Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1891

Geroyeerd B 16 G C Vos van Zalinge C 58 Fh Diamant K 116 P de Mol N 169 L Brouwers Q 99 K Koog Ferminderd C 245 J Kromhout 1000 op f 800 D 4 Wed M Mol 1000 800 E 94 Ë S Cats 4500 4000 I 70 E Nobel 600 400 K 230 Th Binnendijk 600 500 0 411 C van Vliet 600 400 0 379 Wed Smeeis Zuur hout 500 400 P 20 T N Joosten 1400 op 1000 E 202 Wed Boers van Mourik 2000 1600 K 212 J Zwart 1200 1 1000 E 388 W Furrer 600 400 EE 60 J Bijkelijkhuizen 700 400 It Een tdiea vu bewonen van de Stoofsteeg Tenoekende verandering der goten in riolen daar eerstgenoemden een ondragelijken reuk veroomken In handen van B en W om bericht en r ad Aan de orde lijn daarop De redamet m mke de Plaatulykt d reck tubutinf vp de Inkomaten dteiut 1891 Sete worden in een besloten vergadering behandeld en daarop de volgende beschikking genomen J yeioem B 143 J IJpelaar Jz C 84 3 P van der Klein Jr C 243 H Houtman D 29 J CaU K 16 C Slootjes 6 107 Ja Zeltpnreich G 145 G Berlijn I 194 E L Cat M 19 Te Koom N 29 J G Reparon JJ 232 A van Veen O 133 A de Vries O 485 M van Egk P 350 J Platteel Q 163 M van Deth E 78 P B Streefland B 212a J Mulder K S14 J van der Wolf K 31 6o F J Bruiatens Buiten betchikkitig als hebbende te laat gereclameerd BE 11 J G Warns Gisteravond ward in het Vereenigiuggag uw van Providentie eene Vergadering gehouden van de Steeukolenvereeniging de Voorzorg Het doel deier bijeenkomst was eene nadere bepaling vast te stellen om ni Uit October al of niet te blijven storten met bet oog op den naderenden winter Besloten werd tot den 7n Seoember te blijven storten op welk tqdstip elk lid aladan IS H L Slaenkolen te goed heoft gemaakt Dat het goede door de leden erkend wordt blgkt daaruit dat met algemeene stemmen werd besloten do eerste week in het nieuwe jaar op nieuw voor bet volgende jaar wekelijks 25 Ct te storten Het bestuur vertrouwt dat het voorbeeld der 70 leden door velen tal gevolgd wor Te Eobteld komende zg de wieirgder gewaarschuwd dat ei behalve de atraSen der gemeentepolitie ook nog verordeningen eeuer hoogere macht bestaan De hardste bepaling beataat wel te Heiloo Daar luidt art 66 van het politiereglement Ieder die met velocipedes op den openbaren weg rijdt Iemand die haast had zou hier gezegd hebben ieder die hier wielrgdt is verplicht stil te houden wanneer en zoo lang hem rgtuigen tegen of achterop komen Hoeveel wielrijders zouden op dit oogenblik te Heiloo het oogeablik staan af te wachten dat zij mogen doorgaan Maar genoeg staaltjes van gemeentewetgovicg en sierlijk Hollandsch Er moge uit blijken dat san wielrijden nog andere bezwaren verbonden zijn dan woedende honden en straatjongens ongelijke beatratin en scheurende banden Ala lichtpunt en als voorbeeld voor alle andere gemeenten wil ik daarom nog vermelden het eenvoudige en toch zoo volkomen doeltreffende voorBohrift waarmee Voorburg volstaat Schade in deze gemeente veroorzaakt door wielrgders komt te hunnen laste In Voorburg mag dus de wielrijder rijden hard of zacht over open of gesloten bruggen er op zittende staande of liggende bellende brullende of aodero geluiden makende overdag zoowel als ir hot holst van den nacht en al komt hg meuschoc trek of lastdieren vee of varkens tegen mits hij alle schade die zgne schrikwekkend te achten verschijning veroorzaakt bereid ia te vergoeden Ik draag Burgeraeoater en Wethouders van Voor burg Voor tot eereleden van den Wieirgderabond is onder Preycinet Globet en