Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1891

ment 814 bladzijden zuiver correspondentiescbrifl naar genoemd leerboek De bezoekers aan het graf van Boulanger en mavr De Bonnemaiii te Eisene bigven nog steeds even talrijk on dagelgks is de rij koetsen van allen aard nog even groot Kon gansche wagen kransen is dezer dagen uit Frankrgk aangekomen Tien agenten en 4 iijkdienaars blijven bestendig op hun post om do orde te handhaven en nog heeft men Vrijdag namiddag versterking moeten aanvragen Te Kiowa in Kansas bekleedt eene mevr Paxton den burgemeosterspost en is er in geslaagd alle kroegen te sluiten De gevolgen echter scbgnen in hun heilzaamheid niet door de mannelgke bevolking te worden gewaardeerd ten miusto de mannen van zaken hebben in oen met zeer talrgke ondorteokeningen voorzien verzoekschrift er op aangedrongen dat mevrouw de burgemeesteres gelieve af te treden Onder de eerste onderteekonaars behoort deheer Paxton In het lokaal Amicitia op het Waterlooplein te Amsterdam had gisterenavond eene opaobare wijkvergadering plaat van wage da afd Amsterdam vaa den Sociaal Democratisohen Bond Volgens hot con vocatiebiljet zou als spreker optreden F van der Goes met het onderwerp Doel dor sociaal democratie Do voorzitter Ie heer Van Veolen doelde mede dat de hoor Van der Goes dezen avond oiot voor de vergadering zou spreken In de Amaterdammer Dagblad voor Nederland van 9 October in ean reactionair blad dus dat gekant is tegen de sociaal democratie had Van der Goes een brief geschreven getiteld Een ilille verklikker Spreker leest dezen brief voor en vraagt of iemand die zoo laag staat dat hg een dergelgk stuk zet in een reactionair blad waardig is voor deze vergadering op ta treden Wanneer Van der Goes in Comtaulia of in Redt voor Mlen zgn meening had geuit wai hot tot daar aan toe geweest doch het feit dat hg den Centralen Baad aanvalt in de Amsterdammer is zoo gemeen dat het bestuur der wijkvergadering meende het niet te kunnen verantwoorden Van der Goos hier te laton optreden Eerst moest het bestuur van de afdeeling geoordeeld hebben over het gedrag van Van dar Goes of een dergelgk persoon nog langer lid mag zgn van de partg Eane stem d Er uit met m I e De voorzitter De partg zal wrten haar Dezelfde stem zoo n dief zoo u De voorzitter mat luider stem haar zaken te regelen Geroep stilte schreeuw zoo niet Do voorzitter Voor dozen avond zal dus voor de vergadering optreden P H A Sohröder Am t Het Duitsch humoris sch waokblad Kladderadatach is nu verboden in het Keizerlijk paleis te Berlijn waar een daarin voorkomende caricaluur van dun Minister van Landbouw veel ergernis gegeven heeft deze heeft een reiziger die pas uit het Zuiden te Petersburg aankwam soms eau troep kiuderea gevonden liggende onder een dunne deken hongerig au ongekleed Timmerlieden smeden alle handwerkslieden verkochten hunne gereedschappen om brood te kunnen koopen en dan verder maar ta bedelen Iedereen was volkomen geneigd om te werken zonder loon alleen voor dan kost Groote streken liggen kaal en onbebouwd niettegenstaande de boeren zaad gekregen hebben om hun land te kunnen bebouwen Maar zij hebban het opgegeten Natuurlijk zal dientengevolge de hongersnood in hot volgend jaar nog veel erger zijn Te Samara zgn er vau de duizend huisgezinnen slechts twintig die voedsel hebbon de bevolking wordt daar oproerig De soldaten besloten daar om van hunne rations dagelijks een half pond af te staan voor de noodlgdeodeu Van den ellendigen toestand wordt druk