Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1891

Xf mfw Dinsdag 13 October 1801 N 4655 P A z i jrs lot F X ilfliluii villi STAAT GOUDSCHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken uil BtJ L Jegeii heul dei W O Ji K I H M C U K J A A II M A UK 1 ƒ V loopt op 19 en M OCTOBER voor VERVOER van REIZIGERS 3 KI onderstaande E X TU A TliMJ N WOERDEN Veitrek 2 30 nm ODDEWATEK Aank 2 45 GOUDA 3 04 MOORDRECHT 3 20 NIEUWÈRKERK 3 27 CAPPELLE 3 34 HOTTERÜAM 3 45 Met de en trein kannen ook Wo jens Paarden en Vee tegen personentrein tarief bevracht DB aHANDS MA OASINS DU PARIJS De Inzending van advertentiön kan geschieden tot 6ön uur des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop Soiled Elegant Gangba arste 9ll modellen jf OOBTHB S V 5 r BCBJUjaU J J HEBJOO OOBTlUa P Mi Ai ow s iS r = a m9 i M fbankmn t iai nn A4 WAOITEB P STBPHAJN ir do jii B pdoi purli J6 p do pMrtL LINCOUf B p dorijn Verkrijgbaar te Gouda bij ien Heer C A B lUi TZI GKR Korte Tiendeweg D 17 1 W E van EI E van der PALS Markt A 107 directbij IIÏEY KDUCH Versaiid Ocschaft Loipzlg Plagwlta Zenden gratis en f ranGo t pracUtiK peillustreprd R3DE il 3UI met fiollandsclien olfiiuiïchen tekst Ix v ittenile dfe afbeeldingen der laatst uitgekomen itfodellen voor het Winterseizoen van kleedoren hoeden enz voor heeren dames 1 eri kindereij Op gefrankeerde aanvraag aan H JULES JALÖZÖT C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen T Stoffen laken e nz enz worden pieii Tin j v Iwico toeppzowden doch men pplicvod ur voot do sooiten op te geven en oni e eer de r rijzcn to bepalen Dit album bevat tevens de inlichtmjfen j wolkq voor de goede en prompte uitvoonn en derbostellingen benoodigdzjjn BeslcUinffen van 5 francs en hom er wor den met een verhooginfr van 5 it o franco oracht fn orij Mtltlnkamende rechten m nile ptauHen pon NeHertand aan huis bezorgd De klanten Hebben geene formdlitoiten voor de inklarmg of andersints te vei vullen daar ons rtexpéditieliais te Roztndaal V i Bruhiint daarmede belast S Ip Anasterdam fOpgéricht 26 MAAJIT IHA Corteiq d dent te GQüDA dc Heer 1 1 A IMOXTMN Caod Not Kleiweg E 21 Verleent handelitcredieten ann hare leden tot feil hoogste een bedrajj van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 pet inbegrip van provisie Neemt gelden d deposito en belast zich piet incnmieeringen zoowel voor leden als niet leden De rente voor deposito bedraagt op beden met 3 dagen opvraging 2 J 1 maand V 2 Z Namen iet Agentschap rravenhagf X P MOENS A e nt BUUGEMEESTEU en VVKTHOüiÏÏiÏÏT Qouda znllen WOENSDAG den 21 OCfOBEU 1891 des namiddags ten één ure bij pnkele inschrgvin aanbexteden 1 In twee afzonderlijke pprceelen o Het herstellea van do Gasthuiskerk aan de Oost Haven te Gouda tot inrichting van Arcliief en Librye i Het maken en stellen van het in dit g bDuw noodige ameubl jneat 2 Het leveren plantoa en ondorboiuion van 1B8 stuks o Jgaaado boomen mot de noolige hec steren plantBoeagewdss in voor het jaat 1892 De bestekken zijn te vprlcni pii ter iemeenteSVcretariP ph aan de SfaiUtimnierwprf sub I ad 0 50 en sub 2 ad O 2 i Inlichtinpen worden ge pven door dpn Gemeente bouwmeester Nieuwe Bosk Bruine Boonen Brielsche Capuc ijnders on Spliterwfen T CllKBAS M SOO Gulden 1 1 talen wij i in hem dip bi gebruik luii I GoldniaHii s Kciser Tandwatcr i ooit upder T nidp jn krij rt S GOLDMANN Co Dresden i 0 CmU df flacon vorkriiijbnar bij dpu l io 1 e 7A Ai i niJK Siielpors lnik an A Rbinkmw k Zoo ouda Een BLEEK ER te Gouda vraagt nog eenige droog thnis per stnk Nachtjaponnen en Flanellen 4 et Hemden Broeken Rokken Borstrokken Lakens en Tnfellakens 3 et Sloopen Servetten en Handiloeken 2 et fronts Boorden Manchetten en Zakdoeken 1 ot Kindergoed 1 en I et men kan zich ook abonneeren Adres onder No 2145 aan het Bureau dezer Courant Steenkolen Depot Staalsspoor Hibornia en Sh imrock Steenkolen branden schoon weg en geven zeer weinig walm Bekroond met de Eere Diploma Prijzen der Kolen contant zonder korting voor de maand October 1891 Grove KACHELKOLEN vrij thuis p