Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1891

tÊÊÊffÊfftt deogde Toor mij wien ioo d gewichtig mbt als oproeder ia toevertrouwd Aan den Edelachtbaren Raad der gemeente verncht ik baleafd doeh dringend om eenige verhooging rnqner karige jaarwedde Niettegenstaande ik myne hoofilakte relfcreeg werd hierop afwgzend beschikt Nn komt er in den VoUcamderw zer fan October en stuk roer onder het opschrift AaD de kaak waaraan mjjn naam onafscheidelqk verbonden is want daarin wordt grore kritiek uitgeoefend op de kandelwqie ran den Edelachtbaren Saad van Waddingaveen in zake mgn verzoek om terhooging mijner jaarwedde Om der waarheid getrouw te blijven moet ik zeg r i dat ik myne toestemming gaf om mijnen naam het stuk te gebruiken om zoodoende de zaak van de veel te laag gesalarieerde onderwgzers te dienen vql ik met grond verwachtte dat dit op waardige wgze zou geschieden En dit ia op de grofste meest beleedi nde wqze gebeurd Ik spreek dan oök mqne verontwaardiging mgne groote afkeuring uit over de wqze waarop men de aak van de veel te laag gesalarieerde onderwijzers heeft gediend Bedactie vah den VoUaonderKyzer of wie ook de steller van het stuk moge zijn gg hebt haat gezaaid en gg moest overtuigen Gij hebt bitter gekrenkt eo gij badt op moeten wekken tot edele daden I Gg weet toch dat eigen belang eeno groote drgfTeer is in de maatschappg ja dat het egoïsme van alle menschelgke handelingen wanneer wg deze gaan ontleden de grondoorzaak bigkt te zgn Het moest u daarom niet verwonderen dat personen die de macht bezitten om de maatsohappetgke verhoudingen te regelen hrt meest voor zichzelf zorgen Al zgn dergelgke praktijken niet zedelgk te noemen atrafbaar zijn ze stellig niet Se machthebbenden regelen de verhoudingen zoo dat zg zalf te veel en andereu te weinig krijgen en iqn overtuigd dat zg goed handelen ja z jconnen leifs niet begrgpeo dat met anderen ontevreden worden met hun lot Wg onderwijzers staan in die positie tegenover de regeering Wg vragen om verbetering van onzen toestand en laten zien hoe ellendig die is en hebben de rechtvaardigheid aan onze zgde Doch wij behartigen onze zaak niet door in bitterheid des gemoeds anderen op onredelgke wgze verdacht te maken hen diep te krenken en te veronderstellen dat cij boos opzet hadden Niemand ter wereld wil uit innerlgken drang hot kwade Bg degenen die do macht bezitten de maatschappelqke verhoudingen te regelen is minder boos oplet dan wel vooroordeel in het spel VoUaimdentnjzer gij hebt verkeerd gehandeld op onwaardige op onredelgke wgze hebt gij gekrenkt Terbitterd Ik roep u als mgne ernstige meening toe overtuig I De redactie van den FoUaoTuiermjzer verzoeken wij Usrbq tevens wel te willen melden dat niemand uit Waddingsveen de steller van het stukje is Mgnheer de Bedactenr u zeer vriendel k dankleggende voor de verleeode ruimte heb ik achtendde eer te zijn Uw dienstw E TXM Bkozkr Waddingsveen 12 Oct 91 naag ik allereerst meent gg overtuigd te zijn dat de jager dien knop werkelijk op de aangeduide plaats gevonden beeft Ja Goed En hoe ia nw oordeel omtrent dengraaf Hg maakt op mg den indruk van een man die zgn waar gelaat achter een masker verbergt Ikheb Tan bet eente oogenUik af weerain tegen hemgeroeid Hebt gg hem vroeger gekend Neen antwoordde Gronau ik ben eerst sederteen jaar hier Het is waar daar dacht ik niet aan knikte de inspecteur Destgds was ik nog in dienst ik herinner mij den jongeling nog slechts zeer flauw Zon het niet mogelijk zgn een portret van hem uit dien tijd te krggen Hoeilgk zeide de kaptein Ge zult u herinneren dat de photografie vcjdr achttien jaren terOBuwemood