Floqnet en thans nog lid van de Kamer van Afgevaardigden is heeft een werk uitgegeven getiteld M de Moltke Sas Mémoires et la Guerre Future dat verbazend veel opzien baart te Parijs en dat zeker in Duitsobland aan eene scherpe critiek zal worden onderworpen De heer Lockroy meent vooreerst dat bg den eerstvolgenden grooten oorlog iloor den vooruitgang der wetenschap nieuwe strijdmiddelen zullen igu uitgevonden waarvan de uitwerking thans nog niet te voorzien ia De eloctriciteit zal dao wellicht de rol van bet buakruit apelen en in t algemeen zullen da atoutste droomen vatt Jules Verne nagenoeg of geheel verwezenlijkt worden De grondslagen van da strategie zullen evenwel volgens den jMjhrijver onaangetast blijven Het zal wel altijd hot beate blijven zelf het eerst aanvaller te zijn en het land van don vgantl aan te tasten Aanval is de beste wgze van verdediging Hij vestigt aandacht op het overwegend belang van anelle mobilisatie en geeft scherpe critiek vau de spoorwegmaatschappon die niet volgende belpen Voorts betoogt de schrgver dat de Fransche soldaten even goede aciiuttera zgn als de Duilschers eu of zij even goed gedisciplineerd zijn Dat een oorlog in onzon tijd zoo kort zou duren als men gewoonlijk aanneemt gelooft de schrgver niet Tegenwoordig kom het geheele volk immers onder de wapenen drie of vier miltioen menschen en om een volk geheel uit te rooien daarvoor is eenigen tijd noodig Wat de Triple Alliantie betreft hetzij Frankrgk alleen zal staan hetzg verbonden met Rusland het zal in allen geval een ontzaglijken strgd te voeren hebben togeu Duitachland Oostenrgk en Italië En Italië acht do schrijver waarachgnlgk geene qtiantM négligeable zooals zoo dikwijla wordt beweerd Vooral ter zee zal Frankrgk dit ondervinden en dea te meer daar Engeland wellicht zijn steun aan Italië zal verzekeren Het zou van zeer reol belang zijn omtrent de houdirg van Engeland ten opzichte der Triple Alliantie meer zekerheid te hebben en de heer Lockroy acht het in ailen geval eene groote fout dat men zich in Frankrijk zoo weinig heeft bekreund om de vriendschap van Italië en van Engeland en door een blinden protectionistiachen geest Italië tegen zich in het harnas heeft gejaagd De collecte voor de benadeelden door hagelslag in Limburg heeft te Zevenhuizen opgebracht 10 96 Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in bet kiesdistrict Helder zga uitgebracht 1154 geldige stemmen Gekozen is de heer S T Land liberaal met 1099 stemmen Woensdag heeft een vierselgke brand de stearinekaarsenfabriek met 19 arbeiderswoningen te HaerenNord tusschen Sohaerbeok eu Vilroorde totaal vernield De brand die tegen den middag uitbrak heeft den geheelen dag gewoed wat allerminst te verwonderen is als men verneemt dat de voorraad stearine welke geheel verbrand is ruim 300 000 kilo bedroeg Ongelukkig dreef de slerke zuid westewind de vlammen in de richting der wouiogen van da fabriekearboidera die nog wel hunne roerende have op een weiland in veiligheid konden brengen maar toch grooto schade geleden hebbeo daar slechts één hunner verzekerd was Nauwelyks twee jaren geleden is deze fabriek welke eene naamlooze vennootschap is geheel door brand vernield zoodat de gebouwen nagenoeg geheel nieuw ziju De bouw heeft ruim 400 000 frs gekost de materieole verliezen zgn echter geheel door assurantie gedekt maar het zal minstens eenjaar duren vooraloer de fabriek weder in werking kan z ju De boeken ign verbrand maar te midden van de vlammen