HL ƒ 0 85 HAARDKOLEN 1 10 SMEEKOLENnootjesprimakwaliteit 0 95 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelsks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Lizoaderlpe Nommers VIJF CEMTEM BINNENLAND GOUDA 12 October 1891 Door het hoofdbestuur der schippersvereeniging nSchuttevaer is een adrea verzondon aan de gemeentebesturen van Boskoop en Allen a d RiJD en den administrateur der Waddingsreensche brug met verzoek om voldoende remmingBvrerkon aan de bruggen in die gemeenten aan te brengen ten einde zoo soodig met eene sleepboot van minstens 8 schepen op en behoorlijken afstand te kunnen stoppen Uit Linsohoteu schrijft men aan het Weekblad van Woerden Kadst in het laatst der vorige veek een groote wagen met nog degelijk huisraad van het huis te Linschoten naar Duitschland is gezonden heeft men gisteren bet gobelin behangsel afgenomen De graaf heeft het verkocht voor een kleine 10 000 maar er wordt gezegd dat den koopers reeds 16 duizend golden geboden is ala ze t weer willen verkoopen Velen zal deze koopsom bijua angeloofelgk voortomen doch wij kunnen uit de geschiedenis bewijlen dat dit gobelin missc aien nog niet eens zoo puik puik zal zyn anegezien het dan veel duurder nog kon wezen Men moet weten dal de grootste schilders Baphael eii Rubens meermalen teekenicgen hebben vervaardigd waarnaar gobelin gemaakt zijn De uitvinding dagteekent van ongeveer 1600 toen zeker schilder Gobelin te Parys het eerst schilderstukken met gekleurde draden op weefgetouwen gamaakta De kunst is later vooruitgegaan en onder de regeering ran Napoleon ÏU sohijnt deze haar toppunt bereikt te hebben Uit deze keizerlijke werkplaatsen kon hel verkochte gobelin echter niet afkomstig zq n want de daar gemaakte gobelins waren niet te koop en erden alleen aan gekroonde FEVILLETOIM UU iet OuiUick XIII 86 Goed maar ge maakt daaruit gevolgtrekkingen Nog niet maar ik stem toe dat het in denloop des tijds gesohie len kan Slechts een waanzinnige kan zulk een argwaan uitspreken Slechts een waanzinnige P Moet ik u aan hertog De Praslie aan graaf De Eocarmé herinneren om te bewijzen dat ook een edelman een moordensar kan ijn Hackcrt I riep Gronau ontsteld Laten wij de zaak eens zoo bedaard mogelqk beootdeelen Dat kunt ge niet uw haat maakt het uonmogelijk Dan wil ik het beproeven Waarmede Hohenhausen zich in Amerika onledig hield weten wijniet Hij was een avonturier misschien een vagebond in den volsten zin van het woord Kan de matroos niet bekend zijn geweest met een misdaad waaraan die avonturier zich schuldig maakte En hoofden ten geschenke gegeven Om eenig denkbeeld van de duurte te geven diene dat in genoemde fabriek ééa werkman per jaar slechts 1 M kon afmaken waarvan de waarde berekend werd op ƒ 1600 Naar men verneemt zal in den Tivoli schouwburg te Bottardam dezen winter nog opgevoerd worden vDe Bederijker blijspel in drie bedrijven van Willem van Zuijlen en zal deze schrijver voor zijne benefietvoorstelling optreden als Triboulet in Le Roi s amuse treurspel van Victor Hugo vertaald door den heer Goteling Vinnis Men meldt uit Den Haag Een verver te s Gravenhagè Vocht de vorige week een huis aan de Korte Hoogstraat om het tot werkplaats in te richten Toen hij Maandag j l aan het werk toog om eenige veranderingen in zijn eigendom te brengen en allereerst begoiv met het oude behangselpapier van de wanden te scheuren kwam hiJ tot de aangename ontdekking dat zich achter eene meer dan 2 cM dikke laag vao op elkander geplakt papief waaronder couranten van het begin dezer eeuw in plaats van het gebruikelijke grauwe linnen een fraai borduursel bevond Voorzichtig werd nu het behangsel met water losgeweekt en verwijderd en weinige uren later leverde de nog kort geleden onoogelijke muur een prachtigen aanblik Volgens kunstkenners zijn het echte Gobelins die nog geheel hunne fraaie kleur hebben behouden en beelden uit de fabelleer voorstellen Het grootste doek heeft eene afmeting van 4 bij 2 g Meter terwijl twee andere van kleinere afmeting zijn Verleden week werd bericht dat iemand