Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1891

twijfelachtig is of zij tot de linkeriijde dan wel tot de gematigden behooren De betrokken kiesdistricten waren tot dusver vertegenwoordigd door 35 van de linkerzijile 22 van de gematigde partg en 17 van de rechterzijde INGEZONDEN Gouda 9 October 1891 Mijnheer de Redacteur Vergun mij een klein plaatsje in uw veelgelezen blad waarvoor ik UEd bij voorbaat mijnen dank betuig Gisteren Donderdagnatht werd ik opge klopt door het brandalarm ik haastte mij doordien ik wacht moest houden zoo spoedig mogelijk op het terrein aanwezig te zijn Het is klaarblijkelijk dat men wanneer men een uur ongeveer achtereen in dezen maand op post moet staan allicbtelijk een koude vat Wanneer ik mij niet vergis ik weet het eigenlijk wel zeker is er een flinke som geld uitgegeven om jassen aan te koopon waarom krijgen de schutters tijdens zij brandpiquet hebben gedureude dien maand niet zoo een jas t huis Mocht dit soms bezwaren opleveren waarom zijn dan deze jassen by brand niet aanwezig Ik geloof in het belang oa aller gezondheid gesproken te hebben EE N SCIIVTTEE DIE WiCUT HIELD VERBETERING In hot ingezonden stuk in ons vorig Nr staat reg 10 V b Het heeft do Commissie enz Dit moet zijn Wel heeft de Commissie enz 337 Staats loterijT 5e Klasse Trekking van Vrijdag 10 October No 6317 ƒ 1000 en Premie 30 000 No 6324 1000 No 17958 18352 18620 en 20830 400 No 813 3321 7182 8440 12241 en 14261 200 No 278 902 3580 6154 16040 18245 1S280 18366 18951 en 20871 ƒ 100 Prgzen van ƒ 70 217 3499 5952 i 607 11432 14281 16736 19076 326 3550 5964 8761 11607 14324 16782 19087 542 8651 6970 9017 11634 14466 16804 19i09 676 3565 6051 9203 11643 1 1634 16880 19131 767 3697 6177 9228 11776 14785 17148 19284 936 3794 6205 9234 11832 14832 17260 19364 1020 3812 6248 9303 11932 14868 17352 19608 1079 3813 6278 9312 12080 14902 17406 19566 1141 3845 6315 9351 12181 14926 17433 19616 1278 3861 6375 9372 12202 14938 17608 19672 1327 4067 6383 9373 12246 14961 17546 19721 1421 4083 6465 9376 12300 14989 17552 19736 1434 4091 6456 9414 12333 15914 17661 19760 1678 4366 6482 9463 12482 15264 17604 19807 1588 4385 6549 9468 12685 16285 17607 198Ï9 1611 4406 6727 9463 12722 15319 17640 19832 1701 4436 6790 9507 12809 16369 17766 19887 1709 4453 7163 9515 12830 15392 18064 19903 1723 4496 7171 9579 12874 15479 18088 2U0Ï4 2063 4865 7362 9762 12920 16540 18141 200 5 2073 4641 7380 9766 13051 15690 18247 20089 2201 4672 7383 9878 13129 16616 18286 201Ï4 2237 4705 7467 9923 13200 16618 18337 201Ï7 2280 4868 7669 9941 13254 16622 18382 20168 2520 4963 7670 10036 1386 15703 18405 20202 2539 5091 7728 10061 13426 16890 18421 20304 2649 6172 7738 10067 13441 15940 18430 20460 2732 5287 7772 1004 13472 16118 U441 20467 2761 5373 7778 10191 18566 16167 18461 20646 2897 5376 7793 10217 13694 16176 18467 20668 2905 5467 7820 10247 13614 16177 18621 20602 2936 6480 7861 10288 13808 16193 18647 20 S 2961 6681 8051 10468 13821 16300 18772 20651 2954 6587 8070 10543 13905 16348 18801 20701 3114 5621 8401 10896 18947 16884 18916 2080Ï 3463 5644 8422 11006 14034 16641 18981 10918 3476 6838 86 4 I1S61 14076 16683 19019 Vorige lijst ontbreekt 11465 ƒ 70 PETROLEUiW i OTEEKIIVGE van de Makelaars Caotzlaar Sobalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fust ƒ 7 50 Januari Februari levering 7 40 Maart levering 7 30 April levering 7 30 Mei levering ƒ 7 30 October levering 7 30 November en Deoemberleverin g ƒ 7 35 uureerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Limbejtos ouders 1 Verwen en A tun Dutlard