Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1891

1801 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlflke Nommers VIJP CENTEN Het zilveren feest der Burge avondschool OisterSD arond word in Arii Legi op initiitief van de Commiasi van Toezicht op het M O sB bet gemeeotebettuur bet 2S jarig bestaan der Barf eravondachool herdacht Wegens da beperkte ruimte was daaraan een huiselqk karakter gegeven en daarnaar ook h t getal genoodigden geregeld Bskalve raadsleden de C v T en andere autoriteitas de leeraren en tegenwoordige leerlingen iraren oudleeraren en gediplomeerde oud leerlingen der inrichting benereus de leeraren der rijks hoogere burgersehool tegenwoordig De burgemeester Mr A A van Bergen IJzsa oorn leidde met een kort woord de plechtigheid ia waarin hy wees op de wet van 1883 waarbq Thorbecke het Hidd Ond had geregeld en die ook da aanleiding WM geweest tot het oprichten dezer sobool Uat gemeentebestuur hut zich toen beijverd spoedig aan 4Ml eisch der wet te voldoen en het was hem een genoegen thans uit naam van den Aaad alien te kunnen gelukwenachen mot het door de burgeravondschool behaald succes het thans gevierde feest was dan ook een gevolg van een door don gemeenteraad uitgsbraoht votum een bewijs dat de school ook thans nog de volle sympathie heeft van dit college Hg Boodigde daarop den directeur der school uit de toegezegde feestrede te houden De heer Tan Uven zoide toen het volgende Qmchte Hoorden Vóét eenige weken werd mij door de C v T op het M O meedeeling gedaan van haar wensch om het 26jarig bestaan der S a s op eenigzins feestelijke en toch huiselijke wijze te herdenken en daar zg meende dat op het programma voor de feestviering het nummer Featrede niet mocht ontbreken richtte zij aan mg het vereerend verzoek dit nummer nor m ne rekening te nemen Ik heb die taak net genosgen aanvaard en ben thans opgetreden om haar te volbrengen Laat mij beginnen met u allen in dit feestlokaal welkom te boeten en u mgne erkentelijkheid te betuigen voor de sympathie dis gg door uwe tegenwoordigheid voor da feestvierende B a s toont te koesteren In de eerste plaats breng ik mgn dank den mitharen geiMmteriiad en het dagelijksch bestuur dezer stad Niet alleen uwe gewaardeerde tegenwoordigheid dringt mg dien hier uit te spreken ik gevoel mg daartoe evenzeer verplicht om da vrijgevigheid waarmede gg de middelen hebt willen beschikbaar stellen waardoor de plannen voor deze feestviering tot uitvoering konden worden gebracht Dat de Raad uezen herinneringsdag niet onopgemerkt wilde laten voorbijgaan meenen wg te mogen aanmerken als eon bewijs dat de B a s de goede verwachtingen die Hpn bij de oprichting van haar koesterde niet geheel onvervuld heeft gelaten Aanvaard ook mgn harteIgken dank zeer geachte C v T op het M O niet hel minst ben ik u verplicht om de toewijding waarmede deze feestviering door U werd voorbereid en ora de bemoeiingen die uwe loden zich daarvoor wel hebben wïllen getroosten Ik geloof uit naam mijnor collega s te mogen spreken wanneer ik IJ verzeker dat wij leeraren u erkentelijk zgn voor de eer door dit feest san de B n s bewezen We gevoelen ons vereerd door nice tegenwoordig JOSEPH van DANTZiG A zoott GROOTE M4RKT Bericht de ONTVANGST eener uitgebreide Sorteering WINÏERMANTELS van een groote keuze in Japonstoffen met de nieuwste Garneeringen en de verdere NOUVEAUTÉS voor het Seisoen 10r COSTÜUMS worden in den kortst mogelijken tyd op MAAT