was uitgevonden indien er dus werkelijk ew photografie van den graaf uit dien tijd bestond Dan kan men toch niet hopen daarin een f Blgkend portret te vinden Maar kan zich niet in et slot een portret in olieverf bevinden Dan moest gg er heen gaan om het te zien Gaarne Maar ons geheim O weeë geheel onbezorgd de graaf zal geenTermoeden hebben van het doel van mgn bezoek Gisteren ward door het bestnur dar Verseniging van burgemeester en secretarissen in Zuid Holland bestaande uit de beeren K P Zaalberg burgemeester ran Alfen P O Stoop van Goudswaard burgemeester van Zevenhuizen Bleiswgk en Moercapelle C L J Bos burgemeesters van Zegwaart en Benthuilen P J A de Bruine burgemeester van Zwgndreohl en P Lamaisou van Heen vliet seoretaris ao Kralingen op het stadhuis te Rotterdam san den naar Amsterdam vertrekkenden burgemeester mr S A Yening Meinesz namens de genoemde vereeniging als blgk van sympathie en hoogachting aangeboden een zilveren eerebeker Deze beker die uitmunt door zinrgke uitdrukking schoonen vorm en prachtige bewerking ia geleverd door de beeren J M van Kempen te Zonen te Rotterdam en ontworpen en vervaardigd in hunne fabriek te Voorschoten Jit een zeer gracieus gevormd en geomeerd voetstuk verheft zich de prachtig bewerkte beker Aan de voorzgde van dien beker prgkt het wapenschild der provincie Zuid Holland omgeven vaneen jarretière die het inscbrift draagt Provmoiale Vereeniginff van bur emeeêiers en tecretariuen Aan de achterzgde is het wapen aangebracht der gemeente Rotterdam terwgl beide wapenschilden met lauwer en eikeoloof zijn versierd Op het deksel vertoont zich een schoon gevormd en kunstig geciseleerd beeld dat mat de rechterhand den presidentahamer voert lerwgl de linkerhand een pglenbundel symbool der gezamenlgke gemeenten in ZuidHolland onvat en rust op een schild waarop de gemeentewet is voorgesteld Op den voet prgkt nog in fraaie letters de inscriptie Mr Vening Meinesz voorzitter 1880 1891 Bg vonnis van de arr reohtbank te s Oravenhage werd gisteren Jan Boom die den len October terecht stond beklaagd van moord op zgn zwager M lot 12 jaren gevangenisstraf veroordeeld ter zake van doodslag H H M M de Koningin regentes hebben eene gift van SOO geschonken voor het herstellingsoord roor drankzuchtigen Hooghullen Uit Beig Ambacht schrgft men ons De zoogenaamde Kerkweg is de kortste der drie wegen welke Be Ambacht met Schoonhoven verbinden Maar daar deze weg slechts een polderweg is was hg tot v r enkele maanden slechts in den foiner begaanbaal Het polderbesinur evenwel heeft aan den weg eene groote verbetering aangebracht door hem te doen koolaaachen Nog slechts 5 minuten weegs moeten deze verbetering ondergaan Daarenboven is het vro st gelcoolaaohte gödeelte ook gezand Dit zal achtereenvolgens met den geheelen weg plaats hebben Ia dit zoover dan zal genoemde Kerkweg een uitstekende binnenweg zgn Hen schrgft ons uit s Hags Ia uwe eoorant van 6 Oct II komt een uit De T overgenomen verhaal voor van vreemde middelen welke soms gebruikt worden om aan geld te komen In dat verhaal wordt melding gemaakt van iemand die middelen zegt te kennen om bg het spel onfeilbaar zeker te winnen en geld vraagt om voor gezamelijke rekening te spelen on eenige millioenen Wanneer ik mg met die taak belaat dan kunt gg mg haar ook geheel toevertrouwen Ik moet dan slróbti deze ééne voorwaarde stellen dat gg zoowel als de jager a onvoorwaardelgk znlt schikken in de maatregelen welke ik noodig oordeel Zonder bezwaar nemen wg die voorwaarde aan Weet ge geen middel om ons een stuk schriftvan den graaf uit vroeger tijd fe verschaffen Daarover kan ik met mgn