ONDERTROUWD P 4 1e Dm oaj 24 d C L H in oud 20 j T7it het Westland wordt geschreren i t Is toch merkwaardig dat in de laatste jaren bqna geregeld hetzelfde veraohynsel voorkomt wat ut weer betreft n l dat bet voorjaar en de lomer over t geheel zeer ongunstig de nazomer daarentegen whoon weer geeft Zou het werkelijk waar zijn wat wel eene beweerd wordt dat n l dejaarget den zioh langzamerhand verplaatsen Dan zou het voor onze toinders werkelijk daarheen moeten waartoe een landman dezer dagen den raad gaf nl later in t jaar de werkzaamheden beginnen om de producten in den mooien tijd klaar te hebben t Is evenwel ïoo ver nog niel De korter wordende dagen en koele avonden herinneren er ons aan dat w reeds in het begin van October zijn en spoedig in den winter üullen zitten Nu veel bijzonders heeft de zomer van 1S91 ons niet gebracht en veel kunnen de schoone dagen van tegenwoordig niet meer goed maken doch desniettemin zijn èn tuinders èn boeren er toch mee in hun schik De oogst heeft er bijlonder van geprofiteerd de fijne vruchten doen het nog de weiden varen er wel by en de boeren mogen wel iets hebben want de beesten geven toch al zoo weinig en de tweede vrucht in de tuinen kool bieten enz evenals de jonge vrucht als de pootuieuplantjea hebben het recht naar den zin En t is natuurlijk niet alleen in het Westland dat men met het weer in zijn schik is uit alle deelec van ons land komen berichten die zoo wat op hetzelfde neerkomen en lofliederen op den nazomer inhouden t Is wel waar wat zoo dikwijls gezegd wordt mooi weer wil er toch maar in Jammer uiterst jammor dat het van t jaar zoo bgster laat komt r a Voor het lyestminster politie gerechtshof te Londen verscheen Zaterdag eou arme 38 jarige vrouw beschuldigd van bedelarij Uit de getuigenissen bleek dat zij een van de beste leerlingen van do Londensche Muziek Academie was later het Conservatorium te Berlijn had bezocht en eenige jaren in Engeland een eerste plaats in het muziek onderwija innam Kort voor den bepaalden trouwdag viel haar verloofde een zeekapitein o er boord en verdronk in haar wanhoop en lijden gebruikte zij chloraal om te slapen en van de chloraal kwam zy aan den drank Eü toen was tuit Ka eenigen tijd moest tg in een krankzinnigengesticht worden geplaatst waaruit zij als geheel genezen werd ontslagen Maar toen werd de drank ook weder haar troost met een man trok zij s avonds langs de koffiehuizen harp spelende Een predikant als getuige gehoord verzocht als gnnst voor de arme opzending naar het hospitaal van het werkhuis Als zg hersteld was zou hy trachten haar te hulp te komen Hevig weenende antwoordde de beschuldigde dat zij gaarne naar het hospitaal ging waarop de rechter aldus gelastte Naar no 41 van de Oarlogikreei orgaan van het Leger der Heils mededeelt beeft generaal Booth in de plaats van majoor French die ongeveer twee en een half jaar de leiding van het Leger des HeiU hier te lande in handen gehad heeft en binnenkort ons land gaat verlaten om een aanstelling in NoordAmerika te ontvangen de leiding van het Leger de Heils in Netierland opgedragen aan da tot kolonels bevorderde majoor en mevrouw Oliphaot die waar niets dan ttrqd in dit huis kan brengen daaronder de tegenwoordige omstandighodec op de toestemming van papa toch piet kan gcekend warden Zeg hem dat ons niets overblgft dan op een gunstige wending te hopeo en te wachten en wanneer er niets ran komt nu dan moeten wij ons zien te troosten Itaar zeg hem niet dat ik je deze woorden heb gezegd Ik begrijp je antwoordde Wemer ik zal hem at alles zeggen wanneer hg het wenscht