Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1891

1891 IV 4659 Zaterdag 17 Oètober BRAND EN WATERSCHADE Hooge Gouwe 352 Gouda WÊ ÊÊÊf Al de door Brand en Water beschadigde al8 PBHr mede de onbeschadigde GOEDEREN zullen van des morgens 9Vi uur tot des avonds 9 uur in het huis verkocht worden Er zijn vele soorten gfoederen als L1 EI VS gfewone en zeer fijne van af 4 tot 141 4 breedte Handdoeken Servetten Tafel lakens seldsaam fraaie Damast GOUDSGHE GOURANT Nieuws en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken TMWL mBEm Zakdoeken Flanellen De inzending van advertentiön kan gescbleden tot Mü anr des namiddags van den dag der uitgave Moordrechtsche verlaat en de bride pontjes op denSingel terwijl zij politie agenten die in dienst zijn op laatstgenoemden gratis overtoch t wil verleenen en eveneens voor de inning der marktgelden Voortsstelt zy voor de gasfabriek jaarlijks een vaste somvan 11 a ƒ 12000 te geven voor onderhoud derlantaarns en verdere kosten der verlichting en geeft in overweging voortaan alle werken der gemeente aan te besteden Ter visie De Voorzitter deelt mede dat daar dit rapport eerst eergisteren bg B en W inkwam de memorie van antwoord eerst in eene volgende vergadering kan worden ingediend 3 Eene missive van de Openbara Gezondheidscommissie inzendende een aanbeveling voor een lidio die Commissie waarop voorkpmen de hh H ENNO VAN QBLDEB A K VAN DXB 4 KDE Ter visie en bèateniing in eene volgende vwRuAJing 4 Eene missive van Cni rBn o or hel Gymnasium inzendende een aanbevcKng voor een lÜ d t GOilegie waarop voorin raea bk C H C N VAN AMBBOM I C GEELHÜIJSEN Ter visia en benoeming in eene volgende vergadering 5 De rekening en verantwoording van bet voormalig Armbestuur van Stein dienst 1890 Ter visie 8 Een voorstel van B en W tot het instellen van eene commissie van toezicht over de Stedelyke Zwcmschool en inzendende eene ontwerpverordening Ter visie 7 Een rapport van B en W op het adres van S Lafeber tot verlichting van de Boongasrdstraat B en W stellen voor daarop afwijzend te beschikken Mocht de Baad daarop eelie gunstige beschikking willen nemen dan geven B en W in BOKKEN KEPERS THIBETH en vele anderen Goederen door brand of water beschadigfd HOOGE GOUWE 252 UU iet Duitich XVII 59 i Gravin Unica is niït voor het gedrag van barones Von Buchlenaa verantwoordelijk zeide de bankier Maar Flora weet zelve wat zy te doen ente laten heeft on in geval vau nood ban ik er ooknog om voor haar op te treden Ge meent dus dat ik met den schnjver van dien brief niet inonderhandeling moet treden Ik r ad t u ten sterkste af En als de schurk nu verneemt dat wij er depolitie in gehaald hebben Dat zal hij niet vernemen En mocht hetonverhoopt wel het goval zijn dan zal hij misschiende papieren vernietigen en dat is u immers aanirenoam Maar ik moet toch een antwoord geven Geef mg den brief ik zal er met den inspecteur over spreken Zjja raad kunnen wg volgeu hg hscft daarin ervaring Theoiloor had bg de laatstfl woorden het schrijvoii au do tafel dos bankiers genomen De bankier benadeelde vreemdelingen uit te keeij P Dan cgn al die bedreigingen en vertooningen van vloten niets dan een waesen neus geweest dan vervalt China weer in deu ouden toestand de Europeanen n orden opnieuw herhaaldelgk heleedigd eu aangerand totdat er neer eens oeue uitbarsting komt eens herhaling van de gruwelen van