Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1891

aB i TsPV i iit sf Sdioenen en Laarzen Magazijn de l ode Laars is het grootst gesorteerde het vertrouwdste en soliedste SchoenenMagazijn van Gouda en Omstreken Heden Ontvangfen de nieuwste Soorten Dames Heeren en Kinderschoenwerk voor het ajaar en Winter Seizoen H Hel Schoenen Magazgn DE ROODE LAARS heeft eigen Fabrieken in Noord Brabant en kan daardoor 20 pCt be BK Ê neden alle Concarrentie rerkoopen K Reparptien en aangemeten werk wordt voortdurend net en spoedig tegen billijke prijzen afgeleverd Aanbevelend J P HESSELS J maandag 12 October 1891 circa 9 ton zit het gevaar vootloopia geweken Van de Tengereezen van Adirodjo door het bestuur eveneens aan het werk gezet bekwamen eenigen brandwonden door vallende en brandende tjemarastaramfn In den laatsten tijd zijn op de onderneming Bavaria van baron von Hom in de afdoetiag Laboeau Deli drie droogschuren en eene opzienerawonmg verbrand terwyl roods bedreigingen zijn ontvangen dat nog vyf droog en ééne feriüen teerschuur zullen volgen Door den controleur is een der vermoedelgke brandstichters een Maleier in hechtenis genomen en by de bedreigde schuren wordt dag on nacht gewaakt door oppassers met geladen geweren De Maleiers op de onderneming geven de schuld aan de nabywonende Malakkers m iar man meent goede redenen te hebben om te veronderstellen dat de branden dpor de Maleisohe opgezetenen der estate worden fiangeitoken omdat de adraintstrateur tegen hunmen zin huine vruohtboomen laat qmksppon Ken brand ta Buitenzorg verwoestte in den nacht van 29 Aug em groot deel van het Cliioeescha Icamp en deed duizenden aan koopmansgoedsren verloren gaan Omstreeks half vier werd het brandsignaal gehoord en spoedig was het bekend dat de bekende toko van den Chinees Sie Boen Sio in brand stond Nauwelijks waren echter de eerste spuiten aanwezig of reeds het geheele Blokbuil dat aan den anderen kant begrensd wordt door d gang Lawang Seketenü had vlam gevat De brand rss ontstaan in een klein inlandsch bai e met atap gedekt on doos Je langdurige droogte drelden de vlammen zich sppedig aan de nabijstaande woningen mede De cigenlyke kampong waartoe het eerst brandende huisje behoorde en die uit den atap gedekte woninkjes van inlanders en Ohiaeeien bestond werd ep gezag van den assistent resident aoo spoedig mogtdyk omvergehaald Ttfen iterst viel av JikiHshen der reedt bi pdende groote Chineeache woningen te den Sen In drie uur is oen groot sanzienlyk deel van het Cbineesche kamp verloren gegaan Want behalve door het vuur is uatuurlyk zeer veel nog door water beschadigd i De waarde der van den Chinees Boen Sioo verbrande i goederen werd reeds op 30 mille geschat Buiteolanüscl Overzicbt Omtrent den dood van Paroell wordt nader gemeld dat hij den dag te voren uit Ierland te Brighton aangekomen lydeode aan zware verkoudheid sedert verleden Vrydag het bed h id gehouden Zondag was hyt zooveel erger geworden dat oen geneesheer ontboden werd Hij leeJ felle rheumatisohe pijnen en was verscheidene uren v 5ar zyn dood bewusteloos Hij stierf Dinsdagavond te halftwaalf onverwacht Het laatst is Farnell Zondag 27 September in het openbaar opgetreden te Cregge in Galway Hy rag zeer bleek en droeg zijn linkerarm wegens rheumatiek in een doek Hij begon met te zeggen dat hij naar het oordeel van zijn geneesheer zijn kamer had moeten houden maar do maunon van Galway met name die van Roscommon niet had willen teleurstellen omdat anders jde secessionisten beweerd zouden hebben dat hy verslagen was Niet minder dan vijf Fransche Ministers de heeren De ï reycinet Bouvier Eoche Guyot en Constans trokken Woensdag naar Marseille om de belangrijke werken die aldaar tot bevordering van den openbaren gezondheidstoestand zijn aangelegd in te wijden De bevolking der stad heeft hem met geestdrift ontvangen maar toch van de gelegenheid gebruik gemaakt om in een breed uiteengezet verzoekschrift de wenschelykheid to doen uitkomen dat ook van staatswege worde bijeerigedragen in de groote kosten der rioleering Gedurende den onverraydelijken feestmaaltyd hoeft de heer Do Freycinet een haast even onvermydelijke redevoering over den toestand der Fransche republiek gehouden waarin do bekende venekeringen dor laatste redevoeringen nog eens werden herhaald Een meer belangwekkend optraden is dat van dan heer Buis burgemeester van Brussel die uitgenoodigd was de feestelijkheden bij te weden Door de rede die hy gisteren gehouden heeft hebben de riolen van Marseille in do