te weten Qaat ge beden naar Unica Ja ik verlang er naar mij met huf te verloenen wij badden dit moeten doen voordat wij Tw elkander gingen Dan zal ik order geven het rqtuig gereed te houden Wanneer wilt ge uitrijden Ik zal haar voor het diner afhalen Uitstekend Dank je zeer Papa zal nietvoor vanavond temgkeeren hij sprak er gisterenvan dat hg Hohenhausen op een jachtpartij wildenoodigen Is Koenraad ook genoodigd Ik weet het niet Wanneer Hohenhaasen medegaat zal Koenraad waarschijnlijk wel wegblijven hg heeft een onoverwinlijken weerzin tegen hem en vermoedt in hem den medeminnaar Zonder reden Dat niet maar Gronau gaat nog verder hijvermoedt in hem uog iets anders Wat weet ikmet ik geloof haast dat Hackert hem iets heeft sohjjnlgk in de eerste week van November te Amsterdam zullen aankomen De briefkaarten en postzegels in Duitschland bezitten eenige kenmerken in het belang der coi tr6le Op elke briefkaart vindt men aan de voorzyde rechts beneden eenige cyfers en een letter bijv 3 91 g Dit beteekent dat het karton voor de briefkaart is geleverd in de 3e maand van het jaar 1891 en wel als zevende leverantie in de maand Bovendien ontbreekt in de puntlyn bestemd voor invulling met de straat eu het huisnummer steeds een der punten doch niet altgd op dezelfde plaats Kik leverancier van het karton heeft daarvoor namelijk zyu eiger plaats De beambten mrt het toezicht tielast kunnen zoodoende by eenig gebrek dat ontdekt wordt terstond nagaan wie het karton heeft geleverd eu wanneer De nieuwe postzegels hebben een kenmerk voor de echtheid Als men ze met slappe ammoniak bevochtigt verschyuen bleekroode dwarsstrepcn die spoedig weder verdwynen en verder geen sporen achterlaten De chemische stof die aldus reageert wordt te gelijk met bet gommen op de postzegels aangebracht Men vindt ze dus niet op den poststempel welke op de briefkaarten gedrukt is Ook op Urk heeft iemand naar de Haarl Ci verneemt van den vermaarden Spaanschen schatbegraver een brief in het Frantch geschreven ontvangeu De schat is uu naar den bodem van Urk verhuisd Teylers Museum is verrykt meteen Grammophon do door een Duitsoher uitgevonden verbetering en vereenvoudiging van Ëdisou s phonograaf Door de welwillendheid van den conservator van Teyler s physisch kabinet waren wy heden ochtend in de gelegenheid bet werktuigje te hooreu Meestal zuiver en duidelyk gaf het o a eenige liederen een zangstukje van een kinderkoor te hoeren ja zelfs een nummerde van een viertal duitache koperblazers zoo precies en aruaturgetreuvdat men de spykers in de schoenen van de executanten voor zich meende te zien Het instrumentje moge niet volmaakt zijn merkwaardig is het zeker liaarlemtch Dagblad Het D V Z H reatigt nog eens weder de aandacht op eene oude doch nog niet verouderde quaeatie de tijdige afdof ning vèn de begroolingen voor Indie en Nederland Da omstandigheden zyn thans wellicht gunstiger om de vervulliDg van een onofwysfoaren eisch van wetgeving en administratie te erlangen Als de Tweede Kamer die dezer dagen op races uiteengaat in November bare werkzaamheden hervat zulen de begrootiugeu voor Indie en Nederland in staat van wyze zyn Wanneer alle overbodige geheel nuttelooze debatten worden vermeden zal de Kamer nog vó ir medio December met de overweging van de beide budgetten gereed kunnen zyn AHaa hangt ar van den goeden wil die by de oodenobeiden fraetiën in de Tweede Kamer bestaat Maken allen ernst met het streven om de begrooting fiSdr de helft van December aan de Eerste Kamer j kunnen voorleggen dan lal men ditmaal dat doel ker bereiken i Wt i 1 