Tientsin Canton on Yangtse POSTEI2 XJ Hl Sr LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden die door middel van het postkantoor te Gouda terug t verkrijgen s n Mevr M de Bruin Amsterdam H Ni6 e Haarlemmermeer i F Brouwer Kampen W de He ir Kralingen 1 de Jongh Rotterdam van HAASTEECHT J Smit Dordrecht W T Stiitterhoim s Hage De Directeur van bet Postkantoor YORSTER MARKTBERICHTEN Gouda 15 October 1891 Granen heden met voldoenden aanvoer De goede kwaliteiten warón gemakkelijk da mindere echter moeielqk te verkoopen Tarwe Jarige Zoeuwache ƒ 9 a lO BO Nieuwe dito ƒ 9 80 a 1Ö 50 Mindere dito ƒ 8 25 a ƒ 9 B0 Afwgkende 6 a ƒ 7 25 Nieuwe Polder ƒ 8 a ƒ 9 Rogge Zeeuwsobe ƒ 7 60 a ƒ 8 25 Polder ƒ 6 50 a 7 25 Buitenlandsohe per 70 K Ö ƒ 7 25 a 8 25 Gerst Winter ƒ 4 90 a ƒ 540 Zomer ƒ 4 50 a ƒ 6 Chevalier ƒ 5 80 a 6 60 Haver per Heet ƒ 8 60 a ƒ 4 50 per 100 kilo ƒ 7 75 a ƒ 8 50 Hennepi zaad Inlaudsch 8 25 a 8 50 BuitenlBndseh 7 25 a ƒ 7 50 Kanafiejaad ƒ 7 50 a 8 75 Boenen Bruine boonen ƒ 12 60 a 13 50 Witte boonen ƒ 11 a ƒ 12 60 Erwten Buitenlandsohe mestiug per 80 K G ƒ 7 a 7 S0 Mais perlOM kilo BonU Amerikaansohe 7 90 a ƒ 8 26 Cinquantine ƒ 8 26 a ƒ 8 50 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel n prezen gewoon Vette varkens redel aanvoer handel flauw 18 a 22 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel flauw 17 al8 ota per K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw ƒ 0 40 a ƒ 0 70 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlugger 16 a ƒ 25 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 8 a ƒ 16 Gras kalveren zeer groote aanvoer handel trager ƒ 30 a ƒ 70 Aangevoerd 83 partijen kitas handel vlug Eerste qualileit ƒ 28 f 30 50 tweede qualiteit ƒ 24 a 27 Zwaardere 32 NoordHolUndsche Uk 30 Boter goede aanvoer handel vlug Gopboter 1 50 a f 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 4Q per kilo Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Gtoederen VEILING 15 OCTOBER 1891 De Hofstede met 22 30 66 hectaren land te Stolwijk 8 en 16 dezer door Notaris Mahlstede geveild is toegewezen voor de som van 31210 unrKerilJke Stand OEBOBEN 13 Oct Pieter oaden C Featien P Kiu 14 BnrUra ouden J Koif eo C F Poit OVERLEDEN 12 Get G Veihnt 2 m 18 E A Spsmk 11 n 6EBUWU 14 Oct I Bngileiu en H vu der Kroer J taa Dongen Boldmg eo f Ubij P Beki ei J Hblthoijicii APVERTENTI£W Getrouwd J VAK DONGEN BOLDING en H LABU die mede namens wederzgdsche Familiën hunnen dank betuigen voor de vele en hartelgke belangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden Gouda U October 1891 M Hiermede berichten wg U de ontvangst der alsmede de NOUVEAUTÉS voor O O s t CL 3X1 e s Gez MICHAEL 60ÜDA Kleiweg E 66 STEENKOLEN Voortdurend in Q088ING de LADING Grove Rnlir KACHELEOLEN waaruit wg tot 80 Geut per H L afleveren vrg in huis bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRINCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 6ouda 15 October 1891 ROLPENS weder voorhanden bg W DB JEU Vleeschbouder Lange Tiendeweg D 32 De GABNIZ0EN8 VO DINGS COMMISSIB Ie Gouda zal op MAANDAG 2 NOVEMBER e k op het bureel van den OarnizoensCom mandant des middags om 12 nur onder nadere goedkeuring van bet Departement van Oorlog in het openbaar AANBESTEDEN De levering van Vleesoh en Vet en Spek voor het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 Juni 1892 en van Zouten