politieke gesohiedenis van den dag een plaats gekregen Hy verklaarde toch gemachtigd te zqn door éen teker gedeelte der Fransche pers asïiM üü è r jf berichten hnnne geaclite Clientèle de ONTVANGST der NOL VEAUTES voor het VilnterSaizoen Speciale vermelding verdient de samenstelling van het Mooie Assortiment DAMES en KL DI R Winlei Regen eoNajaarsmantels van af de GOEDKOOPSTE tot de BESTE sooriien TRICOTAGES zwart en gekleurd PELTERIJEIV JAPOXSTOFFEI GARI EEBI GEN ijg epsLste Cost cL3aa ©s K o K IC E IT Peigr2D oirs oelseira Bcla sirpes Gemaakte JONGE HEEREN JASJES en TRICOT PAKJES De nieuwste Stoffen voor Heeren Costumes en Overjassen zoomede nog verschillende andere NOUVEAUTÉS COSTDMES voor Dames en Kinderen worden naar den laatsten smaak vervaardigd Opovcrtro ffep RWA HTEIT Alom verkrUgbaar in bussen van l eo 0 86 en ƒ 0 46 CACAO fiROOTES Xïl Ontvangen de Nouveautés in Dames en Kinder REGEN NAJAAR en WINTERMANTELS Jongensjasjes Japonstoffen Trlcot Tailles en verdere ARTIKELEN voor het aanstaande saisoen in groote verscheidenheid tot bekende voordeelige prgzen Heeren Dames en Kinder COSTUMES worden spoedig op MAAT geleverd Aanbevelend Markt A 53 hoek Kerksteeg HtJtJliflAi a Contant korting op de gewone pryzen STEENKOLEN Voortdurend in LOSSING de LADING Qrove Rulir EACHELKOLEN waaruit wfl tot 80 Gent per H L afleveren vrg in hnia bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRI CE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 10 October 1891 ontvangen de nieuwste DEMI SAISOU en J HOOGENBOOAI Ontvangen j Pruimen I IJ Pruimedanten Gedr Appt leo iVügen T CREBAS kvy Vraag normaal ondergoederen het beste voorbeJ J T hoedmiddel tegen aiÏTiJ fe verkoudheden en tegen onvoldoende huidnitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het T a opschrift W BengerSöhne on onder de laandteekeiilng Tegen aamaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz Wgdstraat te Qovtda Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman ZoON BINNENLAND GOUDA 10 October 1891 Door den heer Bahimann lid der Tweede Knmer wordt het volgende aan de Oelderlander geschneven Van verschillende zijden word ik opletttnd gemaakt en om inlichtingen verzocht aangaande een artikeltje verschenen in De Standaard van Woensjlag 30 Sept jl en getiteld Aecoord Driestweg wordt daarin verkondigd dat van den kant der Katliolieke afgevaardigden op de bekende vergadering van 17 December 1887 te s Hage gehouden noch over legerwet noch over persoonlijken dienstplicht met eenigen nadruk besproken is Hiertegen meen ik te moeten opkomen Deze bewering van De Standaard ia bepaald onwaar Zoowel dnor dr 3chaepnian als door mij do heeren jhr do La Court en mr Vos d Wael nemen wat dit punt betreft geen deel aan het debat is destijds wel degelijk gezegd dat de overgrooto meerderheid onaer geloofsgsnooten vooral in da Zuidelijke provincies ten sterkste gekant was tegen de afschaffing der plaatsvervanging Op het punt der defensie zou samenwerking tusschcu de katholieke en anti revolutionaire party op den duur onmogelyk zyn indien men van laatslï enoumde zijde hardnekkig vasthield aan den eisch tot inveering van den persoonlijken dien tpli6ht Het waa de heer I ohman die deaiyds verzoenend optrad en ons vermaande wegens verschil van gevoelen ten opzichte van de beste regeling der levende strydkrachten de onderhandelingen tussohen partyen ovor samenwerking bij de stemming geen schipbreuk te doen lyden Wanneer de reohlorzijde by de verkiezingen de meerderheid erlangde zeide hq dan moest men aan do prudentie der staatslieden die alsdan met het rertipuwen der Kroon zouden worden vereerd overhrten de moeilijke qnaestie der defensie tot genoegen van beide partyen te regelen Ziehier de ware toedracht der zaak en de wijze hoe de quaestio van afschaffing der plaatsvervanging tot een later tydstip heeft verschoven Hoe men echter later toe gekomen i om niettegenstaande onze waarschuwingen een vurig voorstander van den persoonlyken dienstplicht als den kolonel Bergansiua met de portefeuille van oorlog te belasten en in de ministerieele combinatie op te nemen is voor mij altijd een geheim gebleven De meeste Katholieke afgevaardigden zijn bij die gelegenheid eenvoudig geplaatst voor een fait accomgli De heeren dr Sohaepman n mr Vos de Wael laatstgenoemde in 1888 een huisvriend van den kolonel Bergansiua inllen dienaangaande wellicht bvter inliohtingea kunnen geven dan de ondergeteekesd Het getal der eleotrische booten op de Theems neemt meer en meer toe Het is