Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1891

Een reporter van de Polhieitung te Berlijn verhaalt eeno bjjionderheid die weer doet zien hoe ele steden een minder goed georganiseerd trampersoneel hebben dan hier te lande Vaak kwam het den reporter voor eene samenspraak te hooren als de volgende Laat me er maar op ik kom van de reis ik heb geen geld meer maar wel postzegels en sigaren Styg maar op mijnheer De conducteur ontvangt dan een sigaar of een postzegel extra en schijnt de rest bg zgn kantoor te kunnen verantwoorden De reporter deelt mede dat men ook wel zakdoeken kousen etc kan geven en dan geld teragkr gt mon op stokjes of ijzerdraad gebonden endieslechts voor een dag of een halven dag goed blgveo behagen niet meer men kan zulke bouqetten bgna iii t geheel niet moer verknopen Bvenmin bevallen de papieren manchetten nog Natuurlgke bouquetten is thans de leus elke bloem moet op haar eigen steel of stengel gezeten zgn De keuze der bloemen wordt hierdoor wel kleiner maar de bouquetten worden losser en sierlgker eu duren langer door ttoooord 647 door vereffening der betrekkelijke boedels en 29 op andere wijze Onafgedaan bleven 1867 fallissementen en insolventverklaringen Het 2e internationaal congres voor Folklore is te Londen geopend Wat dit woord beteekent is moeilijk kort te zeggen schrijft de Londeusche correspondent van het Hbl Het omvat de studie van oude gebruiken van den oorsprong van bijgeloovigo verhalen en legenden Wie aan tafel zout over deu schouder werpt oti de gevolgen van het omvallen van een zoutvat te voorkomen is een sujet voor den Folklore student Wie uit principe eierschalen zorgvuldig fijn stoot of een boek dat open op tafel ligt sluit geeft den Folklorist aanleiding om te onderstellen dat hij bang is voor heksen of vreest dat de duivel in het bock zal lezen In Engeland is het gewoonte een bruidspaar bij het verlaten van het huis en het binnentreden van de kerk met rgat te bestrooien oorspronkelijk met het doel om de booze geesten te verdrijven Bij de begrafenis van een officier wordl zijn paard achter den stoet medegevoerd een overblijfsel van het gebruik om hel dier met zijn eigenaar te begraven Over den zadel hangen de beide rijlaarzen van don officier met de zolen naar boven en grafwaarta speelt de muziek een treurmarsoh doch bij het terugkomen van het kerkhof hangen de laarier alsof de boenen van den officier er in staken en wordt opwekkende krijgamuziek gespeeld Hot congres waarbij Nederland door don Leidschen hoogleeraar Tiele vertegenwoordigd is werd geopend door den heer Andrew Lang die een vermakelijk verhaal gaf van een wandeling met eeno jonge dame welke bij elkoii stap dien zij deed oen bijgeloovige gedachte verried stukjes ijzer over den schouder wierp kushanden gaf aan de maan enz Hg geloofde dat de menscb voor zooveel men zijn ver verwijderd verletlen kent steeds dezelfde is geweest d w z steods denkend en uitvorschend steeds zoekend naar de rede in het heelal maar tegelijkertgd even goedgeloovig als weetgierig en steeds bereid om alles uit valscho persoonlijke ervaring te willen verklaren De wereld bevolkte zijne phantasie met geesten nimfen en bijzondere goden in lucht zon aarde en wind het geloof berustte op valsche overeenkomsten op feiten die onbetwistbaar schenen maar in verkeerd verband werden gebracht Heden is dit nog juist hetzelfde Gij zult het raensohdom nooit wetenschappelijk maken zeide de hoer Lang zelfs geleerden hebben schaduwen omhelsd en mediums ontlichaamd Ook dit was opmerkelijk de heer Lang gelooft niet dat een centrum van denkbeelden en overleveringen ergens in Indié of Midden Azié kan worden aangewezen en dat de zaden van allo