gebruik gemaakt door de kuluks de woekeraars in Rusland tegen wie zich een sterke verontwaardiging begint te openbaren Het zgn de hardvocbtigste wezens ter wereld en elke boer heeft tienmaal liever met den zoo beschimpten Joodschen middenman te doen dan I mot een kulak Het zijn eenvoudig do rgkste boeren in elk district dio geld leeneu tegen woekerwinst eu daarbij eene onbeperkte macht vorkrggcn zelfs buiten do grenzen der wet Een ander gevolg van dan hongersnood zal zgn dat de scholen zullen worden gesloten Te Shadrinsk is dit reeds het geval In da provincie Kasan is besloten geen voedsel te geven aan mannen van achttien tot vgf en vgftig jaar zij moeien er voor werken Hel is oclifer onmogelijk om werk te vinden voor hen allen en da luiaards moeten in olk geval sterven Knapen en grgsaards krggon dertig pond graan per maand Het provineiaal bestuur van Kasan heeft jbesloten em de boereu in de gelegenheid te stellen vijfen zeventig percent van hot land te bebouwen door hun het noodige zaad te verstrekken In tegenstelling met de tijdingen uit Rusland sproken do berichten uit Griekenland op het oogenblik van da bgzondere welvaart waarin zich alle doelen des lauds verheugen ten gevolge van den buitengewoon ovorvloedigen oogst Do opbrengst aan koren in Thessalië en aan krenten olijven en druiven in de Peloponnesus en elders is ver boten de schatting Do landbouw in Griekenland is inderdaad veel meer ontwikkeld dan eenige jaren geleden Ook de handel is daardoor zeer levendig on levert uitstekende uitkomsten PETROLEÜM IVOTEERIIVGE van da Makelaars Oaatzlaar di SchalkwUk te Rotterdam De markt Tvas hodon onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari levering ƒ 7 30 September Ooiober November6n December levering 1892 ƒ 7 26 Stanislaus Zalewski waarschijnlgk el de oudste geneeskundige ter wereld is onlangs te Bordeaux overleden Hg was bijna 111 jaren oud den 26en Dec 1780 werd hg te Warschau geboren Zijn ouders werden verbannen en sinds 1 790 woonde hg mat ban ta Parijs Tot zijne zeer talrgke herinneringen behoorde ook de onthoofding van Lodawijk XVI waarvan hg voor een venstor achter een gordijn verborgen getuige was Zalewski maakte ook den tocht naar Rusland mede Na zgn terugkomst lagda hg zich toe op de geneeskunde an jarenlang was hij dokter te Bordeau Sedert dertig jaren leefde hg stil van een klem pensioen dat da Fransche Bogeering hem verleende ADVERTENTIËN DE NIEUWSTE MODELLEN VAN Dames en Eünderlioedeii M L KIIMT V Dam WIJD8TRAAT A 174 BDltefliandsch Overzlclit Volgens de Fransche wet kan het lerscha bindligafonds ta Parijs tan bedrage van 40 000 £ tengevolge van ParncU s overlgden niet bigven staan op den naam van Mac Carthy die met Parnell bet fonds beheAide maar moet het voor de helft overgeschreven worden op den naam van Parnell s erfgenamen Dit bericht veroorzaakt ontsteltenis onder Parnell s tegenstanders welke vreezen dat diens erfgenamen de 20 000 JC zullen opvorderen ten einde daarmede den strgd met de tegenpartg voort te zetten Deze vrees schijnt bevesiigd te worden door aene gisteren avond gehouden vergadering van leiders der Parnellisten onder voorzitterschap van Power waarop besloten werd Parnell s beleid onveranderd en strikt voort te zotten Daarna is er een manifest aan het volk uitgevaardigd De leiders zeggen daarin oa Getrouw aan onze beginselen willen wij eene conventie van lersche volksmannen bgeonroepoD ten einde uit naam van het lerscha volk de middelen te beramen tot uitvoering van da aanwijzingen door