oom spreken Met baron Von Buchenau Dat zou ik nietwenschen Wanneer men in Amerika inlichtingen kon inwinnen Daar ginds mgnheer Weet ge dan waarde graaf woonde En tot wien moeten wg onswenden Laugs dien weg zouden wg in het geheelniets bereiken tenzg een toeval ons ter hulp kwam Gronau kon daartegen niets inbrengen het was immers met zekerheid te voorzien dat zulke informatiën geen het minste gevolg zouden hebben Maar kan er dan in het geheel niets geschieden wat eenigszius schielijker tot bet doel kan leiden vroeg hij Bestaat er dan geen middel omons zekerheid te verschaffen De inspecteur was in gepeins verzonken reeds maakte bij het ontwerp zijner plannen Een portret en een stuk schrift zeide bg naeen poos indien ik die kon bekomen dan zou daarmede wellicht reeds veel zgn gewonnen En wat kan hef u baten te verdienen De Tgd zegt aan t slot van zgn ar tikeltje hoe zonderling het ook sohgoen moge tooh arschgnen hg de geldzoeker en zgn confraters ran tgd tot tijd nog dupes onder ons Nederianden vaan te treffen Dit is helaas maar al te waar vergun mij een ernstig geval meê te doelen dat kort geleden alhier voorviel Iemand uit s Uage n maksbalre zullen we hem maar B noemen leest zoo n advertentie in het Niemm van den Dag B een eenvoudig man die in zgn brieven blgk geeft niet bizonder geletterd of ontwikkeld te zgn schröft op die advertentie niet uit gekheid maar in allen ernst en ontvangt uil de omstreken van Pargs eon brief in het Hollandsch geschreven van iemand dien we gemakshalve maar S zullen noemen Deze vriend vangt zgn brief aldus aan Onder de ingekomen brieven op m jne annonce in het Nieaws ran den Dag trok de uwe wegens beschaafden vorm en eigenaardige kortheiil in de eerste plaats mijne aandacht Bg ontstentenis van andere gegevens moet ik wel oordeelen naar het bekende gezegde van Buffon ule ttj le c ett out l iotnnu en ik neem dus gaarne in dit geval aan dat de eigenschappen van ernst en logauteil welke ik van een asaooié verlang bij u naar wensch gevonden worden Het zal u zeker wel bevreemden dat iemand in het buitenland gevestigd een assooié in zgn vaderland zoekt en tevens dal eeno zaak welke op zoo erren afstand moet geëxploiteerd worden goene voldoende zekerheid kan aanbieden Bij een nader onderbond of wanneer ik hel genoegen zal hebben persooolijk kennis met u te maken zullen de bezwaren welke daaromtrent bg u mochten opkomen blijken onge grond te zgn Immers wanneer men langen tijd in het buitenland vertoefd beeft komt men spoedig tot de ervaring dat de gezegden omtrent Holland sche trouw en degelgkheid geen gdele klanken tgn en bg nsdero kennisname mgner zaak zal het u aanstonds blijken zg niet alleen onfeilbaar ii maar bovendien alle gewenschte waarborgen voor u aan biedt S vraagt verder in zgn brief of B in allen emsf op zgue offerte geschreven heeft en of B onrerwglil over 11 3000 kan beschikken Daarna schrgft S verder in dienselfden brief wil ik mg gaarne nader met u omtrent deze gewiishtige zaak onderhouden welke ik met alle bescheidenheid san uwe goedkeuring zal onderwerpen Nadat S nog verzekerd had dat hg zoowel langs tbeorelischen als empirischen weg aan B de overtuiging zou schenken dat de onderneming op absoluut zekere wgze groote winsten moei opb veren en opdat u zich van mgne honorabilitsit zoudt kunnen vergewissen zich aan A bad voorgesteld als een man van pi m 60 jaar oud ruim 80 jaar gehuwd met 5 kinderen en dat hjj zich onledig hield met het geven van lessen in de wiskunde eindigt S dezen brief mat stipte geheimhouding te verzoeken alsmede om spoedig antwoord daar ik mg voorloopig alleen met n in oorrespon dentie