konnis en van allo instellingen en zelfs de intrige van alle verbalen door enkele begaafde menschen verspreid werden Hij is van meening dat de kiemen overal aanwezig zijn geweest doch dat de eindvorm waarin de legenden verbreid werden er door het bijzonder karakter van een of ander volk aan gegeven werd Allo volken bgv hebben een legende of overlevering van den zondvloed maar het Joodsche ras gaf er den monotheistischen vorm aan waarin wij het verhaal het best kennen Vele volken o a de Cliineezen kennen het verhaal van den teruggekeerden echtgenoot en de trouwe vrouw maar de Grieken bobben het in de Odyssee vereeuwigd Vele rassen hebben beelden gesneden doch it Grieken hebben daar oen kunst van gemaakt Boulanger bezat gelgk bekend is geen vermogen en miste ook sedert 188S zgn jaarlijksch pensioen van 13000 frcs Wat hg als minister van oorlog van zijn traotement kon besparen werd gebruikt tot aflossing der schulden door zijnen vader nagelaten Toen generaal Boulanger schrgft men aan de Allg Zatuiu in 1888 kennis maakte met de van haar man gesoheiden mevrouw de Bounemain werd haar vermogen op ongeveer twee millioen francs geschat waarvan de helft nog vóór de vlucht van den generaal naar Brussel voor verkiezingsonkosten is gebruikt Te Brussel Londen en op Jersey leefde Boulanger op een waarlijk voratelijken voet Zoo bedroeg de rekening in het hotel Mengelle te Brussel van deu len tot den 15un April 1869 de som van 22 000 frs In Londen had Boulanger maandelijks 10 000 frs noodig en het dure leven op het eiland Jersey verslond het vermogen van mevrouw Bounemain voor het grootste deel Toen zij den 15en Juli 1891 stierf liet zij nauwelijks 200 000 frcs na waarvan zij 100 000 franc aan generaal Boulanger vermaakte De familie van mevrouw de Bounemain betwistte echter d geldigheid van het testament het kwam tot eenprooeaen de som waarop Boulanjier rokende werd hem niet uitbetaald Daar de huur van zgn hotel in de Rue Montoyen jaarlijks 10 000 frcs bedroog en de generaal twee equipages vier rijpaarden en tien bedienden hield éi bovendien twee secretarissen moest bezoldigen is het duidelijk dat er een einde was gekomen aan zgna hulpmiddelen Zijn vrienden hadden hem daarenboven in den steek gelaten met uitzondering van Kochefort die hem tot het laatste oogenblik getrouw bleef Onder zulke omstandigheden schoot er Boulanger niets andera over dan afatand te doen van zgn tot dusver gevolgde levonawijze en zijne eigen vrouw om ondersteuning te verzoeken Hg gaf er de voorkeur aan een einde aan zijn leven te maken Bg den fruitteler komt het er dikwijls op aan zoo groot mogelijke vruchten te verkrijgen die er tevens zeer mooi uitzien De hoofdvoorwaarde daartoe ia rationeele vruchtboomcultuur Doch bovendien bestaan er nog eenige kunstgrepen die de moeite van den tuinman bijzonder loonen Wil men den wasdom der vrucht bevorderen dan wordt deze ondersteund eu in de houding gelaten die zij had toen haar omvang nauwelgks grooter was dan twee centimeter in middellgn Het best ign daarvoor geschikt zwevende dragers die uit een vierhoekig plankje bestaan aan de vier hoeken voorden met touwtjes van de vereiaohte lengte Deze touwtjes worden boven de vrucht aan den naastyizijnden tak of twijg vastgemaakt op eene wijze e een gemakkelijke ligging der vrucht op het plankje mogelijk maakt N Gaucher spreekt in zijn werk Praktischer Obstbau dat ook voor liefhebbers eene voortreffeIgke handleiding is voor doeltreffende behandeling van boomen en vruchten nog over een ander middel om hetzelfde doel te bereiken Dit bestaat in wasschingcn met eene waterige oplossing van zwavel zuurijzer ijzervitriool Dit ijzerzout werkt buitengewoon gunstig op