Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1891

f ss ï jü w 1801 Maandag 12 October N 4654 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken LOTEiX in de VERLOTIl iG BIJ GELEGENHEID DER TTxlj © IPaa rd ©ïianxiLar3rt ZIJN TE BEKOMEN BIJ BRII KMAN Lan e Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De Inzending van advertentiön kan gesobleden tot eénluur des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENT IÖN m OndertroDwd H Joh G W NABEK M MOONS aï B 8 October 1891 S neeuteijlc Men biede het Geluk de hand 500 000 Mark als hoofdprgs in het elukkif st geval biedt de nieuffste groote Oeldverlotldgr die door de Hooge EegeerinK van Hftiubur f goedgekeurd en gewaarborgd is Ue Toorueelige innclitin van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran slechts weinige maanden in 7 veilotin fi van 100 000 loten 30 200 pr zeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing gullen komeni daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 bij uitnemendheid echter a M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 65 000 60 000 56 000 50 000 40 000 1 30 000 i Mark Iprgs Iprgs Iprys 1 prijs Iprgs pnjs prijzen a M 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prys a M 8 prijzen a M 16000 26 prijzen a M 10000 66 pnjzen i M 5000 106 prijzen a M 3000 aM aM 203 prqzen a M 2000 6pryzenaM 1500 606 prijzen a M 1000 1060 prijzen a M 500 30930 pryzen a M 148 17188prgzenaHS00 2O0 150 127 100 94 67 40 20 De pnjstrekkingeD zijn volgens plan ran ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste pnjstrekking deier groote door den Staat gevaarborgde Geld verloting kost 1 geheel origineel lot slechU M 8 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart VI 0 90 tegen toezending van het bedrag in bankpapier of per postwissei Alle commissies worden onmiddeliyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origlneelc Lotcn zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de belnffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangovraagd na elke trekking de oRicieele lijsten De uitbetaling der prijzen gesehiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken dei halve om alle commibsies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 15 OCTOBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hanibure P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te Verwerven ADVERTENTIEN in aWe Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Adrertentie Bareac vao A BRINKMAN en ZOON te Gouda Die iets te Torderen heeft tmi of verschnldigd i aan JANOS VERBOOM in leren boawman te Haattreeht en aldaar orerieden den 26 Jnli 1891 gelieve daarran opgave of betaling te doen ten kantor van den Notaria H J F HEIJMAN te Haaitrechi vóór of niterlgk op den 1 November 1891 STEENKOLEN In LOSSING de LADING Qro7e Ruhr KACHELEOLEIT waarait wg tot 80 Cent per H L aflerereo vrg in hnis bezorgd contant zonder korting mita bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRIiXCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 0 mda 8 October 1891 Tegen NOVEMBER of eerder gevraagd Een ftinke fatsoenlgke Adres Turfmarkt H 78 FRANSCHE ST00M7EEVEEU Chemische eo Zwilsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vanalle Heerenen Dameskleedingstukken ookalle goorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoeki Tulles Kanten Veeren enz v Alle goederen kunnen in elkantler b gven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Groote Afslag RÜNDVLEESCH Per Kih Lappen Gehakt en Ponlet 0 90 Fgne Lappen 0 90 Rollade Dominéatuk en Klapstuk zonder been 1 00 Rib Roastboenf en Boeuf zonder been 1 00 Haaa 1 20 Beafstnk 1 80 Rib met de ribben er in 0 80 Rib Roastboenf en Boeuf met losae beenen 0 80 Rollade Dominéttuk en Klapstuk met losae beenen 0 80 Tong per stuk 1 80 Nier idem 0 86 KALFSVLEE8CH Verschillende stnkken met been 0 90 Idem idem zonder been 1 10 Karbonade en Ponlet 1 00 Beafstnk Oesters en blinde Vinken 1 40 Lappen l 1 10 Gehakt 1 10 Onder minzame aanbeveling CEd Dw Dienaar S DE JUl G STEEMOLEITHANTEL Bogen 117 en 118 Kachelkolen 80 Gents Aanbevelend J DE KOSTER October 