Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1891

BRAND EN WATERSCHADE Hooge Gouwe 252 Gouda Sl ÊÊBF Al de door Brand en Water beschadigde alfl i i mede de onbeschadigde GOEDEREN zullen van des morgens 9 uur tot des avonds 9 uur in het huis verkocht worden Er zijn vele soorten gpoederen als LIl I E1 IS gewone en zeer fijne van af Ö 4 tot I4 4 breedte Handdoeken Servetten Tafel lakens seldsaam fraaie Damast tMWLmEBEm Zakdoeken Flanellen 1 9 iraiMx a R0I KË I kepers THIBËTH en vele anderen Goederen door brand of water beschadigfd HOOGE GOUWE 252 n t htt gavelg dat hq in den nacht vad Maandag op Dinsdag ia geatorren Een nader onderzoek wordt ingesteld SciooiiA Ct In de Raadsvergadering van 14 dezer te Schoonhoven werd o a voorloopig goedgekeurd de gemeentebegrooting dienst 1892 in ontvangsten en uitgaven op f 41 470 78 Vervolgens werd besloten eene afwachtende houding aan te nemen omtrent de aanvraag om subsidie voor een stoomtram omdat nog aanhangig is do zaak an het Iioaaslspoor Oouda Schoonhoven tJit Seeuwqk schrijft men aan de Sckoonh Ct Maandag is de stoomtram Gouda Bodegraven tnsschen eerstgenoemde plaats en de Beeuwqksche Brug voor den zooveelsten keer gederailleerd Dit zal niemand verwonderen tiie een meer dan oppervlakkigen blik geslagen heeft op de rails waarlangs die Maatschappg hare reizigers vervoer Op zeer vele plaatsen is die toch dermate gescheurd en gehavend dat geec byzondere profetische gaven noodig waren om een zoodanig oi heil te voorspellen Staat wellicht die onverantwoordelgke toestand in verband met ao loopende geruchten als zou de Stoomtramweg Maatschappij Gouda eerstdaags liquideerea of dis zou de stoomtram eene paardentram worden Hoe het zij zoo kan het niet blyven Nu waren hoewel de locomotief uit 4 rails geworpen werd geen persoonlqke ongelnkkan te betreuren maar wordt de weg niet spoedig verbeterd dan zijn er meer en ernstiger onheilen te verwachten Nu is het bijna een waagstuk van deze dure relsgelegenheid gebruik te maken Eenigo dagen geleden is medegedeeld dat de kantonrechter te s Gravenbage niet strafbaar heeft geacht het feit dat iemand die na aankomst van een trein der UolU IJzeren Sprorweg mastschappg te sGravenhage bg het opvragen der plaatsbewijzen aan bet controlehek geen behoorlgk plvatsbewijs kon vertoonen De kantonrechse r overwoog dat artisel II van het K B van 9 Juni 1891 Stbl n 100 bepaalt dat met dengene die zich zander plaatsbewgs in den trein bevindt wordt gelijkgesteld hg die bg het opvragee der plaatsboivijzen door den beambte of bediende van den spoorweg na aankomst van den trein op het terrein van den spoorweg niet in het bezit is van een behoorlgk plaatsbewijs dat dit kon besl op geen andere wetsbepalingen rust dan op geen andere wetsbepalingen rust dan op art 27 j 64 der Spoorwegwet dat art 27 dier wet du onderwerpen opnoemt bg bestuursmaatregel te regelen en dat daaronder in al 9 voorkomen de voorwaarden voor hot vervoer van reizigers terwgl art 64 voormeld straf bedreigt tegen de reizigers die de bepaliagen van dien bestuursmaatregel overtreden De bepaling nu van art II van het K B van 9 Juni 1891 achtte de kantonrechter echter niet een voorschrift voor reizigeis maar voor personen die zich na aankomst van eenen trein bevinden op het terrein van den spoorweg waaronder ook niet reizigera voorkomen die niet in het bnzit kunnen zijn van een plaatsbewys van de afgelegde reis en aan wie toch de voorwaarde wordt gesteld zopdanig plaatsbewgs te moeten vertoonen Derhalve obrdeelde de kantonrechter dat do bevoegd1 jd om het vervoer van reizigers te regelen wordt rschreden door meergenoemd art II van het K B Zg zweeg