de stofwisseling der planten Men kan zwakke gedeelten van oen boom versterken als men de bladeren met zulk eene oplossing 1 a 2 gram ijzervitriool op 1 liter water besprenkelt Men lorge echter dit te doen bij betrokken weer of nog beter als de zon is ondei egaan daar anders het vocht verdampt alvorens de bladeren het hebben kunnen opzuigen Met dergelijke oplossing moeten ook de vruchten gewasschen worden De sapvaten in de ichil worden door deze behandeling aanmerkelijk verwijd en hunne veerkracht en hun opslorpingsvermogen zeer vergroot Door de aldus gemakkelgk gemaakte uitzettiug der vruchten vermeerdert zich dezer vatbaarheid tot aantrekking der planteusappen waarvan nu eene grootere bceveelheid aan de takken loten en bladeren wordt onttrokken en onder die gunstige inwerking bereiken de vruchten eene aanzienlijke grootte Het wasschen der vruchten bij bewolkte luchtof andera na zonsondergang moet driemaal geschieden de eerste maal als de vruchten ongeveer betvierde de tweede maal als zij de helfl en de derdemaal als zij het drievierde van haar gewonen omvang hebben bereikt Zottdagtblad Daar zoovele modes tot ons van uit Parijs komen i het goed op te letten zegt bet Ned TuinbouKbUid wat daar op het gebied van bloemwerk voorvalt Zoo wordt thans bericht dat de tegenwoordige onnatuurlijke boaquettenmode ten einde loopt D bloe De bekende kenner van het oude Egypte de hoogleeraar Brugsch heeft in de Fo ZeUung belangwekkende mededeelingen gedaan over de wijze waarop de Egyptenaron rekenden Hg begint met er op te wijzen dat de beginselen der rekenkunde niet altijd zoo eenvoudig zijn te leeren geweest als thans het geval is Voordat met de zoogenaamde Arabische cijfers het tientalligs stelsel ia ingevoerd ging het rekenen heel wat moeilgker In de oudite tgden gebruikte men de vingera voor het verrichten van kleine optellingen Later bezigde men steentjes calculi in het Latijn genoemd van waar het woord calculatie voor berekening Daarna kwam het rekenb rd abacus in gebruik en dat wordt nog in onze dagen in Bualand en het Oosten gebezigd Vóór het invoeren der Arabische cijfers bediende men zich veelal van de letters van bel alphabet om getallen aan te duiden Zoo deden de Grieken de £ omeiuett en ook de Hebreêrs dekking die gij gedaan hebt volstrekt geen waarde hechten i bij zal in het gunstigste geval den graaf vragen of hij den knop kent en bij welke gelegenheid hij hem verloren had Het antwoord op die vraag kunt ge zelf gissen en de verdere gevolgen zullen zich niet laten wachten Hohenbansen zal zeer spoedig weten wie hem verdacht heeft willen maken en baron Von Buchenau zal je wegjagen Hackert zweeg hij beet op de onderlip en uit ign oogen straalden haat en woede Verondersteld nu dat je argwaan werkelijkgegrond wa vervolgde Gronau wiens eigen woedehem meer eu meer geneigd maakte aan dien argwaan geloof te hechten zon het in dit geval nietonverstandig zijn door overhaast handelen je dehanden te binden Kunt gij nog iets doen wanneerge ontslagen zgt Wat raadt u mij vroeg de jaeer Te zwijgen en te wachten Daardoor wordt in het geheel niets bereikt Men kan ook in het geheim werken Intusachen wordt lleimann veroordeeld Dat kunt ge niet beletten Eeimann is beschuldigd ran inbraak onder verzwarende omstandigheden en van poging tot moord men heeft hemop heeterdaad betrapt een vonnis kan hij nietontgaan Maar wegens deu diefstal met moord wordthij ter dood veroordeeld In onzen tijd heeft dat niets meer te betceke nen Sedert jaren is geen doodvonnis meer ten uilvoer gebracht ge kunt dus de zaak rustig haar beloop laten Zeg aan niemand iets van de vondst aa Mk ventac oatnorlgk in het geheim ik zal je helpen Die raad bevalt