Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1891

op da tramrails eo dien met aarde te bedekken Door de activiteit van doien politieman ia eeo dénillement der tram voorkomen Frooea Terbaal is opgemaakt Xofm en behoorlgke rust aan den wisselwachter en honderden ongelukken zullen er door worden overwonnen Eene nieuwe methode voor oplioblerg werd itatt dagen met succes toegepast door een jong persoon zioh noemende Pellier die te Pargs zijn intrek genomen had in een der meest bekende hotels Het jongemensch gaf zich uit als vertegenwoordiger van bet comité voor de wereldtentoonstelling to Chicago eu schreef zelf aan zijn eigen adres een menigte briefkaarten die hg onderteekende mrt Jen naam van verachillende bekende personen zooals consuls letterkundigen fabriekaiiten enz Op deze wgzo boezemde hg den eigenaar van het hotel vertrouwen in roodat hij zonder argwaan crediteerde en hem zelfs een zekere som gelds voorschoot Op zekeren dag was de vogel gevlogen waarscbgnlijk om elders zgn praktijken voort te zetten In de hniahoudelgke vergadering der Afd vMoordracht en Omsttdton van den Nederl Froteastanteubond Vrgdag U gehouden bleek uit de rekening en verantvoordiog dat de ontrangtten llS 46 en de uitgaven 1U 14 bedroegen batig saldo alioo 1 3Ï AU voorzitter en penningmeester werden re peotlevelyk herkozen de heeren Da J A T r d Meer van Kuflelasr en K T Hazewinkel die aftraden terwgl in pUats van den heer W Sprik die als secretaris bedankt had gekozen werd de heer Dr P W Man die de benoeming aannam Tol afgevaardigde voor de Algem vergaderiug te Dordreoht werd gekozen de heer 1 A T Van der Meer van Kuffeler Uit Stolwgk meldt men aan de SchoonA Ct Van de biblioteek der vereeniging Exelsior werd in de laatata jaren zoo weinig gebruik gemaakt dat men besloten heeft haar eenige jaren ter ruste te leggen Mochten de omstandigheden zioh wgzigen dan tullen de boeken weer uitgegeven worden Langgeleden voorzag die bibliotheek lu eene werkelgke behoefte in den laaUtan tgd echter nu voor hel jongste geslacht eene uitmuntende schoolbiblietheek en voor de ouderen een particuliere is in t leven geroepen heeft zij haar recht van bestaan naar t achgnt verloren Kleermakers vereeniging Onderling Hulpbetoon Dinsdagavond werd in het hotel de Pauw eene buitengewone vergadering gehouden door de Kleêrmakersvereeoiging On leriing Hulpbetoon onder de zinspreuk Eendracht welke door een flink aantal leden werd bggewoond Nadat de vergadering door den voorzitter den heer J J Grootendorst was geopend en de notulen door den Commissaris J Heij bg afwezigheid vau den Secretaris waren voorgelezen en goedgekeurd werd door den voorzitter in eene zeer goed gestileerde improvisatie het doel der bgeenkomst uiteengezet Toon ten vorigen jare was besloten tot het oprichten van een Cursus in de snijkunst bleek het spr dat daaraan vele moeielgkheden en bezwaren waren verbonden doch zich bewust eeo zeer nuttig werk te bevorderen getroostte hg zich lief en leed eo menige teleurstelling welke hem echter in plaats van neerslachtig en moedeloos te stemmen steeds met meer gver en inspanning bezielden om de zaak in orde te krggeo Nadat te vergeefs naar eene geschikte gelegenheid tot het houden vau dien cursus was uitgezien spr wilde dien in geen herberg houden gelukte bet hem dat mej de wed Weurman het schoollokaal op de Gouwe daarvoor kosteloos zoude afstaan terwijl de heer H A Diestelhorst bereid werd bevonden eun biljart noodig voor het teekcuen der patronen etc gratis voor dat doel af te staan In evoelvolle bewoordingeu brengt spr dan ook