Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1891

1891 N 4656 Woensdag 14 October GOUDSCHE COURANT j i eu trs tm yidverlentiehlad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlön kan geschieden tot een aur des namiddags van den dag der uitgave De boeren verlaten hunne dorpen in het district Jetinchef daar zij niets te eten hebben In andere districten worden boombladeren gegeten De roggeworm neemt sterk toe in den omtrek van Kazan Wanneer men dit gelezen hoeft zal b j menigeen de volgende gedachte opkomen Rusland wordt op dit oogenbiik erger geteisterd dan door een grooten oorlog Is nu niet evenals bij een oorlog de plaals van den alleenheerscher in het midden der bedreigde provinciën in plaats van in het buitenland I N G E Z O N d1eN Haag sehe amusementen Mijnki er de lUdacteHr Met veel genoegd las ik in uw laatste nr dat er gedurende het a st wmter seizoen 7 a 8 maal een extra trein zal loepen van s Hage naar Amsterdam via Gouda w iardoor de Goudsche ingezetenen dan in de gelegenheid zyn op gemakkelijke wijze van de Haagsche amusementen te profiteeren Behalve de Süiymtia coHcerten in het Gebouw voor Kuniten en Wetenschappen zal men dan in de gelegenheid zijn zoo men er de voorkeur aan geeft een opera of tooneelvoorslelling van Het tteierl Toonetl bij te wonen den Kon Schouwburg te bezoeken VVaarschijnlijk zal daarvan door onze stadgenaoten veel gebruik woiden gemaakt Doch zou het nu niet goed zijn k geloof dat U M de Redacteur daarmede vrlen genoegen zou doen als in de Goudwhe Courant steeds een paar dagen voordat 200 n extra trein loopt de verschillende amusementen werden opgegeven die op zoo n avond in den Haag to genieten vallen Dan was men hier op de hoogte eu ongetwijfeld zou zulks medewerken van den trein een druk gebruik te doen maken C Jfij willen iet verzoek gaante in overweging nemen Db Redactie SSJ Staats loteriJ 6 Klasse Trokking van Zaterdag 11 October No 6294 premie ƒ 3000 No 10995 ƒ 100 Prijzen van 70 883 4681 7224 10270 16395 18305 18933 20J60 1618 6170 808111244 17021 18718 19526 20474 1654 8534 8322 11429 17049 18803 19905 20720 2662 6674 8373 12923 17614 18931 20371 20927 4271 7109 10256 Vorige iijst No 20460 m z 10460 ƒ 70 PËTROLKUM i OTREKII GËi van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Kotterdam De markt was hoden vast Loco Tankfttst 7 40 35 Geimporteenl fust y7 50 Januari Februari levering 7 40 HaartApril AprilMei levering 7 30 November en Decem berlevering ƒ 7 36 30 ADVE RTENTI ËN Ueden overleed na lang en zeer smarl Tol Igden tot diepe droefheid van mg en mgne kinderen mgn innig geliefde Echtgenoote WOUTERA JOHANNA tan db BBINK in den buderdom van 45 jaren A DAM Qouda Kleiweg 11 October 1801 Blauwe Kasdruiven 50 Cent per pond t EEB81E KWALITEIT J GERRITSE1 Doet SALP s BAARD TINCTinjR geeft de natuurlgke kleur terug droogt spoedig op en wascbt niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrijgbaar bjj I A CATS ÖDJJ C HUW P Bz te Gouda Maatschappij tot Exploitatie ran Staatsspoorwegeu EN Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatscliappij ABONNEMENTSKAARTEN Met ingang van 1 November e k treedt in werking het eerste vervolg op het tarief voor Abonnementskaarten van 1 JuU 1891 bevattende deprijieen voor de nieuw ingevoerde ondergroepen la en lla en daarmede in verband staande aanvullingen der voorwaarden Exemplaren van dit vervolgtarief en der daarbü beboorende Spoorwegkaart zgn tegen betaling verkrijgbaar gtstetd aan de Stations alwaar ook verdere inlichtingen worden verstrekt LOTElN in de VERLOTIIMG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRIIVKM Ai Lan fe Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Goedkoop Solied Elegant s i Gangbaarste P l modellen j f s OOETHB V teyll 7 HBBZOO doIv Il p iM nl tl J pdo Jni £ 5S 44 wAOwii P i iekSi p X uwooijr B p dnijn 1 t ï erkrijgbaar te Qoada bij den Heer 0 A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MET ft EDLICH Versand OesehMt Leipzlg Flagwltz H rt QMiirtit befcemle veortTSffelIjke Hiltn llilel tegen Hoesten en Heesohheid volgen voorschrift van den Accademle Pro snor Dr Earlees te Bonn bereidde StoUwerok scbe Borstbonbons verpakt in gele pakjes en vooralen met den naam en stempel in rood lak van den fabrikant Frus Stollwerck iljn alom verkrijgbau in GOV DA bjj J H BOERS en C vaw VLIET Firma Zkldenbuk Co Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julias Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 STEEiVKOLEI Voortdurend in LOSSING de