en toen haar blik den zijne ontmoette sloeg zij de oogen neer De oude juffrouw Goldschmidt scheen te gissen wat er in de ziel van bet meisje omging zgschudde het hoofd en eqn zucht ontglipte aan h re lippen I De stap is spoedig gedaan zeide zij maar i wanneer de ketens eenmaal geklonken zijn dan kan alleen de dood ze slaken Indien ieder zoo dacht dan behoorde de p zie des levens tot de geschiedenis antwoordde Paul iets vreezen en hoopeu en zorgen moet men altgdvoor den dag van morgen En ik zeg u juffrouw Vogel Theodoor heeft er zwaar voor geboet dat hij destijds gehoor gaf an zijns vaders wil Waarom deed hij het vroeg Fanny op wier lippen zich nu een bittere trek vertoonde Wie dwong hem Wiat bij niet reeds vooraf dat bij kiezen moest tusscmn z n vader en mij P Waarschijnlijk heeft hg niet vermoed dat t tot die noodzakelijkheid zou komen En zelfs als hij het niet vermoedde dan moesttoch de uitspraak van zijn vader bem tot den strgdgereed vinden Van een man moet ik dit eischen voor zijne zwakheden beataat geen verontschuldiging En pleit in uw hart dan niets meer in zijffvoordeel vroeg Helena Mij dunkt dat het vuurder liefde maar niet zoo plotseling wordt èitgedoofd Ge hebt gelijk antwoordde Fanny zacht maarde liefde kun geen verriwid versjeten Ik haat den Ttn Joiii 1891 n dia bepaling als niet gemaakt krachtens de wat verbindende kracht mist Woensdagnamiddag te 3 uren bad in den tuin ran Het Park te Amsterdam op een afgesloten terrein de door Sequah aangekondigde wediüop van door hem behandelden plaats Twee en twintig per sonen namen er aan deel Sequah zat te paard £ r waren 4 prgzen uitgeloofd een gouden een zilveren en een nikkelen remontoir borioge en 10 Er werd goed geloopen hoewel nu en dan een enkele viel De eerste pr s werd met een voorsprong behaald door Plomp van Nieuwer Amstel die den eersten Zaterdag na Sequah s komst dus bgna vier weken geleden werd behandeld de tweede door Van Bentum du derde door Ter Kooien Den naam van den vierden prgswiaoer hebben wg niet vernomen Alle overigen kregen ieder een gulden als oaiisolatieprg8 Eerst over vgven was aan het curieuse schouwspel een einde gekomen Gisterenavond werd Sequah bg zgn optreden een groote groenen van rozen doorvlochten krans met roodwit blauwe linten vereerd turwgl degene die het huldeblgk overhandigde zeije in opdracht te hebbeo er de boodschap bg te doen als overwinnaar der rheumatiek Sequah meende rellicht dat een lauwerkrans die boodsc iap beier zou hebben vertolkt ten minste hg vroeg of dit in Holland het teeken des overwinnaars was waarop een bevestigend antwoord volgde Zou een krans van olgf bladen niet passender zgn geweest in aanmerking genomen de scheikundige uitspraak dat Sequah olie niet anders dan terpentijn met olijfolie en nog wat I zou zgn P De wedloop van den namiddag had nog een naspel Wgl des middags twee hardloopers rusie hadden deelde Sequah mede moesten zy hier in de zaal hun nm nog eens oreidoen De overwinnaar kreeg ƒ 6 Voor het overige had de stance haar gewoon verloop het wrgven van een pstient met het gebruikelgke resultaat en het getuigen springen en dansen door rgeneieoen een tiental onder welke ook Trakael was de patient van den eersten avond Wat Hollanders nooit schijnen te hebben kunnen gedaan krijgen is nu door Duitsoha autoriteiten tot stand gebracht de Spaausohe schatgraver die in allerlei pUalaen van ons land millioenen verstopt heeft maar zich tevreden stelde met eenige honderden aan gOedgeloovige lieden uit den zak te kloppen is gepakt Hg had n Jie ongeluk te schrijven aan een kleermaker op Ürk die er eerst op inging doch lont rook toen de Spanjaanl een voorschotje van ƒ 