Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1891

To Haarlem it op nog jeugdigen leeftijd overleden de heer Theod M Tromp tijdens de annexatie van de Transvaal secretaris van president Burgers Behalve door zgn Herinneringen aan Zuid Afrika was de overledene bekend als schr ver van een bundel novellen getiteld De hut op den Arendsberg en een roman He roos van Kimberley De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde erkende zyn verdiensten door hem tot lid te benoemen Een burgemeester in Noord Brabant ontving het volgend sohrgven uit Breda Mijn heer wees zoo goet en geef A zgn gebooithakte hout 17 jaar geboren te g zou graag Naar indie willen y is zijn hander verlooren zijn haderes is wooneden in breda op den aagdijk Voor de Arnhemsche rechtbank is thans aanhangig een geschil tusscheu de Arnhemsche tramwegmaatschappg en de gemeente Arnhem In Maart 1890 ging de gemeente over tot het aanleggen van het Klarendalsche riool tengevolge waarvan de rail door de Tramwogmaatschappij in de Steenstraat gelegd over eene lengte van 75 meter tijdelijk moesten worden verwyderd Nadat tevergeefs beproefd was eene regeling tot stand te brengen die èn do Maatschappij èn het gemeentebestuur bevredigde werden op last van dat bestuur doch onder protest van de zijde der wederpartij den 21 Maart 1890 en vervolgens herhaaldelijk de rails over eene zekere lengte van de baan opgebroken zoodat tot 13 Mei 1890 het tijdstip waarop het werk der rioleering was voltooid steeds een deel der trambaan ongeschikt was voor het tramverkeer De maatschappij die in deze handeling van bet gemeentebestuur eene onrechtmatige dilad zag stelde op dien grond eene actie tegen de gemeente in tot vergoeding der schade welke zij tengevolge van vermindering van het aantal passagiers en vermeerdering der kosten van exploitatie had geleden De eisch werd toegelicht door jhr mr K N de Brauw die voor de maatschappij het recht vorderde om gedurende de in de concessie genoemde reeks Tan jaren hare rails over den publieken weg te leggen en daar te laten liggen zonder dat iemand t sij particulier t zij gemeentebestuur die rails in den weg mag verwijderen Voor de gemeente trad op mr F N L Aberson die betoogde dat de geincrimineerde handeling van het gemeentebestuur niet in strgd is met de verleende concessie omdat de gemeente door in het aUemeeu belang vergunning te rerlaenen tot het leggen van spoorstaven daarmede geen afstand heeft gedaan van hare bevoegdheid oir ook andere maatregelen in het algemeen belang te nemen Een kejinis van den smid K v d Velde te Knype Pr had uit Amerika plaatjes meegebracht waarop huizen enz waren afgebeeld Op een daarvan was een luchimotor De dorpssmid beproefde een dergeIqke machine te vervaardigen hetgeen hem volkomen gelukt is Zaterdag jl werd de machine op de smederij geplaatst en zij brengt thans boormachine lintzaag houtzaag slijpsteen ent in beweging even regelmatig als eene stoommachine l ne régulateur regelt de werking Dat het ronde roeden werk op de smederij de aandacht trekt is te begrijpen Velen brachten Zondag moest zich bescheiden op den achtergrond plaatsen en van den neef wien men zoovele weldaden bewezen had verwachtte men dat hij zonder morren goedschiks dit oSer zou brengen Men kon hem immers verwijten dat hij aalmoezen bad ontvangen en bet terwonderde hem dat men hem dit verwijt niet reeds gedaan had Wat was hun er aan gelegea of hij zijn geluk ten offer bracht En Alma eischte dat offer ook van hem 1 zij had hem nooit bemind