vooral de firma Woodhousa en Bawson die aaji deien tak van de toepassing der electriciteit byzondere aandacht wydt Zy heeft niet alleen reeds aan groot aantal booten gebouwd maar ook op verschillende punten der Theems te Kew Chortsey Windsor en Abingdon stations opgericht waar do aocumalatoren batteryen opnieuw geladen kunnen worden Nu heeft deze firma ook nog een dry vend station in den vorm van een ongeveer 25 meter lang en 4 B meter hoog schip gebouwd hetwelk aan do bij zeilwedstryden in groot aantal samenkomende electrische booten gelegenheid geven zal ter plaatse nieuwe lading in te nemen De machines bevinden zich in eene ruimte aan het eene einde van het schip en zijn van genoegzame kracht om da aocumalatoren van zes booten gelyktydig te kunnen laden Ook is er eene werkplaats aanwezig waar reparation aan beschadigde booten terstond uitgevoerd kunnen worden Het schip kan ook un pleiziervaartuigen indien noodig lectrisohen stroom tor verlichting leveren Branden in Indië Men schryft uit Malang dd 87 Attguktus dat sedert ongeveer veertien dagen in het Tengergebergte een boschbrand woedt die reeds veel sohade heeft aangericht en ook het kinalaud Hangoenan Djero bedreigde Door de inspanning van den beheerder die langs de bedreigde zyde van het land een strook gronds van don plantengroei liet ontdoen is voor dit peroeel waarin een kapitaal van verspreide geruchten als zou tnsschen Duitachland en België een geheim verbond bestaan beslist tegen te spreken Langzamerhand komt men door dat zeker gedeelte der Fransche pers men denke slechts aan de manoeuvre waardoor eenige dagen omtrent Spanje a houding zekerheid werd verkregen precies te weten hoe de poliiieke legkaart van Europa in elkander zit In den Staatt Jmeiger voor Wurtemberg is een manifest van den nieuwen koning versohenen onderteekend door alle ministers Wilhelm II maakt daarin bekend dat hy krachtens het recht van erfopvolging de rogeering heeft aanvaard en in een plechtige de permanente commissie uit de stendea ter hand gestelde oorkonde beloofd heeft de grond wet ongeschonden te handhaven Ten slotte wordt een oproeping tol hot Wurtembergscho volk gericlit aan hun wettigen landsvailer den verschuldigdendienstplicht trouw en gehoorzaamheid vrijwillig en volgen plicht te verloenen waartegen hy hun zyn kdninklyks genegenheid en genade toezegt In een proclamatie aan zyn volk eveneens in den StaahJnieiger opgenomen wSrpt de kpnin g allereerst oen blik terug op de gezegende regeeriog van koning Karel en belooft dan de grondwet te handhaven in godsvrucht te leven den armen en zwakken een vriend en helper te zyn het recht een trouwe wachter als Duitsch regent in onwankelbare tieuw vast te houden aan de verdragen die hét groote Dultsche vaderland vestigden De proclamatie eindigt Besloten in het bevorderen der welvaart van myn land het hoogste doel mijns levens te zien reken ik op het vertouwim van het Wurtembergiohe volk dal ten allen tyd trouw gebleven is aan mijn vorstenhuis in de overtuiging dat het mij onder den bijstand van den Almachtige gelukken zal mijn moeilyk ambt te vervullen tot heil en kegen van hek kleigere evenals van het groote Duitsche vaderland De aandacht verdient het dat de zinsneden uit deproülamatie van den nieuwen koning van Wurtemberg wsnrbij hij zijn volk belooft den armen en zwakken een vriend en helper het recht Ben trouw wachter te zijn bijna woordelijk voorkwamen ook in de proclamatie welke keizer Wtthelm II tii het aanvaarden der regeering aan zyn volk richtte petroleüm notekkMgk van de Makelaars Cantzliiar Schaikwgk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 40 35 Geimporteepl JTust y7 50 Januari Februari levering ƒ 7 40 MaiirtApril AprilMi i levering ƒ 7 30 November en Deoam borlevering ƒ 7 35 30 BurKorlUkd Stand GEBOREN 7 Oct Oü bertn onderi 1 nn in Kas ea W an der Nest Claslna Yda onijert A IJ a elat Un en H P Verbrugge 8 ADtoaiai Adrisau Nioolsfi ouiian A aa Doia eo W M Hèndrika V Johannei Coraeli ouders A tan der Zaan en J Spieriagiboek IS Dirk oodera J taa Dam eo M K Michaelit OVERLEDKNi 9 Oct F T Koot 7 J F f u Uen wen huisvr vao A Akkryn 78 j OMJERTHOÜWD 9 Oct D vaa Oodaliaoni 13 j H Bram it j A Lere 84 j en C J van den End 48 j ea C Belonje 44 j Haastrecht GEBORSN Haria ouder 8 Verfieer ea S taa VlieL ONDERTROUWD i G Homborg E A Witmer GETAOUUD W Stolngk van Waddiogsveeo eo J Verkli AD V E R T E N T I EN het onovertroffen LAGERBIER en het gnnstig beleende van J M V D SCHALK Co te Schiedam DAM Kleiweg Gouda Agent A