2300 vroeg Want de kleermaker u een Duitacher van afkomst en zond zgn correspondentie door bemiddeling van den Dnitwben consul te Madrid aan den Spaanschen minister van Justitie van wien hg nu een schryven heeft ontvangen met aan bedankje voor de toezending wijl men daardoor een opIicKfrs complot op het spoor is gekomen De Spanjaard zit dus eindelgk werkelgk in de gevangenis Dat heeft hq voor zgn spotten De Nederlandsehe Gustaaf Adolf Vereeniging heeft Woensi ag 14 dezeci te Arnhem onder leiding lan den president van het hoofdbestuur Dr H G Hagen pred te Leiden hare algemeeoe vergadering man niet wiens woordbreuk mij het geloof ik tonhaast willen zéggen aan do menschbeid benemenheeft ik lian bem niet haten maar Zg hield op eu schudde zacht het hoofd als wilde zij er bij voegen dat ze geen woorden kon vinden voor de gevoelens barer ziel Waar alles bemint kan Karel alleen niet haten bromde de reiziger En Theodoor Homberg wordtbemind door allen die hem kennen Ge treedt op als advocaat zeide Fanny Deze vriendschap doet u eer aan maar uwe bemoeiingenzullen met geen gunstigen uitslag bekroond worden Beweert gij dat zoo zeker P vroeg Helena Ja zeker Er bestaat een andersdenkend geslacht zeidePaul ik geloof niet n deze bewering Hoewel voor het oogenblik de gradischap nog de bovenhand behoudt de heilige vonk die onder de asoh smeult zal weer in een helle vlam opflikkeren Helens zag naar de deur de binnentredendcdienstbode hield een brief in de hsml j Een telegram voor mijnheer Vetter zoid e ze I Een telegram voor hem Dat was een gebeurtenis I waarvan hij zoo schielijk geen hoogte kon krijgen j Onderzoekond beschouwde hij het adres bet luidde op zijn naam j Mevrouw Pelronolla Vettar gisteren plotseling gestorvian las hij kora wegens de nalatenschap onverwijl o or Johanna gaat on nimmer koort zij weder gehouden in het gebouw der Loge Zg werd voorafgegaan door een godsdienstige samenkomst den vorigen avond in de Lutherache kerk waarin als sprelcers optraden de bh A Verkouw Dr J W H BlaauwenDr A J Oort predikanten on erscheideoIgk te Gent Over Betuwe Eist en Zutphen wier toespraken door een zangkoor werden afgewisseld Uit het verslag door den secretaris van bet hoofdbestuur Dr C J van Ketwioh te Leiden uitgabracht bleek dat wel is waar het ledental eenigszins was achteruitgegaan thans 4869 badroeg doch dat geen der afdeelingen afgevallen was en de geheele toestand der Vereenigiug en van de afdeelingen reden gaf tot tevredenheid De rekening en verantwoording van den alg penningmeester Ds C G Chavannes te Leiden bedragende in houfdsommen voor de ontvangst 28066 67 en voor de uitgaven ƒ 18061 60 aldus voor uitdeeling besohikhaar lateode een saldo van ƒ 10 004 07 was onderzocht door het afdeelingsbestuur van Arnhem dat verslag van hare bevindingen uitbracht Het verslag concludeerde tot goedkeuring met dankzegging voor het ge oerde beheer Met deze conclusie vereenigde zich de vergadering Hierop ktvamen de aanzoeken om ondersteuning die ingekomen en voor behandeling vatbaar geoordeeld waren aan de orde Er waren er IS2 allen van gemeenten die te midden van een BoomschKatholieke bevolking levende bg gebrek aan ds middelen om aan de behoeften van godsdienstonderwijs en godsdienstprediking te voorzien gevaar zouden loopen voor de zaak van het Protestantisme verloren te gaan Tot een gezamonlgk bedrag van f 10 458 60 werden bgdrageu van 30 tot 300 gulden toegewezen en daaronder 3200 aan 26 gemceèten in NoordBrabant en in Limburg ten bedrage van 60 tot ƒ ZOO Ken telegram uit Topeka Kansas meldt dat Melbourne de regenmaker jl Zatenlag een ooiitract toekende om gedurende Juni jJuli en Augustus 1892 