Ja nu haatte by den graaf Werner had dien haat opgewekt welke plotseling zoo hoog opvlamde Een ruwe stem wekte hem uit zijn gepeins de jager Hackert stond voor hem Wat verlangt gij vroeg Gronau baruh daarhq met zijn gedachten alleen wilde blijven Waaromhebt ge je heer niet op de jacht vergezeld Ik ben waarschijnlijk om dezelfde reden achtergebleven die ook u heeft genoopt u beden dat genoegen te ontzeggen zeide Hackert bedaard Wanneer die Hobeubausen den baron vergezelt dan kan ikniet meegaan Thans herinnerde de kapitein zich het onderhoud dat hij voor eenige dagen met Hackert had gehad zijn voorhoofd kelderde op Ge zgt als ik mij niet bedrieg eens lomp tegen den graaf geweest antwoordde hij met een vorschendeu blik op den jager Lomp vroeg Hackert Nu zooals mèn hetnoemen wil Ik heb hem de waarheid gezegd en jl aan het doip en bezoek en verwonderden zich over de vindingryklioid van den smid want op het plaa a was alleeu het roedeuwerk ruw afgebeeld A V i B De Liberale Unie zal hare gewone jaarlykscho algemeene vergadering houden op 7 November te Amsterdam Als ledou van het bestuur treden af de heeren mr H J Dgkmeester mr H L Drucker en jhr mr L Miohiels van Kessenich die niet herkiesbaar zijn terwijl voort ook de heer Tak van Poortvliet wegens zgne benoeming tot minister ontslag heeft genomen Aan de orde komen een voorstel tol wy iigiug van de statuten en een godachtenwissoling over uitbreiding van de erkzaamheid der Unie Bovenbedoeld voorstel strekt om door eene belangrijke verlaging der algemeene contributie de toetreding tot het lidmaatschap der Unie mogelijk te maken voor die vele kiesvereeuigingen wier middelen niet toelaten de tot nu toe gevorderde bgdrage in de alg kas der vereeniging te storten Thans moeten de aangesloten kiesvereeuigingen 25 cents voor ieder harer leden ten behoeve van de kas der Uuio afstaan Doch daar de gewone inkomsten der Unie nu ruimer vloeien tengevolge van de toeneming van het aantal buitengewone leden stelt het bestuur nu voor tot de coutribuiieverlagiog op 10 ets per lid met een maximum van f 50 over te gaan m t vertrouwen dat de meeste liberale kiesvereeuigingen dan zullen toetreden De commissie voor de handelspolitiek heeft in antwoord op eenige vragen gericht aan de Kamer van Koophandel te Uengeloo een schrgveo ontvangen waarin deze Kamer zich uitspreekt voor Ct QXi vrgeu handel Op de eerste vraag Welken invloed heeft do nijverheid in uw district ondervonden van de verhoogiug der invoerrechten die sedert 1879 in verschillende Kuropeeecbe lauden en uu onlangs ia de Vereenigde Staten Van Nourd Amerika beeft plaats gebad antwoordt de Kamer de weverijen heblien geen nadeeligen invloed na de verhooging der invoerreohrea ondervonden daar deze fabrieken voornamelijk werken Voor uitvoer naar Nederlandscb en BritscbIndie De spinnerij en machinefabriek in het district Hengeloo die voornamelijk op Duitschland handelen bobben haar debiet zeer zien verminderen De tweede vraag was Kunt gg gegevens verstrekken waaruit voor of achteruitgang van de ny verheid in uw district sedert de laatste jaren bigkt i Kn zoo ja weast zoo goed die gegevens en de oorzaken welke tot dien voorof achteruitgang geleid hebben mede tedeelou Hierop antwoordde de Kamer dat zij hoewel zeer weinig ingenomen met de hooge invoerrechten van andere landen deze volstrekt niet in Nederland zou willen zien ingevoerd De groote uitbreiding die de ngverheid in den laatsteu onderging is een bewgs dat ZIJ geen invoerrechten als bescherming noodig