Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1891

f Mi Donderdag 15 October 1801 C F BIJSCH ONTVANGEN eene groote SORTEERING in alle genres en prjjzen alsmede nieuwe ZENDING Groote keuze ROKKEN DOEKEN TRICOT TAILLES eiz LÖTJË in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ BR1I KMAI Lanjre Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor ƒ 10 N 4657 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentidn kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave schuldige jjevaiigen gehouden daar het gerechtelijk ondorzoek nog niet was afgeloopen Eergisteren is DU ook die derde zekere seminarist Dreux van rechtsvervolging ontslagen en door de politie over de grenzen gezet Uit hot verslag van den minister van landbouw te Washington blijkt dat het gemiddeld gehalte van katoen 757 is in plaats an 80 in het afgeloopou jaar De oogst is laat en heeft mindfr geleden in de golfstreek dan langs de kust van den Atlantischen Oceaan De regon van Augustus en begin September en de daarop gevolgde droogte zijn oorzaak geweest dat de knoppen te vroeg uitgebot zyn maar de schade is over l algemeen gering Zie hier de gemicUlelde cijfers Virginia 78 NoorHCarolina 70 Zuid Carolina 72 Georgië 78 Florida 74 Alabama 76 Mississippi 74 Texas 78 Arkansas 76 Tennessee 70 Het gemiddelde cijfer voor maïs is 92 o De oogst is gedurende deze maand verbeterd en belooft een goede opbrengst De Tarwe zal 15 bushel per acre opleveren De opbrengst is na het dorsnhen gewoonlijk uitstekend Op t oogenbiik mag verwacht worden een middelmatige opbrengst van de oogst in het bekken vau de Ohio en de oogst van hel zomerkoren is grooter dan sinds jaren het geval is geweest Het centrum des lands bflooft ook een zeer rijke oogst doch van eenige streken van Californ e is de toestand ontmoedigend in t bijzonder van het dal van de 3an Joaquin waar de oogst bgna mislukt is De oogst van haver wordt geraamd op gemiddeld 29 3 per acre intusschcn een hooger cijfer dan oorspronkelijk verwacht was de gersi zal een gemiddelde opbrengst van 25 8 per acre geven uursrerlijke Stand GEBOKëN 9 October I ern Urt Franciscns ouders C SchoDien eo O van Riemftbergen 10 Aona Pbrresia ouiUr J H Umera en P O Prprrkamp Cornelia JohaoD OBcters C den Reijer en K de Ruijter 11 Adntnus oaderi J Plomp en J Bn der kroef I ndowika Wilbelmiua onder J Pape ea C C Blom I am bert Jan ooders P J an der Kleijft en L l Horois Wdhelmiaa Maria ouders J A Broo en M ernieij Wilbelmma ouden P u Scharle an en C SchooDdernoerd Cornell ouders C de Kaïjter eo T de Jonjt Wilhelmma oDdiTs C Hionendyk en J an Rgswijk 12 CathariDa Johanna ouders C Verstoep eu P an Wijk Johaoaa Maria oaders J DongclcnsDS en C in der Wolf OVkRLKDEN ran J Mastwgk W J van dca Brink L H Poehjn 4 m 10 October A Hoogendoorn huiivronw 7S j J M ivoningR 8 w 11 ADVERTENTIËN Xi a KQ tSX fSSl SS X ömaSI ♦ Den 16 October hopen CORNELIS V4N DU UBEN EN AGATHA KRCISHEEB huaneéOJABIGE ECHTVEBEESIGING te herdenken Gouda October 1891 ot te hniBirouw van A Dam 46 j Café SCHAAKBORU is WOENSDAG 14 OCTOBER wegens sterfgeval GMSLOIEN De GARNIZOBNS VOEDINGS COMMISSÏÊ te Gouda zal op MAANDAG 2 NOVEMBER e k op het bureel Tftn den Garnizoens Commandant des middags om 12 nur onder nadere goedkeuring Tan het Departement Tan Oorlog in het openbaar AANBESTEDEN De levering van Vleesoh en Vet en Spek voor het tydvak van 1 Januari tot en met 30 Juni 1892 en van Zout en Brandstoffen voor het jaar 1892 benoodigd voor de