Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1891

1801 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda brongen ingevolge art 5 der Wet vnn 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoeksolirift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haar naam vermelde localiteit sterkou drank in het klein te mogen verfcoopen als Naam vau de Verzoekster A anduiding der lokaliteit J Albers Keizerstraat K No 195 Wed K vaa Ztraamen Gouda den 16 October 1891 Burgomeestor on Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNUOORN De Secretaris BROUWER AD VERTENTIEN Een gescMkt Persoon wenscht eenige werkzaamheden onverschillig in welk vak terwgl geen hoog loon vereischt wordt Adres onder No 2146 aan het Bareaa dezer Courant L S 3t rfe volharding Wijziging WIITTERDIEUST Aanvangende Maandag 19 October a s Dienst van GOUDA naar AMSTERDAM 1 uur nm in plaats 4 BOSKOOP 4 4 45 Alle andere diensten onveranderd DE DIRF CTIE De DETAILPRIJZEl van li lloiif s km De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Maandag 19 October No 4660 ADVERT EN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De GARNIZ0EN8 VOEDINGS COMMIfeSlfi te Gouda zal op MAANDAG 2 NOVEMBER e k op het bureel van den GarnizoensCora mandaat j es middags om 12 aar onder nadere goedkeuring van hèt Departement van Oorlog in het openbaar AANBESTEDEN De levering van Vleesoh en Vet en Spek voor het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 Juni 1893 en van Zouten Brandstoffen voor het jaar 1892 benoodlgd voor de menages van bet Garnizoen Onder de Brandstoffen ook begrepen de benoodigde hoeveelheden voor de wachten De voorwaarden liggen dagelgks ter inzi op voormeld bureel Voor de Gamizoenê Voedingt Committit De Secretaris C DOORMAN Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 21 OCTOBER 1891 d morgens te 9 oren aan het Huis Wgk A No 127 aan de Hoogstraat van II Absbaabbins of Anti Rhamaiische De Rhnmatische Igdera worden op de krachtige werking dezer bereide WATTEN attent Prgs 30 Ct per pakje Hoofddepót bö A BRBETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar gesteld heeft bg T A fi van Deth C B Verheul Oudewater Hej de Wed Bosman A Bos Berkel Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTüIJN DKOÜGLEEVER op MAANDAG 2 NOVEMBER 1891 des morgens te elf aren in het koffiehais HiiE MosiE aan de Markt van No 1 Een in 1887 geheel vernieuwd goed onderhouden en op gunstigen stand gelegen en Erf aan de Wgdstraat te Jouda waarin eene Manufacturenzaak met goed gevolg wordt uitgeoefend Wgk A No 45 Het Buis bevat behalve de winkel zes Kamers Keuken en Zolder en het is van Waterleiding en vele gemakken voorzien en te aanvaarden 1 Mei 1892 Van 1 DECEMBER 1891 tot den dag der aanvaarding ontvangt de kooper ƒ 12 per week voor huur No 2 De Azijnfabriek De Bel bestaande in een goed onderhouden Qebanw met Schaar Loods en Erf aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 84 met 11 staande kuipen boven den grond elk van 7000 liters inhoud 2 kuipen in den grond elk van 4000 liters inhoud 3 waterkuipen eene machine en een paardenmolen Terstond te aanvaarden No 3 Een goed onderhouden Woonhuis en Erf aan de breede zgde van de Carnemelksloot te Gouda Wflk R No 502 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 50 No 4 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wflk M No 147 Verhuurd hg de week voor ƒ 1 25 Nos 5 tot 8 Vier HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren te Gouda Wflk P Nos 331 tot 334 