heeft De vooruitgang van de industrie b v blijkt uit de toename van de hoeveelheid powerlooms der drie voornaamste weverijep en aan de alyging van de arbeidsloonen ongeveer 30 pCt De oorzaak van deze welvaart is vocruamelgk te danken aan de relatien die de weefgoederenfabrikanten hebben aange de waarheid kan niet altijd herberg vinden Ge bemindet de dochter van den koddebeier Kaptein indien u mg een dienst wilt bewijzen herinner mij dan niet daaraan Er komen toch al uren genoeg waarin oude herinneringen worden opgewekt die men liefst wenscht te vergeten Ikwilde met u spreken over een vondst die ik gedaan heb Iedereen houdt Bcimann voor schuldig aan moord en diefstal iedereen gelooft dat Beimann den matroos vermoord heeft De rechter is er zoo vast van overtuigd dat hij lederen twijfel met grofheid bejegent en ik stem toe dat de bewijzen tegen i hem zijn I Zeker zijn zij dat zeide Gronau Men heeft I bij den man den stok met den looden knop de I brieventascb met het bankbiljet en het dolkmes van den vermoorde gevonden Wat wilt ge nog meer I En toch twyfel ik j Waarom niet Het staat ieder vrij zijn eigen meeniiig te hebben maar twijfel beeft eerst dan I reden van bestaan wanneer men er redenen voor kan bijbrengen Ja als ik dat kon zoidj Hackert met eenzucht Maar ook ongegronde twijfel heeft zijn goedezijde hij spoort tot navorschingen aan En hebt ge zulke navorschingen in het werk I gesteld i Ja kaptein 1 Maar tot geen resultaat weten te komen P knoopt met Afrika da Britsche koloniën China enr Kn wat betreft de spinuerg al heeft deze or der de hooge invoerrechten in Duitschland geleden de directie acht haar bestaan meer gemotiveerd en beter verzekerd dan ooit te voren De uitbreiding der weverg in Nederland is ook haar ten goede gekomen Wat zg thans in Duitsoh land derft vindt zg bg huis terug Ook op de machinefabriek is hetzelfde van toepaising Moest zg haar afzet in Duitschland zien verminderen hier on derwaarts nam haar debiet belangrijk toe en ook haar bestuur blyft overtuigd dat vrijhandel voor Nederland de beste politiek is Ten slotte wgai de Kamer op de gevaren door beschermende rechten ontstaan Die zijn de nadoelen voor den consument het zich vereenigen van de fabrikanten tot ringen om by vermeerdering van het aantal fabrieken de daling der prijzen tegen te gaan do toename van aanvoer van overbodig en dikwijU slechte farieksarbeiders uit andere plaatsen enz Ook zal het protectionisme geen middel zijn tegen werkeloosheid Heden geeft het alle handen werk doch over weinige jaren is de bevolking zoozeer vermeerderd dat het monster der werkeloosheid zevenhoofdig weer te voorsohgn komt Ten slotte reiumeerende geeft de Kamer beslist als bare overtuiging te kennen dat noch fabrikant noch arbeider blyvend gebaat worden door taataprotectie in den vorm van invoerrechten op buiteulandsche producten van nijverheid Veeleer wordt beider belang in do waagschaal gesteld Kn hoe kleiner het land hoe grooter daarvoor het govaar lu één opzicht echter blijve het Staatsbestuur door en door protectionistisch Het bevordere handel en scheepvaart door verbeteriug vau verkeerswegen Do vruchten düïrvan plukt het geheele land Het O M van de rechtbank te Utrecht dat in deze zaak werd waargenomen door den subst officier van justitie Mr de Kidder heeft oonclusia genomen in hel geschil lusschen den Staat der Nederlanden en de Nederlandsche Kijnspoorwegmaatscbsppg in liquidatie over de betaling van legageU van de koopsom groot ruim 88 millioen waarvoor het bedrgf