Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1891

IMÖl Zaterdag 10 October No 4653 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgaye dezer Coarant geschiedt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hioaderlpe NommeTS VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt De Inzending van advertentlön kan gesohieden tot eèu uur des namiddags van den dag der uitgave Wï Mïliïï PUi i 1111 Regetuassen met en zonder pcllerine WoUen gekleurde Zwarte Tricot Handsclioenen 2 WOLLEH ZIJ IDE 89 BS J TRICOT OHDERGOEDEREN IT Gl Ar A TÉS £ J VAN LIÉBN mST L 58 LOTEl in de VERLOTI G I BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRIXKilIAl LanffeTiendewep PRIJS i 1 11 LOTEN voor 10 Steenkolen Depöt Staatsspoor Hibernia en Shamrock Steenkolen branden ncboon weg en geven zeer weinig walm Bekroond met de Ëere Diploma Prjzen der Kolen contant zonder korting voor de maand October 1891 Grove KACHELKOLEN vrfl thuis p HL 0 85 HAABDKOLEN UO 8MEEK0LEN nootjes prima kwaliteit 0 95 Alom te bekomen BE BOÜCSOHE MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaxeu der oartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlp levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctli DOGE CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snolpersdruk van A Brinkman k Zoon BINNENLAND GOUDA 9 October 1891 Heden naoht is er brand uitgebroken in het huis Oouwe C 258 tgdelgk gebruikt tot verkoop van witie goedereu De brand is met behulp van emmers water gobluscht De schade aan de goederen toegebracht is nogal belangrqk terwijl het huis van binnen eveneens nogal beschadigd is De tgdelqke bewoner kon door de vlam en den rook niet meer van de trap afkomen zoodat hy boven uit het raam de vlucht heeft moeten nemen waar men hem spoedig uit zijne netelige positie verloste In de zitting der Botterdamsohe ArrondissementsBeohtbank van gisteren stond terecht G K 48 jaar Bchryniverker zonder vMte woonplaats die bekende op twee verwhillende dagen in Augustus van twee eigenaars ieder een hnndwagen te hebben gehuurd doch in plaats van ze volgens belofte spoedig rag te brengen duu eenen naar Gouda den anderen nwr Haastrecht te hebben vervoerd waar h ie in bewaring heeft gegeven Van ééa wagen had bekl de roerken weggemaakt door er verf over te doen Het O M wees er op dat bekl van dergelyke misdrijven in den laatsten t jd zgn werk sehjjnt te maken daar er by deze zaak nog vier ad m onumdmt aanwezig z jn Het O M vorderde twee jaar gevangenisstraf Mr D van Houweninge was van oordeel dat van n wagen de toeeigening niet bewezen was waarom daarvoor vrijspraak zal moeten volgfu terwyl hij zich voor het overige refereerde aan het oordeel der rechtbank Uitspraak Donderdag e k In deze zitting werd o a veroordeeld M L D pÜpenmaker Ie Gouda wegens mishandeling tot 2 maanden gevangenisstraf 1 FEVILLETOI UU hei Duittci XIII Ï8 Papa verwijt hem dat zijn vader een verkwister is geweest Of en hoever dit vorwyt gegrond is weet ik niet maar al was het ook het geval menkan dat toch niet op den zoon verhalen Aan dit vorwyt heeft papa vermoedelijk eerst gedacht sedert graaf Hofaenhausen is teruggekeerd zeide Alma Ik geloof dat ook ten minste hij heeft erzich vroeger nooit over uitgelaten Het was dewensch van den overledene dan zyn zoon je handK i vragen en ik geloof dat de wensch van papadaarmede overeenstemt Wanneer nu tlohenhausendien laatsten wensch van zijn vader wil vervullen fat zult ge dan doen Een zucht ontsnapte aan de lippen van Alma smeekend vestigde haar blik zich op haar broeder als wilde zij bij hem hulp zoeken Wat moot ik doen antwoordde zij Kan enmag ik mij tegen den wil van papa verzetten Het was steeds in onze familie het gebruik dat de ouders De antirevolutionaire kamerl den hebben zich opnieuw tot eene club geconstitaeerd en gekozen tot voorzitter A baron Van Ded m tot 2en voorzitter den heer H Seret tot secretaris mr T F baron Mackay en tot 2en secretaris mr H A v d Velde S De arr reohtbank te Breda uitspraak doende in de zaak van Charles Davenport ook wel genaamd Sequah heeft beklaagde schiildig verklaard aan de beide hem ten laste gelegde feiten en het vonnis van bet kantongerecht te B rf eo op Zoora slechts gew iigd in zooverre de opgelegde geldboeten betreft Hij ia thans veroordeetP tot het betalen van twee geldboeten leder van ƒ T bü wanbetaling te vervangen door eene maand heehfsnis voor iedere boete Het voorgenomen bezoek ntn H M de Koningin aan de Bijks Munt te Utraojlt is voorloopig uitgesteld Van het aanmuntan van lienguldenstukken met de beeltenis der Koniqgjjl heeft men voorloopig moeten afiien itegena de ho ge gpudprijzen op elk tiem zoa ongaveer 14 nm Hiait i 0 iaikj arda i