zag men de groote brandkast blgkbaar voortdurend ongedeerd aan den vuurgloed weerstand bieden Naar aanleiding van de opstootjes te Ede deelde jle commandant van do noorder divisie het volgende pan de Amsterdammer mede De burgemeester ran Ede jhr van Borsaelo gof eenigen tgd geleden openlijk to kennen dat hij het Heiisleger uit zijn gemeente weg wilde hebben De predikant deelde daarop mede dat hij don volgenden Zondag over hot Heiisleger zou prediken De Zondag kwam en de kerk was voller dan ooit Het oordeel van den dominé over het Leger wos zoer ongunstig hij zni o a dat het Le er des Heils uit den duivel was Zeer tegen bt duivelsohe legor ingenomen keordo de gemeente huiawoarta Vier eu twintig uur voordat de aanval plaats had kwam een voldwaohter namens den burgemeeater mevrouw Knuttel waarschuwen dat een oproer op handen wes Mevrouw Knuttel bed zooals men weet een deel van de koetsierswoning van haar buitoo plaata voor de bgcenkomaten van het Heiisleger afgestaan Dsdeiyk nadat de boodschap ontvangen waa ging een heiloffloier naar den burgemeester om hulp te vragen De heer van Borsaelo ontving den officier achandelgk weigerde hulp te verleenen on zei dut de geheele verontwoordelgkheid op hel Heiisleger berustte s Avonds had eene Heilsbijeenkomat plaata die door pi m 60 personen werd bg gewoond Toen alles was sfeeloopen kwamen plotseling ongeveer 600 personen het buiten binnenstormen Het gzeren hek werd geheel vernield en geen glasruit bleef heel Mevrouw Knuttel zal waarscbgnlgk genoodzaakt zijn haar huis te verlaten omdat het bgna onbewoonbaar is Zooals men weet brak de veidwaohter die tegenwoordig was een been De man werd door de Heilssoldaten opgenomen en in het officieren kwartier verbonden Toeft de burgemeester dit merkte kwam Jiij binnen om dea kapitein een jong meisje in uiterst scherpe woorden zgn afkeuring over h t gebeurde te liennen te geven De heer Van Borsaele zei o a i dat het Heiisleger in Ede gekomen was alleen omdat de vrouwelgke offioieren gekheid wilden maken met de militdiren die in de buurt gekampeerd waren Allai was de ohuid van de Heilssoldaten Mevrouw Knuttel heefl de zaak in handen van den iffioiar van justitie gegeven Het Heiisleger heeft gdslnk z jne bgeenkomsten te Ede gestaakt Het vertrek van de weldadige familie Knuttel is voor Ede een groot verlies Kantongerecht te Gouda Ouder het opschrift Wetgeving voor Wielrgders geeft de heer W F Margadant in de Ned Speclaior eenige staalg es v in de voorschriften welke in gemeenteverordeningen voorkomen over het wiolrgden Zij zgn ontleend aan den reiswgzer van den Alg Ned Wielrgdersbond Deze vermakelgke schets luidt aldus Belangwekkend i het uit dan reitwgzer ts leeren welken mdruk de nieuwigheid op de verscbüleode gemeentebesturen heeft gemaakt Bgna alle staden hebbeu gemeend iets te moeten doen om de veiligheid hunner genwentenaren te verzekeren en waar een stoomtram snuivend en dreunend mat roode lantaarns voorop niet schrikwekkend te achten is en ongehiüderd zijn weg gaat ziet de wieirgder zich genoodzaakt een even lastig als ingewikkeld recueil Van voorschriften en verbodsbepalingen te eerbiedigen In bgna alle gemeenten van het plattaiand moet Zitting van Woensdag 14 October 1891 De volgende peraonen zgn veroordeeld wegens Visschen zonder schriftelgk bewys van vrgunning van den eigenaar of rechthebbende L H te Honkoop tot 3 of 2 dagen hechtenis J A P K en D van L te Gouda ieder tot 6 of 3 dagen hechtenis Als gezagvoerder van