tae niet geheri en al zeidede jager mijns inziens moest men aan de zaak raelitbaarheid geven Laat dit aan mij over En wat wilt u doen kaptein Ik weet bet nog niet laat mij tijd om rijpelijk te overleggen Maar er zal iets geschieden daarop kunt ge rekenen Wilt ge mg den knoptoevertrouwen Zeer gaarne Op welken voet staat gij met deu kamerdienaar van den graaf vroeg Gronau na eenoogenblik Met den ouden Daniel Hm goede vriendenzijn we nooit geweest Ik heb hem steeds voor eenhuiehelaar gehouden Kunt ge niet mot hem in nadere aanrakingkomen Waarvoor Om te beproeven van den wandelstok eentweeden knop te krijgen Kn hem met deu anderen te vergelijken Ikzal de poging doen Maar Daniel mag niets vermoeden Het zal moeilijk vallen hem geen argwaan te BDlteolandsch Overzicbt In le Fransche binnenlandsche staatkunde is het tegenwoordig niterst kalm kalmer dan bij menscheIgke heugenis geweest is Het ministerie is reeds twee en eenhalf jaar aan het het bestuur en de aanstaande zitting der Kamer ziet er niet naar uit dat eene ministerieele crisis naderende is Integendeel de politieke waarzeggers zion niet anders dan goede voorteekenen aan den gezicbtseinder voor den levensduur van het Kabinet Torwgl er stemmen opgaan die met bezorgdheid het verval aanduiden van den Pranschen bnitenlandschen handel klinkt er een vroolijko toon uit den mond van hen die Frankrijks finanoioelen toestand over de negen afgeloopen maanden nagaan Geef mij goede politiek en ik zal u goede financiën goven zeide een minister in het begin dezer eeuw De staatkunde door Frankrijk sedert le laatste drie jaron gevolgd on die ontegenzeglijk bezadigder is dan onder liet bestuur der radicalen die staatkunde schijnt goed te werken op de geldolijke krachten der republiek Gedurende de maanden Januari tot en met September werd de raming der indirecte belastingen met ruim 72 millioen francs overtroffen en toch was j het budget op bijzonder optimistische wijzo opge De Ëgyptenaren volgden een andere schrgfwgze Zg gebruikten voor de getallen 1 lot 9 naast elkander geplaatste opslaande streepjes Voor 10 hadden zg een teeken in den vorm van een hoefijzer dat zooveel malen herhaald werd als er tientallen wareoj evenzoo voor 100 1000 enz Later schreven zh voor 1 in plaats van 1111 een liggend streepje ea voor 8 dus c Breuken werden niet door bgzoodere teekona voorgesteld maar zg plaatsten het woord ro vóór het cijfer dat aanduidde in hoevele deelen het geheel was als i breuken hadden l tit noemer en als een grooter teller noodig was drukten zij dat uit door een verbinding van breuken bgv word voorgesteld dnor do teokens van en V Aldus werdeu bg benadering de verschillende breuken uitgedrukt j de rest werd dan verwaarloosd Dergelgke ingewikkelde voorstellingen van getallen vindt men bij menigte op do oude Egyptische gedenkteekenen Merkwaardig ia het daarbg dat dit oude volk op die omslachtige wijze zeer moeilijke berekeningen wist uit te voeren waarvan tul van bewijzen in oude handschriften zijn gevonden De Ëgyptenaren gaan dan ook door vaorde uitvinders dor landmeetkunde eu de Grieken vorklaren die van beu geleerd te hebbon Dejaarlgkscheoverstrooiningen van den Nijl brachten telkens verandering in de grenzen dor landerijen en daar de belasting naar de grootte werd geheven moesten telkens nieuwe opmetingeu plaats hebben De bezetting van Egypte door de Eiigelschen vooralom in de financiën meer orde te brengen heeft hetverrassend feit aan het licht gebracht dat de tegenwoordige Egyptische landmeters nog hetzelfde stelselvolgen dat eenige duizend jaren geleden Jljun voorvaders toepaaten Zij gebruiken daartoe een maatstok van een kassabeth lengte ruim 3 meter enberekenen