wys gemaakt Hackert Haat hy den graaf Gloeiend Waarom Hackert beminde de dochter van den koddebeier die door bare liefde voor Hohenhaasen dendood vond Dan begrijp ik dien haat zeide Alma MaarHackert moest niet ait hot oog verliepen dat hijhet feit niet veranderen en alleen zichzelven in etverderf storten kan Dat heb ik hem reeds onder bet oog gebracht antwoordde Weruer ik hoop dat hüjnijue waarschuwing niet in den wind zal staan Dus zal iklaten inspannen Over een half uur als ge zoo vriendelgkwilt zyn Werner verliet de kamer Toen hy buiten kwam zag hij kapitein Von Gronau in jaohtkl eding naderen Hij bleef staan om zijn neef op te wachten wiens gelaat verried dat hy zich in een ver van aangenamen luim bevond Ge komt te laat I riep hij hem tegemoet papais reeds laug weg hg kan al een half dozijn bazengeschoten hebben Ik gun ze hem antwoordde Gronau maar ikheb hem reeds voor twee uren gezien En hebt ge hem niet vergezeld Het wa mijn bedoeling ge ziet immers datik mijn geweer bij me heb Maar als Hohenhausen Heeft ons Heerenhuis de beide begrootinyen lydig in haar bezit de Indische kan zy dadelijk gaan behandelen als de Tweede Kamer haar heeft afgedaan dan verwacht bet D o Z H van onze Heeren dat zij er zelfs niet tegen op zullen zien des noods gelijk vroeger by herhaling geschiedde de dageiï tusschen Kerstmis en Nieuwjaar aan den arbeid te blyven Wy zoudon het een gezegonden vooruitgang noemen als de beide Kamers in dit verband zeer reactionnair zich toonden dat ze olzoo teruggingen naar een vroegeren meer regeimatigen toestand By het kwade opzettelyk te volharden daarvoor wachtte zich onze Nederlandsohe Volksvertegenwoordiging I Een inzender in de Volksvriend het orgaan der Vereeniging tot bestrgding van den sterken drank schrijft bet volgende Men spieekt veel van de uitwerking van den drank die bereid is maar zeer weinig van het bereiden van dien drank dat ten minste in eu om Schiedam de werklieden tot erger dan slaven maakt De brandersknecht gaat s nachts om 2 a 3 uur naar de branderij tot s avouds 6 ii 7 En dat gaat zoo eiken dag Dos Zondags moeten zg er zyn om 3 a 4 uur s nachts eu komen er pas uit om 10 a 11 s avonds Voor velen is het geheel onmogelyk ter kerke te komen Anderen zgc te vermoeid Eenigen klaagden er mg over dat zij bykans nooit hun kindeten zien Het familieleven want een braudersknecht gaat natuurlijk zeer vroeg naar bed kwijnt niet alletD bij hen die den drankgebruiken maar ook bg allen die hem bereiden Heeft het onderzoek der EnquiSte commissie nog niets hiervan aan bet licht gebracht Dat kan nog komen Juist is een wetsvoordracht ingediend om do Enqufite oommissie tot 1 Juli 1892 haarwettelgk karakter te laten behouden Eerst dan zal zij de haar opgedragen taak naar de deels ontworpen plannen van getuigenverhoorec behoorlijk kunnen ten einde brengen Wanneer dus tot noir toe Schiedam niet stond op het lystje der te onderzoeken steden dan is bet nog niet t laat om het er op te brengen In t Engelsohe damestgdschrift Gentlewoman zal een roman verschijnen Funella s noodlot waarvan een paar dozgn der meest bekende achryrers en schrijfsters elk een hoofdstuk zullen maken Wel een bewgs hoe hoog die meuaebeD hun artistieke roeping opvatten I In Frankrijk heeft men aen nieuwe soort spiegels vervaardigd die ia plaats van met foelie orden bedekt met een platine preparaat ea daardoor de merkwaardigs eigenschap verkrggen het licht cu terug te kaatsen en door te laten waardoor als zulk een spiegel aangebracht is in het paneel eener deur de aangrenzende gang of donkere kamer door den spiegel heen