der maatschappij is overgenomen De conclusie strekt tot wijziging van den eisch tot betaling van j pCt der koopsom of ƒ 95 412 83 met de renten ad S pCl sedert den dag der dagvaarding met veroordeeling van de gedaagde maatschappg in de kosten vsn het geding Uitspraak over vier weken Daudet de groote romansehrijvor begint oud en zwak ie worden Iemand die hem onlangs uit den schouwburg zag komen beschryft hem als mager gebogen en zenuwachtig Hij is altijd geheel in t zwart geltleed Wanneer hg loopt doet hg telkens eenige kleine stappen en houdt dan even op daar hij bijua blind is en bang om tegen iels te stoeten Zijn uiterlgk heeft door zgne ziekelijkheid gewonnen de zelfbewuste liUerariscbe poseur is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een gelaat als waarvan men droomt bg het lezen van een roman bleek fgn somber en omigst door een donkeren baard en eene wilde massa zwart haar Mevrouw Daudet verlaat haar man bgoa nooit Zij is eene zeer ontwikkelde vrouw en Daudet zou haar thans minder dan ooit kunnen missen Zij Minohiei wel antwoordde de jager met een imzinnig gebaar Ik heb de plaats waar de matroos werd neergeneveld goed ondenjocht en verder den weg vervolgd waartangs de moordenaar zijn offer naar het meer gesleept moet hebben Kedt ge dien knop Verrast bezag de kapitein den knop dien Hackert voor hem hield Het was een vry groote knop mat een hondekop Neen zeide Oronau waar vondt ge dien Hy hing aan een tak en het verwonderde mg dat de commissaris van politie hem niet terstondontdekt heeft Wel is het mogelgk dat hij destgds door bladeren bedekt werd die sedert zgn afgevallen En kent gy dien knop Graaf Von Hohenhausen heeft een stok metzulk een knop De kapitein schudde het hoofd Er zijn meer zulke stokken zeide hg zq worden bij duizenden gemaakt en naar alle oorden gezonden Dat betwijfel ik niet maar aan zijn stok ontbreekt de knop Gronau bleef staan zijn blik rustte een pooi strak op den jager daarna schudde hij opnicu het hoofd Wat gij daarmede zeggen wilt waag ik nauw lijks te denken antwoordde hij Wat ik zeg kaptein is waarheid IVordt vervolgd sohryft neer wat hg haar diótc ert en zotf werkt hg door maar vreest dat bij nooit zal kunnen voltooien wat waarschijnigk zijn laatste werk zal zyn La Doulon adve rtewtiInI Den 7ii n October jl overleed nadat ons eerst voor vier weken onze waarde Vader Behuwd en Grootvader door den dood ontrukt werd plotseling onze lieve Moeder Behuwd huwden Grootmoeder Mejuffrouw COENELIA VAN OU DEN ALLEN W eduwe van den Heer M J SfAAKDKRHAN in den ouderdom van ruim 66 jaren Uit aller naam J H B SPAANDERMAN Oouda 10 October Wegens buitenlandeche betrekkingen eerst heden geplaatst Voor de vele bewgzen van deelneming op den 6 October ondervonden zeg ik mjjnen T fschuldigden dank R LÜCASSEN O M Kapelaan Gouda PRO BW Faillissement L H HOL Bjj vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 7 October 1891 is L H HOL koopman wonende te Gouda rèrklaard in staat van failliHsement welk faillisaem ent is ingegaan den 3 October 1891 en zjjn daarbij benoemd tot Reohter Commissaris de EdelAchtbare Heer Mr Th J HOPPE Rechter in genoemde Rechtbank en tot Curator de ondergeteekende Advocaat en Procureur te Rotterdam Krachtens bevel van den EdelAchtbaren Heer RechterCommissaris zal de Eerste veHflcatie verg ader ing der gchuldvorderinyen plaats hebben op VRIJDAG 23 OCTOBER 1891 des voormiddags te tien uren in eene der zalen van het Gerechtsgebouw san het Ilaagsche Veer te Rotterdam Tot bgwoning daarvan