groothertog aan het bewind was zal kunnen aanblyvon te meer omdat het ook in de Eerste Kamer op de meerderheid kan rekenen Moeielijkhedeu echter kan het geven dat de meerderheid in de Kamer zoo gering geworden is want bij ziekte of afwezigheid vnn slechts oen paar Kamerleden het znl afhangen van hot toeval of de meerderheid in de Kamer rechts is of links De hoofUredon van de nederlaag dor nationaal liberaler ligt evenals bij de laatste Rijksdagverkieziog in do coalitie aller partijen zwart en groen en rood tegen de liberalon Do Allg Zeil wijst tor verklaring vorder op het gebrekkige getrapte kiosstolsel waardoor b v te Mannheim twee sociaol doraocraten zyn gekozen hoowel de nationoal lilioralen 44 on de socinaldomooraten maar 34 pCt dor kiezers uitmaakten De Badonsche nationaal liberalen zelfs zijn volgons dit blad in zoo ver niet geheel van schuld vrij te pleiten als zy tegen den nu eenmaal iu Duitschlaud thans hoerschoiiden stroom in te zeer zich hebben vastgehouden aan confessioneele twistvragen en dat nog in een voor tweederden Katholiek land Ook heeft de party als zoodanig zich to veel mot de Regeering geïdentificeerd en het adres van het Ministerie aan den Groothertog kon den schyn wekken van een beoogde pressie op de verkiezingen waarvoor juist de Badeuscho kiezers zeer gevoelig zijn Dat odres was door het Ministerie kort voor de vorkieïingen aan den Groothertog gericht het betrof het binnenlnndscbe Staatsbeleid en werd door don Groothertog beantwoord mei de verzekering dat het hem aangenaam zou wezen de belangen dos lands nog langer in dezelfde richting behartigd te zien als zulks had plaats gevonden door dit ministerie waarvan dr Turban nu 15 jaren president is Adres on autwoord werden door do regeering openbaar gemaakt INGEZONDEN Gouda den 7n October 1891 Mijnheer de Redacteur t In uw overigens zoo juist verslag van de feestviering ter eere van den Eerw Pater Lucasse vond ik eene kleine onjuistheid die ik UEd beleefd verzoek door de volgende modedeeling te willen rectifioeeren Het cadeau Miskelk Ampullen en Schaal is niet geheel en al een cadeau van de Parochianen van St Josef Het beeft da Commissie die zich met de inzameling der gelden belastte zeer kiosch bij die inzameling de grenzen der Parochie van 8t Josef niet overschreden maar het is bekend dat vele Parochianen van O L V Hemelvaart hunne giften aan die Commissie zyn ter hand tomen stellen Wel een bewijs dat Pater Lucasse ook buiten de Paroohie hem voor zijne werkzaamheden aangewezen hooggeacht eu geëerd is UEd bedankende voor de verleende plaatsruimte verUyf ik hoogachtend UEd Dv Dienaar X PETR0LEüM iVOTEERIi GEI ran de Makelaars Caatzlaar Schalkwijki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 35 Geïmporteerd fust 7 45 Januari Februari en Maart levering ƒ 7 30 4 ƒ 7 86 November en December levering ƒ 7 35 337 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 8 October No 10343 en 11874 ƒ 1000 No 6678 6778 16223 19022 en 19665 400 No 11272 11706 16491 en 20228 200 No 162 1967 2574 6138 10428 12079 12200 17600 20932 en 20964 100 Pryzen van 70 8 2466 6268 8370 10909 13662 16642 18694 173 2470 6273 8469 109U 13729 16668 18706 2647 6280 8617 10994 13731 16646 18762 76 2634 6600 8681 11390 13814 16727 18869 803 2748 6647 8620 11392 13847 16766 18926 S60 2834 6727 8622 U410 13866 16887 18938 352 2836 6791 8752 11451 13987 16920 18982 24 2840 6821 8769 11638 14146 17085 19046 437 2855 6884 8818 11561 1J267 17097 19108 544 2917 6940 9097 11567 14271 17036 19139 668 2940 5983 9U6 11671 14367 17186 19168 688 2966 6306 9331 11773 14437 17200 19 80 718 2999 6491 9585 11826 14465 17234 19248 725 8041 6510 9665 11843 14487 17314 19415 733 3104 6689 9709 11860 14656 17370 19494 880 3110 6671 9742 11901 4588 17428 19647 886 3186 6918 9821 11967 t 4608 17455 19568 982 3248 7009 9836 12033 14616 17629 19740 1097 3637 720 1 9861 12064 14746 17780 19785 1127 3773 7222 9864 12284 14810 17781 19795 1320 3827 7310 9912 12382 14921 17796 19828 1330 3848 7348 10036 12686 15182 17839 20019 1391 3895 7361 10096 12671 16378 17920 20 22 1420 4062 7406 10210 12766 15626 18143 20171 1608 4103 7609 10377 12938 15698 18161 20208 1727 4116 7666 10449 12943 15602 18236 20314 1787 4593 7837 10631 13174 15634 18269 20339 1901 4732 797110718 13261 16722 18322 2U362 1929 4784 8007 10747 13275 15809 18325 20387 1937 4840 8074 10766 13293 16Ü50 18513 20774 2066 6084 8083 10 82 13380 16347 18580 20826 2193 5087 8084 10797 13558 16492 18644 20867 2425 5174 8168 10891 JttARKTBERICHTEN Oouda 8 October 1891 Granen waren weder ruim oangevoerd Voor do meeste artikelen bestond goede vroag tot ruim vorige pry ren Tarwe Jarige Zeeuwsche 9 ii 10 60 Nieuwe dito 9 75 a 10 50 Mindere dito 8 60 i 9 50 Afwijkende 6 50 a ƒ 7 