openlijk zijnen en der leerlingen dank aan mej de wed Weurman en den heer Diestelhorst voor hunne zeer gewaardeerde medewerking tot bereiking van het nuttige doel Vervolgens richt spr zich tot den onderwijzer den baar W C F van der Sloot Jr die zioh op zulk eene uitstekende wijze verdienstelijk heeft gemaakt door zgiie meerdere kennis in de sngkunst die hij in het buitenland gepsard met groote kosten en studie heeft opgedaan aan zgne vakgenooien hier ter plaatse mede te deelen waarvoor spr dien heer dan ook niet genoeg erkenlelgk kan zijn Ook den leerlingen werd dank gezegd voor het getrouw waarnemen der lessen ep spr hoopte dat Set 30tal van da 6S leden der vereeniging die aan den cursus hebben dealgenomeo zioh meer en meer gedrongeu zullen gevoelen om onder eene zoo uitstekende leiding op den ingeslagen weg voor te gaan en van die lessen een nuttig gebruik te blgven maken Het deed hem groot genoegen dat hg ontwaard heeft dat door de meesten de behoefte aan degelijk onderwijs gevoeld en erkend werd op den ingeslagen weg verlangden voort te gaan Aangenaam was het hem voorts la kunnen mededeelen dat aan zgn uitnoodigiog om taekeningen van patronen in te zenden door 4 was gevolg gegeven iets uat spr niet had verwacht omdat zegt hg een kleermaker in den regel zeer bescheiden la Eene oommissie bestaande uit de bestuursleden de hh J G van Dam J Heij A J van der Banden en den onderwijzer Van der Sloot hebben lioh met het onderzoek dier teekeningeo belast en tol de uitslag n de pauze worden bekend gemaakt Met genoegen wijst spr er op dat uit de leerlingen zich eene Commissie gevormd heeft om hun leiwijwr hier openlijk hun dank te betuigen en vttleent hij daartoe gaarne het woord aan den heer Heij die ongotaer zich in de volgende bewoor De hoogbejaarde wedave S Van Dam t BergAmbacht die veel last van duizelingen had is Zondagmorgen verdronken gevonden nabg hare woning Wglen haar echtgenoot verloor eea paar jaar geleden op nagenoeg dezelfde wgze het leven Het voonittersehap der Maatschappij tot nut van t algemeen is voor het loopecde jaar opgedragen aan den heer A C Wertheim Men schrijft ons uit s Haga Onlangs dealde uwe courant het phin meê dat er axtntreinen van Gouda uaar s Uage en terug loopen zoudan om te s Haga van de Diligentiaconcerten te kunnen doen ptofiteeren zonder verplichting om hier te overnachten Een inzender gaf u zelfs in beraad om een paar dagen te voren te annonceren wat voor mooi s op zoo n Diligentiaavond kier bovaMien ta genieten zou zgn Mgo antwoord is bespiar u da moeite om dit te onderzoeken Dili entia eonoerten vallen altgd zondor uitzondering op Woanadag aronden Een andere avond is daarvoor niet ie bestemmen daar opera voorstellingen Maandag Donderdag en Zaterdag en Comédievoontellingen a Dinsdags en Vrijdags gegeven worden Da Zondag avond wordt meestal bestemd voor volksvoorstellingen van wage de op ra of de oomédia Da Woensdsg arond wordt naar aloud gebruik hier bestemd voor de Diligentia concartao of ala ar geen Diligentis eonoerten zijn voor nutslezingeo vergaderingen van alleriel aard ete Men ziet hieruit dat de eitra treinen niet anders dan op Woensdagavonden zullen loopen en uitsluitend tot bijwoning van Diligentia ooncarten zullen moeten dienen Pogingen om hierin varandering la brangea zouden Toegestemd dat dit de waarheid is dan kan oeh niemand hem een varwgt makao Of Oronauschulden heeft of aiat het deigrt mg ook niet Eerstdaags komt hg ons bezoeken Oronau P riap de bankier ontstald Hg moetweg blgven ik zal ham niet ontvangen Maar wat hebt a dan togen hem