Brandstolfen voor bet jaar 1882 benoodigd voor de menages van bet GarnizoenOnder de Brandstoffen ook begrepen de benoodigde hoeveelheden voor de wachten De voorwaarden liggen dagelgks ter inzage op voormeld bureel Voor de Oamizoent Voedingi Commitsie De Secretaris C DOORMAN Er biedt zich aan een nette DIENSTBODE goed kunnende koken en zeer geschikt voor haiswerk van goede getnigen voorzien Adrei GOUWE No 249 Modes en Confectie GEZ TAH DAITZIG Dubbele Buurt B 2 GOUDA hebben de eer de ONTVANGST te berichten der nieuwste MODELLEN DAMES welke abusievelgk geen ontvangstbericht bekomen hebben worden beleefd verzocht bovenstaande annonce als zoodanig te beschoniren Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift van den I kon üniversiteits ProC Gehm Ho ad Dr Hariest Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bqzonder aanbevelen j wardig een bonbon te gebmiken Verpakking Gede parkjes 26 oeht Aloi verkrlJgbaar Snelpersdruk nu A BiiiNKMA i Zoöx Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Octobor 1891 In de hedenmiddag gehoifflen vergadering van den gemeenteraad die door 14 loden werd bijgewoond afwezig waren de hh Koning van Veen en Lotsy de beide eersten met kennisgoTing werd besloten aan de hli A 1 van Velzen H J Nederhorst G Bouters C van der 91u J8 H G Hoefhamer en A Dortland op de gewone voorwaarden gerioleerden grond uit te geren tusschen de Vrouwesteeg en de Nieuwe Haven en aan J van Ham een stukje grond te verhuren in de Kees Faassen Rolwagen Voor ƒ a lO jaars De Voorzitter deelde mede dat de Bekening der gemeente dienst 1890 door Gedeputeerde Staten was gesloten en vastgesteld dat Gedeputeerde Staten hadden goedgekeurdhet verhuren van grond aan het Veerstal aan denheer C G van der Garden en het uitgeven van lerioleerden grond aan de hh Uiestelhorst en Herman S dat de kas en boekon van den gemeeflteont vanger 13 October jl door B en W waren nagesien en in orde bevonden Deze mededeelingen werden aangenomen voor kennisgeving De volgende stukken kwamen by den Raad in Het rapport der Baadsoommissie belast methet nazien der begrooting van de Volksgaarkeukenen het Hoffmansgesticht dienst 1993 adviseerende tot goedkeuring Ter visie Het rapport der Baadsoommissie belast methet nazien der gemoonte begrootiug dienst 1892 Terwijl de Commissie zioh over het geheel met ds begrooting zeer goed kan vereenigen maakt zij by enkele posten opmarkingen en doet enkele voorstellen zq stelt b v voor invoering van het oouponttelsel vooi de tol op de Haastrecht ohe brug het FEVILLETODI scheen het ongaarne te zien dat zgn zoon het bij zich stak en nam bigkbaar met het voornemen van zgn zoon geen genoegen De inspecteur zou nanneer de documenten zioh in zijne handen bevinden van ons vertrouwen misbruik kuinen maken zeide hg wij hadden danniets gewonnen De inspecteur zal do papieren niet lezen wanneer ik hem zeg dat het familie papieren zijn antwoordde Theodoor Men heeft mg de verzekeringgegeven dat hij zeer vertrouwbaar is Miarik wilimttiers slechts vooraf zgn raad inwinnen het slaatons dan altgd nog rg naar goeddunken te handelen Zonder daar een antwoord op af te wachten nam de jonge man zijn hoed om opnieuw naar de woning van den inspecteur ta gaan maar juist toen hij op bet punt stond werd de deur geopend en trad Paul Vetter in het kabinet Ge zult mij ten goede houden indien ik nstoor zeide de reiziger op een