geleverd Hollandsche Maatschappij van LandlDouw Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN in de VERLOTING bij gelegenheid der Vhje Paardenmarkt te Gouda op ZATEEDA0 17 OCTOBER 189L Lotnommer Prflsnommer PBIJ OOBWERP 415 25 Bonte Hit 697 20 Zwarte Rnin V jaar 758 22 Braine Rain I7 jaar Bruine Witvoet Merrie 1 ff jaar 893 19 1017 36 2 Hoofdstellen met koper 10S8 9 Bruine Merrie l i jaar 1250 32 1 Tnig met berlin ziWer 1328 37 2 Lantaarns 1482 1 27 Bmin Hengst Venten 1661 34 1 Tuig met koper t ü Wv Scliimmel Rnin 1 ja4tf 1777 18 2021 1 2036 2 Donker Broine WitToet Merrie 5 jaar 7 Zwarte Merrie 2 jMr 1 ai 5 8 Zwart Kol Merrie 2S26 4 Bmine Merrie 5 aar Bmine Witvoet Merrie 2564 3 2570 26 Boute Bit 2699 5 Donker Braine Merrie 6 jist 3023 2a Bmin Hengst Vealen 18 29 Brain Hengst Vealen 3567 1 Braine Merrie 5 jaar 8787 17 Vos Witvoet Hit 4 jaar 3905 35 2 Hoofdstellen met berlin ifilver 8983 30 Zwart Merrie Venlen 4136 33 1 Compleet zadel met hooMstel Bmin Bles Bnin Aftands 4281 6 4258 31 1 Tuig met berlin zilver 4823 12 Bmin Merrie l i jsu 4465 13 Zwarte Bain 1 jaar 4470 38 2 Lantaarns hm V 15 Zwart Witvoet Bnin l i j M 5361 Vos Hit 4 jaar 5452 3 Vo Hit 4 jaar 5543 4 10 Vos Merrie 6 61 7 16 Schimmel Bain 1 jaar 6291 14 Braine Merrie l i jaar 6880 39 1 E 8ardendek 646Ö 11 Braine Merrie 686C 40 1 Paardendek 6948 21 Zwarte Rnin l g jaar Namens het Bestnnr A voui VEEN SecretarU L S n de VOLHARDIIVGr Wijziging WIlfTEHDIEirST Aanvangende Maandag 19 October a s Dienst van GOUDA naar AMSTERDAM 1 npr nm in plaats 4 4 4 45 DE DIRECÏIE BC KGOP Alle andere dieasten onveranderd Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 21 OCTOBER 1891 des morgens te 9 uren aan het Hnis W k A No 127 aan de Hoogstraat van ii als eene SECRETAIRE een LINNENKAST een KABINET een MANGEL eenige LEDIKANTEN een BED met toebehooren een WINKELKAST TOONBANKEN een goed werkende NAAIMACHINE een partytje WINKELGOEDEBEN en eenig HUISRAAD Daags te voren des namiddags van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda OPEHBARE VERKOOPING om contant geld EIENEB AANZIENLIJKE PAETU Manufacturen De Notaris G C FORTÜIJN DROOQLEËVER te Gouda zal op DINSDAG 20 OCTOBER 1891 s morgens 10 nar in zgg Verkooplokaal aan de Peperstraat alda PD BLIEK VERKOOPEN Een belangr ke partg Najaars en Winterstofifén bestaande in Zwarte en gekleurde Lakens Buksking Satin de Laine Kamgaren Cheviot Coupons voor PantalonjLJ emi SaiBon stoffen Ratiné Eskimo Ftoconé Mellen groote sorteering DamesstofEen alsl zwart Thibet zwarte Zgde Merinossen iufele en halve Linnens Zakdoeken Damast ordgnen Keper Amersfoort Bo z roengoed Engelsch leder Wollen en KatoaOMl gestikte Dekens Baag Bever enz NB Voorts een groote collectie MODSB £ DAMESMANTELS in allekleuren en kwatiteiien De Goederen af komstig nit een gelikwidem Magazgn worden tot alle prgzen verkoofit zonder op te honden bezichtigen één nor voor den aanvang nit de hand wordt niets verkocht Openbare Verkooping on contant geld WADDINXVEEN op Dinsdag Z7 October 1891 morgens 10 aar in het Kdffiehnis D 184 a d Gondkade van een spiruBtns aivsNTAEis waaronder een goed BILLAHD met toebehooten en Huishoudelijken INBOEDEL Information geeft de Notaris MOLEKAia te Waddinxteen Wettig gedeponeerd BU m noEST gebruik DBOPuitde BLIKKEN TSOM HandelaQ erk M E L van M KATER Co Groningen Elk stukje DBOP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar 1 Snelpersdruk an A Bbinkmas Zoon Gouda NO 