Verhuurd bg de week elk voor 1 25 En No 9 Een HUIS en ERF indeTumhontsche poort aan de Nieuwe Haven te ou 2a Wgk N No 172 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd zijn ISO O OS O S2 a 0 27t per Vs Kg per Kg bus per V Kg per Kg C J van Houten Zoon OPENBARE VERK00PIN6 om contant geld EENER AANZIENLIJKE PARTlJ Manufacturen De Notaris C FORTDIJN UBOOGLBEVER te Gfuda zal op DINSDAG 20 OCTOBER 189i s morgens 10 uur in zgn Verkooplokaal aan de Peperstraat aldaar PUBLIEK VERKOOPEN Een belangrgke partg Najaars en Winterstoffen bestaande in Zwarte en gekleurde Lakens Buksking Satin de Laine Kam ren Cheviot Conpona voor Pantalons DemiSaison stoffen Ratiné Eskimo Floconé Flanellen grooie sorteering Damesstoffen als zwart Thibet zwarte Zgde Merinossen heele en halve Linnens Zakdoeken Damast Gordgnen Keper Amersfoort Boezeroengoed Engelsch leder Wollen en Katoenen gestikte Dekens Baag Bever enz NB Voorts een groote collectie MODERNE DAMESMANTELS in allekleoren en kwaliteiten De Goederen af komstig uit een gelikwideerd Magazgn worden tot alle prgzen verkccbt zonder op te houden Te bezichtigen één uur voor den aanvang uit de band wordt niets verkocht als eene SECRETAIRE een LINNENKAST een KABINET een MANGEL eenige LEDIKANTEN een BED met toebehooren een WINKELKAST TOONBANKEN een goed werkende NAAIMACHINE een partgtje WINKELGOEDEREN en eenig HUISRAAD Daags te voren des namiddags van 2 tot 4 aren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJNDROOGLEEVER te Gouda A dvITr t e N T I e n Gouda FW J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Capp Ue S r d Kraats Bleis vyk J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gobr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Oeur Waddinxveon in alle Binnen en Buitenland ache Couranten worden dadelgk opgezonden doorhetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Goudii Snelpersdruk an A Bbinkman Zoon Gouda Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BLAD BINNENLAND GOUDA 17 October 1891 Deelden wq reedi in ona vorig nr den korten inhoud mfda vu het voorstel van B en W tot reor g aniMtis vaB de Se burgerschool voor meisjea thaa ct volgende daaromtrent De Conmitiie van Toezicht op het Lager Onderwijs vereébigde zioh io beginsel met het vroeger door Dr H IJmcI de Schepper ontirikkehle an tot reorgaaiiaiie der lohöol en lond aen ontvvrp in voor de regeling van het oaderwga op de g reorg nia erde school doch eene verplaatsing daarvan naar het gaboow in da Lange Groenendaal achtzq niet alleen niet Boodig maar keurt ly af De Diatrieta en Ai iadi s aentsSchoalop êMn a pOTdai bezwmo a tegen bedoelde reorganisatie ha te n genoemde vttpiMtfing van stthoollokalan B n W die behalve de thahs met gaaoemde ichool antoriteiten gewiaeelde stukken ook l ü hun voontel wftlgggen ds brieven der Oommissie van Toezicht van t2 Januari 1887 en 80 Juli 1888 betreffsude de oprïotitiag aeser meiajeaaohool voor middelbaar oadBrwyi of aefttszet laglsr onderwqs in middelbaren geait mseneii dat behalve de bezwaren die beide aohoolopcienera tegen die reorganisatie hebben nog andere gronden daartegen pletten Eene chool georganiseerd volgens het ontwerp van de Comminie van Toezicht moge op zichzélf beaehoowd utnAnend zgn in dew gemeente lOa die scfaoAlgeen veldoesde levenskracht hebben B en W wgten er op dat men Vergeet dht de Ie Bargórachool vdor FEÜILLETOIV UU iet OtUso l 0 Het was niet lierlijk en prachtig gemeubileerd maar de orde en netheid die er heersehten en de smaakvolle