de oppervlakte aldus Bg vierhoekige landergen tellen zg de lengten der tegenover elkander gelegen zijden bgeen deelon de som iloor 2 en vermenigvuldigen de quotiënten met elkander Dit geeftalleen bg rechthoekige stukken een juiste uitkomst maar daarop letten de landmeters niet noch bgruiten noch bQ trapezia of andere vierhoeken watnatuurlek groote ongelijkmatigheid in do belastinghefiing veroorzaakte Bij driehoekige grondstukkenvermenigvuldigen zij de helft der kortste zijde metde helft van de som der beide langste wat eveneens gewoonigk tot onjuiste uitkomsten leidt DeKngolacben hebben nu een betere methode ingevoerd Uit de opschriften der oude gedenkteekenen zietmen dat de Ëgyptenaren 2000 on 3000 jaren gele iden reeds evenzoo te werk gingen als thans de ia I landsche landmeters nog doen I flen der merkwaardigste overblijfselen van de rekM kunde der oude Ëgyptenaren ia te vinden in een i papyrusrol die ongeveer 4000 jaar oud is en in het I Britsche museum bewaard wordt Daarin worden voornamelijk becijferingen aangetroffen om de oppervlakte van landerijen en den inhoud van korenmaten te berekenen Hoe men daarbg zich toen reeds door verrassende benaderingeit wist te helpen bewijst de formule die tot berekening van de oppervlakte van een cirkelvormig stuk land wordt aan de hand gedaan Zg luidt aldus letterlgk Berekening van een cirkelvormig veld van 9 roeden in middellijn Men vraagt naar de oppervlakte Trek er het negende deel af dus 1 Als rest blijfl 8 Vermenigvuldig 8 maal 8 De uitkomst is 64 vierkante roeden Dat is de oppervlakte doen koesteren maar ik zal mgn best doen I Goed ik verlaat mg op je vernuft zeide de I kaptein Zoodra ge een verdere ontdekking doet komt ge bg mij thuis ontmoeten wij elkaar in I tegenwoordigheid van den graaf dan kennen wg elkander niet begrepen Zeer goed De kaptein bleef staan zg waren bg de eerste huizen der stad aangekomen Gaal ge ook naar de stad F vroeg hij In ditgeval acht ik het raadzaam dat wg scheiden eenbekende kon ons ontmoeten en den baron of dengraaf verraden dat hij ons samen gezien had Degraaf weet dat ge hem haat en ook den baron isdit niet onbekend dus Ik begrgp u kaptein I Tot weerziens Gronau knikte en de jager aloeg terstond een anderen weg in XV Hoe zwak en gewaagd ook de vermoedens van Hackert waren de gedachten van Gronau moeeten zich niettemin er medo onledig houden Het behoorde niet tot de onmogelijkheden dat H op waarheid waren gegrond Hohenliauson liad in mers volgens zijn eigen bekentenis het leven van eH avonturier geleid en hoe vaak komen de paden v een avonturier met den weg der misdaad in aanrakiaj Wordt vervolgd Het is zeker merkwaardig flat die uitkomst zooweinig van de werkelgke grootte afwijkt De berekening komt daarop neder dat men het kwadraatvan der middellgn nam of 4 maal Vsi 3 16 maal het vierkant op den straal welke factor vanhet getal 3 1416926 enz nog geen O OZ verschilt Een andere be tngrgko vondst levert die oude papyrus bg de breuken Niet alleen worden deze uitgedrukt zooals reeds is gezegd door een verbinding van breuken die 1 tot teller hebben maar men vindt tusschen de noemers veelal een Op gelijksoortige wijze rekcien do hodendaagaolie Egyptenaars evenals de oude nog bij de lenglematen De el is er in 24 vingers verdeeld de onderdooleu worden door 12 6 4 3 ouz aangeduid en deze rekenwijze wordt ook op andere eenheden toegepast De Konijnenplaag in Australië Volgens het Victoria Yearbook schat men de door konijnen in meer of mindere mate bezochte landerijen in Victoria op 7 pCt van de goheele oppervlakte der kolonie Voor de uitroeiing werd van 1879 tot 1888 de som van 143 300 pond sierling uitgegeven Het geldelijke verlies