stel B beantwoordt dezen brief weder in allen ernst en eenvoud deelt meê dat t hem niet meé liep in zaken en met hét oog op zijn zeer talrijk gezin gaarne zgne financiën wilde verbeteren dat hg zgne affaire wel wilde en zou kunnen verkoopen en daarmede 2000 a 2500 zou kunnen overhouden doch dat hg geen 3000 zou kunaen fourneeren en alvorens een besluit te nemen meerdere êecurtteil Wellieht zeer veel wellicht ook in t geheel niets men moet iedere mogelijkheid aannemen wanneer men eens met den argwaan wil rekening houden dien ds jager beeft uitgesproken Die aigwaan kangeheel ongegrond zgn ik geloof zelfs dat hg hetIS maar met lulk een argwaan is het eigenaardiggesteld Heeft men hem eenmaal uitgesproken danmoet men er zich ook aan houden en weten watwaarheid en wat laster is En ge znlt mg ooktoegeven dat de zaak van een zeer ingewikkeldenaard is soodat men haar met de grootste voorzichtigheid Zeker I Maar gj zult het best weten hoe ergehandeld moet worden Hebt ge nn roor mg somshet een of ander te doen Voor toogeublik niet Wanneer de jager uden tweeden knop brengt dan zgt ge wel zoo vriendelgk mij dien te bezorgen Ouverwgld t ag ik den jager mededeelen dat de zaak in uwe banden is Neen doe dat niet zeide de inspecteur laten vij het geheim bewaren zoo is het beter Ilwensch alles vermeden te zien wat ons voornemes kon verraden M De kapitein was opgeitsan W En wanneer wenspht ge mg weer té zien vroeg hij Ik zou u wel verzoeken mg in mjjHwoning een bezoek te brengen maar ik vrees dat dit iWordt tervolfd wenschtte B ontvangt daarop weer een uitvoerigen brief van S waarin allereerst over de capaciteiten van den schrijver uitgebazuind wordt b r bij schrijft dat hg als wiskunstenaar zich niet door chimères laat verblinden dat hg onlangs bij het uitwerken van bet theorema van Bernouilli toteene bizondere ontdekking kwam dat wat men tot nu toe voor willekeurig had gehouden door mg aan een bepaalde wiskunstige wet werd gebonden dat het vermoeden dat zoodanige wet opspoorbaar was reeds sprak uit de onderzoekingen van Laplace en anderen otc etc waarna de schrgver verzekert dat het hier geene zaak geldt die aan kansen van verlies en winst zgn blootgesteld rnaar eene ondernoming waarvan de winsten vooraf met zekerheid kniinon bepaald worden en de uitkomst steeds hetzelfde hoet zgn en zijn brief voortzet met de meêdeeling mgn broeder die in ver band hiermede onlangs pensioen aanvroeg dat op bepaald werd zal hierbij gaarne als borg optreden zoodat de bedrijfgelden boboorlgk en solide gewaarborgd zullen ziju De dagelijks te maken winsien bedragen 160 gulden welke dagu Igks afgerekend worden en zullen u zoolang in zijn ffe eel toegekend worden totdat do inlegsom weder in uw bezit is teruggekeerd Daarna ont vangt u de helft der verder te maken baten enz De schrijver eindigt dezen brief met de wenscbeIgkheid te uiten om deze zaak nader te bespreken en stelt voor om te Brussel eene conferentie te houden waarbg A in enkele uren volmaakt op de hoogte der zaak gebracht zou worden en zou inzien dat wg met alle gerustheid de toekomst kunnen tegemoet gaan en die der onzen zullen verzekeren 6 neemt die propositie niet dadelgk aan doch stelt zgnerzijds voor om te s Hage bgeen te komen hetgeen S echter vergdelt door te beweren dat zijne lessen in de wiskunde hem beletten langer dan één dag heen en weer van huis te gaan en stelt nu voor dat B naar Pargs zal komen om zich te overtuigen van de vertrouwbaarheid der zaak en personen en wordt dag uur en plaats der samenkomst voorloopig bepaald terwgl de gepensioneerde broeder zich inmiddels in de correspondentie had gemengd en zgne