rangschikking vergoedden dit Het ontbrak daarby ook niet aan kleine geriefelijkheden zoover ten minste de geringe middelen veroorloofden waarover ds eigenares te beschikken had en zag men de weduwe in het vriendelijk gelaat vol goedhartigheid staanle men in de vroolijke oogen van Helena dan begreep men de betoovering en den vrede die in dit vertrek heersehten Die betoovering deed zich hoofdzakelijk in de vonduren gelden wanneer do lamp haar licht over de ronde tafel verspreidde warneer moeder en dochter daar zaten met haar handenarbeid en Paul Vetter onder een glas hier verslag deed van het nieuws van den dag Dit was ook heden avond weder het geval alleen mei dit onderscheid dat nu een blinkende trefcpot op den tafel stond Men verwachtte Fanny en Paul had er zich reeds meisjes eene school is met een volledig leerplan en dat het daar gegeven onderwas aind onderwija ii voor die meisjes voor wie de Mihaol eigenlijk bestemd is Ook is volgens B en W de meening onjuist dat drie leerjaren dezer school volkomen evenwijdig loepen met de drie laagste leerjaren van de 2e Burgerschool Eaadpleegt mpo beide leerplannei dan ziet men dat het onderwijs ia sommige vakken in de bedoelde klassen volstrekt niet gelijk ia en niet even ver gaat Aatd en doel van beide scholen is dan ook niet dezelfde Het onderwiJB op de Ie Burgeraohool kan men niet zoodsnig regelen dat het bijna uitsluitend moet dienen tot voorbereiding voor eene andere lagere school die volgens het oordeel van de Schoolopzienera uet geacht kan worden hst karakter eener school voor Ifiger onderwijs te bezitten Wordt van de Ie Bnrgen hool voor meisjea hoofdnkelijk eene voorbereidende kohool vooi de 3e Borgeracbool gemaakt hetgeen feitelijk gebenifn zal als alleen mei van Ü jaieoMil daarboven op laatstg u mde ohool worden tMgman dan verandert ntëa haar karakter tot gröqt ongerief van Ilea dia geen aorfn ondarwqa Sm nvt t ana daar gegeven onderwas voer kuna kfaderen bejeeieq tsFWql het baaoek van de ie Burj rachool vetmoef dalijk geriag zal zijn Do raeeate meiqea toch behoorende tot die kringen der maataohsp waaruit de bevolking dar Ie Bui gersohoül voornamelijk bestaat zallen op een leeftijd van jaar waarop zij weldra sollen worden geroepen om in het huishonden e helpen niet naar de andere school overgaan om daar voor 1 of 2 jaar onderwija te ontvangen volgens een ander leerplan op breeder grondslag gebouwd De gereörgv niseerda school cal daardoor aleobta weinig leerlingen tellen en men loopt gevaar haar na een ongelukkig bestaan van enkele jaren te jrerliezen De Sohoolopzitnera adviseerden B en W de 3e Biurgersohool toegankel k te stellen voor leerlingeu van fi tot 14 bezorgd over gemaakt dat Theodoor Somberg haar op de straat had aangesproken toen z $ eindelijk verscheen Hars opgeniimde kalmte verjoeg de bezorgdheid van Paul die er in stilte reeds berouw van had dat hg zijn vriend van haar bezoek had kennia gegeven Helena wi terstond met Vtaaj bevriend en ook juffrouw Goldsohmidt gevoelde zioh weldra tot haar aangetrokken Fanny wist leven te brengen in het onderhoud en het voor ieder belangwekkend te maken en zelfs Paul die gaarne op zijn reizen en ervaringen snoefde luisterde zwijgend met de grootste belangstelling toen zij de tropenwereld van Zuid Amerika schilderde Ook Helena en hare moeder gevoelden de tooverkracht ook zij gevoelden zioh aangetrokken Toen schetste Fanny de schipbreuk der Marianne op dezelfde levendige aanschouwelijke wijze met haar rodding en die schildering bracht