LADING Qrove Rulir EACHELEOLEN waamit wg tot 80 GeDt per H L aflereren vrg in hnis bezoi d contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelijk genomen JAN PRINCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Qovida 12 October 1891 Boekverkooping Bg de eerstvolgende VEILING kunnen nög enkele PARTUEN BOEKEN worden bijgevoegd Nadere inlichtingen ea voorwaarden worden verstrekt door den Boekhandelaar Snelpersdruk van A Bbimkhan ie ZooN Gouda TJtTedit H G VAN HÜFFEL De uit uve dezer Courant geschiede dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ue prgs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 Octobor 1891 De kapitoin kwartierm A W Van der Meer van het O I leger met verlof b t 1 te öouda heeft toeatemming bekomen om de lessen die aan de offi cierenleerlingen van het oudste studiejaar van den Interdancecursus in teohnologie eu voedingaleer worden gegeven bij te wonen Gisteren ia de stoomtram van hier naar Bodegraven gederailleerd Een der wagens raakte uit de rails en kantelde Gelukkig zijn er geen ongelukken te betreuren Men verzoekt ons belangitellenden opmerkzaam te maken op de godsdienstoefening Woensdag 14 October des avonds ten 7 Vi uur in de Kleine Kerk waar de Evangelist der Evangelitche Maattchappij G J van Woerden als spreker zal optreden om de belangen dier Maatschappij aan te bevelen Gisterenavond had in het lokaal HeUdei Folk op de Peper traat eene openbare santenkomst plaats waarin Mej M M Soholten uit Amsterdam de aangekondigde voordracht hield Geen plaatsje in de zaal wa onbezet en zeer vele belangstellenden moeaten onverrichter zake heengaan daar zij by geen mogelijkheid meer daarin konden D bijeenkomst werd geopend met gebed het zingen van een pealm en een toespraak van Ds A Wartena waarna genoemde dame het woord werd verleend Zü sprak over de drinkgewoonte bestreed die met overtuiging en kracht en toonde het nadoelige daarvan aan door menig voorbeeld uit de werkelijkheid Allereerst trad zü in eene vergelijking van den FEVILLETOIM UU iet Duiitci XVI H De nood kon hem verleid hebben een misdaad te begaan het waa immers mogelijk dat hij in woede iemand had neergeschoten kortom indien men zich eeenmaal met de mogelijkheid kon vereenigen dan kon men den gelukzoeker ook tot elke misdaad in staat achten Kn het was ook mogelijk dat de matroos van dit gevaarlijk geheim kennis had en den graaf met de onthullingen er van bedreigd had om hem een aanzienlijke som af te persen bet was mogelijk dat do graaf wellicht zonder te weten wat hy deed den matroos had gedood Het waren vreesetijke gedachten maar Gronau kon er zich niet over heen zetten of hij wilde of niet Maar was dan niet de schuld van Eeimann zonneklaar bewezen Had men by hem niet het eigendom van den vermoorde gevonden Kon er dan nog twijfel lestaan dat de koddebeier met zijn stok den matroos vermoord had Bekend had hü de schuld niet maar hot geval maatsohappelijken toestand van ons land vóór 40 jaar en dien van boden waaruit bleek dat de huiselijkheid degelijkheid en eenvoud van vroeger grootendeels waren verdwenen De uithuizigheid nam toe en daarmede ging gepaard het afkeurenswaardig gebruik van sterken drank dat dikwijls in misbruik ontaardde Wie kon in deze verbetering aanbrengen P Hoofdzakelijk de vrouw I Aan haar de schoone taak te zorgen dat echtgenoot en zonen het t huis zóó aangenaam en gezellig hebbon dat zij liever daar blijven dan koffiehuis en herberg op te zoeken In de eerste plaats moest zü een goed voorbeeld geven en nooit sterken drank gebruiken waarbq niet alleen jenever maar ook likeurtjes en dvocatenborrel streng moesten buitengesloten worden De invloed van de vrouw en de moeder kon en moest in deze vooral invloed oefenen Voorts moest hut sluiten van huwelijken aangemoedigd worden ea waar nog oo vaak de pronkzucht en weinige zuinigheid e haishondelijkheid der meisjes oonnak was dat v t jongelui zoozeer tegen het huwelijk opzagen m4est het opkomende geslacht eenvoud en andere huistiijke deugden worden ingeprent Den invUxrf vaiF de vrouw op het huiselijk geluk toonde spr aan door verschillende voorbeelden niet alleen uit den minderen stand doch ook uit hoogeren stand waarbij zij o a wees op de huiselijke omgeving van Mr Q van Tienhoven deu vroegereu Buiigemeester van Amsterdam thans Minister van Buitenlandsche Zaken waarin de heer A C Wertheim door een artikel in Eigen Baard ons een blik gegund had waaruit bleek hoe de werklust en volhardende ijver van den heer v Tienhoven voor een groot