1891 Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHEI K en Zn Markt Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BU deze Coarant beboort een BUvoecsel BINNENLAND GOUDA 10 October 1891 Onder de nuttige instellingen te dezer stede mag voorzeker de Leesbibliotheek van ons Departement der MaoUchappy tot Nut mn t Algemeen gerekend worden Door velen die anders van nuttige lectuur geheel verstoken zouden zqn wordt daarvan gretig gebruik gemaakt en in menig gezin vindt men geregeld een of ander werk daaruit in handen dat gedurende den winter avond veel genoegen en leering schenkt Verleden jaar maakten 119 personen geregeld van de bibliotheek gebruik lutussohen is de voorraad boeken niet groot zelfs verre van voldoende en de finantien van het Departement veroorloven niet nieuwe boeken aan te schaffen Hoe in die behoefte te voorzien P Commissarissen meenen zich tot belangstellende ingezetenen te mogen wenden met het beleefd verzoek hun bibliotheek eens na te willen rien Wellicht dat daar enkele werltjes voorbanden zijs die zelden meer ter hand worden genomen en in de Nut bibliotheek nog zooveel nut zouden knnaen doen Mochten de eigenaren die willen afstaan zij zoudon een goed werk doen Populair geschreven Tijdschriften als Mgen Haard en Kennis en Kunat zouden vooral welkom zyn doch ook andere boeken zullen met erkentelijkheid in ontvangst worden genomen Menigeen die zijn boekenschat eens naziet zal wel iets gesohikts vinden Maandag a st zullen een tweetal heeren van de Commissie zich bij die ingezetenen aanmelden waar zij veronderstellen genoeg belangstelling en geschikte boeken aan te treffen om niet tevergeefs te komen Moge een rijke oogst bun deel zqn I Wü wenschen eens de aandacht te vestigen van FEVILLETOIM Uit iet DuiUch xm 64 Eu den strijd daartegen opnemen zelfs wanneer men weet dat men het onderspit delft nietwaar Neen dat is dwaasheid I Wanneer men nietdo mogelijkheid der overwinning voor oogen heeft d n moet men zich aan de macht van het noodlot onderwerpen de strijd zou daar een zelfmoord zijn Ik kan dit niet met je eens zijn zeide dekapitein het hoofd schuddend Kan ik in den strijdom don hoogsten prijs om hot geluk van mjjn leven de zege niet behalen welke waarde heeft dan hetleven voor mij dan wil ik liever bezwijken En is het niet roekeloos naar dien prijs te illon dingen wanneer men by zich zelvon moet zeggen dat de o erwinning onmogelijk is antwoordde Werner ernstig Laten we duidelijker spreken laten wij dienpnj aanduiden met den naam van Alma Koen raad dat wilde ik niet Waarom niet zeide Gronau Wij hebben er onze stadgenooten op de Düigtnlia Concerten te s Oravenhage Die concerten rin oudsher bekend wegens de buitenUudsohe celebl teiten welke daar optreden zullen voortaan aan zee hooge muziekale eischen voldoen daar in plaat van het Haagsobe orkest het bekende orkest van et Amsterdamsche Concertgebouw is geëngageerd tKt orkest gaat des avonds na afloop van het concert via de Staatsspoor mot een eitra trein huiswaarts wisrby de Staatsspoor bet beding heeft gemaakt dat oOk andere reizigers medegevoerd mogen worden T s Oravenhage het concert in het Oebouw voor Kunsten en Wetensohappen bijwonende kan men dus witrschgnlijk vóór of omstreeks twaalf uren alhier terug zijn De concerten zijn voor niet Hagenaara tegen entt toegankelijk Ooedkooper is zoo deelde men ons na ingewonnen informatie mede vóór November als lid toe te treden in welk geval men voor de zeven a negen concerten betaalt ƒ 12 en vooreen dame 9 Wie nadere inlichtingen verlangt zal deze kunnen verkrijgen vau den heer O Emants te s Gra Blijkens een in dit nr voorkcwende advertentie zal Woensdag 21 October e k WArden aanbesteed het inrichten van de voormalige Gasthuiskerk alhier tot bewaarplaats van het Archief en de Librye In de gisterenavond gehouden vergadering der Afd Gouda van den Nederlandschen Protestantenbond werd door den Secretaris verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en door den Penningmeester rekening en verantwoording gedaan die werd goedgekeurd De heer H P Schim van der Loeff die als Voorzitter aan de beurt van aftreding