het Noordwestelijk gedeelte van Kansas van regen te voonien tegen den prgs van 1 dollar ƒ 2 50 por acre 1 hectare ir 2 acres Bg het bestuur van het 4 e Landhuishoudkundig Congres dat in 1892 Ce Wageningsn zal worden gehouden bestaat het plan om bg die gelegenheid een algemeene nationale keu ng van bpter te houden Zoot el mogelijk wil ngen daarbij met behulp van pcrsoni u van elders inzendingen van boter trachten te verkrijgen uit alle provinoién Een commissie van deskundigen zal dan word n benoemd om de boter te keuren en Jbekroningen too te kennen Deze coi missie zal dan haar werkzaamheden voor het Congres moeten hebben verricht en een verslag hebben uitgebracht dat aan ieder Congresbezoeker ter hand zal worden gesteld Voor liezen zal er wordt het thans bestaandplan verwezenigkt gelegenheid bestaan om deboter te proeven opdat ieder in staat zg met hetuitgebracht verslag in de hand de uitspraak derjury te cAuiroleeren j Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit pian bader worden behandeld Dr K H M v d Zande consulent voorzuivflbereiding in Friesland heeft naar aanleiding flef vergadering vaij de Ned Kamer van Koophandel t ji anden overdeij handel in zuivelproducten een uitvoerig rapport ingezonden aan het hoofdbestuur der zeide hij ter ijl hij het telegram samenvouwde tfc bad aan deze gril van Fortuna niet gedacht Een doodsbericbt noemt gij een gril der fortuisP vroeg Helena verwgteod En raaronr zofi ik r een anderen naam aangeven Het spel es levens heeft een vroolgk uitzicht wanneer mén den zekeren achat in den boezem U agt j f Maar de overledene was je tante I leide juffifouw Goldschmidt Ja Unte Petronella I Spreek mij van alle verschrikkingen van het geweten maar spreek mg niet van tante Petronella Nooit hebben mij bande des bloeds aan haar gekluisterd nooit kon ik op een vriendelijk woord van haar bogen Tante Petronella ieefcie slechts voor hare katten wat deerde haar een edele mensohenziel I En sedert ik als knaap het ongeluk bad gehad een dier huisdieren mot een steen te dooden was ik voor tante ïetrcjnella een voorwerp van afschuw Ik heb mij dav weinig aan laten gelogen ligfjea met Ie domheid strjjden zelfs goden te vergeefs en ik heb er nooit op gehoopt dat ik door tante Petronella tot erfgenaam zou benoemd worden Zgt ge de eenige bloedverwant vroeg Helena Ik ben de laatste van mijn stam Wordt mnol i Friesche Maatschappij van Landbouw De hoofdstrekking is om te wgzen op de bezwaren verbonden aan een oflicieele bandelsageotuur door die Kamer van Koophandel gewenscht omdat de handel zich daartegen krachtig zal verzetten Hij beveelt een consuhnt aan zooals Denemarken een in Engeland heeft iemand builen don handel maar die als deskundige nagaat al wat voor den producent en den handel van belang is en om te adviseeren Het hoofdbestuur heeft besloten pogingea aan te wenden tot verbetering in het vervoer der zuivelproducten van de hoofdmarkten naar de zeehavens en over zee en om met medewerking van verschillende vereenigingen bg de hooge regeering stappen te doen tot het verkrggen van zoodsnigen officieelen agent of consulent in Engeland VBBSLAO over tut boekjaar 1890 91 der Kinderbetoaarplaai Met het afsluiten van ons boekjaar bieden wij onze geèeMe stadgenooten een overzicht aan van den toestand der kinderbewaarplaats Gelukkig is deze zeer bevredigend en kunneo wij met voldoening op het afgeloopen jaar terugzien Het aantal verpleegde kinderen bedroeg 4520 d i bijna duizend meer dan in het vorige jaar zoodat de inrichting op toogenblik zeer bloeit Ook de finantieële toestand is gunstig daar wij sluiten met een batig saldo van ƒ 77 69 Het ia wel minder dan