menages van het Garnizoen Onder de Brandstoffen ook begrepen de benoodigde hoeTeelheden Toor de wachten De Toort aarden liggen dagelyks ter inzage op Toormeld bureel Voor de Garnizoen Voedings Commiteie De Secretaris C DOORMAN LEERLINGEN die hunne winteravonden nnttig wenschen te besteden kannen goedkoop en degelijk onderricht verkrijgen in de FEMSCHE TAAL of in de Holl Takken LAGER ONDERWIJS L C J DE GROOT Crabethstraat 2 0 Hoofdonderw zer OpenlDara Verkooping om contant geld TE WADDINXVEEN op Dlosdag 11 October 1891 s morgens 10 nar in het Koffiehuis D 184 a d Gondkade Tan een KOFFIEHUIS INVENTARIS waaronder een goed BILLARD met toebehooren en Huishoudelijken INBOEDEL Informatien geeft de Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Door omstandigfheden wordt op een der beste standen te Rotterdam ter OVERNAME aangeboden een prachtige ZAAK zeer geschikt tooi nette jongelieden uit den Boerenstand Benoodigd kapitaal f 1500 BrieTeu onder lett Z hg den Boekhandelaar J M EERTËZES Van Alkemadeplein 32 Rotterdam STEENKOLEI Prima grove Kachelkolen 80 Ct per Heet FRANCO TflüIS P Krijgsman KANTOOR VEST O 161 GEVRAAGD eene ongeTeer 3 maanden kraams Adres Dr SIMON THOMAS Schiedamsche Singel 34 Rotterdam Aankondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Zevenhuizen maken by deze bekend dat krachtens Tergunning Tan HH Gedeputeerde Staten dezer ProTincie dd 6 9 dezer No 29 de passage Toor zware Trachten locomobiles gesloten Terhuiswagens enz orer het gedeelte der Dorpsstraat van den Znideindschen weg tot het huis bewoond door P HEIJ Tan den 12 tot en met den 26 dezer zal zijn APGESLOTEIT Zevenhuizen den 10 October 1891 Burgemeester en Wethouders Toornoemd De Secretarie De SurgemeetUr P ELSHOÜT STOOP sTËEMöLm Voortdurend in LOSSING de LADING Qrove Rulir EACHELKOLEN waaruit w tot 80 Geut per H L afleTereo Try in huis bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRI CE Cie KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 13 October 1891 IIEDOORRIS Eeltknobbela HoornyUes Hutdeelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel Terwj derd zouder de minste pfln te veroorzaken ook zelfs niet op de geToeligste huid Pr f8 per flacon met penseel 30 ets Alléén echt bö B SCHOLTEN Coiflfeur Eisch de handteekening van A v TOIJLL Snelperadruk tan A Beikkman Zoon Goads De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prjja per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 October 1891 VERGAD ING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag uSn 16n October 1891 dea namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel betreffende de uitgifte van gerioleerden grond tuuohen de Vrouwensteeg on de Nieuire Haven Het adres van J van Ham betreffende de huur ran oen stukje grond in de Kees Faassen Rolivagen De reclames in zake de Plaatselijke directe belasting op de Inkomsten dienst 1891 Maandag 19 en Dinsdag 20 October e k zal in de e gemeente een algemeone collecte worden gehouden ten behoove van de Geteitterdm door dm hageUlaff van 1 Juli in Limtmrg Gelijk men weet zgn talryke gemeenten in Limbnrg daardoor zeer ernstig getroffen Duizenden personen die bijns uitsluitend van den landbouw leven werden daardoor een prooi der eHeada Onnrekend het aanzienlijk nadeel aan gebouwen en tossohen toegebracht bedraagt de schade omstreeks i ton Vandaar dat w gaarne een woord ter aanbeveling dier collecte willen doen hooren en de verwachting uitspreken dat ook thans weer opnieuw al