diensten bad aangeboden met meêdeeling dat hg bg de conferentie te Parijs zou tegenwoordig zyn Na lang aarzelen besluit B naar Pargs te gaan met het stellig voornemen zich voorloopig niet te binden maar eenvoudig te hooren naar hetgeen men hem zal vertellen en laten zien Hg arriveert ter aangeduidor plaatse De betrokken personen zgn buitengewoon voorkomend en maken geen ongunstigen indruk op hen alleen is de pressie die uitgeoefend wordt bem wat te sterk naar zgn zin Onder anderen rertelt 8 dat hg reeds met het oog op de groote onderneming bet doceeren in de wiskunde heeft laten varen dat de operatie geschieden moet aan de speelbank in het vorstendom Monaco by Nizza dat het onder zoo n klimaat zeker aangenaam ezen tal ons vermogen dagelgks te zien aan groegen dat stipte geheimhouding dringend noodzakelgk is dat hg een schema van overeenkomst zal maken en toezenden en deze meer op wederzijds vertrouwen en oprechtheid dan wel op schriftelgke bepalingen gebaseerd moet zgn terwgl hj eindelijk na verzocht te hebben mgn respect aan Mevrouw uwe echtgenoote aan te bieden en de verzekering aan te nemen van mgne oprechte toegenegenheid roorloopig aftehad neemt tan B die thans besluit zgne zaak orer te doen en de onderneming te zullen wagen Kort na terugkomst van B in de residentie ont rangt deze ran S de mëedeeling dat hg zoo zeker is van het succes der onderneming dat hg plan heeft roorloopig drie maanden daar te Nizza te blgren om daarna mgne familie daarheen over te brengen Intusschen zoo vervolgt bij kunnen wg reeds ees aardige voorraad verzameld hebben zendt een conceptooninct toe en zegt zooveel vertrouwen te stellen in de rechtschapenheid van B dat hg zonder overeenkomst hem bet geheim reeds durft toevertrouwen hetgeen S dan ook werkelgk doet B door zooreel genoten rertrouwen overstelpt verkoopt zgne zaak spoort naar Pargs en vervolgens met de beide beeren S naar Nizza met welk succes Onder de bepalingen ran het contract roorloopig aangegaan voor den tgd van twee jaren komto a roor dat de bedrgfmiddelen steeds in contanten in kas aanwezig moeten zgn dat de winst dagelgks fgodragen of verdeeld wordt dat S verplicht is de werkzaamheden op zich te nemen en B gerechtigd deze bg te wonen en te helpen bestieren doch daartoe niet verplicht worden kan alsmede dat S bij afwezigheid van B de werkzaamheden voortzet en dezen dagelgks zgu aandeel in de winst doet toekomen Van die bepalingen heeft S een grerig gebruik gemaakt Den eersten dag te Nizza zag B dat S nu en dan ihet zilveren stukken niet met gouden munt speelde Getrouw hield hg hem in het oog En ofoehoon hg zich niet begrgpen kon dat S die toen men eenmaal te Nizza was gezorgd had dat hy alleen de gehoele 2500 speelgeld in zijn portefeuille had met zoo n kleinen inzet in korten tgd zooveel winnen kon liet hg dezen begaan en ontving s avonds van den eersten dag de overeengekomen winst Den roltreoden dag mocht de gepensioneerde broeder meê spclen en liet men B ook eens meê spelen doeh ieder afzonderlgk de winst werd s avonds weer behoorlijk afgedragen En den daarop volgenden dag Toen waren s morgens al vroeg de beide gebroeders S in sombere stemming het groote woord moest er uit de gepensioneerde broeder had de zaak verknoeid en het gebeele bedrgf kapitaal verspeeld Een heftig toooeel volgde B die de vaste innige overtuiging had das oumogelgk meer dan eenige honderden fr incs zoek gemaakt kon zijn achtte zien opgelicht en totaal geruïneerd doch kon wat er in hem omging niet meêdeelen aan anderen omdat hg zich niet in t Franech verstaanbaar kon maken en moest zich behelpen met de heilige beloften van den