worden alle schnldeisohers opgeroepen en verzocht hunne rekeningen zoo spoedig mogelijk in te zenden ten kantore van den ondergeteekende aan de Hoofdsteeg No 19 te Rotterdam De Curator Mr D VAN HOüWENINGE J I TAN MINDEN TANUMHESTER zal aanstaande DONDERDAG weder te CONSULTEEREN zijn P C W BËGËËR Oosthaven B 43 Coiffeur Oosthaven B 43 GOUDA Heeft voorradig een groote COLLECTIE Haarwerk Vlechten van af Zie Etalage DROP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen n te WAARSHUWING Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrijgbaar bg H W M STEEVENS Govda L ERKELENS Boskoop C ROELBVEN Zoetermeer M ZIJDERLAAN StUwijk Openbare Samenkomst tot bestrijding van den Sterken Drank op MAANDAG 12 OCT 1891 des avonds ten 8 ure in iHeil oes Volks op de Peperstraat Spreekster Mej M M SCROLTEN van Amsterdam t i a W y x V WOLLEN DEKENS o l =l S o U2 Ben beperkt aantal nog over van de laatst geannonceerde partjj iKOOPJE WOLLEN DEKENS a ƒ 5 00 SCHEÏTK Zn Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bjj de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen o g ricbt in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestutir van de Heeren J POCK J T van BOSSE J G SILLEM en Jb BIERENS de HAAN als Commissarissen Jhr Mr C HARTSEN Jbsz aU Directeur en Mr J P PORTIELJE als Tweede Directeur z n inlichtingen te verkregen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bjj HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rijks en bjj de Generaal Agent de Heer C H HOOFT GBAAFLAND te utrecht Kromme Nieuwegracht 68 Correspondent voor Gouda e Heer G CPORTüIJN DROOGLBEVER maris Jaariyksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 04 50 4 53 ONTVANGEN de nieuwste Demi Saisori en UAJAAESSTOFFEK Aanbevelend TURFMARKT Tailleur Voortdurend in LüCiÖliNti de LADING Puike Grove Ruhr Kaciielkolen waaruit gedurende de lossing wordt geleverd tot 80 Cents per Mud k z k vrjj te huis Aanbevelend A LAMBEIIT Tnrfsingel Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLBEVER op DONDERDAG 15 OCTOBER 1891 des middags te 12 uren in het logement dk ÜTREOHTSCHE Dom aan den Langen Tiendeweg van l ieoe met HOOIBERG SCHUUR en verdere betimmering en eenige perceelen WEU AND staande en liggende aan den Platteweg in de Achterwillens te kadastraal bekend in sectie H Nrs 392 tot 396 418 1415 en 1416 te samen groot 1 Hectare 75 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden de Woning enz 1 MEI 1892 en het Land met Kerstmis 1891 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Opentare Verkooping te GOUD ER AK op VRIJDAG 23 OCTOBER 1891 te half 10 uren ten sterfhuize van A DEN BLANKEN aan den Gonderakschen dijk Wjjk B No 75 ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FORTUJJN DROOGLEEVEB van 8 kalf dragende KOEIEU 2 kalfdragende VAARZEN 1 guiste KOE Omstreeks 45000 kilo best gewonnen HIOOZ Een smalle Schouw een Haudkar Varkenshokken Brnggeu Takkebossea BOUW en MELKGERBËÜSCHAPPEN Baggerbeugels Timmermansgereedschappen en een completen Draaibank voorts Bedden en Beddegoed eeniu MEUBILAIR enz Alles des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Verzending eiken ZATERDAG Een uur Ben Gehuwd PERSOON met een VASTE BETREKKING vraagt tegen goede interest en maandelgksche aflossing een som van f 300 ter leen Franco brieven onder letter Z aan het Bureau van dit blad Mevr DE KONING MUNTING verlangt met November a s eene fatsoenljjke als MEID ALLEEN Zich in persoon te vervoegen tusschen 8 en 10 ure des avonds PEPERSTRAAT 240