in Don Haac moeite deed om bij rechterlijk vonnis te doen veronderstel dat dit vermoeden dat toch niet tot de onmogelijkheden behoort juist is is het dan niet wearschgnl k dat de matroos hem gedreigd heeft Dat zijn vermoedens Die zeker nog niet door bewijzen gestaafdworden maar in elk geval tot navorschiugen aanleiding geven Mg ns inziens geeft men daargindsom een misdaad niet zoo veel Indien men den misdadiger op heeterdaad betrapt dan wordt hij opgehangen gelukt het hem echter te ontvluchten dan tracht hij zich zoo ver mogelyk te verbergen Hohenhausen en de matroos kunnen wel elkaar helpers zijn geweest 1 wie weet Gesteld dat ik wilde toestemmen dat deze vermoedens niet geheel tot de onmogelijkheden behooren dan kan ik er toch geen zoo verschrikkelijke gevolgtrekking uit afleiden zeide de kapitein Graaf Hohenhausen een moordenaar neen Hackert dat gaat alles te boven I En de knoop dien ik gevonden heb Hij bewijst niets totaal niets I Heeft de graafof een ander hem verloren Seimann zeker niet Kunnen er niet jagers het bosch doorkruist hebben P Kan niet de knop reeds lang geleden daar verloren zijn P Kan de wandelstok dien de graafthans draagt niet het eigendom van den overledengraaf zijn geweest Ik geef dit alles toe maar zonder mijn vermoeden prijs te geven antwoordde Hackert Maar ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt uitmaken of het geoorloofd is vruchten op brandewijn in kleinere hoeveelheid dan 2 liters te verkoopen wanneer die verkooper geen vergunning beeft Ont Belang orgaan van Eigen Hulp deelt daaromtrent het volgende mede Een zeer bekend tegenstander der coöperatie heeft in den winkel van Eigen Hulp in den Haag een flesch vruchten op brandewijn doen koopen door een meisje van 18 a 13 jaar en daarna een dergelijke flesch door een volwassen persoon Daarop is hij naar het commitsariaat van politie op de Groenmarkt gegaan e heeft daar de Wiokelvereeniging aangeklaagd van op twee wijzen de bepalingen der drankwet te hebbeii overtreden Een schone trek uit het leven van generaal Grant Sommige mensohen zien geen bezwaar ia een klein leugentje Het volgende voorval deelt ons zien dat Grant er anders over dacht Er werd een belangrijke conferentie gehouden te Washington toen iemand aan den generaal Grant zijn kaartje zond met ver o hem een oogauUüc gehoor t verleente Of nu de bezoeker niet welkom was of dat hst oogenblik hem ongelegen scheen genoeg de generaal loonde zich ontevreden over de stoornis zoodat eau der hom omringende heeren tot den bode zeide zeg den heer die deze kaart gaf dat de generaal er niet is Neen sprak deze i vertel hem dat niet 1 Daarna zich tot den vorigen spreker wendende zeide hij Ik lieg zelf nooit en wil niet dat de bedienden het ten mynen gevalle zullen doen I Aan de Aner a wordt medegedeeld datSequah de hoofdsteden der noordelijke provinciën binnenkort zal bezoeken is het dan niet opmerkelijk dat de knop niet vroeger werd ontdekt Ge zegt zelf dat de commissaris van politiflhem niet ontdekt had en dia heeren hebben tooheen schorpen blik Nu ondanks hun schorpen blik zien zg ookniet alles en zoo nauwgezet als ik zal de commissaris niet gezocht hebben En wat wilt ge nu doen vroeg Gronau Ik wilde uw raad vragen Aanvankelijk wa ik voornemens baron Von Buchenau te vragen maar deze zou het mij wellicht hoogst kwaip hebben genomen Hij zou je ontslagen hebben In elk geval zou hij mjj niet goloofd hebben Misschien is t het beste dat ik mij naar den reohtor van instructie begeef en hom den knop ter hand Stel En wat bereikt gij daardoor Ten minste een onderzoek Dat in het vergeetboek zal geraken zeide de kapitein De bewijzen getuigen allen tegen Reimann zij zijn overtuigend wie er aan tornen wü die moet met betere feiten voor don dag komen Bedenk toch Hackert dat ge oen hooggeachten rijken edelman verdacht wilt maken om een tuchthuisboef van een reeds bewezen schuld te zuiveren Dit is reeds een waanzinnige onderneming En met welke feiten welke bewijzen Met geen enkel want al wat gijhebt ziJn vermoedens De rechter zal aan de oat