vroegTheodoor verbaasd U kunt toch een vriend van uwzoon zoo maar niet da daor wgzenP En kapitein I Ton Oronau neemt aec hoogere positie in dan mgn heer Adierberg dia bier dagelijks in en uitgaat De bankier veegde zich het voorhoofd af Wanneer het zgn moet in s Hemels naam I taide hij Maar gaarne zie ik officieren niet in mgnbuis Go tgt dus zeer bevriend mat hem P Wg hebban veia waderwoardighadan en gevaren mat alkander daorgestoan en zulk een gemaensehappelgk leren geldt voor dagen en jaren Is hg naar dit garnisoon verplaatst P Sedert eeo jaar En eerst baden zoekt hij ja op P Opgeiocht beeft hg mij niet de ontmoeting was een toeval Ik heb hem verwgten gemaakt maar hg antwoordde dat het ign gewoonte niet is zich op te dringea Dat pleit tan minste in zgn voordeel maareen aangenaam bezoek ia het niet voor mg En waarom nietP vroeg Theodoor eenigszins kregel Graaf Hohanhausen kan u wellicht aangenamer zijn maar ik moet n bekennen dat zijn ba dingen van dien taak kwgt Geachte Collega s Onder do verschillende plichten dia ieder mensoh fe vervullen heeft behoort ook voorzeker de plicht der dankbaarheid Ik twijfel dan ook niet of allon die in Februari en Maart van dit jaar hebben deelgenomes aan den snijcuraus zullen met mg instemmen ehool heeft aan haar doel beantwoord en is popnlair geworden onder hen Toor wie ly in de eerste plaats bestemd is Beeds spoedig werd het gebouw te klein en werd er de Tleugel bggebouwd die wel tot na toe in de behoefte heeft voorrien maar juist niet tot verfraaiing gediend heeft daar de symmetrie Tan het geheel is verbroken Haar sacces heeft deze inrichting te danken aan de oordeelkundige maatregelen van het gi meentebestnur dat met de traditie rekening hield en aan het teekenen eene zeer ruime plaats op het program verleende zoodat zelfs een paar jaren daaraan konden worden gew d nadat de leerlingen den wettelgk voorgeschreven cursus hadden afgeloopen maar ook en niet het minst door de toewijding van het daaraan verbonden personeel De directeuren de heeren K Mars tot 1878 en A Langerhuizen van Uven ver tonden uitnemend de kunst orde en tucht te handhaven en toch de leerlingen zoowel als de werkbazen sympathie te doen kragen voor het onderwjjs aan de Avondschool Aan hunne onvermoeide pogingen om de school aan haar bestemming te doen beantwoorden waarby zjj steeds naar vermogen gesteund werden door de overige leeraren heeft de gemeente het voornamelijk te danken dat de inrichting met eere mag genoemd worden en de stad tot zegen geweest is Wy wenschen het gemeentebestuur en het aan de school verbonden onderwijzend personeel geluk met dezen feestdag en uiten daarby de verwachting dat ig steeds voort zal gaan rijke vruchten te dragen voor het leven Uit de geschiedenis der school weten wg weinig te verhalen misschien kunnen wy dnaromtrent later eenige opgaven doen Alleen brengen wy in berinnering dat van het in de raadszitting vau 17 Augustus 1866 benoemde personeel alleen nog de heeren J J Bertelman en J D Ryk aan de bargeravondschool verbonden zyn nog voor de opening werd ook de heer Mr J Fortnyn Droogleever aangesteld zoodat deze drie heeren thans bun 25jarig feest als leeraar vieren BINNENLAND GOUDA 16 October 1891 Bij de heden gehouden aanbesteding van aardappelen ten behoere van het Garnizoen alhier ia iogeschreren door Gerritsen te Gouda voor 3 70 per H L C Kooqman i S 40 G Koog ir t iM Meremsergen t omstreeks lOVi uur betrapte een uryeilleerende agaat van politie op den Oocrjanverwelseben dqk onder deze gameente den hulpstoker teveus rlaggejoni ea W V in dienst by de