Woileo en Katoeoeo wm mmmm Toor Msunen Vronwen en Kinderen SCHENK en Zn Jf Hiermede berichten wfl ü de ontvang t der alsmede de NOUVEAUTÉS Toor Gez JIIICH4EL QOUDA R gemeentebesturen te brengen opdat an die zjjde de deelneming aan de bedoelde oefeningen bevorderd en door de burgemeesters on commandanten van sohutterqen gehandeld worde overeenkomstig het in punt 4 en 3 der besohikkiug bepaalde Het zal den minister tevens aangenaam z jn indien do genoemde commissarissen de bevelhebbers en de militaire afdeelingen of de hun toegevoegde hoofdofficieren met betrekking tot de vrgwiUige oefeningen in den wapenhandel op hunr e aanvragen de gewenschte inlichtingen en adviezen willen verstrekken en hen daar waar dit tol bevordering der zaak kan dienen met de gemeen tebesturen in betrekking willen stellen Uit de 609 sollicitanten naar de betrekking van eersten bediende op het bureau der Maatschappij tot Nnt van t Algemeen is jl Zaterdag door het hoofdbestuur dier maatschappij tot eersten bediende op een traotament van ƒ 900 benoemd de heer G Leopold te Haren bij Groningen De benoemde is in het bezit van bet diploma eindexamen H B S 5 j cursns eii daarna gedurende eenige jaren w erkzaam geweest ais boekhouder correspondent Uit Soheveningen wordt aan het Utr BagHad geschreven De vreemdeling die in de laatste dagen door het prachtige herfsjweder nu helaas in wind en regenvlagen verkeerd mocht zijn uitgelokt voor de eerste maal Scheveningen een bezoek te brengen zou zich ter namvernood kunnen voorstellen dat nog geen Teartien dagen geleden een gansche wereld van tonristen en badgasten zoowel stad en landgeuooten Is vreemdelingen het strand en de duinen bevolkte en daaraan kleur en leven schonk Nu ia alles tot weemoed stemmend eenzaam en stil Het druk bezochte Karhaus het vroolyke ont psnningsoord Seinpost de fraaie hotels ds winkelgalerijen met hare rijke en bonte verscheidenheid Tan uitatalliugen allen zijn verlaten en gesloten en dechts de huisbewaarder gluurt nu en dan door het ebuchtar op een kier geopende vensterluik Slechts hier en ginds dwalen nog enkele Hagenaars die van geen scheiden schynen te willen weten tnsachen de duinen of langs het strand en staren met bewonderenden en dankbaren blik op de velerlei heerlijke plekjes waar zij dezen zomer trots het booze weder zoo menig genoegelijk uur met vrienden en bekenden mochten doorbrengen Het is inderdaad te betreuren dat al de voortreffelijke inrichtingen tot herberging en ontspanning de vriendelijke eui bekoorlijke pleisterplaatsen die hier in da laatste jaren te midden van een zeldzaam Bchoone en indrukwekkende natuur zijn tot stand gekomen met t daarin gestoken aanzienlijk kapitaal gedurende minstens acht maanden van het jaar nuten renteloos moeten blijven en er nog geen ondernemend man heeft beproefd Soheveningen ook gedurende het winterjaargetijde als gezondheids en herstellingsoord zijne aantrekkelijkheid te doen behouden Dit is een vraagstuk dat wel de moeite waard is te worden overwogen Prof Donders had over Soheveningen als winterTerblqf wij hoorden het uit zijn eigen mond een zeer gunstig oordeel mits de hotels even als te Davoz zoodanig werden ingericht dat de bewoners beter dan nu teg n den invloed van de zuid en verlangt men dat hg een onwrikbaren wil toont aar het geldt een eenmaal genomen besluit te handhaven i F n toch bestaan er omstandigheden waarvoor ocfc de man bukken moet zeide Theodoor er komen Oku zwakke uren ƒ Dat is geen veroniaebnldiging I Ik wil mij ook niet