geleden De beeltenis die gereed is sa reeds als proef op eenige koperen stukken ia geala n geweest is zeer gelgkend Aan acht en neigsntig stations der hoofdlijnen en veertien stations der locaalspoorwegen van den HollandacheB Uzeren Spoorweg worden achtereenvolgens naar gelang zy gereed komen verzonden de nieuwe verbandkisteu met bijbehoarende instructie ter behandeling daarvan Behalve die verbandkist die evenals de waterfleaoh van 10 liter inhoud geplombeerd is met het zegel van den rgksopziener eneeskundige ontvangen de stations een klein verband pakje waarmede hetzy verwondingen van personeel of reizigers zijn te behandelen ten einde bet openen een keus voor hun kinderen deden Moet ik den vloek van vader op mij laden en daarmede liet ouderlyke huis verlaten Dat zou verschrikkelijk zyn I Misschien niet indien ik het verlaten kon aande haud van een liefhebbendon en beminden man Maar kan ik op Koenraad zoo vasl vertrouwen Weet ik wel of hij mij bemint En al wist ik het mag ik als gevloekte dochter hem aan mij kluisterenen ons beiden ongelukkig doen worden Ik gevoelniet de kracht en den moed dat te dragen Zoudt ge u dus onderwerpen en aan Hohenhansen je hand reiken vroeg Werner ontroerd Zeg zelf of mij iets anders overblyft Het iswaar ik bemin den graaf niet maar ik acht hem en een huwelyk op wederzydsche achting gegrond kan ook nog een gelukkig huwelyk zijn Zeker al ontbreekt het zoete geluk dat slechtsin liefde te vinden is Koenraad kan er mij geen vernyt van maken hij moet met de omstandigheden rekening houden zooals ik het ook moet en zijn eigen eer zal hemdan zeggen dnt ook hem niets anders overblijft dan zija vroegere wensohen grafwaarts te dragen Werner knikte toestemmend Het zou hard zijn voor u beiden zeide hij maar ik zie ook geon anderen weg Koenraad had zich vroeger moeten verklaren nu kan hij niet meer Maar was het van mijn anders zoo verstandige zuster wanneer zij dit alles zooals ik vermoed wist van de kisten op de stations zoo min mogelijk noodig te maken In de postrytuigen of postafdeelingon van peraonenrijtuigen zullen doelmatige inrichtingen worden gemaakt tot het plaatsen van verbandkistjes Zoolang die inrichtingen niet gereed zyn en in treinen waarin geen postrijtuigen of afdeelingen zy n worden de verbandkistjes door don hoofdoonduoteur mede gevoerd in den bagagewagen De verbandkistjes moeten geplaatst worden in alle treinen voor reizigerevervoer die op de hoofdlynen loopen dus niet in die der leoaalspoorwegen Deze kistjes worden op aangewezen stations door le oonduoleurs vóór den aanvang vai hunnen dienst in ontvangst genomen en des avonds na aBoop wederom daar afgegeven Ook de treinkiaijos zyn met het zegel van den ryksopzienergeneeskundige geplombeerd Tal van voorschriften omtrent de behandeling ea bewaring der hulpmiddelen worden nog aan het personeel gegeven Om het half jaar worden de kisten door den ryka opzienergeneeskundige geïnspecteerd en worden dia n 4ez behoeve op a verlangen naar een der stations Amsterdam Apeldoorn of Geldermalsen gezonden Du inspectie der treinkistjes geschiedt ia Den Haag Daarb j wordt natuurlyk met het aantal gelyktydig ter inspectie te zenden kisten door den rykaopziener rekening gehouden met de wensohelykheid dat de stations zoo kort mogelyk van de verbandskisten verstoken blijven Achtereenvolgens worden de oud model trein en stationsverbandkiiten by gedeelten uit den dienst genomen en naar het nieuw vastgestelde model tot stationskist gewijzigd De nieuwe maatregel ia den 7en dezer maand in werking getreden en in zekeren zin zich met alle mogelykheden v trouwd heeft gemaakt dan niet onvorztandig raat scherpe aanmerkingen een veldtocht tegen juffrouw Homberg te openen Moet het je zooals de zaken nu staan niet aangenaam zyn wanneer zy den graaf boeit en naar den kroon der familie Hohenhausen streeft Dit doel zal zy niet bereiken Hare schoonheid verblindt den graaf maar die betoovering zalniet lang duren en zulke ooquetterie wekt myn weerzin Wanneer het bepaald is dat do graaf mynechtgenoot zal worden dan verlong ik voor my ookzijn achting en ik zou die verliezen wanneer hy zichzoo vergeten kon Alma ge oordeelt te streng waarschuwde Werner hetzelfde verwyt dat Unica je gedaan heeft moet ik je ook maken Juffrouw Bomberg kantrouwens den graaf ook op den duur boeien ly is een belangwekkende schoonheid lief en zeer rijk en wanneer dit geschiedde dan strookte het immen met uwe belangen Het zal niet geschieden I In de toekomst kan niemand zien Alma Moet ik met Koenraad spreken Wilt ge my compromitteeren Alweer zoo scherp En wanneer hij nu vraagt wat moet ik hem dan antwoorden De waarheid Dat wil zeggen Zeg hem dat zijn aanzoek om myne hand