verlicht nordt en terwijl hij toch aan de binnenzijde evenals een gewone spiegel het beeld temgkaatat iemand die zioh aan den geplatinaerden achterkant bindt door het glas heen kan zien zonder zelf gezien te warden Te Oatende hoodt men er tegenwoordig een eigenaardig soort hazardspel op na Er wordt een mand met zeer versche oesters binnengebracht en elk speler krggt een oester v ór zich maar mag die niet aan hem vergezelt wat heb ik er dan bg noodig Ge koestert een in bet oog loopenden haattegen den graaf Haat antwoordde de kapitein Voor haatontbreekt mg voorloopig nog de aanleiding Maarik kan niet ontkennen dat ik een onoverwinlijkenafkeer voor hem koester dien ik niet bij machteben Ie bedwingen De man komt mij voor als ééngroote leugen dit mag in uw oogen een slecht vergelgking wezen maar ik vind geen betere En waarop steunt die vergelijking Waarop Op mijn kennereblik op mgn ervaring Wemer I Ik heb mg nooit veel aan deseersten indruk gelegen laten liggen wanneer ik iemand wilde beoordeelen dan heb ik hem vooraf bestudeerd En deze studie kunt ge hier nog niet gemaakt hebben ge kent den graaf ter nauwernood Ik ken hem voldoende om ean afkeer tegenhem te gevoelen ik verlang er niet eens naar hem n udeereo VpMRer legde zyn hand op den schouder van den kapitein en zag hem glimlachend aan Wees oprecht Koenraad zeido hy de oorzaak van dien weerzien ligt dieper Ik zou dit niet zoorondweg zeggen maar men moet aan het noodlot wat het mocht baren het hoofd bieden Wordt wrvolj d raken De oester die bet eerst gaapt wint den inzet Als de oesters goed zijn is er gewoonlijk veel kans dat de spelers aan t gapen gaan voor de oesters Een dergelijk spel door een twaalftal personen te Ostende gespeeld duurde eens drie uur De spanning onder de toeschoudera was verbazend en er werden hooge weddenschappen aangegaan terwyl er toch volstrekt geen reden was om de voorkeur te geven aan de eene oester boven do andere Eindelijk ging er een open en de sommen die daardoor gewonnen werden beliepen niet minder dan 84 000 gulden Een blinde moordenaar Sedert veel jaron trokken tweo bedelaars in Hongarije van dorp tot dorp van stad tot s ud De een Juan David is blind de an ler Jacob Martin lam De aflairo scheen uitstekend te gaan want de blinde bezat een rijtuig met een goed loorvooil paard In dut rgtuig ondernam hij in gezelschap ven zijn vrouw dio twee jaar geleden de zgne was geworden en den eenbeenigen Martin zijn reizen voor de zaak Den 26n dezer lieten nu de lamme en de vrouw den blinde op een landstraat hulpeloos achter en gingen terwijl deze in bet gras lag te slapen met den wagen ervan door De blinde wist dat het jaarmarkt was te Temeson hij liet zich daarheen leiden en vond oindelyk den kreupelen verleider in een herborg waar hy hem aan zyn siem herkende Alle aanwezigen betastend sloop hij naar den lamme greep diens kruk en beet hem in het nor Daar heb ik je De lamme sprong op eu wilde vluchten De blinde hield hem vast trok een scherp mesje uit den zak en gaf daarmee den verleider een steek in den buik welke diens dood ten gevolge had De blinde liet zich daarna gevangennemen Zondag is te Berlgn eene afgrijselyko misdaad gepleegd iCene ongehuwde bejaarde dame inoj Adier werd Maandagochtend in haar bloed badende dood gevonden Eerst dacht men aan zelfmoord Naar men meende had mej AdIer in een aanval van geestverbgstering wegens geleden verliezen bij speculatie met hare effeoten zich den hals atge nuden In deze opvatting werd mun versterkt door de verklaringen van haar dienstmeisje Dit meisje negentien jaar oud zeide dat hare