25 Nieuwe Polder 7 50 8 76 Kogge Ze euwsche 7 50 a 8 Polder 6 50 a 7 26 Gerst Winter 4 90 a ƒ 5 40 Zomer 4 50 a 5 Chevalier 6 76 a 6 50 Haver per Hoot 3 60 a 4 50 por 100 kilo 7 60 a 8 25 Hennepzaad Inlandsoh 8 60 a 9 Buitenlandsch 7 26 a 7 60 Kanariezaad 7 50 a 8 76 Boonen Bruine booneu 13 60 a 14 60 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaanscho 8 26 a 8 80 Cinquantine f 8 50 a 8 75 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prijzen redelyk Vette varkens rodel aanvoer handel matig 20 a 23 et per half K G Biggen voor Engeland goedo aanvoer handel matig 18 ü 19s ot por half KG Magore Biggen goede aanvoer handel matig 0 40 i 0 75 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlugger 16 a 24 Nuchtere kalvo ren eenige aanvoer handel vlug 6a 15 Gras kalveren zeor groote aanvoer handel vlug 30 i 45 Aangevoerd 91 partyen kaasf handel vlug Eerste qualiteit 28 è 30 60 tweede qualiteit 24 a 27 Zwaardere ƒ 33 NoordHoUandsohe 24 ü 27 Boter goede aanvoer Handel vlug Goeboter 1 60 a 1 60 per kilo Weiboter 1 30 a 1 40 jier kilo UurReriijKe Stand GEBOREN 6 Oct Ailriana Johanua ouders G H S njkerman en E Zuidain Pieter ouders ƒ bik eu M de Jong Alida en Hendriks ouJars H Zandvoort en A Key Frederika Theodora ouders K Bodde en T Peeters OVKHLEDEN 6 Got P an Veen 8 m 7 J Key 88 j A Heids 2 m O lan Ondtnalleo wed M j Spaanderraao 66 j L M A Heetuiait 3 j 8 A van der Schelden 23 J GBHUWD 7 Oct I de Jong eo H tan Waas A Brandt en H Steeubergen H de Jong en N F S Lakerveld ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurigIgden ona geliefd Zoontje LEONARDOS MARIE ANTONIÜS in den aanvalligen leeftijd van bjjna 3 g jaar G J HEETMAN C W HBETMAN EtKNS 7 October 1891 STEErtïKOLEN In LOSSING de LADING Grove Ruhr ICACHELEOLEN waaruit w tot 80 Cent per H L aflereren vrij in huis bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer H L geljjk genomen JAN PRIiXCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 8 October 1891 Namens de COMMISSIE van TOEZICHT op het MIDDELBAAR ONDERWIJS worden Oud Leerlingen der Bnrgeravondschool in deze stad woonachtig en in het bezit van het Getuigschrift van goed volbracht Eindeacamen uitgenoodigd tot het bijwonen der SAMENKOMST die op 16 OCTOBER a s des avonds te 7 tiren in het gebouw AetiLegi op de Markt zal gehouden worden ter herdenking van het 25 jarig bestaan dier School Voor hen die van deze uitnoodiging wenschen gebruik te maken zal tusschen 12 en 14 Oct bjj den ondergeteekende eene toeganggkaart verkrijgbaar zyn De Directeur der B A S A VAN UVEN Men biede het Geluk de hand 500 000 x ark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste g roote fteldverlotiiig dio door do Hooge Regeering van llaiuburg goedgekeurd on gewafirborgd is De voorueeligo inricliting van het nieuwe plan bestaat diiarin dat in deu loop van slechts weinige maanden in 7 voilotingen van 100 000 loten 50 300 pryzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing gullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Jlark bij uitnemendheid echter itM 300 000 il M 200 000 ÜM 100 000 1 ptijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs ÜM aM aM 8 prijzen ÜM 1600026 prijzen ü M 1000066 prijzen a M 500075 000 106 prijzen ÜM 300070 000 203 prijzen ÜM 200065 000 prijzen a M 1500 2 prijzen a M 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs De aM iiM ÜM ÜM 60 000 606prgzenüM 1000 65 000 1060 prijzen ÜM 600 50 000 30930 prijzen A M 148 40 000 17188prijzenüM300 200 30 000 150 127 100 94 67 40 20 prijstrekkingen zijn volgens plan van ambtswego vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geld verloling kosl 1 geheel origineel lot leohta M 6 of 3 601 lialf u II II S 1 801 kwart ll j 0 90 tegen toezending van het bedrag in bankpapier of por postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eu ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origiueele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hot veroischte offioieelü plan waaruit de vordeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ooaangovraagd na elke trekking de officieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toeiending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prezen hebben wij meermalen volgens officieele benijiea de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Bark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekenden verzoeken dei halve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 OCTOBER e k te doen toekomen KAUFMANJV SIMON Itaukiers eu Geldwisselaars ia Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken eu daar wij bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijd door een stipte on reeele bediening de tevredenheid van onze gedorde Begunstigers te verwerven