verontachuldigan ik weet dat ik als een dwaze knaap en niet als een mangehandeld heb Maar wat baten nu verwijten Berouw komt te laat Ën hoe gaat het mat u Koenraad Destqds spraakt ge zeer onverschilligover de vrouwen Deed ik datP antwoordde Oronau Ik weetbet zelf niet meer wellicht had ik mgn bqzondereredenen daarvoor Ge doet het dos nu oiet meer Wanneer ik ze nu lUoet beoordeelen dan kanik niet ontkennen dat het vrouwehart mg eenraadael is Bemint ga r een Waarom zou ik het loochenen Maar het gaatmg in dit opzicht juist als u alleen met dit verschil dat ik degene ben wien het vermogen ontbreekt en dat ik met aan mademinnaar ta strgden heb die behalve een hoogeron titel een millioen in deweegschaal kan werpen Indien de dame daar da grootste waarde aanhecht Zij niet maar haar vader wel i noordwestel ke stormen dïA Jiier of en toe geweldig kunnen spoken werden beachètayd De Zeelucht is gezond en versterkend de omgeving is aangenaam en gezellig en biedt eebe afwisseling aan dia mm op geen enkele badplaats in dio mate zal aantreffen Voor den Hoogen Baad werd behandeld hot beroep in cassatie van H K M v G arts te Heusden door do rechtbank en het hof te s Hertogenbosoh veroordeeld lot f 100 boete en 150 te betalen aan de beleedigds party met machtiging aan deze om het vonnis te doen aanplakken ter zake van opzettelyke beleediging den heer H burgemeester der gemeente Heusden aangedaan toen deze was in de rechtmatige uitoefening zyner bediening Bekl had nl een schrijven aan den gemeenteraad van Heusden gericht hetwelk in de openbare raadsvergadering van 23 April 1890 ingekomen door den burgemeester voorzitter van den Raad werd voorgelezen en waarin voor den burgemeester op diens nederige afkomst wjjzendc beleedigende uitdrukkingen voorkwamen roet eene toespelliug van de fabel van H de Veer Fidel geschoren on geknipt De veroordoeling was o a gegrond op de bekentenis van bekl dat hg den burgemeester niet beter zou kunnen treffen dsn door middel van bedoelde fabel Tegen het veronrdeelend vonnis en arrest is door requirant ééa middel van cassatie vo orgcsteld waaromtrent adv gen Van Maanen op 2A Oct conclusie nemen zal De Haagsche briefscbrqver der Zaanlandtche Ct heeft met groote ingenomenheid kennis genomen van het bericht dat de regeering voornemens zou z jn bij het departement van waterstaat eene afzonderlgke afdeeling Landbouw onder de leiding van een erkende specialiteit in t leven te roepen Hij acht het echter aanbevelenswaardig in dit geval het denkbeeld te verwezenigken geopperd op het internationaal landbouwcongres om de regeeringen der verschillende landbouwende Staten uit te noodigen aan don naam van het departement waarbg de belangen van den landbouw worden behandeld die aanduiding toe te voegen Ër is zeer veel voor ta zeggen Vooral uit een internationaal oogpunt verdient het aanbeveling want in dan vreemde weet men niet tot welk departement zich te wenden over zaken van den landbouw Niemand zal bulten ons land op de gedachte komen dat het ministerie van Waterstaat enz meestal buiteu onze grenzen ministerie van openWre werken genoemd met de landbouwaangelegenheden is belast Wemlen zich belanghebbenden tot het departement van biunenlandscha zaken of een ander dan wordt aan de adressen geen gevolg gegeven of ondervindt althans de afdoening die vaak spoed eischt groote vertraging Bovendien zegt de schrgver het kan moeielgk worden betwist dat in onzen Staat da landbouw ais tak van volksbestaan van even groote zoo niet van hoogere beteekanis