verleden jaar toen het ruim f 100 bedroeg doch daarvan is door ons slechts een klein gedeelte gebruikt en het overige uitgezet voor kwade tgden Zoo mogelgk zal er dit jaar weder een gedeelte van bet saldo bijgevoegd worden zoodoende hopen wg een fondsje te stichten dat al is het slechts klein bg tegenspoeden in de eerste uitgaven kan voorzien De contributién zgn dit jaar alweer achteruit gegaan ondanks de vele moeite die de dames bestuurderessen zich daarvoor getroosten schijnt bij velen uwer nog niet de overtuiging onzer dringende behoefte te bestaan Zonder de groote gaven v n den stichter en de directie der Stearinekaarsenfabriek zouden wg waarlijk de noodzakelijke uitgaven niet kunnen bestrgden Laten wg daarom hopen datzy onze rèche nog lang blijven steunen en bg u stadgenooten de overtuiging meer en meer ingang vinde dat de kinderbewaarplaats in een ugver stadje als Gouda eenvoudig een onmisbare instelling it Tevens geefi de ondergeteekende hierbvj keunis dat zg door bet verlaten def stad bare fuuctien voor de crèche heeft overgedrageii aan Vtej M de Lango Met den wenscb dat de inrichting voortga ia bloei en zich in toenemende vooral finantieële belangstelling moge verheugen heb ik de eer namens het damesbeatuur te zijn Uwe dieustw J C REEDE BossT Secr Penningmeesteresse Gouda October 1S9I PETKOLIilUN NOTEtiHINGËN van de Makelaars Caotzlaar Sobalkwijki te Kotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 S0 Geïm oTteerdfttst 7 40 Januari Februari Maart levering ƒ 7 30 Sep tember Ooiober November en Deopraber leveriflg 1892 ƒ 7 25 APVERTEWTIfiN Heden overleed tot onze di pe droefheid onze geliefde Vader en BehnW rader P ÏACOBS M HUINOK Jacobs J H CHÜINCK 16 October Voor de vele bewflzen van deelneming ondervonden by het overlijden van onzen geliefden oudsten Zoon Broeder en Behnwdbroeder ISAAC betuigen wü onzen hartelpen dank Uif aller naam J H KROM Goudo 17 Oct 1891 GEVRAAGD een flink PERSOON die met paarden kan omgaan en goed kan rijden Adres G van EIJK Kaashandelaar Kattensingel OpenlDare Vei koopiiig te GOÜDfiRAK op VRIJDAG 23 OCTOBER 1891 te half 10 uren ten eterfhuize van A DBS BLANKKN aan den Gouderakschen djjk Wflk B No 75 ten overstaan van den te Oouda resideereitden Notaris G C FORTDIJN DROOGLBEVER van 8kalfdra ende S0EIEir 2 kalfdragende JAARZEN 1 guiste KOE Omstreeks 45000 kilo best gewonnen HOOI Een smalle Schonw een Handkar Vjirkenshokken Bruggen Takkebosseu BÓÜW en MELKÜEBBEDSCHAPPEN Baggerbeugels Timmermattsgereedsohappen en een completen Draaibank voorts Bedden en Beddegoed eenig MEUBILAIR enz Alles dea morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Nieuwe Eyaporeted Appelen voor MOES a 35 Cts nieuwe Pruimedanten a 30 35 40 en 50 Ct per 5 Ons T CREBAS G J BERLIJN Nlèüwcrkerk Hoek HAVEN GOUWE Ruime s rteering Hoeden Veeren Gitten enz BILLIJKE PRIJZEN MlirEBETUIGIir Bet BESTUUR der Steenkolen Vereeniging Ons Voordeel brengt namens alle Leden zynen hartelgken dank aan H H Directeuren der Stearine Kaarsenfabiriek voor de medewerking bg het goedkoop verkrggen der Steenkolen voor den a s winter ondervonden HET BESTUUR Een HOOFDONDERWIJZER heeft nog eeoige aren disponibel tot liet geven van Lessen Brieven franco onder No 2147 aan het Bureau dezer Conrant Van VollenlioTeii Co s Extra STOUT bg 12 2 flesschen a 12 Ct p V fl bg minder als 12 a 13 Ct p fl tevens bg of s verkrggbaw tegen dezelfde prgs als aan de brouwerg a contant zonder korting bg J F HERMAN Zt TIcfn lew Pa poike oude f SCHIEDAMMER GEKEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETERi Jz Als bewijs tsn qchtjieid is cachet en kiirl stee voor7ipn aii den najim der Firma P HOPPE