een stoomboot varen op den IJasel met te groote snolheid A G to Kotterdam tot 3 of 2 dagen hcohtenis lo Laten staan van een trekdier zonder voorzorgen tegen schade te hebben genomen 2o Rgden met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorven P W te Hilligersberg tot 8 of 2 dagen hechtenis eu 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap en cachtelgk burengerucht B van der N te Waddinxveen tot 2 geldboetenelk van 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Laten loopen van vee op een andera bezaaiden grond C H B M H en A H te Bodegraven iedertot 1 of 2 dagen hechtenis Als slager niet zorgen dat het slachten vau den openbaren weg niet zichtbaar is D F te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkensohap W de D zander bekende woonplaats K V te Eeeuwgk W van H te Gouda A S zonder bakende woonplaats en van D ta Gouda ieder tot 1 of 2 dogen hechtenis A van der V te Gouda tot ƒ 0 50 of I dag beehtenit A van H te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis P M en B S te Gouda ieder tot 2 geldboeten dk van 3 of 3 dagen hechtenis voor elke b eet Openbare dronkenschap gepleegd hg la berbalia C B te Krolingco tot heohtenis van 3 dagen Openbare dronkenschap gepleegd bg Se herbaliiif P M te Gouda tot hechtenis van 1 week Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg Igfsdwaog van hoogstens 1 dag PETROLevM JVOTËtririNeeu van de Makelaars liiitzrur SelulkwUk t Rotterëui Vf markt was heden vaat Loco Tankfiist 1 7 30 GmmporteMii fa t r 40 inuari Februari Maart levering 7 30 Sepimber October November en DMembev leverim 892 ƒ 7 26 Bij de heden alhier gehouden vrge Paardenmarkt waren ongeveer 400 paarden aan de Ign Vele kooplieden waren tegenwoordig waaronder men ook bniteulandsche opmerkte De handel was zeer gean noerd De volgende prijzen werden besteed Veulens van 70 120 werkpaarden ƒ 150 250 Sjarisre paarden f 180 250 luxe paarden tot 400 hitten 50 160 Voor do morgen te houden verloting zgn aangekocht 30 paarden Xaar wij vernemen zgn tot morgen ochtend 10 uur nog loten verkrijgbaar Ëa wanneer orediet gaf vroeg ik tt nu voor eene zekere som de bankier op vroolgken toon Ik zal met de betaling voor den oogst wachten tot gIj zalf bet geld van den koopcr hebt ontvangen Zoudt ge dat werkelgk willen doen vroegPaul verrast Ik weet niet waarmede ik deze goedbeid verdiend heb Waart gij het niet die den inbreker neerseldaeo dopr deze moedige daad wellicht mijn zoon het leven redde Neem zonder bezwaar mijn aanbod aan graaf Uobenbausen zal met raqn voorslag gaooegen Moien De jongeling wa te zeer verbaavl du dat bq aanstonds een aCdoend antwoord kon geven hg wUda hat voorstel in overweging nemen en den bankier eerstdaags antwoord brengen Te gelijk met Theodoor verliet hg het huis toen hij baitan was gaf bij over het aanbod zgna ver bazing ta kansen Weet ge w t hieraan ten grondalag ligt vroagTheodoor Niet meer of mind r dan verkropte woede tegen Fann s broeden Nu nu I antwoordde Paul dia woede zal geen zoo hooge vlucht nemen uw vermoedan zal niet van partgdigheid zijn vrg ta plaitai Gelooft ge mg niet Ik geef nde verzekering dat dia heeren Vogel mgn vader aan doorn in hetoog zijn en hg meent hen gevoelig te kuonan treffen wanneer hg u overreedt de zaak ta verlatonen den heeren concurrentie aan ta doen Wat gg doen wilt moet gg weten ik in bw plaata zou het zekere voor het onzekere nemen Gjj geeft de voorkeur aan één vogel in de hand boveo tien ifi de lucht antwoordde Paul maar