4660 Maandag 19 October GOUDSCHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad üoor Gouda en Omstreken i ADVERTENTIËN woiden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTEB9 worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Adverfentiën gratia opgenomen in het ADVËBTENTIEBLAO t welk des Maandags verschgnt De inzending van advertentifln kan gesclileden tot ö b uur des namiddags van den dag der u it ve TWEEDE BLAD heid Zeer Edelgestr Heer Kantonrechter dezer stede en danken u tevens voor de bereidwilligheid waarmede g Voor h leu avond de beschikking hebt gegeven over dit lokaal Dat door de zeer geachte heeren Voorzitter en Secretaris der C v T op hel L O gevolg is gegaven aan de tot hen gerichte litnoodiging tot bgwonen van da feestelijkheid van dezen avond geeft mij aanleiding hun mijne erkentelijkheid te betuigen voor dit door mij gewaardeerd blgk van belangstelling Eveneens heet ik u welkom zeer geachte heer voonitter der 0 v T voor de atedelgke muzieksebool Wg danken u dat ge er in hebt bewüligd het leerlokaal der zangklaase heden avond ten dienste der feestviering te stellen Op gelijke wgze breng ik u Ingn dank zeer geachte IHrtoteur en Leetarea der beogere B 8 voor uw bezoek asa onze fecstviariog uw blgk van waardeering voor de lagere z utar4Drichting stel ik op hoogsn prijs In het bgeewier mag ik u in ons midden welkom heelen zeer f ehte coUega Man I Dat gg herwaarts zgt gekomen fm met ons teherdsakni het t6 jarig bestaan iKer avondschool dia door uwe tactvolle leiding zoo spoedig reeda aln populaire instelling in Qouda is geworden het verhoogt grootelijks onze feestvreugde Ik hoop dat de toestand waarin gg uwe geliefde school na 16 jaren terugvindt uwe goedkearing moge wegdragen en gij voldaan over de indrukken van dezen avond moogt hniswaarts keeren Ik wil ook begroeten Otid Lterarm der B a te dezer stede en u verzekeren dat ik prgs stel op uwe aanwezigheid als een blgk van blgvend belangstelling in de inrichting aan wier bloei gg faetzg langer of korter met uwe besre krachten hebt medegewerkt Het verheugt mg U in ons midden te zien geachte ioumneetter der stad en li te kunnen dankzeggen voor de goede diensten door u bewezen tot het ingereedheid brengen van dit feestlokaal Mijn welkomstgroet aan u teaarde collega met wie ik zooveel jaren mocht sameuwerken aan de belangen der B a S ongetwijfeld zult gg u met mij verheugen in de feestviering van dezen avond en die als eene hulde aanmerken aan onzen gemeensDhappelijke arbeid Met genoegen vinden we in dezen kring een aantal oud Uerlmge die aan de uitnoodiging tot bgwoning van doza bijeenkomst hebben gevolg gegeven gedreven naar ik mij vlei door eene dankbare herinnering aan de vela uren tot hunne ontwikkeling aan de Avondschool doorgebracht en het vele goede daar genoten Eindelijk heet ik ook u Welkom leerlmgen der tehooll Mij dunkt gg zult het gansoh niet onpleizierig vinden dat er van daag een gewichtige reden bestond om den leerdag tot een feestdag te maken I Uit wat u heden zal worden te genieten gegeven zal u blgken dat het de C v T er om te doen was dezen avond nog lang bg u in aangename iieripnering te doen blgven En nu gfliichte hoorders wil ik uwe aandacht vragen koIk een beknopt overzicht van de wording der B a 8 en viin hare geschiedenis in het 26 gewonen werkman die over dag bezig is met hoi aanloeren van een ambacht Verder bepaalt de Wet dat indien door eene burgeravondtcAool in de