Uselstoomtram reg Hq dis bezig as een steen te leggen Hg is mij bgzonder aanbevolen voor hem iahet wellicht een kleinigheid den dief te ontdekken Ik waa op weg naar zijn woning toen ik een oudenvriend ontmoette dien ik sedert jaar en dag nietaeer gsaisB had Ik weet niet of ik u vroegerMl medegedeeld dat ik gedurende den oorlog metMO kapitein Von Oronau kennis had aangeknoopt toen nog luitenant Een aitmuntend man watematig maar standvaatig van karakter en ik elkopzicht een nuii van eer De bankier was blijven staan in zgn blik spiegelde zich een mengsel van verrassing twgfal en schrik af Kapitein Von Gronan vroag hij Daar hebtge mg nooit iets van gezegd Dan heb ik ar niet aan gedocht Hoe oud ia bg Ongeveer drie jaren ouder dan ik Hoe werdt ge met hem bekend P Hg kende Twaoedeigk onzen naam P Neao Wg leerden elkaar toevallig kenaen £ d aan da speeltafel werd het verbood rastergesloten P Dat wg nu en dan de kaarten te baat namen om wat afwisseling in het eentonige leven te brengen wil ik niet ontkennen maar Oronau is geenqieler en een zeer soiled man Veel schulden P Wie kan dat beweren Kom officieren hebben allen schulden tonder eeoigan twgfei schipbreuk Igdeaeo afstuitei op ODorerkomelgke bezwaren Terwijl ia de eerste week te s Gravrnhage ruin 39 pCt der oandidaten voor de lagere gymnastiekakte slaagden kwamen te Orojingen en Boermood ruim 78 en ta Ngmegen zelfs bgna 96 pCt der gegadigden er door on verder te Amsterdam 51 Leeuwarden 61 Deventer 64 Middelburg 73 Zgn de Zuidhollanders gymnastisoh zoo achterlijk bg het overige Nederiand P Of werden de examinatoren niet voldoende geinsrtueerd omtrent de eischen op dat examentje te stellen P SaoficAe O De Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen heeft eene circulaire gezonden aan alle leden van het internationaal landbouwcongres dat ia de vorige maand te s Gravcnhage gehouden werd waarin zg onder herinnering aan de door haar gehouden vergadering met belanghebbenden uit Nederland en elders met het doel aan de vervalschingen in den boteren kaashandel paal en perk te stellen hare instemming betuigt met het door het congres aangenomen voorstel van den heer H 8 J Maaa aangevuld door den voorzitter den heer Mëline Dit voorstel hield in dat het wenschelgk is dat hg intematiooale overeenkomst een betere uitvoering worde verzekerd van de bestaande en te maken wetten tegen de vervalscbing van voedingsmiddelen Op voorstel van den heer Méline werd daaraan toegevoegd Deze overeenkomst behoort voornamelijk ten doel te hebben zonder rechtstreeks in te grgpen in de wetgeving van de verschillende contracteereeds staten de misdrgven van vervalsohingen in de staten bedreven bekend te makon en de strikte toepsssing hunner bgzondere wetgeving op alle bedrgven van dit misdrijf en hunne medepliohtingen te verzekeren De Kamer verklaart dat dit door haar beschouwd wordt als een der meest afdoende middelen om het doel dat men zioh voorstelt to bereiken Zg spreekt tevens de hoop uit dat de vereenigingen en maatschappgen die op het congres vertegenwoordig waren even ab de leden van hot congres ieder voor zich hun best zullen doen om bg hunne respectieve regeeringen aan te dringen op het ten uitvoer brengen van den op het congres uitgedrukten wensch In het N v d D komt het volgende ingezonden stuk voor geteekand Een wisselwaphter der H IJ 8 M Bgna dagelgks leest men van spoorwegongelukkeo Zeer vele geleerden houden zich bezig M lata te vinden tot voorkoming of verzachting dezo oogelukken Mng ik als wisselwachter bg een der groote maatschappgen hier te Amsterdam