indien man aan buks ia de band heeft en oen goed sobutteris haalt men de duif naar beneden En dia buks wiluw vader mij veraehaffen En indien uw schot mist zijt ge ook da duifkagt spotte Thaodoer dan hebt ge in ha geheelniets meer Zeat juist maar 4 e niel waagt dia nirt wint en flink gewaag is half gewonnen I Wilt ge dus bet voorstel aannemen Uw patroons zullen u van ondankbaarheid beschuldigen en Een goed verstaander behoeft aan half woord pi vreest dat wanneer ik bet aanneem ik niet meerin uw belang kan werkzaam zgn Maar zoo etg zal dit niet wezen mgn waarde I ik geloof dat iknu het mgne gedaan heb Weel ge waarom ik hgtt kwam Het gemeht was sleehu een voorwendsel ik wilde u eene boodaohsp brengen waarvan ik geloof dat zg u aangenaam zgn zal Hgn meisjeheeft juffrouw Vogel een bezoek gebracht en juffrouw Vogel moet dit bezoek natnurlgk beantwoorden Nu hoeft zij mij beden gevraagd of het mgnmeisje niet zou hinderen indien zg vanavond komt en ik veroorloofde mg baar op de thee te noodigen Zg heeft de invitatie aangenomen en zal komen En wat verder Wal verder Zoek en gg zult vinden De Haagsche kouter van de Proc 6ron Ct mag r aanleiding van hot geopperd plan om van de omng waarin het echtpaar Bosboom Toussaiut leefde een museum te maken Kennen de meusohen die zoo iets voorstellen de oning op de Toussaintkade wel Behalve het atelier n Bosboom dat eenig en karakteristiek is en m t ae loods waarin het zich bevindt gemakkelgk overgebracht kan worden is de eigenlgka woning alle Mgach en zeer beperkt van ruimte Noch inrich ng noch stoflfsge heeft iets bijzonders en de kleine Mnvoudige kamers zouden met kunstwerken van Bosboom moeten gesierd worden om daaraan iets oelangwekkends ta ontleenen De schrgfkamer van ueertnuda Bosboom Toujsaint is een zeer gewoon de wieirgder een paard tegenkomende SO 30 of 60 meter van te voren afstijgen eu het wiel achter i jn lichaam verbergend aan de zyde vau den weg gaan staan Hg mag daarbg geen belgelui trompetgeschal of andere sohelklinkende geluiden laten hoeren om de paarden niet te doen schrikken In Bunuik en in tal van andere gemeenten mag men met of te paard niet harder rijden dan in matigen draf Met rgwielen waarom niet te wiel f niet harder dan met een daurmee gelgkalaande snelheid In Gorkum en Lienden bestaat de humane bepaling dat de bergders van trapwagens velocipedes voor voetgangers niet behoeven stil te staan Daarentegen wordt daar op genoemde vervoermiddelen geen voorwerp geduld dat schrikwekkend voor paarden te achten is Dus geen wieirgder met buitengewoon lange oorenl In Uardingsveld is het rijden up wieiers na zonsondergang eenvoudig verboden De schemering schijnt daar erg donker te zijn Hellevoetsluis verbiedt velocipedes op de voetpadbrug te vervoeren anders dan er naast te loepen en er niet op zittende Dus niet terwijl de rijder er naast loopt en er te gelgker tijd op zit In Hoevelaken geldt het raadselachtige voorschrift dat met voertuigen met ezels of paarden bespannen of te paard niet harder mag gereden worden dan in draf door eigen toedoen van den bestuurder Beteekeut dit dat men er wel in galop mag rijden mits het paard of de ezel het initiatiet neme In Schipluiden is de wieirgder verplicht bij het te gomoet komen van rg of voertuigen zijn vaart te verminderen tot een daarmee gelgltstaanden draf van een paard Bydt hij bijv met een vaart van zes meter in de seconde dan moet hg zijn vaart verminderen tot die van een paard dat xes Meter in de seconde draaft