behoefte eener gemeente voldoende wordt voorzien van de verpliohcing tot het oprichten eener Burger dagschool door den koning ontheffing kan worden verleend Daar de bevolking dezer bg het inwerkingtreden der Wet meer dan 10 000 inwoners bedroeg rustte op Gouda de verplicbtuig tot het oprichten eener Burgerschool binnen zes jaar moest san het voorschrift der Wet zgn roldaan De gemeente kon echter tot ds organisatie van zulk een school eerst overgaan nadat hier ia 18S6 van Bgkswoge eene hoogere B 8 was gesticht ea daardoor de leerkrachten waren aangebracht voor eemge der vakken waarin aan een Burgerschool onderwgs moet gegeven worden Voor een ander deel der te onderwijzen vakken war n leerkrachten voorhanden aan de openbare Teekeoschool gevestigd in de lokalen van Arti Legi het gebouw waar wg tlisDS bijeen zgn Op 6 Jan 1866 werd door den gemeeatera d een voorstal in overweging genosuo ooi ontheffing te vragen van de verplichting tot hel Ofrichten eener Burgerdagsehool en zoo die verleend werd over te gaan tot het oprichten eener Burgeravondschool tevens werd vastgesteld in wetka vakken aan deze school onderwijs zou gegeven worden Nadat de gevraagde ontheffing was verleend vaor een tydvak van 6 jaar werd besloten aan den Minister van Binnenl zaken machtiging te verzoeken enkele leeraren der B H B 8 bij de B a s aan stellen en toen ook dit verzoek was ingewilligd kon in de Saadazitting van 17 Aug 66 ds benoeming plaats hebben van het leeraars personeel Vooral was echter iu diezelfde vergadering door den Baad besloten de bestaande Teekenaohool op te heffen do onderwgzers aan die inrichting eervol te ontslaan en de hulpmiddelen voor bet ondsrwgsaan de nieuwe school in g fbruik te geven Ook de leerlingen der teekenschool gingen tot baar over en zoo had zich dus de oude school in de itm opgelost Volgens het door den Baad goedgekeurde leerplan zou het onderwgs aan de B a s gegeven worden in een vgQarigen oursu In de 3 eerste jaren Sou het onderwijs omvatten de wiskunde de eerste beginselen der werktuigkunde die der natuur en scheikunde die der teohnologie de beginselen der geschiedenis de beginselen der Ned taal de eerste gronden dor staath iishoudkunde bet hand en rechtlijnig teekenen Het 4e en het 6e leeigaar zouden worden besteed aan het voortgezet teekenonderwgs toegepast op het dagelijksch leven en aan t boetseeron Na het Se leerjaar zou gelegenheid worden gegeves tot het verkrggen van het getuigschrift bedoeld bij Art 55 der Wet tot regeling van het M O De cursus zon duren van den In Maandag in September tot aan het einde van Maart Het Schoolgeld werd vastgesteld op 3 Old per leerling Aan onvermogouden kon vrgstelling van schoolgeld worden verleend jaria tijdperk van haar bestaan In 1863 was do Wet op het Middelb Onderwijs ingevoerd Art 14 dier Wet bepaalt dat in elke gemeente wier bevolking 10 000 zielen te boven gaat ten minste één burgenckool wotdt opgericht voor toekomstige werklieden en landbouwers waar onderwijs gegeven wordt in bepaalde bij eon roeger artikel der Wet aangeduide vakken Zulk een avondcursus is meer uitsluitend bestemd voor den Het benoemde onderwijzend personeel bestond uit do heeren 1 K Mar Directeur 2 K K Lit S H W Kramers 4 J i Bertelman 6 J D Rgk Op 28 Sept daarna volgde de benoeming van denhVr Mr J Fortugn Droogleever tot leeraar inJe staathuishoudkunde W In den herfst vait 1866 werden de lessen aan de B a s geopend Aanvankelgk werden zjj bg ge ii tj