wiskunstenaar S die hem later voorthelpon en de geheele ƒ 2500 hem vergoeden zou zoodra S een nieuwen associé gevonden had terwijl B dan toch immers nog eene borgtocht had ten laste van den gepensioneerde die immers ais borg aansprakelijk was I Nadat B den goeden raad ontvangen bad om aan het gebeurde geene ruchtbaarheid te geven stil naar vrouw en kinderen in Holland terug to gaan en daar te wachten op de dingen die komen zouden zgn de beide beeren S in ongeloofelijken korten tijd aan de waakzame oogon van B ontsnapt en in verschillende richting naar het midden van Frankrgk afgereisd Wat nu te doen Hoe langer B er over nadenkt komt hij meer en meer tot de overtniging te ziju opgelicht en besluit hg dadelijk naar Pargs terug te gaan en die heeren S achter slot on grendel te laten zetten Hg gaat zich bij den strafrechter beklagen doch vindt geen gehoor omdat hg zich niet in t Fransch verstaanbaar kan maken en gaat daarna naar een hooggeplaatst landgenoot aldaar die hem wél verstond doch zeer weinig troost gaf Deze verzekerde hem vroeger reeds eene klacht van een ander slachtoffer van S te hebbun ontvangen doch dezen man oen Duitscher evenmin te hebben kunnen helpen hoe gaarne bij ook gewild had In wanbopigen toestand gaat fi naar zgn vaderland terug totaal geruïneerd want de gepensioneerde borg bleek voor geen dubbeltje goed te zijn De wiskunstenaar 8 liet niets meer van zich hooren totdat na herhaald onbeantwoord schrgven B met behulp van een fransch woordenboek telegrafeert Vous voleurs Retournez moi mon argent Dit telegram werd beantwoord door een brief van zoo lagen inhoud en waarin aan B zulke allergomeenste verzinselen naar het hoofd werden geslingerd als middel vermoedelgk om te bewerken dat B de zaak nooit meer zou aanroeren dat men reeds daaraan kan merken met welk soort van individu s B te doen heeft gehad £ r terwgl oenerzgds S bezig is met in deze dagen een Engelschman te verlokken om door middel van zgn geheim schatrijk te worden is anderzgds B zonder brood en zouder vooruitzichten aan het malen geraakt bedlegerig geworden en thans stervende Uit deze haast ongeloofelijke maar toch volkomen ware feilen moge ieder die dit leest deze leoriug trekken laat n nooit verleiden om zelfs aan landgenooten uw groot of klein fortuin uit banden te geven aan hozardspelers als bovenbedoeld want ge komt altgd bedrogen uit De Tijd bevestigt het bericht dal de leden van het z g centrum in de Tweede Kamer oen itnoodigipg hebben gericht tot de andere Roomsche leden om zich bg hen aan te sluilen Het blad voegt daar nog aan toe Daar w g echter meenden te weten dat de puMicatie van het bedoelde schrgven vooralsnog niet door de onderteekenaars gewenscht wordt hebben wij over de zaak gezwegen en vinden ook roor het oogenblik nog geen vrijheid om een tekstueelen inhoud bekend te maken Wij verwachten evenwel dat over enkele dagen alle bezwaren tegen de volledige openbaarmaking zullen vervallen zgu Bladen welke de eendracht onder de khatolieke afgevaardigden wepschen te bevorderen zuliea naar bet ons voorkomt wèl doen zich eveneens van Voorbarige publicatien of beschouwingen te onthouden Men schrgft aan de Anaterdamnur Zondag hield de Centrale Ra ad van den Soc Dem Bond vertegenwoordigd door de hh Coltof en Rot van Amsterdam te Heorenveen eene vergadering mot de Afdeelingen van den sociaal Democratischen Bond in Friesland om te besluiten zich al of niet van de Volkspartg te scheiden De vergadering die voor de pers niet toegankelgk was werd geleid door den heer Rot Er waren 13 afdeelingen Van Franeker St Anna parochie en Gorredgk waren brieven ingekomen houdende