dat de kolonie door de invoering van konijnen aan gras en bouwlanden in de laatste elf jaren geleden heeft wordt op omstreeks 3 millioen geschat Ieder grondeigenaar is tot het verdelgen der konijnen op zijne landerijen wettelijk verplicht op eene boete die tut 100 pond stggen kan Men heeft fretten wezels en iohneUmons ingevoerd maar deze bleken even groote vijanden van het pluimgedierte der kolonisten te zijn als van de konijnen De voorslag van Pastour om door het inenten van hoendercliolera de kongnen te verdelgen heeft in de practgk geen resultaten gehad Het ingeente dier sterft Wel doch besmet de andere konijnen niet Het werkzaamste middel bleek vergiftiging te zgn Men bezigt daarvoor met phosphorus bedoelde tarwe of haver met araenicum gemeigjde zemelen of stroo strychninewater gele rapen met arsenicum of wanneer alle uitgangen der holen verstopt kunnen worden doodt men de konijnen door berookingmet zwavelkoolstof Sedert drie jaren is de plaag zeer veel verminderd en op het oogenblik niet meer van boteekenis Maar het nalaten van d6 krachtige vervolging zou spoedig den vroegeren reurigen toestand doen herleven De heer B Brook die met het oppertoozicht over deze zaak belast is rekent uit dat twee paren ouder gunstige omstandigheden binnen drie jaren tot net enorme cijver van 6 000 000 kunnon aangroeien Alb der Natuur Dat er dringende behoefte bestaat aan een nieuwe regeling van het faillietrecht bewijzen ook weer de volgende cgfers die wg ontleaneu aan de Gerechtelijke Statistiek In 18ff0 zijn door de rechtbanken hier te lande in het geheel 902 personen in staat van faillissement of kennelijk onvermogen verklaard of 19 meer dan in 1889 Van de failliet verklaarden waren 846 bgzondere personen 34 vennootschappen onder een firma en 1 naamlooze velQnootschap Onder de gefailleerden komen voor kruideniers on winkeliers voor 13 pCl kooplieden en fabrikanten in manufacturen 13 pCt kofiiehuishouders enz voor 9 pCt timmerlieden enz voor 5 pCt broodbakkers enz voor 7 pCt schoen en laarzenmakers en grofsmeden enz elk voor 3 pCt galanteriehandelaren kleermakers huisen rgtuigsohildera makelaara metselaars en loodgieters sigaren en tabakshandelaren slagers en veeverkoopers aannemei s enz elk voor 2 pCt behangers boter en kaasfabrikanten glasen aardowerkverkoopers graan en meelhandelaren kooplieden in turf hout enz meubelmakers pettenen hoodenfabrikanten elk voor 1 pCt Ter zake van bankbreuk werden 23 gefailleerden vervolgd Van de faillissementen in 1890 geopend werden 668 uitgesproken op eigen aangifte 330 op aangifte van sohuldeischers en 4 op vordering van het O M Op 1 Januari 1890 w ren 1832 faillissementen en 52 insolventverklaringen en in het geheelo jaar 2714 faillissementen en 72 insolventverklaringen aanhangig waarvan werden afgedaan 919 en wel 333 maakt Immers had men om nieuwe belastingen Ie vermgden maar aangenomen dat de verschillende inkomsten het cijfer zouden bereiken waartoe men in 89 en 90 gekomen was dank zij den groeten en gunsligen invloed der tentoonstelling Zoo gedurende de laatste drie maanden van het jaar de indirecte belastingen op dezelfde wijze voortgaan de budgetsraming te overtrefi en zal er over 1891 in ronde som een bedrag van negeniig millioen francs in de schatkist glijden waarop men zelfs in de verste verte niet had durven rekenen Volgens de Standard al als leader in het Engelscho Lagerhuis sir Michel Hicks Beach gekozen worden in plaats van den overleden heer Smith HicksBeach nam reeds voor eenigen tijd dit ambt waar totdat zijne zwakke gezondheid hem noodzaakte het neer te leggen De Engelsche bladen zijn t nog altijd niet eens over de vtaag of de eenheid in de lersche partg