en goeden raad gavenP Ik als wisselwachter heb dezen zomer altgd dienst gehad van 6 uur s morgens tot 8 s morgens dus S4 uur staan en zitten in een klein buis Was het nu een groot wonder als ik door slaap overvallen zijode twee treinen tegen elkander laat loopen en een paar honderd menachen laat verpletteren P Waar een loon van 900 centen betaald wordt en zulk e n zware dienst wordt verlangd is t geen liefd voor de taak maar is men als huisvader verplicht gadrongen door den nood het armzalig baantje ta behooden Neen Mgnheerl geve de maalschsppg een flink zoeken voor zoover zij ons familieleven batreSan mg ernstige bezorgdheid inboezemen Dat begrgp ik niet antwoordde de bankier Ik raad wei wat ga zeggen wilt maar dia vreesis zoo dwsaa dat ik Dat is tg niet zeide Theodoor ernstig Hohanhansan heeft weinig karakter hg geniet hetlaven wat deren hem da gevolgen Wat geefthet hem of smaad en ongeluk zich onder ons daknestelen P En Flora is onbezonnen genoeg om zichhet hoofd op hol te laten brengen Ik wil zulke woorden niet hooren zeide Homberg op stroeven toon Og hebt het recht niet graaf Hohenhausen zoo te beleedigen hem te betichten van oogmerken waar hg niet aan denktEn ala het zgn bedoeling eens was om de hand vanFlora aanzoek ta doen moesten wg ons dat niet toteen eer rekenen P Zou zulk een verbintenis niet ookin haodelsopziehten voor ons van groot voordeelzgoP Ik begrgp je niet Theodoor 1 Wie kan gelooven dat Hohenhausen dit voornemen koestert P Oronau heeft mg zelf gezegd dot Hohenhausen naar de hand van barones Von fiuebenau dingt wat Flora ta verwachten heeft is dm dnidelqk Flora ia met gravin Hohenhausen bevriend Zoo intiem dat zij van een bezoek bg ttvriendin met tranen in de oogen terugkeert I JTonit tenoM wanneer wg in de eerste plaats onzen dank iMtnigen san onzen geachten Voorzitter den heer J 1 Grootendorst voor de belanglooze bemoeiingen dfe deze zich heeft getroost om voor ons dien cursus te openen en daardoor onze kennis van de snijkunst te vermeerderen Ik zeg U geachte Voorzitter namens allo Heelnemers aan dien cursus dank voor de gedane moeite en It ij hopen dat het U gegeven moge zijn oog vele jaren als Voorzitter de belangen onzer vereeniging en die van hara leden te helpen bevorderen In de tweede plaats achten wg ons verplicht onzen dank te betuigen aan onzen onderwijzer den hoer W C F van der Sloot voor de humane behandeling gedurende da lessen van hem ondervonden want al gebeurde het somwijlen dat enkele onzer eene scheeve voorstelling maakten van dat onderwijs dan beeft hij ons altgd de noodige inlichtingen verstrekt Wg denken dan ook met genoegen terug aau die gezellige uurtjes waarin wij pratende en schertsende onze kennis vermeerderden Ik zeg ü mijnheer van der Sloot namens alle deelnemers aan dien cursus dank daarvoor en wij hebben gemeend dien dank niet alloen tot woorden te moeten bepalen maar willen U een stoffelijk blijk van waardeering aanbieden waarvan wij hopen dat U het als bewijs onzer erkentelijkheid zult willen aanvaarden tevens voegen wij hierbij eene lijst met de namen dergenen die hebben bggedragen aan dit souvenir Daarna bood de heer Heij den heer van der Sloot Jr een prachtig inktstel aan van zwart pa lissanderhout met zilver gemonteerd in het middeo een thermometer on met een zilver ingelegd plaatje met iuscriplie hetwelk door hem onder de volgende bewoordingen werd aanvaard Hoewel ik aangenaam verrast wordt met dit blijk van erkentelijkheid mijner leerlingen waarvoor ik hun dankbaar ben kan ik het mij niet ontveinzen dat ik zeer voldaau ben over het