In Warnsveld moet de wielrijder voor een geopende brug komende niet voortrgden dan nadat die brug bchoorlgk gesloten is Rijdt hg toch door dan wordt hg gestraft met 10 26 gulden boete op de erven te verhalen In Meljel moeten de wielrgders bij het paaseereu van trekof lastdieren vee of varkens iA die mate hun vaart verminderen dat genoemde dieren niet schrikken Stel u de uoodlottig gevolgen ook eens voor van het schrikken van zoo o Meijels veevarken 1 In Zierikzee zullen berijders van niet of nauwelijks hoorbare velocipedes de paden vermijden ten ware zij zich doen hooren door een luidklinkeude bel of ander geraasmakend voorwerp Bgv een zweep maar die is alweer sohrikwekkeud voor paarden te achten I Een doedelzak dan I In Deventer luidt het diepzinnige voorschrift Het plaats nemen op velocipedes bg het rijden daarop in de kom der gemeente en over bruggen is verboden In Devenier sohgnt dus een bgsondere manier van wielrgden te bestaan waarbij men niet op de machine plaats neemt Niet minder diepzinnig chrgft Giessendam voor Zg die trapwagens of wieiers of andere daarmede gelgk te stellen oertuigen met paarden of andere trekdieren bespannen alsmede voor paarden onder den man bereden of voor saneen ekoppelde paarden op een afstand van minstens vgftig meter uit het spoor wgken en hunoe wagens doen stilstaan totdat de rgof Voertuigen of paarden hen geheel roorbg zgn Preeltl Gg zgt toch niet voornemens ook m tenoodigen Indien ge bet weoscht zal ik het doen Dat strookt niet met müli belang Faonylott er aanstonds een afgesproken werk in zien en Wat zou dat hinderen Behandel de vrouwen zacht en teeder en zg zullen gewillig zgn als een lam en wie sebialgk en berekend weet te behandelen vaart er nog veel beter bij Weet ge wie dat gezegd heeft Natuurlijk Goethe I Nu en Goethe kende de vrouwen I Hg moeteen tweede Don Juan geweest zgn Maar zo als gewilt m n waarde Ge weet nu waar gg jutfrouwVogel heden avond kunt vinden indien gg haareenige woorden wilt zeggen handel nu geheel naaruw goeddunken Gg kunt immers ook toevalligkomen om mij ta bezoeken ik heb het n nu zoogemakkelgk mogelgk gemaakt Ja volgens uwe zienswgza zeida Theodoor of ik er gebruik van zal maken weet ik nog niet Het goluk dat zich voordoet moet men niet verwerpen XVL Een gezelliger kamcrljje dan dat hetwelk juSrouw Thereie Ooldschmidt met hare doohter Helena bewoonde kon men zich nauwelijks voorstellen i ardt vervolgd vertrek zich door geen enkel meubel of versiersel ouderacheidende dat door een beeldje van den middeleeuwaohen geaehiedschrijver Philippe De Cominea Neen alleen het achilderaohtig atelier van Bosboom moot voor de nakomelingschap bewaard bigven het woonhuia zelf vermeldt reeds op voldoende wijze uitwendig dat de beroemde romancière daar gewoond heeft Het Pargsche blad Figaro dat tot dusverre eenmaal per week zgn lezers een pagina muziek gaf ten operaof operette air een wals of dergelijke zal voortaan een muzikaal maandnummer uitgeven met minsteoa 100 pagina s muziek van allerlei aard De uitgaaf zal geachiodon onder toezicht van Gounod Massenet Soint Saens Thomas en verscheidene nndere componisten en musici Het eerate nummer van Ze ïtgaro Mmical verschijnt 30 October De prijs ia 3 francs per nummer Buitenlandscb Overzicht De Italiaanscho minister president Di Rudini de Eusaiaohe minister Von Giera en de Russische gezant iu Italië do heer Vlangali brachten Dinsdag een bezoek aon koning Humbert te Monza De koning bad een langdurig onderhoud