medodeeling dat zijgeen verlegen woordigers gezonden hadden van ooideel dat afscheiding niet gewenscht was De afirvaardigden van Leeuwardtu en Heerenveen bepleitten sterk dat afscheiding noodzakelijk was doch met 11 tegen twee stemmen werd besloten zich niet af Ie scheiden Vooral de afdeelingen Appelscha en Lippenhuizen waren sterk tegen afscheiding De Centrale Raad hield zich onzgdig Buiteoiandscb Overzicht Het stoffelgk overschot van Parnell is Zondag aan het station te Dublin te 7 uur s morgens aangekomen Een zeer groote menigte wachtte bet op De houding van het tolk was zeer eerbiedig De kist werd in een Igkwagen geplaatst en eene groote stoet werd gevormd door verscheidene Parnellistische leden van het Lagerhuis afdeelingen van de Nationale Liga en andere vereenigingen Zoo trok men naar het Stadhuis daar werden te 10 uur de deuren geopend en eene ontzagigke menigte drong naar binnen Do kist was op eene verhevenheid geplaatst en bedolven ouder kransen en bloomen Onophoudelijk kwamen er extra treinen aan uit alle streken van Ierland Het volk kwam van alle kanten aanstroora n naar het stadhuis niettegenstaande er voortdurend stortbuien vielen De orde werd geen oogenblik gestoord Even vóo r drieën toch de indrukwekkende optocht zeker een mijl laug naar bet kerkhof van Glasnevin De Igkwagen werd door zos paordeu getrokken Daarop volgenden do Parnellistische deputatieu vele leden van de Nationale Liga eu andere vereenigingen de gemeentelijke autoriteiten van Dublin Cork en andere steden en ten slotte verscheidene muziekkorpsen Langs den geheelen weg had zich eene deelnemende menigte geschaard uit alle deekn van Ierland silamgekomen Eenige anti Parnellistische deputatien hielden zich op een eerbiedigen afstand Ook gedurende dezen tocht werd de orde niet verstoord Over vijven kwam de stoet op het kerkhof aan De onafzienbare menigte verzamelde zich voor het hek en slechts een oogenblik had er eene onbeduidende rustverstoring plaats De kist werd ten slotte op een verhevenheid geplaatst en hot volk trok blootshoofds voorbij Een indrukwekkende lijkdienst die te zes uur begon eindigde bg maanlicht De liberale oud Miiiister sir W Haroourt wees in een groote rede te Glasgow op de treffende sterfgevallen van den Minister Smith en den beer Parnell en weidde uit over de tactiek der politieke partgen Gladstone zijn bestrijders enz maar over zgn denkbeelden betreffende een regeling van leriands zelfregeering weigerde hij in bgzonderheden te treden niet wenschende zeide bij te doen als lieden die het hart op de mouw dragen zpodat alle kraaien er in kunnen pikken Dit wordt hem door de Pali Mall Gazette die anders met zijn reede zeer ingenomen is kwalgk genomen Zelfs een Paus meent het blad zou zich schamen zulk blind geloof vsn zgn volgelingen te vergen De Oostenrgksohe Staatsbegrooting is bg de Kamer ingediend De uitgaven zijn geraamd opfl 684 620 378 het totaal der inkomsten is fl Uit Koostantinopel werd getelegrafeerd Von der GoltzPacha heeft een eigenhandigen brief ran den Sultan naar Keizer Wilhelm te Berlgu overgebracht In dit schrijven verklaart de Sultan dat de verandering van ministerie geen wgziging brengt in de staatkundige richting van Turkije en geeft hg voorts de verzekering van zgn vriendschappelgke gezindheid jegens Duitschland Keizer Wilhelm zond daarop een telegram waarin hij zijn dank betuigde en de verzekering gaf van zijn vriendscboppelijke gevoelens Niet al de Fransche pelgrims die in het Pantheon te Rome hun pen niet in bedwang konden houden werden door de politie over de grenzen gezet slechts met twee is dit geschied en de derde de hoofd