is dan handel en ngverheid we zijn meer een landbouwend dan een industrieel volk Waarom dan aan den gewichtigsten tak van onze nationale werkzaamheid niet ofiÜcieel den rang gegeven dien deze verdient Dat da Begeering daarop bedacht is blijkt thans en ik juich het van harte toe maar men blijve nu ook niet halverwege utaan en passé in overdrachtelijken £ n cal zg Lich wnf r aan den wil van haar vader onderwerpen Naar alle waarschgnigkheid ja I Mgn nicht bezit liet den moed en de volharding om aan zulke stormen het hoofd te bieden Uw nicht vroeg Theodoor Freule VonBuchenau Geraden Hm I dan weet ik al wie ja iqedeminnaar is Nu Hoheahansen kan aan zgn eohtgenoote meeraanbieden dan kapitein Von Grooau Kent ge den graaf Wi beheeren yn geld Hoe oordeelt gg over hem Om die vraag te kunnen beantwoorden zouik hem beter moeten kennen antwoordde Theodoor ik heb hem slechts tweemaal vluchtig gezien eerlgk gwegd heeft hij geen zeer gunstigen indruk op mijgemaakt Zgn trots zal u afkeer hebben ingeboezemd Zgn trots minder dan zgn praatjes Wat wilt ge daarmede zeggen Ik kan u dit niet nader verklaren ge zoudtar u ook bezwaarlijk mede tevreden stellen wanneerik u zeide dat een inwendige stem mij voor hemwaarschuwt Bovendien heb ilc tijd noch gelegenheid om hem gade te slaan het valt dus bijzondermoeiigk een oordeel te vellen Gravin Von Hohenhausen zijne zuster is immers met uw natf verloofd ik vrees dat ge in dan strgd tegen den zin het spreekwoord toe a tout seigneur tout honneur Practisoh is er misschien eenig bezwaar de toevoeging van landbouw aan den tegenwoordigea tital van bet departement van waterstaat zou dien titel wat al te lang maken Departement van waterstaat handel ngverheid en landbouw Waarom zou man echter niet tgeheele ministerie herdoopea en eau minder uitgebreideu naam geven P Zelfa de moeielgkheid dat men bg verkorting die takken van volksbestaan welke thans uitdrukkelgk worden genoemd zou achteruit zetten is te ondervangen door de keuze van ééa man dia éa waterstaat eu handel en ngverheid ja zelfs scheepvaart en spoorwagen die thans ook niet mot name zgn aangewezen omvat Men zou het Departement kunnen hordoopen in Depart van landbouw en verkeer Verkeer omvat toch waterwegen met alles wat daaraan is verbonden handel en ngverheid scheepvaart en spoorwagen Geen enkele tak zou door de keus van dien naam verongelijkt of achteruit gezet worden vele bronnen ran welvaart zouden er bevrediging door vinden en aan den landbouw zou men ten volle recht laten wedervaren De Maatschappij Apollo te Amsterdam commissarissen de heeren mr W van Lenuep prof dr H C Bogga en F J Arntzenius die aan kunstenaars boven de 65 jaar of aan hunne weduwen en weezen een jaarlijksche uitkeering doet heeft in zijn bestuur aena wijziging ondergaan Da heer Louis Bouwmeester ia op de laatste vergadering tot 1 voorzitter benoemd terwgl de heer J Holtrop tot 2 voorzitter is gekozen evenals de heer Kiehl tot 2 secretaris De heeren Benavente en Brouwer werden benoemd tot 1 en 8 muziekcommissaris Dan 29 October a s wordt in den Park schouwburg welwillend door den hoer de Groot daarvoor afgestaan het bekende drama Ben Leil zoon van dan nacht op gevoerd De hoofd ollen zgn in handeo van da heeren Louis Bouwmeester Willem van Zuylen Polbarst en da dames Cath Beersmans Chr Poolman e a tarwgl juffr Joh Albregt dezelfde rol zal vervullen dio hare moeder voor vele jaren heeft gespeeld Da raad van bgstand die veel belang stelt in de maatachappij dealt mede dat men door donoteur