onderwijs dat zij van mij genoten hebben en dat zg dit op zoo n hoogeu prijs stellen Ik hoop dat zij daarvan da Vluchten zullen mogen plukken en zich bij hernieuwing mgn onderwgs zullen volgen De voorzitter die den onderwijzer zijn dank niet meende te moeten betuigen voor dit door zijn leerlingen was geschied brengt hem alsnu ook namens het Bestuur eu de Vereeniging openlijk en hartelijk dank voor zgn goedo takt en degelijk onderwgs hetgeen hg iii hooge mate roemt en waardoor hij in korten tgd 30 leden tot degelijke snijers heeft opgeleid en ua hem bij herhaling hartelgk dank te hebben betuigd kondigt eBe kleine pauze aan In do pauze werden ds ingezonden geteekende patronen ter bezichtiging ge8teld waarvan met de meeste belangstelling gebruik werd gemaakt Na de pauze restte den Voorzitter nog een aangename taak ui de mededeeluig van den uitslag der beoordeeling van de ingezonden teekeningen Spr deelde mede zich geheel op een neutraal standpunt te hebbeu geplaatst en de beoordeeling aan de daarvoor benoemde Commissie te hebben overgelaten hg hoopt dat de nietbekroondan toch tevreden zullen zijn omdat het hun eeo spooralag zal zgn om op den ingeslagen weg voort te gaan en verklaart zioh ten allen tijde en voor ieder bereid om hun alle verlangde inlichtingen te geven eu hun op dien weg behulpzaam te zijn Daarna wordt het proces verbaal der Commissie van beoordealing voorgelezen luidende Op heden den 19 Augustus 1891 kwamen bij den Voorzitter bijeen dè h J G van Dam J Heij A J van der Sanden allen bestuursleden der Vereeniging Onderling Hulpbetoon onder de tinspreuk Eendracht bijgestaan door den heer W 6 F van der Sloot Jr als ooderwgzer ten einde na te zien en te beoordeelen de ingekomen teekeningen Als 1 ouder h t nummer SB 2 10 3 lootte Excelsior 4 nummer 6 X En heeft ondergeteekende zich belast zoo alt hg bg deze deed om van den uitslag aanteekening te houden tan einde dat op de algemeane vergadering bekend te maken No 85 werd het eerst nsgezien de eenparige overtuiging der Commissie was in de volgende woorden saam te vatten Niet onverdienstelijk maar onnauwkeurig afgewerkt No 6 X iet uit door netheid van teekening behoudens eenige onjuistheden in de lijnen en onvol No 10 munt uit door netheid en uitgebreidheid en is tegenover de beide eente verreweg het beste er is bg gedacht en voel zorg aan besteed alleen op de zttirerbeij zgn eenige aanmerkingen temaken ofschoon we gaarne erkennen dat deze inzender met vrucht de lessen heeft gevolgd No 4 onder het motto Excelsior ingezonden heeft tegenover No 10 een patroon minder maar ign meer juist de gebreken bg het vorige nummer tjjn hier niet te vinden evenwel is er aan een patroon ook een fout Daar de Commissie echter niet naar het volmaakte zoekt maar ie last heeft de beate teekening aan te wijzen is haar oordeel aldus Excelsior heeft het beste en juiste gelevenl No 10 streeft Excelsior ter zijde 6 X f j geteekend S6 was niet onverdienstelijk maar onnauwkeurig Daar echter Excelsior en No 10 beide zeer verdienstelijk rijn besluit de Commissie na gehouden overieg met den Voorzitter de prijs Ie splitsen en toetekennen aan Excelsior den eersten en aau No 10 den tweeden prijs En is daartoe met eenparige stemmen besloten De Ie prijs was alzoo behaald door den heer Hub L Klingen en do 2e door den heer W L van der Steen welke bestonden in een prachtig calligrafisch Eore Diploraa in zwarte lijst omvat en bewerkt door den heer H N van der Pool onzen stadgenoot De voorzitter wenscht beiden geluk met hun behaalde oveiwinnmg en hoopt dat het voor hun een