deel te danken was aan zijne gelukkige huiselijke omgeving waarvan mevrouw v Tienhoven Ie ziel was Spr betoogde voorts hoe de gevangenissen idiotengestichten weeshuizen krankzinnigen geetichten voornamelijk bevolkt werden ten gevolge van drank dat moordenaars bekennen behoort tot de groote zeldzaamheden £ n had Reimaon niet reeds te voren wegons een diefstal op den openbaren weg in het tuchthuis gezeten Al deze argumenten voegen zich bij zijn vermoedens om deze geheel te ontzenuwen Maar de argwaan had zich eenmaal genesteld Met den rechter van instructie er over te spreken zou dwaasheid zijn geweest deze was immers tegen den koddebeier zoo ingenomen en van diens schuld zoo vast overtuigd dat het voor de hand lag dat hü aan deze nieuwe ontdekking geen de minste waarde zou hechten Beter was het dat men een behendigen en bedreven politiebeambte met verdere natorschingen belastte die vrü van vooroordeel en geheel onpartüdig de zaak zou onderzoeken Gronau kende zulk een beambte die sedert eenige jaren een rustend leven leidde maar zich nog altyd gaarne met de ontkuooping van duistere raadsels bezig hield en wiens stokpaardje het in zekeren zin was zich met zulke zaken te belasten ÜadeUjk ging hy naar de woning van dien man met wien hy sedert eenige maanden büna eiken avond in het koffiehuis zat De inspecteur Rubens woonde in een tamelük afgelegen straat wie hem niet van uaby kende hield den kleinen heer met het vrieudelüke gelaat voor een welgestelden vrügezel die niets meer van het ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt misbruik en drong ten slotte met kracht aan bij ieder jong en oud man en vrouw aanzienlijk en gering om toch die onzalige drink gewoonte te latea varen die voor het lichaam nadeelig voor den geest hoogst verderfelijk is De spreekster een dame die reeds op leeftijd waa had vroeger nooit gedacht nogeens publieke voordrachten te zullen houden allerminst over deie zaak maar de hoogst bedroevende vaak allerelleodigste toestanden door drankmisbruik veroorzaakt hadden haar genoodzaakt zich aan te gorden tot den strijd Zij kon haren steun niet weigeren aan hen die dien kamp voorden en moert in deze getuigen Van daar een innerlijke behoefte om ook anderea daartoe op te wekken Zij sprak met warmte en blijkbaar uit innige overtuiging zoodat hare woordm diepen indruk maakten op het talrijk gehoor Ds Wartena sprak ten slotte een hartelijk woord van dank tot Mej Soholten voor hare voordracht waarop de vergadering met psalm gezang en dankgebed werd gesloten De NieuKe Sotterd Ct bent het volgende ingezonden ituk Geachte Heer Sedactevr I Na lang aarzelen gevoel ik mij gedrongen een weinig plaatsruimt te verzoeken voor het onderstaande Ik bon onderwijzer te Waddingsveen op het karige loon van 400 8 = ƒ 392 Hier gaat af ƒ 300 kostgeld en ƒ 2 gemeente belasting en ƒ 8 reisgeld om eens in het jaar mijne ouders te bezoeken zoodal het verschrikkelijk onaanzienlijk bedrag van ƒ 82 in het jaar of ƒ 1 67 in de week overblijft voor kleeren studieboeken vergeefsche soUicifatien enz Zegge l S7Vj in de week Dit is voor mij het loon als onderwijzer als opvoeder voor mij die de kinderen op moet leiden tot alle christelijke eu maat leven verlangde dan behagelüke rust ec een gezonden eetlust Tegenover dien man zat Gronau thans en de inspecteur wydde geheel züne opmerksaamheid aan de mededeelingen De kaptein wist dat hü op de stilzwygendheid van den ouden heer mocht staat maken hy behoefde dus niets geheim te houden en kon vrü f spreken Toen hü ten einde waa schudde de inspecteur bedenkelük het gryze hoofd en erkende de juistheid van vele vermoedens die Gronau ter nauwernood had durven uitspreken Daarna echter de handen op den rug gevouwen giug hy een poos in het vertrek heen en weer Ik wil de vermoedens die met den gevondenknop in verband staan niet geheel verwerpen zeide hy maar ge zult mü toegeven dat zij buitengewoonzwak zün zoolang geen verdere bewyzen gevondeo worden Zy kunnen even goed geheel en al ongegrond zyn en dan konden voor ons juist door een verder onderzoek vele onaangenaamheden ontstaan Men moest hot onderzoek zoo inriehten Waarde heer dat ik al hetgeen ons kan bloot geven strikt zal vermüden ligt in den aard der zaak maar een of ander onvoorzien gevat kan ons voornemen verraden en Hohenhausen zou het er dan niet by laten Het is zeker mogeUjk dat devermoedens gegrond zün maar wy mogen niet uithet oog verliezen dat die jager zooals go my zeide den graaf een doodeUjken haat toedraagt Ën na