te worden van af 6 per jaar in do eerste plaats hot nuttige doel steunt en verder jaarlijks 2 gemengde voorstellingen kosteloos kan bijwonen Deze voorstellingen worden in October en Fobrnari gegeven Gaarne steunen wg deze goede zaak die reeds veler sympathie verworven haaft Do raad van bijstand bestaat buiten tal van kuastvrienden uit de heeren H Th Boelen voorzitter Stadhouderskade 57 W A v d Mandere penningmeester Oosteiode 28 en M Merens secretaris Prins Hendrikkade 144 te Amsterdam Bg gelegenheid van het internationaal Stenogra fenCongres te Berlijn van 26 September tot 4 October gehouden waaraan tevens eene tentoonstelling verbonden was werd aan de Nederlandsohe Steno grafanVereeniging Willam Stoize de zilveren medaille toegekend voor da als oefeningswerk nauwkeurig in Stenographic volgens de leerwijze StolzeWéry overgezette ingezonden litararisohe werken Tegelgk werd aan den heer A T van t Hoen te Delftshaven een diploma uitgereikt voor het stenographisch overschrijven van Het Nieuwe Testa medeminnaar betwgkan zult en dus zou t wellicht maar het beste zgn uwe hoop vaarwel ta zegden Uoa sohielgk is dia raad gegeven I zeideOronao Maar wat ult ge doen wanneer de graatnaar de hand van uw nicht dingt en uw oom ze ham toezegt Wilt ge uw gelukkigen medeminnaar aiidagen Wat zoudt ga daardoor winnen I Wat ik doen zal kan ik nu nog niet weten antwoordde de kapitein ik moet afwachten welkenloo de dingen nemen Hier zijn wg aan uw huis Theodoor was bigvan staan Wilt ga niet binnen komen vroeg hg Ikzal u aan mijn familie voorstellen Heden niet zeide Gronau Ten eerste ia mgntoilet niet voor een bezoek in orde en ten tweedeben ik ook niet in da noodige stemming de eersteindruk zou dus geen gunstige zijn Papa zou vereerd zijn Hm wie weet schertste de kapitein In dokantoren der kooplieden an bankiers ziet men eenuniform niet gaarne en uw papa zon wellicht vreezen dat ge door mg op oen verkeerden weg zoudt worden gebracht Men verwgt immers aan officiere voortdurend dat zg verkwisters zijn zoodat een soliiJ man zich op een behoorlijken afstand van hen mo houden Papa zal u dit verwijt niet maken Wordt vervolgd den orerieden hoofdman nagelaten Alle oerigke Ieren die van meening zijn dat alleen lerscha volbvertegenwoordigers de lersche politiek behooreo ta besturen zullen ons welkom zijn Maar wg willen niets te doen hebben met de mannen die veiautwoordelgk zijn voor de breuk iu de nationale partij en die op bevel van buitenlanders den eersten en hoogslen aller patriotten tot den dood toe gelasterd en hem vermoord hebben De hulde gisteren aan prof Virchow ta Beriijn op zgn 70en verjaardag gebracht door da overheid van staat en gemeenten dour uuiversitoiten en geneeskundige veteenigingeo in het binnen en buitenland was bijzonder indrukwekkend In de feestzalen van het Kaiserhof was het een onafgebroken stroom van gelukwenschon mot aanspraken overhandiging van adressen on van foestgoschenkon en dit duurde verscheidene uren De Keizer verleende aan prof Virchow da groote goudon medaille voor kunsten en wetenschappen Nauwelijks was koning Karel fan Wurtomborg in de vorige week overleden of van ondersoheidono zijden werd de vorwachting te kennen gegeven dat de nieuwe Koning eeno andere politiek zou volgen en dus aan ander ministerie zou benoemen Men wist dat in alle geval de minister van financiën do heer von Renner zou aftroden daar hg wegens voortdurende ziekelijkheid op zijn hoogen ouderdom reeds eonigen tgd geleden ziju ontslag had willen vragen