was werd als zoodanig herkozen tevens als bestuurslid der Proteatantache Zondagaachool Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering wer immers reeds vroeger over gesproken waarom zoudon wü er nu doekjes om winden Gij verwijt mij datik jaloeraoh ben op Hohenhausen welnu heeft de jalouzie geen reden van bestaan Ligt het niet in de bedoeling van uw vader Doe hem geen verwijt j dat zou onrechtvaardigzijn Wanneer ge Alm bemint en de overtuiging koestert dat je liefde wordt beantwoord waaromhebt ge u dan niet reeds lang verklaard P De redenen die gij voor eenige dagen daartegen inbracht zijn niet steekhoudend integendeel ik geloof vasten zeker dat vader ja zou gezegd hebben wanneerhij de zekerheid had gehad dat Alma s geluk daardoor verzekerd was Wanneer je gelooft dat Laat mij uitspreken KoenraadI Ge hebt hetgoede oogenblik verzuimd nu is het te laat Datna den terugkeer van Hohenhausen de gedachte aan de verbintenis van Alma met dien man bij papa ontwaakte en dat dit donkbeeld steeds dieper en dieper heeft wortel gevat dat is zeer begrijpelijk En wannoor go thans om do hand van Alma aanzoek wildedoon zoudt gij slechts tweedracht in ons huis brengen Het doet mij leed dat ik je dit zoggen moot maar ik acht hot mijn plicht er je opmerkzaam opte maken En welk antwoord zou Almi mij geven vroegde kapitein Misschien hetzelfde Wanneer je dat gelooft dan bemint zo mij niet ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels t 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt den benoemd de hh H P Schim van der Loeff D G van Vreuiningen en L P Hoogendgk Sr In het a st seizoen zullen wederom een viertal openbare vergaderingen worden gehouden waarin voordrachten zullen worden gehouden De nieuwe postwet zal tegen 1 Deo zeker nieteerder in werking komen fai De kantonrechter te s Oravenhage deed Donderdag uitspraak in de zaken tegen eenige personen die zich zonder plaatsbewijs hebben bevonden aan het contrölehek van het Holl Spoorweg station aldaar Bij het vonnis werd aan de bepaling van het koninklijk besluit van 9 Juni 1891 l No 100 hierop betrekking hebbende verbindende kracht ontzegd het ten laste gelegde feit niet strafbaar verklaard en werden de beklaagden van rechtsvervolging ontslagen Men schrijft uit Scheveningeu De engelsche vissohers laten weer van zich hooren Deze week visohte een van hen 40 netten van de bsringschuit van den reeder D Berckenkamp Ongelukkig uas het nacht en kon de schipper den naam van het schip dat hem de netten deed ver liezen niet herkennon zoodat het eigendom niet kon warden gereclameerd noch tegen den schuldige De rechtbank te Amsterdam achtte de eenvoudigs beleediging in geschrift door den heer De Bas gepensioneerd kapitein thans burgemeester van Pennerden aan kapitein Keyser plaatselijk adjudant te Amsterdam aangedaan wettig en overtuigend bewezen en veroordeelde den beklaagde oveeeenkomstig den eisch van het Openbaar Ministerie tot eene geldboete van 25 Dat is een haastig oordeel antwoordde Wemer Alma houdt rekening met de omstandigheden zijweet dat ze zich in de vreeselijke nookzakelijkheidkan geplaatst zien tusschen de gehoorzaamheid enoen breuk met haar vader te moeten kiezen Endat zult ge zelf niet willen Koenraad I Dat zonons allen ongelukkig maken Maar of ik alloen ongelukkig word daar vraagt niemand naar Ëon man moot ergens afstand van kunnen doen Voortreffelijk spotte Gronau Ge had kansetrodenaar moeten worden I Wanneer ge een goeden raad van me niet wilt aannemen Ik bob hem niet noodig wat ik doen en latenmoft weet ik zelf En hoe ik uw woorden moetuitloggen weet ik ook Wemer er ligt daar ietsmoor in dan een goede raad Dan vindt go m or dan ik heb gezegd Misschien hebt gij er niet aan gedacht watuw woorden kunnen verraden Maar ik wil je niet langer storen on je bevrijden van do vrees dat ik tweedracht in uw huis zal brengen Ge zijt opgewonden Koenraad Zóó warenmijn woorden niet bedoeld Zy waren duidelijk genoeg antwoordde Gronau verbitterd Vaarwel Hij wendde den baron don rug toe en ging heen Natuurlijk graaf Von Hohenhausen was immer voor Alraa eon schitterende partij de arme kapitein