biyken dat de ingezetenen van Gouda voor niemand onder doen in roialiteit waar het geldt ongelukkige landgenooten te helpen In de zitting der Botterdamsche Arr Keohtbcak Tan gisteren werden veroordeeld J G W H C K en J V arbeider te Haastrecht bekl van diefstal van peren uit den boomgaard van W de Wilde aldaar tot 2 dagen gev ieder N de K huisvrouw van K H zonder beroep te III II I imn II iiiiiiii FEVILLETOIV Uit M Suiüc XVI 7 Het is beter dat u bjj mg komt viel de oude heer hem ia de rede ik woon hier zoo afgelegen dat niet het minste te vreezei is Maar neem tegen iedereen het stilzwijgen in acht I Mocht id uwe tegenwoordigheid over den graaf sprake zijn laat u dan geen woord van argwaan o er hem ontvallen Oronau knikte en nam afscheid Op het oogenbiik toen hq het huis wilde verlaten zag hü oen joDgmensch by wiens aanblik hij verrast staan bleef TheodoorP vroeg hü terwijl bij den bankiors oon de hand bood Gronauf antwoordde TheoJoor niet minder vemjt Wat voor den duivel voert u hierheen Ik woon roods sedert een jaar hier En wist ge niet dat ik hier woonde vroeg Theodoor verwijtend Ja zoker wist ik het maar ik hoopte steeds d op oen andore plaats aan to troffen ik dring mij iet gaarne op Dat noem ik u hoogst kwalijk Gouda bekl van diefstal van een stuk spek tot 14 dagen gov Chr A C 8 en J G 8 arbeiders te Capelle a d IJsel wegens mishandeling den 2n bekl tot 6 dagen gev en den 3n bekl tot 10 boete terwijl de In bekl werd vrijgesproken Voorts stond terecht B S varensgeiel te Oouderak die op 21 iug aldaar bedelde eu toen hy in het arreatantenlokaal werd gebraoht de deur daarvan beschadigde Eisch 2 maanden gev S dagen hechtenis en plaatsing in een rijkswerkinrichting voor den t d van 18 maanden Uitspraak Dinsdag e k Uit Ouderkerk a d IJsel schrijft men dd 12 October Bij de opening van de heden avond gehouden raadsvergadering werd de Baad op hoogst aangename wijze verrast door ds voorlezing van een brief van den beer E Hoogendjjk vad Cappellen alhier wnrin deze mededeelde dat z n op den 2Kat n September jl overleden broeder de heer Willem van Cappellen Jah Zn in jne laatste levensdigen SIÉ tte erf eiwni n fi a episdragen naraea hem aan de gemeente Ouderkerk aan den IJsel aan te bieden eene som van tien duizend gulden f 10 000 onder voorwaarde dat wanneer dit geschenk door het gemeentebestuur wordt aangenomen over de hoofdsom gedurende de eerstvolgende tien jaren niet zal mogen Worden beschikt en de interessen zulten moeten strekken ter vermindering van den hoofdelijken omslag dat na verloop van gezegde tien jaren over het kapitaal vr zal mogen worden beschikt en dat wanneer dit geschenk door het gemeentebestuur wordt aangenomen daarvan aan de erfgenamen lal moeten worden kennisgegeven bij missive of ander bewqs dooi al de ledsn van het bestuur geteekend Nadat een woord van hulde en Jank was gebracht Toch niet daar hebt ge het recht niet t e antwoordde Gronan men moef ieders zienaw ze eerbiedigen Ik kdn niet reten of miju bezoek uw familie aangmaam zou zijn Zij zal er zich zeer mede vereerd gevoelen Nd wat niet is kan nog worden Het was een schoon jaar dat wij indertijd samen sleten En een zeer moeilijk jaar zeide Theodoor Do gevaren van den oorlog voor oogen te hebben is ook geen aangename zaajc De eigenlqke reden van mijn koÉiat ia Bubens op te zoeken Mag ik vragen wat a tot kern voertP zeide hq Dat is geen geheim zeide Theodoor beduid Meo beeft mijn vader een kistje qiot b angr ke papieren ontstelen