Paul s gedachten op don vermoorden matroos den kodrtebeior Reimann en graaf Von Hohenhausen Hij vroeg Fanny of zij ree ls in Amerika den graaf had gekend de vrnag werd ontkennend beantwoord ook op het schip was Fanny niet met hem in aanraking gekomen Aan le schuld van Reimann geloofde zg thans het gesprok met den graaf en een later onderhoud met doB rechter Somraer hadden den laatsten twijfel uit den weg geruimd a IB jarigon leeftijd dooh B en W meenen dat dergelijke school naast de Ie Burgerschool beslaande te veel finantieele offers van de gemeente soa eisohen Daarom wensohen B en W de toelating op 9jarigen leeftijd te behouden die ook volgena het oordeel van het Hoofd der 2e Buiversohool te verkiezen is boven die op 12 jarigen leeftgd B en W zijn echter van oordeel dat verandering moet worden gebracht in den thans bestaanden toestand dat twee leerjaren of afdeelingen vereenigd zijn in ééü lokaal onder ééxa onderwgseres Daartoe stellen zij voor uitbreiding van het gebouw waarvan de kosten wordsn geraamd op ƒ 7500 waarin echter door het Ilijk 26 pOt wordt bijgedragen docr bijvoeging van 4 lokalen waarvan 2 voor 18 en ï voor 12 leerlingen elk en het Hoofl dm school te doen bgstaaa door 7 onderwgzareaaefi B en W kannen ten slotte venmin als de beide Schoolopzienen en de Commissie van toezicht zioh vereenigen met eene verplaatsing naar het lokad in de Groenendaal all l nde ten eenenmale ong sohikt tot vestiging der tteiqeasckool BQ WtHi rMt iipd ae g nt vole t8ir I §01 geling tot S Initenant der aifillerie henemd Ij ingedeeld bg het Se reg vesting artillerie Te Gonderak had 2k ndag avond in en buitao da herberg van de Wed D te Beiérsluia een voartaJl met een noodlottig afloop plaats Zekere W DwB steenplaataer door den drank buiten staat zioh aiT dragen werd door anderen naar men vertelt b t naderen van t sluitingsuur naar buitea gedragw of gesleept en op een zsndhoop gelegd alwaar h zgn roe kou uitslapen Misohiön is het nofeal har handig toegegaan Zoo men zegt vond men tenmiliilB den anderen morgen eene verwonding aan hethooM en naar gissing schijnt men hem verdere Biial dldeling te hebben aangedaan dit alles venaoadelqk Over den graaf zelf liet tü zich zeer webiig nit zg was boos dat hg het contract met hare broeden niet heroieawd had en zg stelde dezen ia het gelijk dat zij het hun later gedane aanbod niet wUden aannemen Daarna kwam aul voor den dag met het voorstel dat Romberg ham gedaan had De oad juffrouw Goldschmidt was er zeer verbaasd over en ia het eerste oogenblik meende zg dat het onder alk omstandigheden moest aangenomen worden maar Helena was aanstonds een andero meening toe edaan Zij deed opmerken dat Paul zijn patroons met ondank zou bsloonen wanneer hij die gelegenheid aangreep om een zaak op te richten waaruit voor hen concurrentie moet ontstaan Het was waar ieder was zioh zeil bet naaste maar men moest niet uit het oog verlieun dat het aanbod blijkbaar was ged aan met hst doel om de Vogels te benadeelen en dat Paul het reeds daarom niet mocht aannemen Fanny gaf hais meeninf niet te kennen Paol vroeg haar er om zg antwoordde dat in die zaak haar oordeel onmogelijk geheel onpartgdig kon zijA en ze daarom ziqh heter onzijdiz hield te Den reiziger stelde dit thema in de jilegenheid het gesprek op Theodoor te brengen die hem ook geraden had het aanbod af te sla in hg prees het edole karakter van Theodeor en sloÉa Fanny daarbg ter loops gade maar geen trek vaolftar gelaat verried welken indruk dit op haar maakte