meesteres iu den laatsten t jd dikwgis wartaal en daarin ook van zelfmoord had gesproken Zg had zoo verhaalde zg verder Zondagmiddag van de juffrouw verlof gekregen om uit te gaan Des avonds terugkomende vond zg de woning gesloten daarom was zij naar hare gehuwde euster gegaan en er s nachts gebleven Den volgenden ochtend was het haar gelukt de woning binnen te dringen en daar had zy hare meesteres dood op don grond in een plas bloed vinden liggen Daar aan het Igk een tand uitgeslagen een baarrlecht afgescheurd was en aan het hoofd verwondingen te zien waren die bg een zelfmoord niet kunnen plaats hebben terwgl er bovendien aan den hals kenteekenen van verworging bestonden kreeg de politie verdenking dat er moord was gepleegd Bij nader onderzoek in oen scherp kruisverhoor legde het dienstmeisje ten slotte de vreeselgke bekentenis af dat zg zelve hare meesteres had vermoord Big kens bet verder verhoor had zg iroegor aan mej Adfer geld ontstolen tot een bedrag van 300 Mark maar was zij na betooning van berouw en langdurig smeeken om vergiffenis toch bij haar in dienst mogen blgveo Toen zg nu Zondag middag zich gereed zou maken om uit te gaan zag zg dat mej Adler op de canapé was ingeslapen TerWgl zg van die gelegenheid gebruik wilde maken tot een nieuwen diefstal in de woonkamer was hare meesteres eensklaps ontwaakt Onmiddelgk was de diefegge toen op haar aangevallen had haar op den grond geworpen en verworgd waarna zij met oen groot vleeschmei dat op het buffet bg eenig ander tafelgereedsobap van het gebruikte middagmaal lag haar den hals afgesneden Daarop had zy haar Zondagspakje aangetrokken en was te half vier naar hare zuster gegaan Aldaar had men niets aan haar kunnen bemerken Dee avonds was zij naar het danslokaal gegaan en had er zich tot s morgens ten 6 ure vermaakt waarna z j naar huis was teruggekeerd alarm had gemaakt en zich dsodonschuldig had aangesteld Verder bleek nog dat xy uit eene lade van de schrgftafel 500 mark gestolen eu in hare tournure had verstopt Een beuig van 14 000 marr dat daarnaast in een kastje had zij niet gezien Hst huis gelegen in het weaterkwartier nabg let Nollendorftplein zijnde eene buurt met eene welgestelde nette bevolking wordt door verscheidene gezinnen bewoond maar ofschoon de moord n den middag plaats had en toch wol geraas heeft moeten verwekken beeft geen van de buren iets verdachts gehoord Intussi hen is het een geluk dat ds zaak zoo spoedig aan het licht is gekomen de laderes terstond is gevat en hare schuld heeft erkend BaiteoIaDdscb Overzicht Nadete berichten uit Brighton vermelden dat alleen Parnell s echtgenooto en hare docbtor met dtn geneesheer aan het sterfbed tegenwoordig waren De geruchten v in relfmoord zgn ongegrond gebleken De overledene laat eenige papieren na o a de gesc hiedenis zijner betrekkingen lot Gladstone alsook hot bokende veldtocht plan Voor de aanstaande algemecne verkiezingen of voor het verkiezen van zijnen opvolger laat hij geen aanwijzingen na evenmin als een politiek testament dewijl zijn overlijden geheel onverwacht gekomen is Ziju dood maakt in Ierland een geweldigen indruk Zelfs bladen die van hem afgevallen zijn versohgnen in uenen rouwrand en geven hoofdartikelen waarin zijne misslagen vergoelgkt en alleen zijne aan Ierland bewezen diensten verheerlykt worden Ook de Londensche groote bladen geven breedvoerige beschouwingen de conservatieve meest in afbrekendeu en minachtenden zin Bittere wrok straalt door in hol opstel van de Tiines waarin Parnell s gewetenloosheid huichelarij en zedeloosheid breed uitgemeten maar de eigen