Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1891

1801 o 4058 VrUdag 16 October GOUDSGHE COURANT iemvH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Goedkoop Solied Elegant sï fe Gangbaarste S jÊ modellen j fi i © 7 0 BTHH V i nl tl HBBZOO l p doiUn S6 1 aOBTBB p dof Ui COSTAUA P p doxUnSa AS De liuendlng van advertentiön kan gesohieden tot ödo nnr des namiddags van den dag der uitgave AIiBION 3i lVf JLT fl W I V TBAirXZJNp d ii jnl 44 WAONIIB V J T B VSPOAXt P MJi i p doi iiuil p doi puri 7i v IilKOOIiK B p dorijn 1 tt Verkrygbaar te GOUda bg den Heer C A B UANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bq UEY EDLICH Ven8nd egchWt Leipzig Flagwltz DS OUANDS MAOASINS Z V PriDteinps TE PARIJS Zenden gratis en franco tet praclitig geïllustreerd lOK lLNI met fioUandschen of fransohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dame en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan M JULES JALUZOT ft C PARIJS Stalen van zuden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens Sranco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Bestellingen van 25 frlmcs en hooger woi den met eene verhooging van 5 0 0 fraaeb eracM tn oiij oan InkomtHde reckteit tn allt plaatien van Nederland aan huis btzorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réexpéiitiehuis tt Hozeadaal Noord Brabant daarmede betast is Openljare Verkoophg te Gouda op MAANDAG 26 OCTOBER 1891 des morgens ten 11 nnr in de Habicomik op de Markt aldaar ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDË te Bergambaeht ram Het HUIS geteekend Wjk N No 109 met 3 afzonderiyke HUIZEN daarachter geteekend W k N Nrs 106 107 en 108 GETIMMERTEN en ERF staande en gelegen aan de Nienwe Haren te 3 O TJ ID A Ead Sectie B nummers 1659 1661 1662 en 1666 samen groot 3 Aren Orootendeels in eigen gebrnik oi voor het overige verhuurd voor 5 per week Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 26 November 1891 en te bezichtigen volgens plaatselgk gebruik Inlichtingen bg den Notaris De KEURINGBJS om ingeKhreven te worden in bet IVederlandseh Paardenstamboek afdeeUng Zuid MÜaml zullen worden gehouden te Nwtwertluü Vrijdag 9 October s morgens 10 uur Middelharniê Woensdag 14 U uur Gouda Vrfldag 16 10 uur DB KAT VAN HARDINXVBLD Voorzitter S C KORTBWEG Secretaris Snelperêdruk an A Brijjuman k Zoon Gouda Vraag ö normaAl beste voorbe loedmiddel tegen 1 I verkoudheden en I tegen onvoldoende huidnitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk ge1 stempeld met het opschrift W BengerSühnel ondergoederen fi Sy noe w W en onder de lumdteekeRing Tegen namaalÉ wordt dringeMl gewaarschuwd Depot by 5 Hoogenbooni Cz Wgdstraat te Gouda LEERLINGEN die hunne winteravonden nuttig wenschen te besteden kunnen goedkoop en degel k onderricht verkrggen in de FBANSCHETAAL of in de HoU vakken LAGER ONDERWIJS L C J DB GROOT Crabethstraat 250 Hoofdonderwgzer Nog in LOSSING tot en met VKUDAG de LADING Puike Grove Ruhr Kactielkolen waaruit gedurende de lossing wordt geleverd tot SO Cents per Mud k z k vrg te huis Aanbevelend A LAMBERT Tarfsingel STEENKOLEN Voortdurend in LOSSING de LADING Grove Rub EACHELCOLEN waaruit wy tot 80 Gent per H L afleveren vrg in huis bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JA M PRI CE Cle KANTOOR TDiünarkt H 101 Gouda 14 October 1891 BURGEMEESTER enWETHOODERSvan Gouda zullen WOENSDAG den 21 OCTOBER 1891 des namiddags ten één nie y enkele inschrijving aanbe$ited iii i 1 In twee afisoDderlgke perceelen a Het herstellen van de Oasthnlskerk aan de Oost Haven te Gouda tot Inricliting van Arcbief enLibrye b Het maken en stellen van bet in dit gebouw noodige ameublement s Het leveren planten en onderhouden van 188 stuks opgaande boomen met de noodige heesteren plantsoengewassen voor het Jaar 1892 De bestekken zgn te verkrggen ter GemeenteSecretarie en aan de Stadstimmerwerf sub 1 ad 0 50 en snb 2 ad 0 25 Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Steenkolen Depöt Staatsspoor Hibernia en Shamrock Steenkolen branden schoon weg en geven zeer weinig walm Bekroond met de Eere Diploma Prgzen der Kolen contant zonder korting voor de maand October 1891 Grove KACHELKOLEN vrfl thuis p HL ƒ 0 85 HAARDKOLEN 1 10 SMEBKOLEN nootjes prima kwaliteit 0 95 De uitgave dezer Gonrant geschiedt dagelgks mrt nitundering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderljjke Nommen VIJF CENTEN De Burgeravondscliool Morgenavond wordt op eenvoudige wjjze in beperkten kring het 25 jarig bestaan herdacht van eene nuttige stedelijke instelling die haar ontstaan dankt aan Thorbecke s wet op het middelbaar onderwgs van 1863 De bedoeling van den wetgever was naast de middelbare scholen voor den ngveren middenstand ook inrichtingen in het leven te roepen voor den aankomenden ambachtsman waar hij iets meer leerde dan aan de voormalige teekenscholen die hier en elders waren opgericht hetzg van gemeentewege of door bgzondere corporatiën Vandaar dat de wet van 1863 in art 14 bepaalt dat in elke gemeente waar de bevolking tien duizend zielen te boven gaat door het gemeentebestnor ten minste ééne burgerschool dagen avondêchool moet worden opgericht De pract k heeft geleerd dat de avondschool die geënt werd op de bestaande teekenscholen levensvatbaarheid had doch van dagscholen is inet ééne uitzondering nergens iets bl vends gekomen Steeds is daarvan overeenkomstig eene andere bepaling der wet aan de gemeentebesturen ontheffing verleend zoodat hier ter stede zelfs nooit de proef genomen is met eene trargerdagschool Trouwens bjjzondere behoefte bestond daaraan niet en de ondervinding heeft nitgemaskt dat Thorbecke s idealen in dit opzicht niet met het bereikbare strookten DadeIgk na het tot stand komen der wet toog ons gemeentebestuur met lofielgken gver aan het werk om aan het voorschrift der wet te vol FEVILLBTOIV Uit ha DuUuA XVII M Wanneer ge dit met zekerheid kunt beweren ooreel te beter voor m j msar voor heden moet ge mg verontschuldigen eerstdaags zsl ik vsn uw viieDdelijke nitnoodiging gebruik maken Zien wij ellunder heden niet weerP vroeg Theodoor Ik ben tegen den avond in bet café Norri wanneer ge daar rilt komen zal mij dit zeer aangenaam zijn Ik zal er z jn Du tot zien I Van avond Taratond daarop trad Theodoor in het kabinet zijn vaders Goed dat ge komt riep de bankier Ik heb je gewacht Leea dit briefje dat ik zoo even ontvangen heb Theodoor pam den brief dien zqn vader hem ter hand stelde het wa een smerig stuk papier en een nauwelp leesbaar schrift doen Dit mocht dan ook van de bekende sympathie van onze regeotep voor goed onderwas verwacht worden Schoon de wet een termen van 6 jaren stelde voor de oprichtiiig der school was reeds in het najaar van 1866 alles gereed de teekenschool werd opgeheven en de nieuw gebouwde burgelavondschool ontsloot hare deuren voor de jongens die over dag in handwerk en ambachüwinkel practipch bun vak aanleerende es avonds prgs stelden op meerdere oefening vangeMti verstand oog en hand In ons nummer van 26 Augustus 1866 komt de door den toenmalig n secretaris der Commissie van toezicht op ii O den heer C L Waltber geteekende eerste oproeping voor tot inschrijving van leetlingen tegen 31 Aug en in hetzelfde nnnlm werd de school als volgt by het Goadscbe publiek ingeleid De burgeravondschool is be f md voor jonge amtmehtsiiedant mat hvar 4 C nderw s gegeven worden in die vakken wier kennis voor den ambachtsman bg den dag dringender wordt Tot nu toe voorzag de te enschool in ArtiLegi voor een deel in die behoefte doch er is meer noodig d n teekenen de burgeravondschool wil ook daarin voorzien Aan haar zal ook onderwijs worden gegeven in rekenen meetkunde in sohei en natuurkunde in werktuigkunde en technologie in geschiedenis HoUandscfae taal en staathuishoudkunde Dit onderwgs is verdeeld over vjjf klassen in de twee hoogste klassen wordt alleen