on de politie ka den dief niet ontdekken O ja ik hérisner mij mett sprak bg mijnoom van die inbraak waarbij do moordenaar vanden matroos werd gevangen genomeo Wat heeft Bubens daarmede uit te staan Ik wilde hem verzoeken den diet uit te vorsehen Zoo zei Gronau schijnbaar verbaasd houdt bg zich ook daarmede bezig Dat wist ik niet Zg t go iutiem met hem Intiem nu juist niet Ik ontmoet hem dikwijls des avonds in het koffiehuis Go weet men kan zoo mi on dan wel eens in geldverlegenheid geraken dan is het altijd aangenaam wanneer men een goeden vriend heeft die geen woekerrente berekent ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBllS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdTertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschynt aan den schenker word besloten deze gift op de gestelde voorwaarden te aanvaarden welk besluit aan de goedkeuring van Gedep Staten zal worden onderworpen De gemeen te begrooting voor het dienstjaar 1898 werd daarna behandeld en vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op ƒ 16 143 42 De Gemeente begrooting voor het jaar 1892 voor Zevenhuizen is door den Baad vastgesteld in ontvang en uitgaaf op ƒ 1B820 30 In de procedure van den grcndeigenaar te M tegen een landbouwer to Bijnsaterswoude waarvan de pleidooi onlangs in ons blad werd gemeld heeft de Bcchtbank te s Hage zich gisteren net den eisch tot aphUing der vorderingen in conventie en reconventie vereenigd do splitsing bevolen ea alsuu den eisch in conventie toegewezen het pandbeslag voorts van waarde verklaard en het vonnis uitvoerbaar verklaard bij voorraad zonder borgtocht De slagers te Bozendaal hebben den prijs van batTleesoh met niet minder don vijftien cents per kg afgeslagen Del bcke a De heer S H Maronier pred bjj de BemonstraDtsohe broederschap te Eottordam na van 1869 81 te Utrecht werkzaam te ziju geweest zal op 9 November den dag herdonken dat hij vói$r veertig jaren te Zevenhuizen in de evangeliebediening werd bevestigd van 1363 69 was b $ predikant te Leiden Naar aanleiding vau de beschikking van den minister van oorlog van 12 Sept waarbg eene nadere regeling is vastgesteld van de vrijwillige oefeniugan in den wapenhandel is den commissarissen des Kanings in de provinciën door den minister van binnenlandsehe zaken verzocht den inhoud dier in af drukken overgelegde beschikking ter kennis van dg Zijt ge weder in die verlegenheid f Dank je voor ja welwillende bolangstelliu zeide Gronau Isdumde Ik kan den hemel zij dank ontkennend antwoonfen ik heb juist schuld ver effend Maar het zou mQ zeer aangffleam zgn wanneer ge daarover niet verder wilde spreken mes wijdt niet gaarne iedereen in tgne omstandigheden in ge zult me begrepM hebben En welk belang zou ik daarbg hebben anderen in uwe geheimen in te wgden antwoordde owt ani zalven t Theodoor kalm Ik heb doen van uw vader f ig meerdoreu Zijt ge deelgenoot Nog niet maar het Op den bruiloftsdag Die ligt nog in het v i chiet Maar ge zijt toch reoda verkmfi f Geweest i Ik zou heden een gelukkig moa zgn geweest wanneer mijn bruid vermogen of een adellijk wapen had gehad In dit geval zou vader zijne toestemming niet geweigerd hebben Was dat hot eenige verwijt dat hg uw bruid kon doen vroeg Gronau Het eenige antwoordde Theodoor bitter Nu raad ik het overige Hij beval a aan de verloving een eind te maken en gij gehoorzaamde Ik deed hot helaas I Pan moogt ge het noodlot niet berispen gedraagt 2elf schuld van je ongeluk Van don man A