hersteld zal worden nu Parnell dood is Het beste zal zijn nog eenigen tijd te wachten voor men daarover oordeelt want de Ieren zullen t zelf nog niet weten De Globe meent en dat blad kan wel gelijk hebben dat voorloopig de vrede wel kan worden hersteld maar op den duur de strijd tusschen het revolutionnaire Sn het meer gematigde deel der partij weder zal moeten uitbreken Do vraag is maar hoe lang de eischeh der parlementaire tactiek en der samenwerking met de Gladstonianen zich krachtig genoeg zullen doen gelden om die twee elementen voorshands samen te doen gaan Gansoh Ierland wil een plechtige openbare uitvaart ter eere van Parnell houden waartoe de lord raayor van Dublin en de nationalistische Parlementsleden maatregelen namen De Gemeenteraad van Dublin heeft in een motie zijn diep leedwezen over het verscheiden van den staatsman uiigesproken De Wurtembergsche bladen van alle richtingen huldigen den gestorven Koning als een goed trouw rechtvaardig en milddadig Vorst Het Katholieke Deutsche Voiksblatt zegt o a Een goed rechtvaartlig en wgs Vorst was hij aan wien de dood de teugels der Kegeering uit handen nam een mild Regeut die voor het stoffelijk en geestelijk welzijn van zgn onderdanen een open hart en een open hand had en die in vereeniging met zijn gemalin zijn goluk zocht door zijn onderdanen gelukkig te maken Een rechtvaardig heerscher heeft ons volk verloren dio al zijn onderdanen zonder verschil van geloof of stand lief had een wijs Koning die t zijn eerste plicht achtto met ouderlijke zorg de welvaart van zijn volk te bevorderen De Beobachler het orgaan der democraten zegt dat aan s Koning s graf kan worden getuigd dat hij geen vgnnden had Voor Koning Karel gold wat de Wurtembergsche dichter van den rijksten Koning verklaarde nl dat hij zijn hoofd rustig kon nederleggen in den schoot van elk zijner onderdanen Nu Koning Karel zijn moede hoofd voor eeuwig ter ruste heeft gelegd scheidt het Wurtembergsche volk van zijn graf met de herinnering aan zijn goedhartigheid Behalve Keizer Wilhelm en Prins Heinrich van Pruisen kwamen Grootvorst Michael van Rusland Aartshertog Frederik van Oostenrgk de Groothertog van Baden en Prins Ludwig van Beieren de begrafenis van Koning Karel bijwonen De Duitsche Keizer is van de begrafenis te Stuttgart naar Berlgn teruggekeerd De Keizer reed na de begrafenis met een adjudant door de stail in een open tweespanner Z M werd echter niet herkend daar hij zijn baard heeft laten groeien Men verwacht spoedig nieuwe portretten Uit Kopenhagen wordt gemeld dat de Czaar en zijn familie 17 Oct Denemarken zullen verlaten De I reis zou dan nog over zee kunnen geschieden Ook is er sprake van dat de Koninklijke Deensche familie zal meegaan naar Petersburg om de zilveren bruiloft te viereu De lijdingen uit Centraal Rusland zgn hartbrekend Men kan zich eenigszins een denkbeeld van den nood vormen wanneer men acht slaat op de maatregelen die ter bestrijding genomen worden Uit elk district komen tijdingen van buitengewone bijeenkomsten die gehoudoii worden om maatregelen to beramen ten nutte der vervolkiqg opgaven van gevraagde en ingekomen gelden on plannen om verder te kunnen handelen Een der eigenaardigste van deze plannen is eene oproeping gericht tot schrijvers en dichters om de opbrengst van eene goheele uitgave hunner werken te besteden aan de lönigiug van den nood Ondortnsschen wórdt het land natuurlijk afgeloopen door bedelaars en behoeftigen voora is dit het geval in den Kaukasus De prg zon ler levensmiddelen beginnen overal to stijgen te Warschau zijn zij zelfs het dubbele van hot oorspronkelijke goworden voornamelijk ten gevolge van den vorbazenden uitvoer van aardappelen