blijvend aandenken moge zijn en zij wanneer het oude bestuur het wereldtooneel heeft verlaten met trotach op hun moeitevoUen arbeid en de behartiging der belangen van de leden mogen ngzen Op do vraag van den Voorzitter of nog een der leden iets te vragen of in t midden te brengen bad vraagt de heer Klingen bet woord en dankt den voorzitter voor zgne opoffering en moeite die voor de leden eene zoo nuttige inrirhling tot stand heeft gebracht en zegt voorts den onderwgzer mede dank voor het genoten onderwijs Spr zegt kort ta zijn doordien hg aangedaan is door de hem ten deel gevallen onderscheiding Nadat de heer Van der Sloot zijne erkentelijkheid had betuigd voor die weinige woorden deelde de Voorzitter mede dat de ongeopende brieven der inzenders die niet bekroond waren bij hem konden worden afgehaald spr wist niet te de inzenders waren en hun een woord tot aanmoediging had toegesproken was de plechtige bijeenkomst geëindigd Nadat op voorstel van den Voorzitter een ziek zgnd lid wiens uitkecring weldra volgens het reglement moest ophouden was besloten die uilkoering te blijven verstrekken werd de vergadering door den Voorzitter gesloten Moge dit voorgaan in het goede en nuttige eener werkliedeovereeniging navolging vinden Boltenlandscb Overzlcbt In het Duitscho rijksland legt men op ondubbelzinnige wijze zijn vreugde en erkentelgkheid voorde opheffing van den pasdwang aan don dag Een warme ovatie werd den stadhouder van Elzaa Lotnaringen bg zijn terngkecr te Straatsburg gebracht ten bowgza van do dankbaarheid der bevolking voor zgn bemoeiingen Aan het station werd prins Hohenlobe door de leden van het ministerie de hoogere ambtenaren en de te Straatsburg wonende leden van den landdag opgewacht en begroet Namens de laatsten hield de rgksdagafgevaardigde dr Petri gelgk reeas in het kort gemeld is een aanspraak wiiarin hij o a woordelijk zeide Wg weten het vertrouwen op prg s te stellen dat de regeoring heeft getoond door onze wenschen ta vervullen Uwe doorluohtigheid mag zich verzekerd houden dat de Eltas Lotharingers bet ala een gaarne vervulden eereplicht aanrien dit vertrouwen steeds te rechtvaardigen Wij tullen altijd bereid zijn met inachtneming der banden waarmede ËlzasLotharingen aan het Duitsohe rgk verbonden is u den bevorderaar onzer belangen den edelmoedigen vriend der bevolking naar beste vermogen te steunen in het streven om den poHtieken en eoouomisohen toestand tot vruchtbare ontwikkeling ta brengen tot welzijn van het rijk en hel land In zijn antwoord verklaarde de stadhouder dat da dank der bevolking den keizer toekomt die het besluit tot opheffing van den dwang nam Vo de hem persoonlijk betuigde sympathieën bleepiestadhouder erkentelijk onder verzekering dit hij ook voortaan wenschte tioh een oprecht en trouw vriend aan het rjjksland te toonen Op hun beurt besloten da laden van den gemeenteraad van Straatsburg hun opwachting bij prins Hohenlobe te maken om hem eveneens dank te laggen voor zgn bemoeiingen tot opheffing van den pasdwang Zoo belooft deze enkele maatregel van tachtheiJ toegeeflijkheid en verzoening onder de bevolking von ElzasLotharingao gunstiger voor het Duitsehe igk te werken dan een gansche leeks dwangbcpolingen en geweldmiddelen onder liet Bismorok regime vermochten De Tma geeft heden een overzicht van de jongste aanrandingen van vreemdelingen in China en stelt de vraag Wat zal er nu gebeuren P Zal er genoegen genomen worden met de wjjze waarop de Chineetche mandarijnen het onrecht wenschen te herstellen door eenvoudig eene geldelijke schadeloosstelling aan de