met den hoer Von Giera Deze vertrok later in gezelaohap van den ministerpresident naar Milaan De heer Di Rudini werd dieo ielfden avond te Monza terugverwacht waar hij met graaf Nigra Italinansch gezant te Weenen eu graaf Aroo bet middagmaal aan de koninklijke tafel zou gebruiken In Oostonrgksche staatkundige kringen houdt men zich druk bezig met de gevolgoD welke de to Milaan belegde samenkomst van den Italiaanschen ministerpresident Di Rudini met den Ruasischen minister van buitenlandsche zaken Von Giera kan hebben De Berlijnsohe dagbladen oordeelen met omzichtigheid over die samenkomst Enkele dier organen vermoeden dat het eene poging geldt om de verhouding vau Rusland tot het drievoudig verbond te verduidelijken In de toongovendo kringen te Berlijn beschouwt men de bijeenkomst zonder eenig wantrouwen Volgens een telegram uit Kopenhagen vertrekt do Czaar 29 dezer over zee naor Libou en van daar over Moskou naar de Krim woar de zilveren bruiloft wordt gevierd Men riet dat Berlijn hier niet genoemd wordt In Saksen hebben verkiezingen plaats gehad voor 30 plaatsen van de 80 in den Landdag De sociaaldemocraten hebben 8 zetSla veroverd zoodat zg in den Landdag thans over 12 zetels beschikken De nationaalliberalen bleven op hetzelfde cijfer zij wonnen 1 van de vrijzinnigen eu verloren 1 aan de socialisten de conaervalievon verloren 2 plaatsen aan de aociaal democraten De Fransche bladen maken hot antwoord openbaar van den kardinaal aartsbisschop van Reims den aartsbisschop van Aix en den bekenden biaachop Freppel op de aanachgving van den Minister Fallières waarin het episcopaat werd uitgeuoodigd om zich voorshands au bodevaarten naar Rome te onthouden De heeren spreken er hun verbazing over uit dat de Fransche Regeering bg de Italiaansohe geen vertoogen heeft ingediend daar deze toch de demonstrotiën en nistveratoringen tegen de Fransche pelgrims had laten begaan Wauneer merkt magr Freppel aan een lichtzinnigheid van enkele bedevoartgangers volstaat om in gansch Italië de hartstochten tegen Frsnkrgk gaande te maken en de geloovigen vau dit land den toegang tot den Paus onmogelijk te make i dan wordt daarmee Frankrgks eer en waardigheid gekwetst en tevens bewezen dat de Paus niet vrg ia De prelaat apreekt de hoop uit dat de Regeering zich niet aan den plicht onttrekken zal n naar vermogen met s Pausen onaf hankelgkheid de rechten en de vrgheid dor Fransche Katholieken te heaclierman Intuaschen heeft de Fransohe Eegeering ran de Italiaansohe kennis gekregen dat de prefect Sasaari Sardinië wegens zgn Igdelgkhoid bg manifesta ieu tegen Fronkrgk is afgezet Da Vaticaanacke bladen gaan weer heftig te keer on dringen aan op een interpellatie in de Italiaansohe Kamer over de treurige positie van den Paua Da Oaaervatora Bomano eindigt oen artikel Da vijnnd is in de laatste citadel binnengcdrongon zelfs de persoonigke veiligheid van den hsiligen grgsaard ia thans aan de grootste gevaren blo tgeateld Het Jonmal de Bnadle meUt dat Donderdag giiteren de heer De Smet de Naeyer het rapport der centrale sectie over het voors J i t grondwetsherziening in zijn geheel gedrukt aan dèu b er De Lantsheere voorzitter der Kamer tw hand atellfci W U Da rondzending aan de leden on n de pers l i a 1 TIJ 1 i ongetwgfcld eerstdaags plaats hal n Dat de Franschen nog niet verander bigkt uit een zeer veel geruchtmakend boek over dea oorlog der toekomst dat eergisteren te Parijs verscheen De heer Lockroy die driemaal minister geweest