geteekend Aan het einde van eiken cursus heeft een Wanneer gij de papieren en kit e terug wilt hebben U hg dan moet ge m j veal gelJ geren OÜ kunt in d dagbladen bekend maken hoeveel gq wilt geven dan zal ik welen ofikdi srmede tevreden kan aija Ik schrgf u dan weder en wanneer ik terraden ben geef ik plaats en uur aan waar gij de papieren tfgep betaling van hst geld in ontvangst kupt nenen g aan de politie niet van dezen brief zoodr gij d politie tegen mij ophitst tal ik wet4n wat ik te doen heb het is beter voor u wanneer wij bet sena worden Wat zegt ge daarfanf vroeg Homberg toen Theodoor het aebryven neerlegde Wat Z4l ik zeggen antwoordde hij Ik weet immer nog l jd niet of de documenten werkelijk zoo erg gevaarlyk zgn Gevaarlek In geen geval maar ik wil ze tot eiken prgs terug hebben Theodoor blik roste doordringend op zgn vader Sprak hg werkelijk de waarheid Bevatten de e papieren werkelijk geen getaarlgk geheim Voor eenige dagen had de bankier nog heel ander gesproken nu gaf hg zich den sohgn aU had hg niet te vreezen Wat moesi Theodoor gelooven Ik weet niet maar mij bevalt het niet dat men met zulk dievengespui in onderhandeling moet treden zeide hg Mon geeft zich daardoor te veel bloot Dat i ook mgn idee ADYERTENTIËN worden geplaai van 1 5 regels 50 Centen iedere reg i meer 10 Centen GROOTE LETTER worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt st vmm overgangs examen plaats terwgl aan die leerlingen die de drie eerste studiejaren met vrucht doorloopen hebben het by de wet bepaald getuigschrift zal worden ni er ikt De leerlingen der vroegere teekenschool zullen naar gelang van bekwaamheid in de verschillende klassen worden ingedeeld Wg achten het onnoodig met vele woorden op het nut van deze inrichting te wgzen De meeste vakken toch die er onderwezen worden vinden hunne dadelgke toepassing in de verschillende ambachtea de weinige die dat niet doen zooals geschiedenis en statvthDishoodkond zgn uitmuntend geschikt ter ontwikkeling inzonderheid ook om den ambachtsman een goed begrip te doen verkrggen van de maatschappg en zgne plaats daaün Wg hopen dat de ambaebtsstand door een druk bezoek dier inrichting toone dat hg de goede zorgen onzer stedelgke regeering waardeert en zijn eigen belang niet uit het oog verliest Deze aanhaling kan pog dienst doen om degenen die niet bekend zgn met den aard en de strekking der inrichting eenigermate op de hoogte te brengen van de beteekenis der tegenwoordige feestviering Met vrucht heeft thans de school 25 jaren lang in alle stjite gearbeid aan het welzgn der aankopieq e ambachtslieden en menig in zgn stand geacht burger onzer stad denkt heden met genoegen aan de welbestede avonden zgner jaogd en aan het nut dat het daar ontvangen onderw afgeworpen heeft voor zgn volgend leven Dft Biedt men soo n lohurk hondeid goldfo d K verlangt hg er duizend Ook zeer juist Straft men hem echter met verachting d moet bg inzien dat zijne bedreigingeü Tmchtetoo zgn en hg zal zich dan door zg n hebzucht latenverleiden een ocbemden stap te doen die hem aal on prij geeft Met zulke mengchen moet men korte metten maken toont men hun dat men ze vreest dan zgn ze onverzsdetgk dan zotten ze hun bedrrigingen voort om verdere sommen af te penen es men heeft dan gedurig la t van hen Goed beschouwd hebt gg volkomen gelgk maar bet ton de kortste weg zijn indien we mat den kerel in onderhandeling traden Ik zou ds papieren niet gaarne in andere handen zien en ik ben bereid een ofier te brengen om ze weer in mga bezit te krggen Maar zulk een haast zal het immers wel niat hebben Wanneer het er toch van moet komen das hoe eer hoe boter Vooral niet te voorbarig papa I waarschuwde Theodoor Ik wil den inspecteur Rubens dat nakja lu handen geven wellicht kent hg het schrifL Inspecteur Subena Wie is dat Een gewezen politiebeambte die zich nog met de opsporing van geheimzinnige misdadis ers onledig houdt En hem wilt gg belasten