maar wegens den toestand van koning Karel daaraan uog geen gevolg had gegeven Thans echier hooft hg dit met vermelding der bestaande reden gedaan terwijl do overige ministers to gelgkortgd hunne portefeuilles ter beschikking des Konings stelden Ten gevolge hiervan is de hoer von Renner eervol ontslagen en de miuiater preeidont bij don Koning ontboden die hem onder verzekering van ziju volle vertrouwen hoeft verklaard gaene verdere verandering in het ministerie te willen maken Met koning Karel van Wurtemberg dio na een langdurig smartelgk lijden in deze week stierf is weor een van die Duitsche vorsten ten grave gedaald dia in 1866 eene vijandige houding aa inamen tegenover het zegevierende Pruisen eu die iu 1370 71 wel is waar om politieke eu nationale rodenon toegestemd hebben in de vorming van het verbonden Duitsche rgk maar toch in d grond van hun hart don nieuwen toestand niet welwillend gezind waren De tegenwoordige koning van Wurtemberg Wilhelm II behoort tot een jonger geslacht dat niet meer te kampen noeft mot onaangename herinneringen aan het verleden en zich oprecht verheugt over de cenhifid van hot Duitsche rjj Is over iets dat eenmaal bestaat en onveranderlijk is en dat bovendien roden geeft tot tevredenheid yao deze gezindheid van den nieuwen koning dia ook zijne militaire loopbaan in da Pruisische garde heeft doorgemaakt getuigt do bijzonder hartelijke toon dor telegrammen die na den dood van koning Karel gewisseld zgn tusschen don koizor en den Wurtemborgschen vorst Do woorden die de koning tot don koizor richtte üit volle overtuiging bigf ik evenals sinds jaren als Duitsch soldaat thans als Duitsch regent onwrikbaar in mgne trouw aan den keizer en aan bet rijk geven zulk eene besliste en vrgwiUige aanhankelijkheid aan het vereenigde Duitschland te kennen dat zij overal in het rgk iu t bijzonder echtor in Noordduitachland oen aangename indruk gemaakt hebben Oe wabische volksstam in Wuitamborg houdt zich van alta Duitsche stammen hot hardnokkigst vast aan zijne oude traditiën en heef tzich veel moeilijker en langzamer aan het nieuwe bestuur eu do NoordDuitsch Pruisische leiding gewend dan b v Baden of Beieren Maar het assimilatie proces is toch bijna volmaakt tot stand gekomen de zeor sterko volkspartij in Zwaben die voorheen te recht als de meest antiPruisischo on particnlaristischa partg bekend stond en die nog zelfs in het voorjaar van 1670 naar Frankrgk overhelde heeft al lang oen eerlgken vrede gesloten mot hot nieuwe Duitsche rgk De troonaverandering in Wurtemberg vormt nu cenigszins het einde zg het dan ook slechts wat bat uiterlijk betreft van het particularisme in Zwaben Do overleden koning was noch politicus noch militair eene stille teruggetrokken natuur die geene partg of geen meosch eenig kwaad deed en over wiens dood hot I geheala volk ook de Zwabische democraten I oprecht rouw draagt Zelfs sommige vreemde handelwgzen van dsn vorst in t laatst zgus levens toen hij in zgne ziekte zich liet oeetnomen door vreemde avonturiers van twgfelachtig gehalte die zgn geest met spiritistischen hokus pokus bezighielden hebben hem de hefde van zgoo onderdanen niet doen verliezen hoezeer ook zgn intieme omgang met zulke menschen ergernis wokte In Eusland blgfl steeds de groote ellende heersohen Dat is zeker Het is echter buitengewoon moeiigk om juist te vernemen welken omvang do hongersnood reeds heeft gekregen De ervaring leert echter dat de telegrammen van den Londenscfaen Standard hal meest ta vertrouwen zijn Volgens