toon als ware hethem onverschillig of hij die vergeving al dan nietbekwam men zegt dat mijnheer Von Adierborgs toestand verergerd is en ik kan daaromtrent vermoodelijk slechts hier zekerheid erlangen Dan heeft het gerucht weer eets overdreveig antwoordde Theodoor do dokter is bijzonder tlvreden hoewel hij nog altgd niet buiten gevaar is is toch de hoop op genezing in de laatste dagenaanmerkelijk toogenomen Men moet niet aan geruchten geloof slaan ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden betekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt overweging dit te doen onder deze voorwaarde datde geheele Boomgaardstraat ten genoegen van B en W wordt bestraat en dan kosteloos aan de gemeente wordt atgestaan fer vi ie 8 Een missive van B en W in zake het Aoot den heer IJssel do Schepper voorgestelde plan tot reorganisatie van de 2e burgerschool voor meisje B en W deelen mede dat het oordeel van de districtsen arrondissements schqolopzieners daarover is gevraagd alsrae le van de commissie van toezicht die de hoofden der beide burgerscholen voor meisjes raadpleegde Voornoemde commissie kan zich in beginsel wèl vereenigen met de reorjsanisatie door den hoer IJssel de Schepper bedoeld doch met met de verplaatsing der school naar de Groonendaal De beide schoolopzieners opperden beswaren èn tegen die reorganisatie èn tegen bedoelde verplaatsing B en W deelen voorts in eeu zeer uitgebreid rapport waarop wij in ons volgend nr terugkomen hun gevoelen medo Zij kunnen zich op versebillende gronden niet met bedoelde reorganisatie ver nigen dosh tallen voor lo het gebouw der 2e burgerschool voor meisjes uit te breiden en wel daaraan 4 lokalen toe te voegen de kosten waarvan begroot worden op 7500 2o het hoofd der School te doen bystaan door 7 onderwijzeressen Ter visie Een adres van ruim 800 kaashandelaren landbouwers en nering oenden verzoekende de kaasmarkt te doen aanvangen om 6 uur Ter visie Een adres van de afd Gouda van den Boirtvoor Ned onderwijzers venoekende verhooging vande jaarwedden der onderwqzers In handen van B en W om bericht en raad 11 Een adres van de afd Gouda van het Ned OnderwgzersGenooteohap bovenstaand verzoek ondersteunende Aangenomen voor kennisgeving liet de bankier er op volgen wanneer gij do waarheid wilt vernemen kom dan bij ons Het zal nog langen tijd duren alvorens mgnheer Von Adierberg bezoeken ontvangen mag wg moeten geduld hebben en ons aan de voorschriften van den geneesheer onderwerpen Men onderwerpe zich aan de beschikkingenvan hot noodlot hij die volhardt maakt zioh hetleven hier namaala waardig antwoordde Paul wiendit citaat voor hot oogenblik hoogst toepasaelqktoescheen BIgven de heeren Vogel nog bg hun besluit vroeg Homberg Dit besluit is mij geheel onbegrqpelgk zij berokkenen zich daiCnloor een gevoelignadeel Gij kunt gelijk hebben antwoordde Paol die kort to voren met zijn vriend een büfc van verstandhouding had gewisseld maar eens menschen wil iseens menschen leven Dan moest gij u met die zaak belasten Ik Hebt ge er niet den moed toe Ik heb goen geld mgaheer Romtwrg En heb go ook geen vriend die u oen zokerbedrag zon willen voorschieten Een vriend Vrienden genoeï maar zij bobben niet moer dan den goeden wil en daarmede kan mon geen zaak oprichten En wat mijn eigtra spaarpenningen betreft zoo kan ik ook ilaarmedaniet pronCen het leven is schoon maar ko5tb iar