tekortkomingen jegens hem verzwegen worden Deze uitlatingen zullen wajrschijnlijk eene nieuwe uitbarsting der politieke hartstochten in Ierland tot gevolg hebben De liberale bladen houden het or voor dat do dood van Parnell een einde maken zal aan de scheuring tusschen de lersche partijen De Chronicle geeft zelfs in overweging daartoe zonder uitstel eene bijeenkomst in overleg met de Engelsche partyleiders te beleggen Ook op de beurs gelooft men aan eene verzoening door welke de kansen voor eene overwinning van de liberalen by de verkiezingen en voor de optreding van een ministerie Gladstone veel gunstiger zouden worden De Egyptische fondsen gingen dientengevolge naar beueden dewijl men veronderstelde dat Gladstone terstond de quaestie over Egypte weder aanvatten zou Daarentegen gelooven do Tory bladen niet aan eene verzoening Do Standard begrypt niet wie Parnell zou moeten opvolgen en kont niemand iu staat om zijne erfenis te aanvaarden of de partg byeen te houden Het lersche parlementslid Davitt zegt dat Sexton de aangewezen man is of anders Dillon maar voegt er bij dat geen opvolger immer de autocratische macht van Parnell uitoefenen kan De Duitsche bladen bevatten lijkredenen op den koning van Wurtemberg Zg noemen hem den Goede eu den milde en herinneren in t kort aan zijne regeering die eenige jaren voor de ophefiBng van het Duitsche Statenverbond een aanvang nam Sinds de stichting van het Duitsche rifk trok hij zich uit de politiek terug en streefde vooral naar oeconomisone ontwikkeling vau zijn land Hij zorgde er voor dat Wurtemberg daarin tot de eerste staten van Duitschland bleef behooren Bij zijn dood ziet het Wurtembergsohe volk de tpekomst met eenige bezorgdheid te gemoet Z jtt opvolger toch Wilhelm II van Wurtemberg is protestant doch heeft geen zoon en indien hij sterft zonder een manuelijken erfgenaam gaat de kroon over op den roomschon tak der koninkigke familie De bevolking bestaat uit 1 400 000 protestanten en 600 000 roomschen en de mogelijke loop bij do troonsopvolging stemt dus tot nadenken Wel ligt menschalykerwgze gesproken de zaak nog in een ver verschiet daar de nieuwe Koning pas 43 jaren telt maar daar hy reeds sinds 1886 voor de tweede maal gehuwd ia mag het niet geheel over het hoofd worden gezien Koning Wilhelm II heeft iu de Wurtemburgscha Staatscourant een manifest uitgevaardigd waarbg bg verklaart de regeeriog aanvaard te hebben Hy bevond zich toen koning Karel stierf op een voetreis in Italië en het heeft een dag geduurd eer de doodstyding hem bereikte Heden zal het Ijjk in de marmeren zaal van het palcis worden ten toon gesteld terwijl begrafenis op morgen bepaald is De landdag is tegen 22 Oct bijeengeroepen Üe commissie van den Franschen Senaat tot onderzoek van het door de Kamer aangenomen toltarief heeft onder voorzitting van Jules Ferry haar zittingen hervat Deze deelde mede dat de Minister van Koophandel hem had meegedeeld dat hij het tarief op alle punten zou verdediger tegen de wijzigingen van den Senaat De Russische Begeering laat publiceeren dat er door haar niet gedacht wordt aan het verbieden van den uitvoer van tarwe Van wolken omvang de nood in de bezochte Gouvernementen is kan blijken uit de meedeeling van de Moskousche courant volgens welke 80 millioen roebels zijn uitgegeven voor zaaikoren terwyl er 100 millioen noodig zijn de noodlijdenden van brood te voorzien Van de 114 nieuwe verkiezingen voor de Noorweegsohe Storthing zijn tot dusver 74 bekend waarvan 49 voor de linkerzijde 13 voor de gematigde party 10 voor de rechterzgde terwijl het van 2 nog